Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Phương pháp tiếp cận tàu cảng thương mại của Vladivostok

Lịch trình tiếp cận và dỡ hàng của tàu tại cảng thương mại Vladivostok 

Thông tin lấy từ trang web Đảng