người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
cấp giấy chứng nhận Liên minh thuế quan Đăng ký sản phẩm đăng ký nhà nước thông qua

Đăng ký các sản phẩm đã trải qua đăng ký nhà nước