Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Hải mã và nhiệm vụ

Bảng so sánh các mã số và thuế nhập khẩu

(bảng chỉ hiển thị các mã mà mức thuế đã thay đổi) Xem các Quyết định của Hội đồng EEC số 77 ngày 26.05.2014 tháng 103 năm 07.07.2014, số 47 ngày 23.06.2014 tháng 52 năm 16.07.2014 và Quyết định của Hội đồng EEC số XNUMX ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX, số XNUMX ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX

Chú thích: "*" - thay đổi chỉ thuế hải quan "-" - Mã loại bỏ "+" - mã được thêm vào

Đăng nhậpHS TCTỷ lệ thuế cho ETT xe hoạt động trên 31.08.2014 củaTỷ lệ thuế cho ETT xe hoạt động với 01.09.2014 của
* 204501300 17.5%, nhưng không ít hơn 0.175 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.15 euro mỗi kg
* 204501500 17.5%, nhưng không ít hơn 0.175 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.15 euro mỗi kg
* 204501900 17.5%, nhưng không ít hơn 0.175 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.15 euro mỗi kg
* 204503100 17.5%, nhưng không ít hơn 0.175 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.15 euro mỗi kg
* 204503900 17.5%, nhưng không ít hơn 0.175 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.15 euro mỗi kg
* 204505100 17.5%, nhưng không ít hơn 0.175 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.15 euro mỗi kg
* 204505300 17.5%, nhưng không ít hơn 0.175 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.15 euro mỗi kg
* 204505500 17.5%, nhưng không ít hơn 0.175 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.15 euro mỗi kg
* 204505900 17.5%, nhưng không ít hơn 0.175 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.15 euro mỗi kg
* 204507100 17.5%, nhưng không ít hơn 0.175 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.15 euro mỗi kg
* 204507900 17.5%, nhưng không ít hơn 0.175 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.15 euro mỗi kg
* 206109500 18.3%, nhưng không ít hơn 0.183 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.167 euro mỗi kg
* 206109800 18.3%, nhưng không ít hơn 0.183 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.167 euro mỗi kg
* 206210000 17.5%, nhưng không ít hơn 0.7 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.6 euro mỗi kg
* 206220009 13.8%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.13 euro mỗi kg
* 206299100 13.8%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.13 euro mỗi kg
* 206299900 13.8%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.13 euro mỗi kg
* 206300002 18.3%, nhưng không ít hơn 0.183 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.167 euro mỗi kg
* 206300004 18.3%, nhưng không ít hơn 0.183 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.167 euro mỗi kg
* 206490002 13.8%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.13 euro mỗi kg
* 208101000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.183 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.167 euro mỗi kg
* 208109000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.183 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.167 euro mỗi kg
* 208401000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.183 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.167 euro mỗi kg
* 208402000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.183 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.167 euro mỗi kg
* 208903000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.183 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.167 euro mỗi kg
* 210198100 15%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.39 euro mỗi kg
* 301110000 9% 8%
* 301190000 9% 8%
* 301941000 8.7% 7.3%
* 301949000 8.7% 7.3%
* 301950000 8.7% 7.3%
* 301998500 8.7% 7.3%
* 302111000 8.6% 7.2%
* 302112000 8.6% 7.2%
* 302118000 8.6% 7.2%
* 302130000 8.6% 7.2%
* 302140000 8.6% 7.2%
* 302190000 8.7% 7.3%
* 302311000 8% 6%
* 302319000 8% 6%
* 302321000 8% 6%
* 302329000 8% 6%
* 302341000 8% 6%
* 302349000 8% 6%
* 302351100 8% 6%
* 302351900 8% 6%
* 302359100 8% 6%
* 302359900 8% 6%
* 302361000 8% 6%
* 302369000 8% 6%
* 302392000 8% 6%
* 302398000 8% 6%
* 302410000 8.3% 6.7%
* 302420000 8.7% 7.3%
* 302431000 9% 8%
* 302433000 9% 8%
* 302439000 9% 8%
* 302440000 8.3% 6.7%
* 302451000 8.7% 7.3%
* 302453000 8.7% 7.3%
* 302459000 8.7% 7.3%
