Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Bảng so sánh mã số và thuế hải quan của một biểu thuế hải quan
Liên minh Âu Á trên 01.09.2017 năm.

Bảng chỉ hiển thị các mã mà thuế suất đã thay đổi theo quy định của Ban EEC số 44 ngày 11.05.2017/01.09.2017/59 (có hiệu lực từ ngày 30.05.2017/01.09.2017/66), theo quyết định của Hội đồng EEC số 20.06.2017 ngày 02.09.2017/41/23.06.2017 (có hiệu lực từ ngày 01.09.2017/42/23.06.2017) , quyết định của Hội đồng EEC số 01.09.2017 ngày 76 (có hiệu lực từ ngày 30.06.2017), quyết định của Hội đồng EEC số 02.09.2017 ngày XNUMX (có hiệu lực từ ngày XNUMX), quyết định của Hội đồng EEC số XNUMX ngày XNUMX (có hiệu lực có hiệu lực từ ngày XNUMX), quyết định của Hội đồng EEC số XNUMX ngày XNUMX (có hiệu lực từ ngày XNUMX)

 

TNVED EAEUTỷ lệ thuế cho CCT EAEC diễn xuất bởi 31.08.2017 làTỷ lệ thuế trên ETT của EAEC, có hiệu lực từ 01.09.2017 và 02.09.2017
302111000 4.4% 3%
302112000 4.4% 3%
302118000 4.4% 3%
302130000 4.4% 3%
302140000 4.4% 3%
302511000 6% 5%
302519000 6% 5%
302520000 6% 5%
302893100 6% 5%
302893900 6% 5%
302910000 6.6% 5%
302990001 4.4% 3%
302990006 6% 5%
303311000 5.8% 4%
303319000 6% 5%
303631000 6% 5%
303633000 6% 5%
303639000 6% 5%
303640000 6% 5%
303650000 6% 5%
303841000 6% 5%
303849000 6% 5%
303893900 6.8% nhưng không ít hơn 0.034 € trên 1 kg 6% nhưng không ít hơn 0,03 euro cho mỗi 1 kg
303990008 5.8% 4%
305200000 12% 10
305321100 6% 5
305410000 10.4% nhưng không ít hơn 2.08 € trên 1 kg 8% nhưng không ít hơn 1,6 euro cho mỗi 1 kg
306151000 16% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
306190500 16% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
306911000 16% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
306921000 8% nhưng không ít hơn 1.2 € trên 1 kg 5% nhưng không ít hơn 0,9 euro cho mỗi 1 kg
306941000 16% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
306991000 16% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
307329100 6% 5%
307329900 6% 5%
307399100 6% 5%
307399900 6% 5%
307421900 6% 5%
307429900 6% 5%
307710000 6% 5%
307810000 6% 5%
307820000 6% 5%
307910000 6% 5%
308110000 6% 5%
308210000 6% 5%
308301000 6% 5%
308901000 6% 5%
406900100 15% nhưng không ít hơn 0.3 € trên 1 kg 14% nhưng không ít hơn 0,28 euro cho mỗi 1 kg
406902100 15% nhưng không ít hơn 0.3 € trên 1 kg 14% nhưng không ít hơn 0,28 euro cho mỗi 1 kg
408918000 11% 10%
602300000 7% 5%
602400000 7% 5%
713101000 11% 10%
713109009 11% 10%
713310000 11% 10%
713320000 11% 10%
713340001 11% 10%
713350001 11% 10%
713390001 11% 10%
713400000 11% 10%
713600001 11% 10%
713900001 11% 10%
808101000 0.088 euro mỗi kg 0,06 1 euro mỗi kg
808108001 0.036 euro mỗi kg 0,03 1 euro mỗi kg
808108002 0.031 euro mỗi kg 0,015 1 euro mỗi kg
