người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
tin tức kiểm soát tiền tệ Thủ tục hoàn thành các yêu cầu

Thủ tục làm giấy chứng nhận hoạt động

 1. Trong phần tiêu đề của giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ phải ghi rõ tên đầy đủ của pháp nhân hoặc họ, tên, thuộc về họ trong gia đình (nếu có) của một người tự nhiên; tên đầy đủ của Ngân hàng, ngày hoàn thành của nó.
 2. Trong 1 cột chỉ ra số thứ tự các mục trong Giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ.
 3. Trong 2 cột chỉ số của một trong các giấy tờ sau:
  số thông báo tuyển sinh của các quỹ bằng ngoại tệ trên tài khoản tiền chuyển của khách hàng - cách pháp nhân, một người tự nhiên - một doanh nhân cá nhân, khách hàng của ngân hàng - trong việc xác định các tài sản bằng ngoại tệ nhận của Ngân hàng ủng hộ của khách hàng - cách pháp nhân, một người tự nhiên - một doanh nhân cá nhân. Khi xác định quỹ bằng ngoại tệ nhận của Ngân hàng đến "F" khách hàng - một người tự nhiên, cho thấy sự hiện diện của số báo cáo của tài khoản cấp cho khách hàng. Trong trường hợp không báo cáo kết quả số đếm 2 không được điền;
  số lượng tài liệu hiện hành, chọn bởi khách hàng cho Ngân hàng bằng cách ghi nợ quỹ bằng ngoại tệ từ tài khoản ngoại tệ (tài khoản ngân hàng đặc biệt) của các khách hàng trong Ngân hàng.
 4. Trong 3 cột chỉ số tài khoản ngân hàng của khách hàng để được khấu trừ (ghi nợ với) bằng ngoại tệ.
 5. Trong 4 cột trong DD.MM.YYYY định dạng chỉ ra một trong những ngày sau đây:
  ngày chuyển tiền vào tài khoản tiền chuyển của khách hàng - pháp nhân, một người tự nhiên - một doanh nghiệp cá nhân quy định tại thông báo;
  ngày chuyển tiền vào tài khoản tiền tệ hiện tại (tài khoản đặc biệt "F") của khách hàng - một người tự nhiên được đề cập trong báo cáo kết quả tài khoản;
  ngày của các tài liệu giải quyết, gửi của khách hàng để Ngân hàng của các quỹ ghi nợ bằng ngoại tệ từ tài khoản của khách hàng.
 6. Trong 5 cột chỉ ra một trong những mã hướng thanh toán sau:
  1 - ghi có vào tài khoản của khách hàng;
  2 - ghi nợ tài khoản của khách hàng.
 7. Đồ thị cho thấy 6 mã của giao dịch tiền tệ sẽ được điền vào theo danh sách các khách hàng ngoại hối tại Phụ lục của Quy định 2 CBR № 117 từ 15.06.2004.
 8. Trong 7 cột chỉ ra mã tiền tệ kỹ thuật số, ghi có vào tài khoản (viết tắt) của khách hàng, theo Phân loại quốc gia của các đồng tiền.
 9. Cột 8 cho biết số tiền của các quỹ ngoại tệ ghi có vào tài khoản (viết tắt) của khách hàng về tiền tệ quy định tại 7 cột.
 10. Cột 9 ghi số trong Giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ (1 cùng một đồ thị).
 11. Đồ thị 10, 11 đầy nếu các giao dịch tiền tệ tương ứng thành lập một dự trữ bắt buộc phù hợp với hành vi của pháp luật về tiền tệ của Liên bang Nga, hành vi quy định tiền tệ. Trong các trường hợp khác, đồ thị 10, 11 không điền.
 12. Trong cột 10 trong các định dạng DD.MM.YYYY ngày quy định cho việc nộp cho Ngân hàng bởi ứng dụng khách hàng cho các phòng, ban hành phù hợp với hành quy chuẩn của Ngân hàng của Nga vào thứ tự của phòng và hoàn trả số tiền dư thừa trong việc thực hiện các giao dịch ngoại hối.
 13. Đồ thị cho thấy số lượng các ứng dụng 11 đặt phòng.
 14. Đồ thị 12 - 15 điền các khách hàng trong trường hợp các giao dịch ngoại hối thực hiện dưới (thỏa thuận vay) hợp đồng theo đó trang trí PS. Trong trường hợp khác, đồ thị 12 - 15 không đầy.
 15. Đồ thị cho biết số của PS 12, ban hành hợp đồng (cho vay thỏa thuận), mà theo đó việc trao đổi giao dịch.
 16. Trong 13 cột chỉ ra số tiền giao dịch bằng đồng tiền của các đơn vị thanh toán, thực hiện bởi PS đã nêu trong cột 12.
 17. Đồ thị 14, 15 đầy nếu mã là các tiền tệ thanh toán và mã các tiền tệ của các giá hợp đồng (Hiệp định vay) quy định tại PS, không giống nhau, và theo các điều khoản của các hợp đồng (thỏa thuận mượn) đòi hỏi việc sử dụng khoản tiền tệ nước ngoài.
 18. Trong 14 cột chỉ ra các mã số của giá hợp đồng của (thỏa thuận vay) tiền tệ quy định trong PS.
 19. Cột 15 số được đưa ra trong 8 đồ thị, chuyển đổi thành đồng tiền của giá hợp đồng (cho vay thỏa thuận).
 20. Thông tin về giao dịch ngoại tệ phải được ký và có xác nhận của khách hàng.

Khách hàng - một người ký PS pháp luật 2 người với các quyền của các chữ ký thứ nhất và thứ hai, hoặc người 1 trong các "lãnh đạo" với một quyền của chữ ký đầu tiên (trong trường hợp không có các khách hàng nhà nước của người phụ trách kế toán), trong thẻ chữ ký và con dấu, đóng dấu với các khách hàng ứng dụng. Các khách hàng (người - một doanh nghiệp cá nhân), ký tự hoặc người được ủy quyền theo giấy ủy quyền, và đảm bảo con dấu (nếu có).