* 302460000 8.7% 7.3%
* 302470000 8.7% 7.3%
* 302511000 9% 8%
* 302519000 9% 8%
* 302520000 8.7% 7.3%
* 302541100 8.7% 7.3%
* 302541500 8.7% 7.3%
* 302541900 8.7% 7.3%
* 302549000 8.7% 7.3%
* 302550000 8.7% 7.3%
* 302560000 8.7% 7.3%
* 302591000 8.7% 7.3%
* 302592000 8.7% 7.3%
* 302593000 8.7% 7.3%
* 302594000 8.7% 7.3%
* 302599000 8.7% 7.3%
* 302710000 8.7% 7.3%
* 302720000 8.7% 7.3%
* 302730000 8.7% 7.3%
* 302740000 9% 8%
* 302790000 8.7% 7.3%
* 302812000 9% 8%
* 302815000 9% 8%
* 302816000 9% 8%
* 302819000 9% 8%
* 302820000 8.7% 7.3%
* 302830000 8.7% 7.3%
* 302841000 8.7% 7.3%
* 302849000 8.7% 7.3%
* 302851000 8.7% 7.3%
* 302853000 8.7% 7.3%
* 302859000 8.7% 7.3%
* 302891010 8.7% 7.3%
* 302891020 8.7% 7.3%
* 302891030 8.7% 7.3%
* 302891080 8.7% 7.3%
* 302891090 8.7% 7.3%
* 302892100 8.7% 7.3%
* 302892900 8.7% 7.3%
* 302893100 8.7% 7.3%
* 302893900 8.7% 7.3%
* 302894000 8.7% 7.3%
* 302895000 8.7% 7.3%
* 302896000 8.7% 7.3%
* 302899009 8.7% 7.3%
* 302900000 10% 9.8%
* 303110000 9% 8%
* 303120000 9% 8%
* 303130000 8.3% 6.5%
* 303141000 8.3% 6.5%
* 303142000 8.3% 6.5%
* 303149000 8.3% 6.5%
* 303230000 8% 6%
* 303240000 8% 6%
* 303250000 8% 6%
* 303290000 8% 6%
* 303330000 9% 8%
* 303411000 8% 6%
* 303419000 8% 6%
* 303421200 8% 6%
* 303421800 8% 6%
* 303424200 8% 6%
* 303424800 8% 6%
* 303429000 8% 6%
* 303510000 6.5%, nhưng không ít hơn 0.025 euro mỗi kg 3%, nhưng không ít hơn 0.01 euro mỗi kg
* 303531000 8.7% 7.3%
* 303533000 8.7% 7.3%
* 303539000 8.7% 7.3%
* 303541000 7.5%, nhưng không ít hơn 0.045 euro mỗi kg 5%, nhưng không ít hơn 0.03 euro mỗi kg
* 303549000 8%, nhưng không ít hơn 0.048 euro mỗi kg 6%, nhưng không ít hơn 0.036 euro mỗi kg
* 303551000 8%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 303553000 8% 7%
* 303559001 8%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 303559009 8% 7%
* 303560000 8% 7%
* 303570000 8% 6.7%
* 303631000 9% 8%
* 303633000 9% 8%
* 303639000 9% 8%
* 303640000 9% 8%
* 303650000 9% 8%
* 303661100 9% 8%
* 303661200 9% 8%
* 303661300 9% 8%
* 303661900 9% 8%
* 303669000 9% 8%
* 303681000 9% 3%, nhưng không ít hơn 0.015 euro mỗi kg
* 303693000 8% 7%
* 303699000 8% 7%
* 303811000 9% 8%
* 303815000 8.7% 7.3%
* 303816000 8.7% 7.3%
* 303819000 8.7% 7.3%
* 303820000 8% 7%
* 303830000 8% 7%
* 303841000 9% 8%
* 303849000 9% 8%
* 303891010 8% 6%
* 303891020 8% 6%
* 303891030 8% 6%
* 303891080 8% 6%
* 303891090 8% 6%
* 303892109 8%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 303892900 8%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 303893100 8%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 6%, nhưng không ít hơn 0.03 euro mỗi kg
* 303893900 8%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 303895500 8% 7%
* 303899001 8% 7%
* 303899002 8% 7%
* 303899008 8% 7%
* 303901000 6.5% 3%
* 303909000 6.5% 3%
* 304310000 8.7% 7.3%
* 304320000 8.7% 7.3%
* 304330000 8.7% 7.3%
* 304390000 8.7% 7.3%
* 304410000 8.3% 6.7%
* 304421000 8.3% 6.7%
* 304425000 8.7% 7.3%
* 304429000 8.3% 6.7%
* 304430000 8.8% 7.5%
* 304441000 8.3% 6.7%
* 304443000 8.7% 7.3%
* 304449000 8.8% 7.5%
* 304450000 8.8% 7.5%
* 304460000 8.8% 7.5%
* 304491010 8.7% 7.3%
* 304491090 8.7% 7.3%
* 304495000 8.7% 7.3%
* 304499000 8.8% 7.5%
* 304510000 8.7% 7.3%
* 304520000 8.7% 7.3%
* 304530000 8.7% 7.3%
* 304540000 8.7% 7.3%
* 304550000 8.7% 7.3%
* 304591000 8.7% 7.3%
* 304595000 8.3% 6.7%
* 304599000 8.7% 7.3%
* 304610000 7.5% 5%
* 304620000 7.5% 5%
* 304630000 7.5% 5%
* 304690000 7.5% 5%
* 304711000 7.5% 5%
* 304719000 8% 6%
* 304720000 8.3% 6.7%
* 304730000 8.3% 6.7%
* 304741100 8.5% 7%
* 304741500 8.5% 7%
* 304741900 8.5% 7%
* 304749000 8.5% 7%
* 304750000 8.5% 7%
* 304791000 8% 6%
* 304793000 8.5% 7%
* 304795000 8.5% 7%
* 304798000 8.5% 7%
* 304799000 8.5% 7%
* 304810000 7.5% 5%
* 304821000 7.5% 5%
* 304825000 7.5% 5%
* 304829000 7.5% 5%
* 304831000 8.5% 7%
* 304833000 8.5% 7%
* 304835000 8.3% 6.7%
* 304839000 8.5% 7%
* 304840000 8.5% 7%
* 304850000 8.5% 7%
* 304860000 6.5% 3%
* 304870000 7.5% 5%
* 304891010 7.5% 5%
* 304891090 7.5% 5%
* 304892100 7.5% 5%
* 304892900 8.5% 7%
* 304893000 7.5% 5%
* 304894100 8% 6%
* 304894900 7.5% 5%
* 304895100 8.5% 7%
* 304895500 8.5% 7%
* 304895900 8.5% 7%
* 304896000 8.5% 7%
* 304899000 8.5% 7%
* 304910000 7.7% 5.3%
* 304920000 7.7% 5.3%