808108003 0.036 euro mỗi kg 0,03 1 euro mỗi kg
808108005 0.088 euro mỗi kg 0,06 1 euro mỗi kg
808108006 0.068 euro mỗi kg 0,06 1 euro mỗi kg
808108007 0.055 euro mỗi kg 0,03 1 euro mỗi kg
808108008 0.054 euro mỗi kg 0,03 1 euro mỗi kg
1006101000 12% 10%
1006109400 32% 30%
1108110000 12% nhưng không ít hơn 0.036 € trên 1 kg 10% nhưng không ít hơn 0,03 euro cho mỗi 1 kg
1108120000 13% nhưng không ít hơn 0.039 € trên 1 kg 10% nhưng không ít hơn 0,03 euro cho mỗi 1 kg
1108130000 12% nhưng không ít hơn 0.036 € trên 1 kg 10% nhưng không ít hơn 0,03 euro cho mỗi 1 kg
1510001000 11% 10%
1512119101 15% nhưng không ít hơn 0.11 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 0,1 euro cho mỗi 1 kg
1512199002 15% nhưng không ít hơn 0.11 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 0,1 euro cho mỗi 1 kg
1512211000 11% 10%
1512219000 11% 10%
1514199001 13% nhưng không ít hơn 0.11 € trên 1 kg 13% nhưng không ít hơn 0,1 euro cho mỗi 1 kg
1514999001 13% nhưng không ít hơn 0.11 € trên 1 kg 13% nhưng không ít hơn 0,1 euro cho mỗi 1 kg
1517909300 15% nhưng không ít hơn 0.15 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 0,12 euro cho mỗi 1 kg
1605301000 8% nhưng không ít hơn 1.2 € trên 1 kg 5% nhưng không ít hơn 0,9 euro cho mỗi 1 kg
1605309000 8% nhưng không ít hơn 1.2 € trên 1 kg 5% nhưng không ít hơn 0,9 euro cho mỗi 1 kg
1605400000 16% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
1702907100 0.138 euro mỗi kg 0,12 1 euro mỗi kg
1702907500 12% 10%
1702907900 0.138 euro mỗi kg 0,12 1 euro mỗi kg
1702909500 12% 10%
2001901000 11.7% nhưng không ít hơn 0.058 € trên 1 kg 10,8% nhưng không ít hơn 0,054 euro cho mỗi 1 kg
2001905000 11.8% nhưng không ít hơn 0.05 € trên 1 kg 11% nhưng không ít hơn 0,05 euro cho mỗi 1 kg
2002903100 11% nhưng không ít hơn 0.054 € trên 1 kg 11% nhưng không ít hơn 0,05 euro cho mỗi 1 kg
2002903900 11% nhưng không ít hơn 0.054 € trên 1 kg 11% nhưng không ít hơn 0,05 euro cho mỗi 1 kg
2002909100 11% nhưng không ít hơn 0.054 € trên 1 kg 11% nhưng không ít hơn 0,05 euro cho mỗi 1 kg
2002909900 11% nhưng không ít hơn 0.054 € trên 1 kg 11% nhưng không ít hơn 0,05 euro cho mỗi 1 kg
2102101000 14% 12,5%
2102103100 14.6% 12,5%
2102103900 13% 12,5%
2102109000 14% 12,5%
2103100000 9.4% 8%
2103309000 11% 10%
2106909801 12% nhưng không ít hơn 0.72 € trên 1 kg 10% nhưng không ít hơn 0,6 euro cho mỗi 1 kg
2106909802 9.4% nhưng không ít hơn 0.38 € trên 1 kg 8% nhưng không ít hơn 0,33 euro cho mỗi 1 kg
2201101900 14% nhưng không ít hơn 0.066 € / lít 13% nhưng không ít hơn 0,061 euro mỗi 1 l
2202100000 8% nhưng không ít hơn 0.024 € / lít 8% nhưng không ít hơn 0,02 euro mỗi 1 l
2203000100 0.07 euro mỗi lít 0,04 1 euro mỗi lít
2203000900 0.07 euro mỗi lít 0,04 1 euro mỗi lít
