người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
cấp giấy chứng nhận Liên minh thuế quan dữ liệu điện tử DS cơ sở

Cơ sở dữ liệu điện tử của tờ khai phù hợp