Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Ngày có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật cơ bản của Liên minh Hải quan và hiệu lực của các giấy chứng nhận / bố sự phù hợp

TR UTS ngày có hiệu lực Tài liệu cần thiết trước khi nhập cảnh TR UTS Ngày phát hành Hiệu lực
1. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "Về việc bảo đảm các trang thiết bị bảo hộ cá nhân" được phê duyệt. Theo quyết định của số CCC 9.12.2011 878 01.06.2012 Tuyên bố về sự Phù hợp / Tuyên bố của hệ thống chứng nhận sự phù hợp GOST R hoặc giấy chứng nhận sự phù hợp / Tuyên bố về sự Phù hợp cho Liên minh Hải quan thống nhất cho các sản phẩm vào danh sách theo quyết định của số CCC 7.04.2011 620 phê duyệt đến 11.12.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực
từ 12.12.2011 đến 31.05.2012 Không có nhiều hơn lên đến 15.02.2014
từ ngày 01.06.2012 không ban hành
2. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "Trên gói bảo mật" đã được phê duyệt. Theo quyết định của số CCC 16.08.2011 769 01.07.2012 Tuyên bố về sự Phù hợp / Tuyên bố của hệ thống chứng nhận sự phù hợp GOST R hoặc giấy chứng nhận sự phù hợp / Tuyên bố về sự Phù hợp cho Liên minh Hải quan thống nhất cho các sản phẩm vào danh sách theo quyết định của số CCC 7.04.2011 620 phê duyệt để 31.08.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực
từ 01.09.2011 đến 30.06.2012 Không có nhiều hơn lên đến 15.02.2014
từ ngày 01.07.2012 không ban hành
3. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "On An toàn của đồ chơi" đã được phê duyệt. Theo quyết định của số CCC 23.09.2011 798 01.07.2012 Tuyên bố về sự Phù hợp / Tuyên bố của hệ thống chứng nhận sự phù hợp GOST R hoặc giấy chứng nhận sự phù hợp / Tuyên bố về sự Phù hợp cho Liên minh Hải quan thống nhất cho các sản phẩm vào danh sách theo quyết định của số CCC 7.04.2011 620 phê duyệt để 29.09.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực
từ 30.09.2011 đến 30.06.2012 Không có nhiều hơn lên đến 15.02.2014
từ ngày 01.07.2012 không ban hành
4. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "Trên an toàn của nước hoa và các sản phẩm mỹ phẩm" đã được phê duyệt. Theo quyết định của số CCC 23.09.2011 799 01.07.2012 Tuyên bố về sự Phù hợp / Tuyên bố của hệ thống chứng nhận sự phù hợp GOST R hoặc giấy chứng nhận sự phù hợp / Tuyên bố về sự Phù hợp cho Liên minh Hải quan thống nhất cho các sản phẩm vào danh sách theo quyết định của số CCC 7.04.2011 620 phê duyệt đến 29.09.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực
từ 30.09.2011 đến 30.06.2012 Không có nhiều hơn lên đến 01.07.2014
từ ngày 01.07.2012 không ban hành
5. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "On sự an toàn của các sản phẩm dành cho trẻ em và thanh thiếu niên" phê chuẩn. Theo quyết định của số CCC 23.09.2011 797 01.07.2012 Tuyên bố về sự Phù hợp / Tuyên bố của hệ thống chứng nhận sự phù hợp GOST R hoặc giấy chứng nhận sự phù hợp / Tuyên bố về sự Phù hợp cho Liên minh Hải quan thống nhất cho các sản phẩm vào danh sách theo quyết định của số CCC 7.04.2011 620 phê duyệt đến 29.09.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực
từ 30.09.2011 đến 30.06.2012 Không có nhiều hơn lên đến 15.02.2014
từ ngày 01.07.2012 không ban hành
6. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "On an toàn của các sản phẩm công nghiệp nhẹ" đã được phê duyệt. Theo quyết định của số CCC 9.12.2011 876 01.07.2012 Tuyên bố về sự Phù hợp / Tuyên bố của hệ thống chứng nhận sự phù hợp GOST R hoặc giấy chứng nhận sự phù hợp / Tuyên bố về sự Phù hợp cho Liên minh Hải quan thống nhất cho các sản phẩm vào danh sách theo quyết định của số CCC 7.04.2011 620 phê duyệt đến 11.12.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực
từ 12.12.2011 đến 30.06.2012 Không có nhiều hơn lên đến 01.07.2014
từ ngày 01.07.2012 không ban hành

7. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "Tương thích điện từ của các phương tiện kỹ thuật" đã được phê duyệt. TCC quyết định của 9 .12.2011 №8797. 

Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "Trên an toàn của các thiết bị điện áp thấp" phê chuẩn. Theo quyết định của số CCC 16.08.2011 768