2203001000 0.07 euro mỗi lít 0,04 1 euro mỗi lít
2205101000 12% 10%
2205109000 12% 10%
2205901000 12% 10%
2205909000 12% 10%
2402100000 19.6% nhưng không ít hơn 1.96 euro cho mỗi chiếc 1000 17% nhưng không ít hơn 1,7 euro cho mỗi chiếc 1000
2607000001 3% 0%
(có hiệu lực từ ngày 02.09.2017/25.05.2017/XNUMX và áp dụng đối với các quan hệ pháp luật phát sinh từ ngày XNUMX/XNUMX/XNUMX)
2801100000 6.4% 5,5%
2826300000 7.4% 5,5%
2849100000 7.4% 5,5%
2905310000 7% 6,3%
3210009000 5%  
3210009001   0%
(02.09.2017 có hiệu lực)
3210009009   5%
(02.09.2017 có hiệu lực)
3304100000 8.2% 6,5%
3304200000 8.2% 6,5%
3304910000 8.2% 6,5%
3305300000 8.2% 6,5%
3305900001 8.2% 6,5%
3307900008 8.2% 6,5%
3401201000 8.2% 6,5%
3401209000 8.2% 6,5%
3401300000 8.2% 6,5%
3402120000 8.2% 6,5%
3402130000 7% 5%
3402190000 8.2% 6,5%
3402202000 8.2% 6,5%
3402209000 8.2% 6,5%
3402901008 8.2% 6,5%
3402909000 8.2% 6,5%
3404200000 9.3% 7,9%
3404900001 8.2% 6,5%
3404900009 8.2% 6,5%
3405100000 9.3% 7,9%
3601000000 11% 8,8%
3602000000 11% 8,8%
3603001009 11% 8,8%
3603009009 11% 8,8%
3604100000 11% 8,8%
3604900000 11% 8,8%
3605000000 11% 8,8%
3606100000 11% 8,8%
3606901000 11% 8,8%
3606909000 11% 8,8%
3703100009 9.2% 6,5%
3703200000 9.2% 6,5%
3703900000 9.2% 6,5%
3706102000 9.2% 6,5%
3706109900 9.2% 6,5%
3706905200 9.2% 6,5%
3706909100 9.2% 6,5%
3706909900 9.2% 6,5%
3801300000 7% 5%
3823130000 9.3% 7,9%
3906100000 4.6% nhưng không ít hơn 0.13 € trên 1 kg 0,13 1 euro mỗi kg
3918101000 11% nhưng không ít hơn 0.164 € trên 1 kg 8,8% nhưng không ít hơn 0,13 euro cho mỗi 1 kg
3918109000 11% nhưng không ít hơn 0.164 € trên 1 kg 8,8% nhưng không ít hơn 0,13 euro cho mỗi 1 kg
3918900000 8.8% nhưng không ít hơn 0.164 € trên 1 kg 6% nhưng không ít hơn 0,13evro cho 1 kg
3920491001 8.2% 6,5%
3922100000 9.2% 6,5%
3922200000 9.2% 6,5%
3922900000 9.2% 6,5%
3923210000 9.2% 6,5%
3923291000 9.2% 6,5%
3923299000 9.2% 6,5%
3923309010 9.2% 6,5%
3923309090 9.2% 6,5%
3923401001 9.2% 6,5%
3923401002 9.2% 6,5%
3923401009 9.2% 6,5%
3923409000 9.2% 6,5%
3924100000 9.2% 6,5%
3924900001 9.2% 6,5%
3924900009 9.2% 6,5%
3925100000 9.2% 6,5%
3925200000 9.2% 6,5%
3925300000 9.2% 6,5%
3925901000 9.2% 6,5%
3925902000 9.2% 6,5%
3925908001 9.2% 6,5%
3925908009 9.2% 6,5%
3926100000 9.2% 6,5%
3926200000 9.2% 6,5%
3926400000 9.2% 6,5%
3926905000 9.2% 6,5%
3926909200 9.2% 6,5%
3926909703 9.2% 6,5%
3926909704 9.2% 6,5%
3926909709 9.2% 6,5%
4011100003 12% nhưng không ít hơn 2.48 EUR mỗi mảnh 10% nhưng không ít hơn 2,48 euro cho mỗi chiếc 1.
4011100009 12% nhưng không ít hơn 2.48 EUR mỗi mảnh 10% nhưng không ít hơn 2,48 euro cho mỗi chiếc 1.
4012130001 8% 5%
4012200001 8% 5%
4012200009 16% nhưng không ít hơn 1.24 EUR mỗi mảnh 15% nhưng không ít hơn 1,24 euro cho mỗi chiếc 1.