* 304931000 8% 6%
* 304939000 7.7% 5.3%
* 304941000 8% 6%
* 304949000 7.7% 5.3%
* 304951000 8% 6%
* 304952100 8% 6%
* 304952500 8% 6%
* 304952900 8% 6%
* 304953000 8% 6%
* 304954000 8% 6%
* 304955000 7.7% 5.3%
* 304956000 7.7% 5.3%
* 304959000 7.7% 5.3%
* 304991000 8% 6%
* 304992100 7.7% 5.3%
* 304992300 6.5% 3%
* 304992900 7.7% 5.3%
* 304995500 7.7% 5.3%
* 304996100 7.7% 5.3%
* 304996500 7.7% 5.3%
* 304999900 7.7% 5.3%
* 305200000 18% 16%
* 305310000 8.7% 7.3%
* 305321100 8.7% 7.3%
* 305321900 8.3% 6.7%
* 305329000 8.7% 7.3%
* 305391000 8.3% 6.7%
* 305395000 8.7% 7.3%
* 305399010 8.7% 7.3%
* 305399090 8.7% 7.3%
* 305410000 17.6%, nhưng không ít hơn 3.52 euro mỗi kg 15.2%, nhưng không ít hơn 3.04 euro mỗi kg
* 305420000 8.8% 7.5%
* 305430000 7.7% 5.3%
* 305441000 7.7% 5.3%
* 305449000 7.7% 5.3%
* 305491000 7.7% 5.3%
* 305492000 7.7% 5.3%
* 305493000 7.7% 5.3%
* 305498010 7.7% 5.3%
* 305498090 7.7% 5.3%
* 305511000 8.3% 6.7%
* 305519000 8.3% 6.7%
* 305591000 8.5% 7%
* 305593000 8.3% 6.7%
* 305595000 7.7% 5.3%
* 305597000 8.5% 7%
* 305598000 8.5% 7%
* 305610000 8.3% 6.7%
* 305620000 8.8% 7.5%
* 305640000 9% 8%
* 305691000 9% 8%
* 305693000 9% 8%
* 305695000 8.3% 6.7%
* 305698000 9% 8%
* 305711000 7.7% 5.3%
* 305719000 8.5% 7%
* 305720001 8.3% 6.7%
* 305720009 7.7% 5.3%
* 305790001 8.3% 6.7%
* 305790009 7.7% 5.3%
* 306111000 8% 7%
* 306121000 7% 6.7%
* 306140500 17.5%, nhưng không ít hơn 2.63 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 2.25 euro mỗi kg
* 306141000 8.3% 6.7%
* 306143000 8.3% 6.7%
* 306151000 19%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 18%, nhưng không ít hơn 1.8 euro mỗi kg
* 306169900 5% 3%
* 306179100 5% 3%
* 306179200 5% 3%
* 306179300 5% 3%
* 306179900 5% 3%
* 306190500 19%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 18%, nhưng không ít hơn 1.8 euro mỗi kg
* 306191000 8% 7%
* 306199000 8% 7%
* 306211000 19%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 18%, nhưng không ít hơn 1.8 euro mỗi kg
* 306219000 8% 7%
* 306223000 17%, nhưng không ít hơn 1.8 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 1.6 euro mỗi kg
* 306241000 17.5%, nhưng không ít hơn 2.63 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 2.25 euro mỗi kg
* 306251000 19%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 18%, nhưng không ít hơn 1.8 euro mỗi kg
* 306263100 8% 7.3%
* 306263900 8% 7.3%
* 306269000 8% 7.3%
* 306279100 8% 7.3%
* 306279500 8% 7.3%
* 306279900 8% 7.3%
* 306290500 19%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 18%, nhưng không ít hơn 1.8 euro mỗi kg
* 306298100 8% 7%
* 307191000 13.3% 11.5%
* 307210000 8% 7.3%
* 307290500 13.3% 11.5%
* 307311000 8.8% 7.5%
* 307319000 9% 8%
* 307390500 13.3% 11.5%
* 307391000 8.7% 7.3%
* 307399000 8.7% 7.3%
* 307490500 13.3% 11.5%
* 307490900 7.5% 5%
* 307491100 7.5% 5%
* 307491800 7.5% 5%
* 307497100 8% 6.7%
* 307510000 9% 8%
* 307590500 13.3% 11.5%
* 307601000 13.3% 11.5%
* 307791000 13.3% 11.5%
* 307799001 8.5% 7%
* 307799009 8.3% 6.7%
* 307891000 13.3% 11.5%
* 307899001 8.5% 7%
* 307899009 8.3% 6.7%
* 307991000 13.3% 11.5%
* 307991100 8.5% 7%
* 307991300 8.5% 7%
* 307991700 8.5% 7%
* 307998000 8.5% 7%
* 308191000 13.3% 11.5%
* 308193000 8.5% 7%
* 308199000 8.3% 6.7%
* 308291000 13.3% 11.5%
* 308293000 8.5% 7%
* 308299000 8.3% 6.7%
* 308303000 13.3% 11.5%
* 308305000 8.5% 7%
* 308309000 8.3% 6.7%
* 308903000 13.3% 11.5%
* 308905000 8.5% 7%
* 308909000 8.3% 6.7%
* 402101100 18.3% 16.7%
* 402101900 18.3% 16.7%
* 402109100 18.3% 16.7%
* 402109900 18.3% 16.7%
* 402211100 18.3% 16.7%
* 402211700 18.3% 16.7%
* 402211900 18.3% 16.7%
* 402219100 18.3% 16.7%
* 402219900 18.3% 16.7%
* 402291500 22.5% 20%
* 402291900 22.5% 20%
* 402299100 22.5% 20%
* 402299900 22.5% 20%
* 402911000 18.8% 17.5%
* 402913000 18.8% 17.5%
* 402915100 18.8% 17.5%
* 402915900 18.8% 17.5%
* 402919100 18.8% 17.5%
* 402919900 18.8% 17.5%
* 402991000 18.8% 17.5%
* 402993100 18.8% 17.5%
* 402993900 18.8% 17.5%
* 402999100 18.8% 17.5%
* 402999900 18.8% 17.5%
* 404100200 13.3% 11.7%
* 404102600 13.3% 11.7%
* 405101100 18.3%, nhưng không ít hơn 0.27 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.25 euro mỗi kg
* 405101900 18.3%, nhưng không ít hơn 0.27 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.25 euro mỗi kg
