Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

nhập khẩu tạm thời

Tạm thời nhập khẩu (xuất khẩu) - chế độ, trong đó việc sử dụng những điều tốt đẹp có thể là toàn bộ hoặc một phần miễn thuế hải quan và áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế. Được trả lại trong tình trạng tương tự. Tạm thời nhập khẩu (xuất khẩu) hàng hoá chỉ được cho phép trong việc cung cấp các nghĩa vụ tái xuất khẩu (nhập khẩu) và thanh toán các khoản thanh toán hải quan.

Các cơ quan hải quan của Liên bang Nga có thể không cấp phép tạm nhập khẩu (xuất khẩu) hàng hoá, nếu không có khả năng đảm bảo xác định đáng tin cậy của họ.

Thời gian nhập khẩu tạm thời được thiết lập bởi cơ quan hải quan của Liên bang Nga và có thể không được nhiều hơn 2 năm.
Trong trường hợp được miễn một phần từ thuế hải quan và các loại thuế cho mỗi đầy đủ và một phần tháng trả ba phần trăm của số tiền đó sẽ được trả.