4013200000 11% 10%
4201000000 10.4% 8%
4202111000 14% 12,5%
4202119000 13.6% 12%
4202290000 12% 10%
4410111000 10.4% 8%
4410190002 10.4% 8%
4418101000 15.2% 14%
4418201000 13.6% 12%
4601211000 8.8% 6%
4601219000 8.8% 6%
4601221000 8.8% 6%
4601229000 8.8% 6%
4601291000 8.8% 6%
4601299000 8.8% 6%
4602110000 8.8% 6%
4602120000 8.8% 6%
4602191000 8.8% 6%
4602199000 8.8% 6%
4703110000 9% 7,5%
4703190000 9% 7,5%
4703210009 7% 5%
4808100000 12% 10%
4808400001 14.4% 13%
4808400009 12% 10%
4808900000 12% 10%
4811412000 7% 5%
4816200000 11% 10%
4816900000 11% 10%
4817200000 11% 10%
4817300000 11% 10%
4818109000 14% 12,5%
4820101000 11% 10%
4820109000 11% 10%
4823610000 11% 10%
4823691000 11% 10%
4823699000 11% 10%
4823701000 11% 10%
4823709000 11% 10%
4823908594 7% 5%
5301100000 11% 10%
5301210000 11% 10%
5301290000 11% 10%
5301300000 11% 10%
5402110000 12% 10%
5602101100 11% 10%
5602101900 11% 10%
5602103100 11% 10%
5602103800 11% 10%
5602109000 11% 10%
5607210000 11% 10%
5607290000 11% 10%
5607410000 11% 10%
5607501100 11% 10%
5607501900 11% 10%
5607503000 11% 10%
5607509000 11% 10%
5607902000 9% 7,5%
5607909000 9.4% 8%
5801100000 12% 10%
5801210000 12% 10%
5801220000 12% 10%
5801230000 12% 10%
5801260000 12% 10%
5801270000 12% 10%
5801310000 12% 10%
5801320000 12% 10%
5801330000 12% 10%
5801360000 12% 10%
5801370000 12% 10%
5802110000 12% 10%
5802190000 12% 10%
5802200000 12% 10%
5802300000 12% 10%
5803001000 12% 10%
5803003000 12% 10%
5803009000 12% 10%
5804101000 12% 10%
5804109000 12% 10%
5804211000 12% 10%
5804219000 12% 10%
5804291000 12% 10%
5804299000 12% 10%
5804300000 12% 10%
5805000000 12% 10%
5806100000 12% 10%
5806200000 12% 10%
5806310000 12% 10%
5806329000 12% 10%
5806390000 12% 10%
5806400000 12% 10%
5807101000 12% 10%
5807109000 12% 10%
5807901000 12% 10%
5807909000 12% 10%
5810101000 12% 10%
5810109000 12% 10%
5810911000 14.4% 13%
5810919000 14.4% 13%
5810991000 14.4% 13%
5810999000 14.4% 13%
5811000000 14.4% 13%
6208190001 10% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 10% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
6302210000 11.3% nhưng không ít hơn 0.49 € trên 1 kg 11,3% nhưng không ít hơn 0,44 euro cho mỗi 1 kg
6302600000 11.3% nhưng không ít hơn 0.49 € trên 1 kg 11,3% nhưng không ít hơn 0,44 euro cho mỗi 1 kg
6306120000 14.4% 13%
6306220000 14% 12,5%
6306290001 16% 15%
6306290009 14.4% 13%
6306300000 16% 15%
6306400000 14.4% 13%
6306900000 14.4% 13%
6307109000 11.7% nhưng không ít hơn 0.51 € trên 1 kg 11,7% nhưng không ít hơn 0,46 euro cho mỗi 1 kg
6310100009 16% 15%
6506999010 16% 15%
6506999020 16% 15%
6506999030 16% 15%
6506999040 16% 15%
6506999050 16% 15%
6506999060 16% 15%
6506999080 16% 15%
6815109001 14.4% 13%
6815990009 12.6% 12%
6901000000 16% 15%
6902201000 13.6% 12%
6902209100 13.6% 12%
6902209900 13.6% 12%
6902900000 14.4% 13%
6903100000 13.6% 12%
6903201000 13.6% 12%
6903209000 13.6% 12%
6903901000 14.4% 13%
6903909000 13.6% 12%
6905100000 16% 15%
6905900000 16% 15%
6906000000 16% 15%
6910900000 12% 10%
6911100000 13.6% 12%
6912002500 13.6% 12%
6912008500 13.6% 12%
7101220000 12% 10%
7103910000 13.6% 12%
7104100000 16% 15%
7104200001 16% 15%
7104200009 16% 15%
7104900001 15.2% 14%
7104900009 15.2% 14%
7105900000 16% 15%
7107000000 18.4% 18%
7108120001 13.6% 12%
7108131000 16% 15%
7108138000 16% 15%
7108200001 16% 15%
7108200009 16% 15%
7109000000 16% 15%
7110290000 16% 15%
7110390000 16% 15%
7110490000 16% 15%
7111000000 18.4% 18%
7113110000 12% 10%
7113190000 12% 10%
7114110000 16% 15%
7114190000 12.8% 11%
7115100000 16% 15%
7115900000 16% 15%
7310291000 11% 10%
7321900000 11% 10%
7608100001 8% 5%
7608202001 8% 5%
7608208104 8% 5%
7608208903 8% 5%
7610901000 13.6% 12%
8212109000 12% 10%
8212200000 13.6% 12%
8212900000 12% 10%
8215201000 13.6% 12%
8301100000 16% 15%
8301401100 13.6% 12%
8301401900 13.6% 12%
8301409000 13.6% 12%
8301500000 16% 15%
8301600009 16% 15%
8301700000 16% 15%
8302300009 14.4% 13%
8302500000 13.6% 12%
8302600009 12% 10%
8303004000 10.4% 8%
8303009000 10.4% 8%
8304000000 16% 15%
8305100000 16% 15%
8305200000 14.4% 13%
8305900000 16% 15%
8306100000 15.2% 14%
8306210000 16% 15%
8306290001 16% 15%
8306290009 14% 12,5%
8306300000 16% 15%
8308200000 16% 15%
8309100000 13.6% 12%
8310000000 16% 15%
8311100009 16% 15%
8311200000 16% 15%
8311300000 16% 15%
8311900000 16% 15%
8403901000 11% 10%
8403909000 11% 10%
