người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
cấp giấy chứng nhận Liên minh thuế quan cơ sở dữ liệu điện tử của SS

Cơ sở dữ liệu điện tử của chứng nhận phù hợp