* 405103000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.27 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.25 euro mỗi kg
* 405105000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.27 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.25 euro mỗi kg
* 405109000 17.5%, nhưng không ít hơn 0.19 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.16 euro mỗi kg
* 405201000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.27 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.25 euro mỗi kg
* 405203000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.27 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.25 euro mỗi kg
* 405209000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.27 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.25 euro mỗi kg
* 405901000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.27 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.25 euro mỗi kg
* 405909000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.147 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.133 euro mỗi kg
* 406102002 18.3%, nhưng không ít hơn 0.23 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.21 euro mỗi kg
* 406102003 18.3%, nhưng không ít hơn 0.23 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.21 euro mỗi kg
* 406102009 18.3%, nhưng không ít hơn 0.23 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.21 euro mỗi kg
* 406108000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.37 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.33 euro mỗi kg
* 406201000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.37 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.33 euro mỗi kg
* 406209000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.37 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.33 euro mỗi kg
* 406900100 20.3%, nhưng không ít hơn 0.41 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.35 euro mỗi kg
* 406901301 18.8%, nhưng không ít hơn 0.38 euro mỗi kg 17.5%, nhưng không ít hơn 0.35 euro mỗi kg
* 406901309 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406901500 18.3%, nhưng không ít hơn 0.37 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.33 euro mỗi kg
* 406901700 18.3%, nhưng không ít hơn 0.37 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.33 euro mỗi kg
* 406901800 18.3%, nhưng không ít hơn 0.37 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.33 euro mỗi kg
* 406901900 18.3%, nhưng không ít hơn 0.37 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.33 euro mỗi kg
* 406902100 18.3%, nhưng không ít hơn 0.37 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.33 euro mỗi kg
* 406902300 18.8%, nhưng không ít hơn 0.38 euro mỗi kg 17.5%, nhưng không ít hơn 0.35 euro mỗi kg
* 406902500 18.8%, nhưng không ít hơn 0.38 euro mỗi kg 17.5%, nhưng không ít hơn 0.36 euro mỗi kg
* 406902700 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406902900 14%, nhưng không ít hơn 0.28 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.26 euro mỗi kg
* 406903209 21.7%, nhưng không ít hơn 0.43 euro mỗi kg 18.3%, nhưng không ít hơn 0.37 euro mỗi kg
* 406903500 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406903700 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406903900 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406905000 14%, nhưng không ít hơn 0.28 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.26 euro mỗi kg
* 406906300 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406906900 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406907300 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406907500 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406907600 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406907800 15%, nhưng không ít hơn 0.35 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.33 euro mỗi kg
* 406907900 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406908100 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406908500 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406908600 18.8%, nhưng không ít hơn 0.38 euro mỗi kg 17.5%, nhưng không ít hơn 0.35 euro mỗi kg
* 406908800 22.5%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 406909300 18.8%, nhưng không ít hơn 0.38 euro mỗi kg 17.5%, nhưng không ít hơn 0.36 euro mỗi kg