8418102001 13.6% 12%
8418108008 14.4% 13%
8418302002 8% 5%
8418302008 13.6% 12%
8418308002 8% 5%
8418308008 13.6% 12%
8418402002 8% 5%
8418408002 8% 5%
8418501100 13.6% 12%
8418501900 12% 10%
8418509009 13.6% 12%
8418610091 5% 3%
8504312101 8% 5%
8504312109 10.4% 8%
8504312901 8% 5%
8504312909 10.4% 8%
8504318002 8% 5%
8504318008 10.4% 8%
8516500000 12% 10%
8528730000 16% 15%
8536700001 9.2% 6,5%
8539221000 16% 15%
8539229000 16% 15%
8539490000 16% 15%
8609009001 13.6% 12%
8702101193 12% 10%
8702101199 12% 10%
8702109199 12% 10%
8702201193 12% 10%
8702201198 12% 10%
8702209198 12% 10%
8702309991 21% 20%
8702309993 21% 20%
8702309998 21% 20%
8702903993 21% 20%
8702903994 21% 20%
8702903998 21% 20%
8703211099 23% nhưng không thấp hơn 0.67 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,33 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703221091 23% nhưng không thấp hơn 0.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,4evro cho 1 cm³ công suất động cơ
8703221099 23% nhưng không thấp hơn 0.73 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,37 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703231100 20% nhưng không thấp hơn 0.85 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703231940 23% nhưng không thấp hơn 0.83 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703231981 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703231989 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703241091 16.4% nhưng không thấp hơn 1.54 1 euro mỗi cc công suất động cơ 14,3% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703241099 23% nhưng không thấp hơn 1.57 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703311090 23% nhưng không thấp hơn 0.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,4 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703321100 20% nhưng không thấp hơn 0.85 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703321990 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703331100 20% nhưng không thấp hơn 1.12 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,56 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703331990 23% nhưng không thấp hơn 1.57 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703401092 16% 15%
8703401098 23% nhưng không thấp hơn 0.67 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,33 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703401099 16% 15%
8703402092 16% 15%
8703402094 16% 15%
8703402099 16% 15%
8703403091 23% nhưng không thấp hơn 0.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,4 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703403092 16% 15%
8703403098 23% nhưng không thấp hơn 0.73 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,37 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703403099 16% 15%
8703404092 16% 15%
8703404094 16% 15%
8703404099 16% 15%
8703405101 20% nhưng không thấp hơn 0.85 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703405109 16% 15%
8703405921 23% nhưng không thấp hơn 0.83 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703405929 16% 15%
8703405991 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703405992 16% 15%
8703405998 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703405999 16% 15%
8703406022 16% 15%
8703406024 16% 15%
8703406029 16% 15%
8703406032 16% 15%
8703406034 16% 15%
8703406039 16% 15%
8703406092 16% 15%
8703406094 16% 15%
8703406099 16% 15%
8703407091 16.4% nhưng không thấp hơn 1.54 1 euro mỗi cc công suất động cơ 14,3% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703407092 16% 15%
8703407098 23% nhưng không thấp hơn 1.57 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703407099 16% 15%
8703408092 16% 15%
8703408094 16% 15%
8703408099 16% 15%
8703501091 23% nhưng không thấp hơn 0.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,4 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703501099 16% 15%
8703502092 16% 15%
8703502094 16% 15%
8703502099 16% 15%
8703503101 20% nhưng không thấp hơn 0.85 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703503109 16% 15%
8703503991 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703503999 16% 15%
8703504092 16% 15%
8703504094 16% 15%
8703504099 16% 15%
8703505101 20% nhưng không thấp hơn 1.12 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,56 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703505109 16% 15%
