Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Bảng so sánh mã số và thuế hải quan của một biểu thuế hải quan
Liên minh Âu Á trên 01.09.2018 năm.

Bảng chỉ hiển thị các mã, trong đó thay đổi mức thuế suất thuế theo quyết định của Hội đồng quản trị của Ủy ban Kinh tế Á-Âu trên 13.07.2018 số 66, quyết định của Hội đồng quản trị của Ủy ban Kinh tế Á-Âu trên 13.06.2018 số 99, quyết định của Hội đồng quản trị của Ủy ban Kinh tế Á-Âu trên 13.06.2018, số 98 quyết định của Hội đồng quản trị của Ủy ban Kinh tế Á-Âu trên 05.06.2018 số 94.

 

TNVED EAEUThuế suất của ETNT của EAEC, hoạt động theo 31.08.2018Thuế suất cho EEU CCT có hiệu lực từ ngày 01.09.2018 và 02.09.2018
0801 31 000 0 5% 0% (hợp lệ với 02.09.2018)
1602 10 009 0 20%, nhưng không thấp hơn 0,5 euro mỗi kg 17%, nhưng không thấp hơn 0,43 euro mỗi kg
2001 90 100 0 10,8%, nhưng không thấp hơn 0,054 euro mỗi kg 10%, nhưng không thấp hơn 0,05 euro mỗi kg
2203 00 010 0 0,04 euro mỗi lít 0,018 euro mỗi lít
2203 00 090 0 0,04 euro mỗi lít 0,018 euro mỗi lít
2905 31 000 0 6,3% 5,5%
3404 20 000 0 7,9% 6,5%
3405 10 000 0 7,9% 6,5%
3601 00 000 0 8,8% 6,5%
3602 00 000 0 8,8% 8,8%
3603 00 100 9 8,8% 6,5%
3603 00 900 9 8,8% 6,5%
3604 10 000 0 8,8% 6,5%
3604 90 000 0 8,8% 6,5%
3605 00 000 0 8,8% 6,5%
3606 10 000 0 8,8% 6,5%
3606 90 100 0 8,8% 6,5%
3606 90 900 0 8,8% 6,5%
3823 13 000 0 7,9% 6,5%
3823 70 000 0 5% 0% (hợp lệ với 02.09.2018)
3918 10 100 0 8,8%, nhưng không thấp hơn 0,13 euro mỗi kg 6,5%, nhưng không thấp hơn 0,096 euro mỗi kg
3918 10 900 0 8,8%, nhưng không thấp hơn 0,13 euro mỗi kg 6,5%, nhưng không thấp hơn 0,096 euro mỗi kg
3918 90 000 0 6%, nhưng không thấp hơn 0,13 euro mỗi kg 0,096 euro mỗi kg
7310 21 190 1 15,84 1000 euro cho mỗi mảnh 15 1000 euro cho mỗi mảnh
8703 21 109 9 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,33 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 21 909 4 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 21 909 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 22 109 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 22 109 9 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,37 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 22 909 4 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,44 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 22 909 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,44 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 23 110 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 23 194 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 23 198 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 23 198 9 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 23 904 2 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,41 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 23 904 9 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,41 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 23 908 2 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 23 908 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 23 908 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 23 908 9 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 24 109 1 14,3%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%, nhưng không quá 12,1%, nhưng không thấp hơn 1,14 1 euro mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 24 109 9 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 24 909 4 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 24 909 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 31 109 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 31 909 4 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,36 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 31 909 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,36 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 32 110 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 32 199 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 32 909 4 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 32 909 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 33 110 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,56 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 33 199 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 33 909 4 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 33 909 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 109 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,33 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 209 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 209 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 309 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 309 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,37 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 409 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,44 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 409 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,44 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 510 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 592 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 599 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 599 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 602 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,41 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 602 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,41 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 603 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 603 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 609 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 609 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 709 1 14,3%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%, nhưng không quá 12,1%, nhưng không thấp hơn 1,14 1 euro mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 709 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 809 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 809 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 50 109 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 50 209 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,36 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 50 209 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,36 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 50 310 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 50 399 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 50 409 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 50 409 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 50 510 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,56 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 50 599 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 50 609 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 50 609 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 109 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,33 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 209 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 209 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 309 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 309 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,37 