* 406909901 14.3%, nhưng không ít hơn 0.28 euro mỗi kg 13.5%, nhưng không ít hơn 0.25 euro mỗi kg
* 406909909 18.8%, nhưng không ít hơn 0.38 euro mỗi kg 17.5%, nhưng không ít hơn 0.35 euro mỗi kg
* 407199000 13.3% 11.7%
* 407299000 13.3% 11.7%
* 407909000 13.3% 11.7%
* 408112000 17% 16%
* 408118000 16.5% 15%
* 408192000 16.5% 15%
* 408198100 21.7% 18.3%
* 408198900 21.7% 18.3%
* 408912000 21.3% 17.5%
* 408918000 14% 13%
* 408998000 13.3% 11.7%
* 511919011 9.3% 8.7%
* 511919019 9.3% 8.7%
* 511919020 9.3% 8.7%
* 511919090 9.3% 8.7%
* 511991000 8.3% 6.7%
* 602109000 11.7% 8.3%
* 602209000 11.7% 8.3%
* 602300000 13% 11%
* 602400000 13% 11%
* 602903000 11.7% 8.3%
* 602904100 11.7% 8.3%
* 602904500 11.7% 8.3%
* 602904900 11.7% 8.3%
* 602905000 11.7% 8.3%
* 602907000 11.7% 8.3%
* 602909100 11.7% 8.3%
* 602909900 11.7% 8.3%
* 603900000 12.5%, nhưng không ít hơn 0.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0.6 euro mỗi kg
* 604201100 11.7% 8.3%
* 604201900 11.7% 8.3%
* 604202000 11.7% 8.3%
* 604204000 11.7% 8.3%
* 604209000 11.7%, nhưng không ít hơn 0.7 euro mỗi kg 8.3%, nhưng không ít hơn 0.5 euro mỗi kg
* 604901100 11.7% 8.3%
* 604901900 11.7% 8.3%
* 604909100 11.7% 8.3%
* 604909900 11.7% 8.3%
* 701901000 13.3% 11.7%
* 701905000 13.3% 11.7%
* 701909000 13.3% 11.7%
* 702000001 13.3%, nhưng không ít hơn 0.071 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 702000004 15%, nhưng không ít hơn 0.09 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.08 euro mỗi kg
* 702000005 15%, nhưng không ít hơn 0.09 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.08 euro mỗi kg
* 702000006 13.3%, nhưng không ít hơn 0.107 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.089 euro mỗi kg
* 702000007 13.3%, nhưng không ít hơn 0.071 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 702000009 13.3%, nhưng không ít hơn 0.071 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 703101100 13.3% 11.7%
* 703101900 13.3% 11.7%
* 703109000 13.3% 11.7%
* 703200000 13.3% 11.7%
* 704100000 15% 13.3%
* 704200000 15% 14.7%
* 704901001 15% 14.7%
* 704901009 15% 14.7%
* 704909000 13% 11%
* 706100001 14.3% 13.5%
* 706100009 14.3% 13.5%
* 706901000 14% 13%
* 706903000 13.7% 12.3%
* 706909001 14% 13%
* 706909009 14% 13%
* 707000501 13.3%, nhưng không ít hơn 0.071 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 707000506 13.3%, nhưng không ít hơn 0.071 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 707000509 13.3%, nhưng không ít hơn 0.071 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 709200000 10% 5%
* 709300000 13% 11.7%
* 709400000 13.5% 12%
* 709510000 13.3% 11.7%
* 709591000 13.3% 11.7%
* 709593000 13.3% 11.7%
* 709595000 12.5% 10%
* 709599000 13.3% 11.7%
* 709601001 13.3% 11.7%
* 709601002 12.5% 10%
* 709609100 13.5% 12%
* 709609500 13.5% 12%
* 709609900 13.5% 12%
* 709700000 12.5% 10%
* 709910000 13.5% 12%
* 709921000 13.3% 11.7%
* 709929000 13.3% 11.7%
* 709931000 13.3% 11.7%
* 709939000 13.3% 11.7%
* 709991000 13.3% 11.7%
* 709992000 13.3% 11.7%
* 709994000 13.3% 11.7%
* 709995000 13.3% 11.7%
* 709996000 13.3% 11.7%
* 709999000 13.3% 11.7%
* 710100000 13.3% 11.7%
* 710210000 13.3% 11.7%
* 710220000 13.3% 11.7%
* 710290000 13.5% 12%
* 710300000 14% 13%
* 710400000 13.7% 12.3%
* 710801000 14% 13%
* 710805100 14% 13%
* 710805900 14% 13%
* 710806100 14% 13%
* 710806900 14% 13%
* 710807000 14% 13%
* 710808000 14% 13%
* 710808500 14% 13%
* 710809500 14% 13%
* 710900000 14% 13%
* 711400000 13.3% 11.7%
* 711510000 13.3% 11.7%
* 711590000 14% 13%
* 711901000 14% 13%
* 711903000 14% 13%
* 711907000 13.3% 11.7%
* 711908000 14% 13%
* 711909000 14% 13%
* 712200000 14% 13%
* 712310000 14% 13%
* 712320000 14% 13%
* 712330000 14% 13%
* 712390000 14% 13%
* 712900500 13.8% 12.5%
* 712901100 13.8% 12.5%
* 712901900 13.3% 11.7%
* 712903000 13.3% 11.7%
* 712905000 13.3% 11.7%
* 712909000 13.3% 11.7%
* 713101000 14% 13%
* 713109001 10% 5%
* 713109009 14% 13%
* 713200000 13.3% 11.7%
* 713310000 14% 13%
* 713320000 14% 13%
* 713331000 13.3% 11.7%
* 713339000 13.3% 11.7%
* 713340001 14% 13%
* 713340009 13.5% 12%
* 713350001 14% 13%
* 713350009 13.5% 12%
* 713390001 14% 13%
* 713390009 13.5% 12%
* 713400000 14% 13%
* 713500000 13.3% 11.7%
* 713600001 14% 13%
* 713600009 13.5% 12%
* 713900001 14% 13%