8703505991 23% nhưng không thấp hơn 1.57 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703505999 16% 15%
8703506092 16% 15%
8703506094 16% 15%
8703506099 16% 15%
8703601092 16% 15%
8703601098 23% nhưng không thấp hơn 0.67 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,33 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703601099 16% 15%
8703602092 16% 15%
8703602094 16% 15%
8703602099 16% 15%
8703603091 23% nhưng không thấp hơn 0.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,4 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703603092 16% 15%
8703603098 23% nhưng không thấp hơn 0.73 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,37 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703603099 16% 15%
8703604092 16% 15%
8703604094 16% 15%
8703604099 16% 15%
8703605101 20% nhưng không thấp hơn 0.85 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703605109 16% 15%
8703605921 23% nhưng không thấp hơn 0.83 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703605929 16% 15%
8703605991 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703605992 16% 15%
8703605998 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703605999 16% 15%
8703606022 16% 15%
8703606024 16% 15%
8703606029 16% 15%
8703606032 16% 15%
8703606034 16% 15%
8703606039 16% 15%
8703606092 16% 15%
8703606094 16% 15%
8703606099 16% 15%
8703607091 16.4% nhưng không thấp hơn 1.54 1 euro mỗi cc công suất động cơ 14,3% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703607092 16% 15%
8703607098 23% nhưng không thấp hơn 1.57 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703607099 16% 15%
8703608092 16% 15%
8703608094 16% 15%
8703608099 16% 15%
8703701091 23% nhưng không thấp hơn 0.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,4 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703701099 16% 15%
8703702092 16% 15%
8703702094 16% 15%
8703702099 16% 15%
8703703101 20% nhưng không thấp hơn 0.85 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703703109 16% 15%
8703703991 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703703999 16% 15%
8703704092 16% 15%
8703704094 16% 15%
8703704099 16% 15%
8703705101 20% nhưng không thấp hơn 1.12 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,56 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703705109 16% 15%
8703705991 23% nhưng không thấp hơn 1.57 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703705999 16% 15%
8703706092 16% 15%
8703706094 16% 15%
8703706099 16% 15%
8703800002 0% 15%
8703800009 16% 15%
8703900090 16% 15%
8704213904 11% nhưng không thấp hơn 0.14 1 euro mỗi cc công suất động cơ 10% nhưng không ít hơn 0,14 euro mỗi 1 cc. công suất động cơ
8704213908 11% 10%
8704313904 16% nhưng không thấp hơn 0.1 1 euro mỗi cc công suất động cơ 15% nhưng không ít hơn 0,1 euro mỗi 1 cc. công suất động cơ
8704313908 16% 15%
8704319904 16% nhưng không thấp hơn 0.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 15% nhưng không ít hơn 0,2 euro mỗi 1 cc. công suất động cơ
8704319908 16% 15%
8704329109 16% 15%
8704329905 16% 15%
8704329907 16% 15%
8711100000 15.2% 14%
8711201000 15.2% 14%
8711209200 15.2% 14%
8711209800 15.2% 14%
8711301000 16% 15%
8711309000 16% 15%
8711400000 16% 15%
8711500000 12% 10%
8711601000 15.2% 14%
8711609000 15.2% 14%
8711900000 15.2% 14%
8712003000 12% 10%
8712007000 12% 10%
8801001001 12% 10%
8801001009 16% 15%
8801009001 12% 10%
8801009009 16% 15%
8802110003 14.3% 12,9%
8802110009 17.1% 16,4%
8802120001 14% 12,5%
8802120009 17.1% 16,4%
8802200001 14.3% 12,9%
8802200002 17% 15%
8802200008 17% 15%
8802300007 11% 8%
8802400016 15.7% 14,6%
8802400018 15.7% 14,6%
8802400034 15.7% 14,6%
8802400036 15.7% 14,6%
8802400039 15.7% 14,6%
8802400045 15.7% 14,6%
8802400049 15.7% 14,6%
8802400095 15.7% 14,6%
8802400098 15.7% 14,6%
8804000000 16% 15%
8805101000 16% 15%
8805109000 16% 15%
8805210000 16% 15%
8805290008 16% 15%
8905200000 16% 15%
9015101000 9.4% 8%
9015109000 11% 10%
9018311009 7% 5%
9102110000 7% nhưng không ít hơn 2 EUR mỗi mảnh 7% nhưng không ít hơn 4 euro cho mỗi chiếc 1.
9102190000 7% nhưng không ít hơn 1.5 EUR mỗi mảnh 7% nhưng không ít hơn 4 euro cho mỗi chiếc 1.
9102210000 7% nhưng không ít hơn 4 EUR mỗi mảnh 7% nhưng không ít hơn 7 euro cho mỗi chiếc 1.
9102290000 7% nhưng không ít hơn 4 EUR mỗi mảnh 7% nhưng không ít hơn 7 euro cho mỗi chiếc 1.