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 409 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,44 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 409 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,44 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 510 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 592 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 599 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 599 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 602 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,41 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 602 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,41 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 603 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 603 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 609 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 609 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 709 1 14,3%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%, nhưng không quá 12,1%, nhưng không thấp hơn 1,14 1 euro mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 709 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 809 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 809 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 70 109 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 70 209 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,36 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 70 209 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,36 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 70 310 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 70 399 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 70 409 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 70 409 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 70 510 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,56 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 70 599 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 70 609 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 70 609 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8802 11 000 2 12,90% 11,4%
8802 11 000 3 12,90% 11,4%
8802 11 000 9 16,40% 15,7%
8802 12 000 9 16,40% 15,7%
8802 20 000 1 12,90% 11,4%
8802 40 001 6 14,60% 13,6%
8802 40 001 8 14,60% 13,6%
8802 40 003 4 14,60% 13,6%
8802 40 003 6 14,60% 13,6%
8802 40 003 9 14,60% 13,6%
8802 40 004 5 14,60% 13,6%
8802 40 004 9 14,60% 13,6%
8802 40 009 5 14,60% 13,6%
8802 40 009 8 14,60% 13,6%
9401 20 000 9 13,7%, nhưng không thấp hơn 0,483 euro mỗi kg 10 0,17% cộng đồng euro mỗi kg
9401 30 000 1 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,48 euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 30 000 9 13,5%, nhưng không thấp hơn 0,483 euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 40 000 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,464 euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 52 000 0 10 0,07% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,07% cộng đồng euro mỗi kg
9401 53 000 0 10 0,07% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,07% cộng đồng euro mỗi kg
9401 59 000 0 10 0,07% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,07% cộng đồng euro mỗi kg
9401 61 000 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,48 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,44 euro mỗi kg
9401 69 000 0 11,7 0,08% cộng đồng euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 71 000 9 13,6%, nhưng không thấp hơn 0,483 euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 79 000 9 11,7 0,08% cộng đồng euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 80 000 9 11,7 0,08% cộng đồng euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 90 300 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,48 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,44 euro mỗi kg
9403 10 510 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,342 euro mỗi kg 10 0,06% cộng đồng euro mỗi kg
9403 10 580 1 13,7%, nhưng không thấp hơn 0,342 euro mỗi kg 10 0,06% cộng đồng euro mỗi kg
9403 10 580 9 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,342 euro mỗi kg 10 0,06% cộng đồng euro mỗi kg
9403 10 910 0 11,7%, nhưng không thấp hơn 0,29 euro mỗi kg 10%, nhưng không thấp hơn 0,25 euro mỗi kg
9403 10 930 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,331 euro mỗi kg 10 0,06% cộng đồng euro mỗi kg
9403 10 980 1 13,7%, nhưng không thấp hơn 0,342 euro mỗi kg 10 0,06% cộng đồng euro mỗi kg
9403 10 980 9 13,3%, nhưng không thấp hơn 0,342 euro mỗi kg 10 0,06% cộng đồng euro mỗi kg
9403 20 200 1 7,5%, nhưng không thấp hơn 0,136 euro mỗi kg 5%
9403 20 200 9 10 0,05% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,05% cộng đồng euro mỗi kg
9403 20 800 1 7,5%, nhưng không thấp hơn 0,136 euro mỗi kg 5%
9403 20 800 9 11,5%, nhưng không thấp hơn 0,29 euro mỗi kg 8 0,05% cộng đồng euro mỗi kg
9403 30 110 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,287 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,26 euro mỗi kg
9403 30 190 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,287 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,26 euro mỗi kg
9403 30 910 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,287 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,26 euro mỗi kg
9403 30 990 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,287 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,26 euro mỗi kg
9403 40 100 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,32 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,29 euro mỗi kg
9403 40 900 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,32 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,29 euro mỗi kg
9403 50 000 1 0,32 euro mỗi kg 0,23 euro mỗi kg
9403 50 000 9 11,70% 10%
9403 60 100 1 0,32 euro mỗi kg 0,23 euro mỗi kg
9403 60 100 9 11,70% 10%
9403 60 300 0 11,7 0,1% cộng đồng euro mỗi kg 10 0,1% cộng đồng euro mỗi kg
9403 60 900 1 0,32 euro mỗi kg 0,23 euro mỗi kg
9403 60 900 9 11,70% 10%
9403 70 000 1 7,5%, nhưng không thấp hơn 0,16 euro mỗi kg 5%
9403 70 000 2 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,408 euro mỗi kg 10 0,075% cộng đồng euro mỗi kg
9403 70 000 3 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,408 euro mỗi kg 10 0,075% cộng đồng euro mỗi kg
9403 70 000 8 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,408 euro mỗi kg 10 0,075% cộng đồng euro mỗi kg
9403 82 000 0 10 0,13% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,13% cộng đồng euro mỗi kg
9403 83 000 0 10 0,13% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,13% cộng đồng euro mỗi kg
9403 89 000 0 12 0,13% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,13% cộng đồng euro mỗi kg
9403 90 100 0 11,7%, nhưng không thấp hơn 0,292 euro mỗi kg 8 0,05% cộng đồng euro mỗi kg
9403 90 300 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,4 euro mỗi kg 10 0,1% cộng đồng euro mỗi kg
9403 90 900 0 13,3%, nhưng không thấp hơn 0,467 euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9404 10 000 0 11,7%, nhưng không thấp hơn 0,55 euro mỗi kg 10%
9404 29 900 0 13,3%, nhưng không thấp hơn 0,48 euro mỗi kg 12%
9404 90 100 0 15%, nhưng không thấp hơn 0,96 euro mỗi kg 15%