15.02.2013 Tuyên bố về sự Phù hợp / Tuyên bố của hệ thống chứng nhận sự phù hợp GOST R hoặc giấy chứng nhận sự phù hợp / Tuyên bố về sự Phù hợp cho Liên minh Hải quan thống nhất cho các sản phẩm vào danh sách theo quyết định của số CCC 7.04.2011 620 phê duyệt đến 11.12.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực
từ 12.12.2011 đến 14.02.2013 Không có nhiều hơn lên đến 15.03.2015
từ ngày 15.02.2013 không ban hành
8. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "On sự an toàn của máy móc thiết bị" phê chuẩn. Theo quyết định của số CCC 18.10.2011 823 15.02.2013 Giấy chứng nhận hợp quy / công bố hợp quy theo TR của Nga “Về an toàn máy móc thiết bị” hoặc giấy chứng nhận hợp quy / công bố hợp quy theo mẫu Thống nhất của Liên minh Hải quan đối với các sản phẩm theo danh mục đã được phê duyệt theo Quyết định của CCC ngày 7.04.2011/620/XNUMX số XNUMX đến 20.10.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực
từ 21.10.2011 đến 14.02.2013 Không có nhiều hơn lên đến 15.03.2015
từ ngày 15.02.2013 không ban hành
9. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "Trên các thiết bị an ninh, hoạt động trên nhiên liệu khí" phê chuẩn. Theo quyết định của số CCC 9.12.2011 875 15.02.2013 Giấy chứng nhận phù hợp / Tuyên bố phù hợp theo TR của Nga "Về sự an toàn của thiết bị hoạt động bằng nhiên liệu khí" hoặc giấy chứng nhận hợp quy / tuyên bố phù hợp theo Mẫu thống nhất của Liên minh Hải quan đối với các sản phẩm theo danh mục được phê duyệt bởi Quyết định của CCC ngày 7.04.2011 tháng 620 năm XNUMX số XNUMX đến 11.12.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực 
từ 12.12.2011 đến 14.02.2013 Không có nhiều hơn lên đến 15.03.2015
từ ngày 15.02.2013 không ban hành
10. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "Về trang thiết bị an toàn để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ" phê chuẩn. Theo quyết định của số CCC 18.10.2011 825 15.02.2013 Giấy chứng nhận sự phù hợp trong hệ thống chứng nhận GOST R đến 20.10.2011 Trước khi kết thúc thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận
từ 21.10.2011 đến 14.02.2013 Không có nhiều hơn lên đến 15.03.2015
từ ngày 15.02.2013 không ban hành
11. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "An toàn của thang máy" phê chuẩn. TCC quyết định của 18 2011 Tháng Mười, số 824 15.02.2013 "Trên sự an toàn của thang máy" Giấy chứng nhận sự phù hợp cho các TP của Nga đến 20.10.2011 Trước khi kết thúc thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận
từ 21.10.2011 đến 14.02.2013 Không có nhiều hơn lên đến 15.03.2015
từ ngày 15.02.2013 không ban hành
12. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "On an toàn thực phẩm" đã được phê duyệt. Theo quyết định của số CCC 9.12.2011 880 01.07.2013 Tuyên bố về sự Phù hợp / Tuyên bố của hệ thống chứng nhận sự phù hợp GOST R hoặc giấy chứng nhận sự phù hợp / Tuyên bố về sự Phù hợp cho Liên minh Hải quan thống nhất cho các sản phẩm vào danh sách theo quyết định của số CCC 7.04.2011 620 phê duyệt đến 14.12.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực
từ 15.12.2011 đến 30.06.2013 Không có nhiều hơn lên đến 15.02.2015
từ ngày 01.07.2013 không ban hành
13. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "Thực phẩm là một phần của ký hiệu đánh dấu của nó" đã được phê duyệt. Theo quyết định của số CCC 9.12.2011 881 01.07.2013   đến 15.02.2015 Cho phép sản xuất và phát hành các sản phẩm thực phẩm phù hợp với các yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm thực phẩm về ghi nhãn theo luật pháp của Liên bang Nga cho đến ngày có hiệu lực của TR UTS. Đó là, bạn có thể sử dụng các GOST R 51074-2003
14. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "Quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm nước ép từ trái cây và rau quả" được phê duyệt. Theo quyết định của số CCC 9.12.2011 882 01.07.2013 Tuyên bố về sự Phù hợp / Tuyên bố về sự Phù hợp cho các TP của Nga "Quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm nước ép từ trái cây và rau quả" đến 14.12.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực
từ 15.12.2011 đến 30.06.2013 Không có nhiều hơn lên đến 15.02.2015
từ ngày 01.07.2013 không ban hành
15. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "Quy chuẩn kỹ thuật đối với dầu và chất béo sản phẩm" đã được phê duyệt. Theo quyết định của số CCC 9.12.2011 883 01.07.2013 Tuyên bố về sự Phù hợp / Tuyên bố về sự Phù hợp cho các TP của Nga "Quy chuẩn kỹ thuật đối với dầu và chất béo sản phẩm" hoặc giấy chứng nhận sự phù hợp / Tuyên bố về sự Phù hợp cho Liên minh Hải quan thống nhất cho các sản phẩm vào danh sách theo quyết định của số CCC 7.04.2011 620 phê duyệt đến 14.12.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực
từ 15.12.2011 đến 30.06.2013 Không có nhiều hơn lên đến 15.02.2015
từ ngày 01.07.2013 không ban hành
16. Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan "On an toàn của bánh xe" đã được phê duyệt. Theo quyết định của số CCC 9.12.2011 877 01.01.2015 Tuyên bố về sự Phù hợp / Tuyên bố về TP Nga "Ngày An toàn của bánh xe" hoặc phù hợp Giấy chứng nhận / bố sự phù hợp của Liên minh Hải quan thống nhất cho các sản phẩm vào danh sách theo quyết định của số CCC 7.04.2011 620 phê duyệt đến 14.12.2011 Trước khi kết thúc các chứng chỉ / khai hiệu lực
từ 15.12.2011 đến 31.12.2014 Không có nhiều hơn lên đến 01.07.2016
từ ngày 01.01.2015 không ban hành