9110111000 10% 9%
9110119000 10% 9%
9110120000 10% 9%
9110190000 10% 9%
9110900000 10% 9%
9111100000 12% 10%
9113900009 14.4% 13%
9114100000 12% 10%
9114300000 12% 10%
9114400000 12% 10%
9114900001 12% 10%
9301100000 16% 15%
9301200000 16% 15%
9301900000 16% 15%
9302000000 16% 15%
9303100000 16% 15%
9303201000 13.6% 12%
9303209500 13.6% 12%
9303300000 13.6% 12%
9304000000 16% 15%
9305100000 16% 15%
9305200001 16% 15%
9305200009 16% 15%
9305910000 16% 15%
9305990000 16% 15%
9306210000 16% 15%
9306290000 16% 15%
9306301000 16% 15%
9306303000 16% 15%
9306309000 16% 15%
9306901001 16% 15%
9306901009 16% 15%
9306909000 16% 15%
9307000000 16% 15%
9401200009 15% nhưng không ít hơn 0.527 € trên 1 kg 13,7% nhưng không ít hơn 0,483 euro cho mỗi 1 kg
9401300001 15% nhưng không ít hơn 0.527 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,48 euro cho mỗi 1 kg
9401300009 15% nhưng không ít hơn 0.527 € trên 1 kg 13,5% nhưng không ít hơn 0,483 euro cho mỗi 1 kg
9401400000 15% nhưng không ít hơn 0.519 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,464 euro cho mỗi 1 kg
9401520000 12 0.07% cộng với euro mỗi kg 10% cộng với 0,07 euro cho 1 kg
9401530000 12 0.07% cộng với euro mỗi kg 10% cộng với 0,07 euro cho 1 kg
9401590000 12 0.07% cộng với euro mỗi kg 10% cộng với 0,07 euro cho 1 kg
9401610000 15% nhưng không ít hơn 0.53 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,48 euro cho mỗi 1 kg
9401690000 13.3 0.08% cộng với euro mỗi kg 11,7% cộng với 0,08 euro cho 1 kg
9401710009 15% nhưng không ít hơn 0.527 € trên 1 kg 13,6% nhưng không ít hơn 0,483 euro cho mỗi 1 kg
9401790009 13.3 0.08% cộng với euro mỗi kg 11,7% cộng với 0,08 euro cho 1 kg
9401800009 13.3 0.08% cộng với euro mỗi kg 11,7% cộng với 0,08 euro cho 1 kg
9401903000 15% nhưng không ít hơn 0.527 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,48 euro cho mỗi 1 kg
9402100009 8% nhưng không ít hơn 0.21 € trên 1 kg 5% nhưng không ít hơn 0,21 euro cho mỗi 1 kg
9403105100 15% nhưng không ít hơn 0.373 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,342 euro cho mỗi 1 kg
9403105801 15% nhưng không ít hơn 0.373 € trên 1 kg 13,7% nhưng không ít hơn 0,342 euro cho mỗi 1 kg
9403105809 15% nhưng không ít hơn 0.373 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,342 euro cho mỗi 1 kg
9403109100 13.3% nhưng không ít hơn 0.33 € trên 1 kg 11,7% nhưng không ít hơn 0,29 euro cho mỗi 1 kg
9403109300 15% nhưng không ít hơn 0.37 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,331 euro cho mỗi 1 kg
9403109801 15% nhưng không ít hơn 0.373 € trên 1 kg 13,7% nhưng không ít hơn 0,342 euro cho mỗi 1 kg
9403109809 15% nhưng không ít hơn 0.373 € trên 1 kg 13,3 %% nhưng không dưới 0,342 € / 1 kg
9403202001 10% nhưng không ít hơn 0.209 € trên 1 kg 7,5% nhưng không ít hơn 0,136 euro cho mỗi 1 kg
9403202009 12 0.05% cộng với euro mỗi kg 10% cộng với 0,05 euro cho 1 kg
9403208001 10% nhưng không ít hơn 0.209 € trên 1 kg 7,5% nhưng không ít hơn 0,136 euro cho mỗi 1 kg
9403208009 13.3% nhưng không ít hơn 0.33 € trên 1 kg 11,5% nhưng không ít hơn 0,29 euro cho mỗi 1 kg
9403301100 15% nhưng không ít hơn 0.313 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,287 euro cho mỗi 1 kg
9403301900 15% nhưng không ít hơn 0.313 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,287 euro cho mỗi 1 kg
9403309100 15% nhưng không ít hơn 0.313 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,287 euro cho mỗi 1 kg
9403309900 15% nhưng không ít hơn 0.313 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,287 euro cho mỗi 1 kg