* 713900009 13.5% 12%
* 714109100 12% 9%
* 714109801 12% 9%
* 714109809 13.7% 12.3%
* 714201000 13.8% 12.5%
* 714209000 13.8% 12.5%
* 714301000 13.3% 11.7%
* 714309000 13.3% 11.7%
* 714401000 13.3% 11.7%
* 714409000 13.3% 11.7%
* 714501000 13.3% 11.7%
* 714509000 13.3% 11.7%
* 714901200 13.3% 11.7%
* 714901800 13.3% 11.7%
* 714909000 13.3% 11.7%
* 801120000 4% 3%
* 801190000 4% 3%
* 804300001 4% 3%
* 804300009 4% 3%
* 804500001 4% 3%
* 808101000 0.17 euro mỗi kg 0.144 euro mỗi kg
* 808108001 0.054 euro mỗi kg 0.048 euro mỗi kg
* 808108002 0.054 euro mỗi kg 0.048 euro mỗi kg
* 808108003 0.054 euro mỗi kg 0.048 euro mỗi kg
* 808108005 0.17 euro mỗi kg 0.144 euro mỗi kg
* 808108006 0.092 euro mỗi kg 0.084 euro mỗi kg
* 808108007 0.16 euro mỗi kg 0.13 euro mỗi kg
* 808108008 0.092 euro mỗi kg 0.084 euro mỗi kg
* 808301000 8.3% 6.7%
* 808309000 8.3% 6.7%
* 808400000 8.3% 6.7%
* 810100000 8.3% 6.7%
* 810201000 7.5% 5%
* 810209000 7.5% 5%
* 810700000 7.5% 5%
* 810907500 7.5% 5%
* 811901101 7.5% 5%
* 811901109 9% 8%
* 811901900 9% 8%
* 811903101 7.5% 5%
* 811903109 9% 8%
* 811903900 9% 8%
* 811905000 9% 8%
* 811907000 9% 8%
* 811907500 9% 8%
* 811908000 9% 8%
* 811908501 7.5% 5%
* 811908509 9% 8%
* 811909500 9% 8%
* 812907000 7.5% 5%
* 813300000 9% 8%
* 813401000 7.5% 5%
* 813403000 7.5% 5%
* 813405000 7.5% 5%
* 813406500 7.5% 5%
* 813409500 7.5% 5%
* 901210001 9.3%, nhưng không ít hơn 0.19 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.17 euro mỗi kg
* 901210002 9.3%, nhưng không ít hơn 0.19 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.17 euro mỗi kg
* 901210008 9.3%, nhưng không ít hơn 0.19 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.17 euro mỗi kg
* 901210009 9.3%, nhưng không ít hơn 0.19 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.17 euro mỗi kg
* 901220001 9.3%, nhưng không ít hơn 0.19 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.17 euro mỗi kg
* 901220002 9.3%, nhưng không ít hơn 0.19 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.17 euro mỗi kg
* 901220008 9.3%, nhưng không ít hơn 0.19 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.17 euro mỗi kg
* 901220009 9.3%, nhưng không ít hơn 0.19 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.17 euro mỗi kg
* 902100001 18%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 0.39 euro mỗi kg
* 902100009 18%, nhưng không ít hơn 0.36 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 0.32 euro mỗi kg
* 902300001 18.1%, nhưng không ít hơn 0.73 euro mỗi kg 16.3%, nhưng không ít hơn 0.65 euro mỗi kg
* 902300009 17.5%, nhưng không ít hơn 0.35 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.3 euro mỗi kg
* 904110000 4% 3%
* 906110000 4% 3%
* 906190000 4% 3%
* 906200000 4% 3%
* 1006101000 18% 16%
* 1006102100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006102300 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006102500 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006102700 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006109200 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006109400 38% 36%
* 1006109600 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006109800 13%, nhưng không ít hơn 0.026 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0.015 euro mỗi kg
* 1006201100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006201300 13%, nhưng không ít hơn 0.026 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0.015 euro mỗi kg
* 1006201500 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006201700 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006209200 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006209400 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006209600 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006302100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006302300 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006302500 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006302700 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006304200 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006304400 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006304600 13.3%, nhưng không ít hơn 0.039 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006304800 