Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Việc quá cảnh hải quan quốc tế

Chế độ hải quan, trong đó hàng hóa nước ngoài di chuyển qua lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga dưới sự kiểm soát của hải quan giữa nơi hàng đến trong lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga và nơi hàng hóa rời khỏi lãnh thổ này (nếu đây là một phần của tuyến đường bắt đầu và kết thúc bên ngoài lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga) mà không phải thanh toán thuế hải quan, thuế, cũng như không áp dụng các lệnh cấm và hạn chế có tính chất kinh tế đối với hàng hóa, được thiết lập theo luật của Liên bang Nga về nhà nước. quy định của ngoại thương.