9403401000 15% nhưng không ít hơn 0.34 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,32 euro cho mỗi 1 kg
9403409000 15% nhưng không ít hơn 0.34 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,32 euro cho mỗi 1 kg
9403500001 0.4 euro mỗi kg 0,32 1 euro mỗi kg
9403500009 13.3% 11,7%
9403601001 0.4 euro mỗi kg 0,32 1 euro mỗi kg
9403601009 13.3% 11,7%
9403603000 13.3 0.1% cộng với euro mỗi kg 11,7% cộng với 0,1 euro cho 1 kg
9403609001 0.4 euro mỗi kg 0,32 1 euro mỗi kg
9403609009 13.3% 11,7%
9403700001 10% nhưng không ít hơn 0.25 € trên 1 kg 7,5% nhưng không ít hơn 0,16 euro cho mỗi 1 kg
9403700002 15% nhưng không ít hơn 0.447 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,408 euro cho mỗi 1 kg
9403700003 15% nhưng không ít hơn 0.447 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,408 euro cho mỗi 1 kg
9403700008 15% nhưng không ít hơn 0.447 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,408 euro cho mỗi 1 kg
9403820000 12 0.13% cộng với euro mỗi kg 10% cộng với 0,13 euro cho 1 kg
9403830000 12 0.13% cộng với euro mỗi kg 10% cộng với 0,13 euro cho 1 kg
9403901000 13.3% nhưng không ít hơn 0.333 € trên 1 kg 11,7% nhưng không ít hơn 0,292 euro cho mỗi 1 kg
9403903000 15% nhưng không ít hơn 0.5 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,4 euro cho mỗi 1 kg
9403909000 14.7% nhưng không ít hơn 0.513 € trên 1 kg 13,3% nhưng không ít hơn 0,467 euro cho mỗi 1 kg
9404100000 13.3% nhưng không ít hơn 1 € trên 1 kg 11,7% nhưng không ít hơn 0,55 euro cho mỗi 1 kg
9404211000 12% nhưng không ít hơn 0.8 € trên 1 kg 10% nhưng không ít hơn 0,8 euro cho mỗi 1 kg
9404219000 16% nhưng không ít hơn 1.17 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,17 euro cho mỗi 1 kg
9404291000 16% nhưng không ít hơn 1.17 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,17 euro cho mỗi 1 kg
9404299000 14.7% nhưng không ít hơn 1.07 € trên 1 kg 13,3% nhưng không ít hơn 0,48 euro cho mỗi 1 kg
9404300000 16% nhưng không ít hơn 1.17 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,17 euro cho mỗi 1 kg
9404901000 16% nhưng không ít hơn 1.17 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 0,96 euro cho mỗi 1 kg
9404909000 13.6% nhưng không ít hơn 0.88 € trên 1 kg 12% nhưng không ít hơn 0,88 euro cho mỗi 1 kg
9405102109 13.6% 12%
9405104003 13.6% 12%
9405105009 13.6% 12%
9405109109 13.6% 12%
9405109808 13.6% 12%
9405209109 13.6% 12%
9405209909 13.6% 12%
9405401009 12% 10%
9405409109 13.6% 12%
9405409908 12% 10%
9405602009 13.6% 12%
9504200009 12% 10%
9504400000 12% 10%
9504500001 12% 10%
9602000001 14% 12,5%
9602000009 14% 12,5%
9603100000 16% 15%
9603210000 12% 10%
9603293000 10.4% 8%
9603401000 12.8% 11%
9603901000 14% 12,5%
9603909100 12% 10%
9603909900 14% 12,5%
9606290000 12% 10%
9606300000 12% 10%
9607190000 12% 10%
9608101000 10.4% 8%
9608109200 10.4% 8%
9608109900 10.4% 8%
9608200000 7.6% 7%
9608300000 12% 10%
9608400000 12% 10%
9608500000 12% 10%
9608600000 8% 5%
9608910000 10.4% 8%
9608990001 8% 5%
9608990009 10.4% 8%
9609101000 10.4% 8%
9609109000 10.4% 8%
9609200000 10.4% 8%
9609901000 10.4% 8%
9609909000 10.4% 8%
9610000000 10.4% 8%
9613200000 12.8% 11%
9613800000 12.8% 11%
9613900000 12.8% 11%
9614001000 14.4% 13%
9614009000 14.4% 13%
9615110000 12% 10%
9615190000 14.4% 13%
9615900000 14.4% 13%
9617000001 10.4% 8%
9617000009 11.2% 9%
9619007109 9.2% 6,5%
9619007509 9.2% 6,5%
9619007909 9.2% 6,5%
9619008109 9.2% 6,5%
9619008909 9.2% 6,5%
9620000006 9.2% 6,5%