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006306100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006306300 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006306500 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006306700 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006309200 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006309400 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006309600 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006309800 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1006400000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1103195000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1103205000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1104199100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg
* 1105200000 8.3% 6.7%
* 1108110000 18%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 0.048 euro mỗi kg
* 1108120000 22%, nhưng không ít hơn 0.066 euro mỗi kg 19%, nhưng không ít hơn 0.057 euro mỗi kg
* 1108130000 18%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 0.048 euro mỗi kg
* 1108140000 14.5%, nhưng không ít hơn 0.05 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0.03 euro mỗi kg
* 1108191000 16.7%, nhưng không ít hơn 0.05 euro mỗi kg 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg
* 1108199000 16.7%, nhưng không ít hơn 0.05 euro mỗi kg 13.3%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg
* 1212210000 4% 3%
* 1212290000 4% 3%
* 1401100000 13% 11%
* 1401200000 14.3% 13.7%
* 1401900000 14.3% 13.7%
* 1404900001 14.3% 13.7%
* 1501109000 13.3% 11.7%
* 1501209000 13.3% 11.7%
* 1501900000 13.3% 11.7%
* 1502109000 13.3% 11.7%
* 1502909000 13.3% 11.7%
* 1504101000 13.7% 12.3%
* 1504109100 13.7% 12.3%
* 1504109900 13.7% 12.3%
* 1504201000 13.3% 11.7%
* 1504209000 13.3% 11.7%
* 1504301000 13.7% 12.3%
* 1504309000 13.7% 12.3%
* 1507101000 14% 13%
* 1508901000 4% 3%
* 1508909000 4% 3%
* 1510001000 14% 13%
* 1510009000 11.7% 8.3%
* 1511109002 4%, nhưng không ít hơn 0.1 euro mỗi kg 3%, nhưng không ít hơn 0.09 euro mỗi kg
* 1511901100 4% 3%
* 1511901902 4%, nhưng không ít hơn 0.1 euro mỗi kg 3%, nhưng không ít hơn 0.09 euro mỗi kg
* 1511909902 4%, nhưng không ít hơn 0.1 euro mỗi kg 3%, nhưng không ít hơn 0.09 euro mỗi kg
* 1512211000 14% 13%
* 1512219000 14% 13%
* 1512291000 14% 13%
* 1512299000 14% 13%
* 1513119902 3%, nhưng không ít hơn 0.1 euro mỗi kg 3%
* 1513191902 3%, nhưng không ít hơn 0.1 euro mỗi kg 3%
* 1513199902 3%, nhưng không ít hơn 0.1 euro mỗi kg 3%
* 1514119001 14% 13%
* 1514119009 14% 13%
* 1514191000 14.3% 13.7%
* 1514199001 14.3%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg 13.7%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 1514199009 14.3%, nhưng không ít hơn 0.096 euro mỗi kg 13.7%, nhưng không ít hơn 0.091 euro mỗi kg
* 1514919001 14% 13%
* 1514919009 14% 13%
* 1514991000 14.3% 13.7%
* 1514999001 14.3%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg 13.7%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 1514999009 14.3%, nhưng không ít hơn 0.096 euro mỗi kg 13.7%, nhưng không ít hơn 0.091 euro mỗi kg
* 1516209100 18.8% 17.5%
* 1516209500 17.7% 15.3%
* 1516209609 17%, nhưng không ít hơn 0.17 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg
* 1516209801 14% 13%
* 1516209802 14% 13%
* 1516209809 18% 16%
* 1517101000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.147 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.133 euro mỗi kg
* 1517901000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.147 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.133 euro mỗi kg
* 1517909300 18.3%, nhưng không ít hơn 0.183 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.168 euro mỗi kg
* 1518001000 17% 16%
* 1518009500 13.5% 12%
* 1518009900 13.5% 12%
* 1521100000 14% 13%
* 1601001000 0.4 euro mỗi kg 0.32 euro mỗi kg
* 1601009100 0.4 euro mỗi kg 0.32 euro mỗi kg
* 1601009900 0.4 euro mỗi kg 0.32 euro mỗi kg
* 1602100090 23.3%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.54 euro mỗi kg
* 1602201000 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602311100 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602311900 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602313000 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602319000 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602321100 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602321900 23.3%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.54 euro mỗi kg
* 1602323000 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602329000 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602392100 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602392900 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602394000 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602491100 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602491300 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602491500 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602491900 20%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg 20%, nhưng không ít hơn 0.377 euro mỗi kg
* 1602495000 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602499000 23.3%, nhưng không ít hơn 0.5 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.375 euro mỗi kg
* 1602501000 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602503101 23.3%, nhưng không ít hơn 0.55 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.475 euro mỗi kg
* 1602503109 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602509501 23.3%, nhưng không ít hơn 0.5 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.375 euro mỗi kg
* 1602509509 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602901000 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602903100 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602905100 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602906100 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602906900 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602907200 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602907400 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602907600 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602907800 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1602909900 23.3%, nhưng không ít hơn 0.583 euro mỗi kg 21.7%, nhưng không ít hơn 0.542 euro mỗi kg
* 1604139000 14% 13%
* 1604199300 13.8% 12.5%
* 1604320010 17%, nhưng không ít hơn 9.65 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 8.3 euro mỗi kg
* 1604320090 17%, nhưng không ít hơn 9.65 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 8.3 euro mỗi kg
* 1605100000 17.5%, nhưng không ít hơn 2.63 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 2.25 euro mỗi kg
* 1605301000 17%, nhưng không ít hơn 1.8 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 1.6 euro mỗi kg
* 1605309000 17%, nhưng không ít hơn 1.8 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 1.6 euro mỗi kg
* 1605400000 19%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 18%, nhưng không ít hơn 1.8 euro mỗi kg
* 1605510000 13.3% 11.5%
* 1605520000 13.3% 11.5%
* 1605531000 13.3% 11.5%
* 1605539000 13.3% 11.5%
* 1605540000 13.3% 11.5%
* 1605550000 13.3% 11.5%
* 1605560000 13.3% 11.5%
* 1605570000 13.3% 11.5%
* 1605580000 13.3% 11.5%
* 1605590000 13.3% 11.5%
* 1605610000 13.3% 11.5%
* 1605620000 13.3% 11.5%
* 1605630000 13.3% 11.5%
* 1605690000 13.3% 11.5%
* 1701121009 USD 263.33. Đô la mỗi kg 1000 USD 256.67. Đô la mỗi kg 1000
* 1701129009 USD 263.33. Đô la mỗi kg 1000 USD 256.67. Đô la mỗi kg 1000
* 1701131011 USD 260. Đô la mỗi kg 1000 USD 250. Đô la mỗi kg 1000
* 1701131021 USD 260. Đô la mỗi kg 1000 USD 250. Đô la mỗi kg 1000
* 1701131031 USD 260. Đô la mỗi kg 1000 USD 250. Đô la mỗi kg 1000
* 1701139011 USD 260. Đô la mỗi kg 1000 USD 250. Đô la mỗi kg 1000
* 1701139021 USD 260. Đô la mỗi kg 1000 USD 250. Đô la mỗi kg 1000
* 1701139031 USD 260. Đô la mỗi kg 1000 USD 250. Đô la mỗi kg 1000
* 1701141011 USD 260. Đô la mỗi kg 1000 USD 250. Đô la mỗi kg 1000
* 1701141021 USD 260. Đô la mỗi kg 1000 USD 250. Đô la mỗi kg 1000
* 1701141031 USD 260. Đô la mỗi kg 1000 USD 250. Đô la mỗi kg 1000
* 1701149011 USD 260. Đô la mỗi kg 1000 USD 250. Đô la mỗi kg 1000
* 1701149021 USD 260. Đô la mỗi kg 1000 USD 250. Đô la mỗi kg 1000
* 1701149031 USD 260. Đô la mỗi kg 1000 USD 250. Đô la mỗi kg 1000
* 1701910011 USD 263.33. Đô la mỗi kg 1000 USD 256.67. Đô la mỗi kg 1000
* 1701910021 USD 263.33. Đô la mỗi kg 1000 USD 256.67. Đô la mỗi kg 1000
* 1701910031 USD 263.33. Đô la mỗi kg 1000 USD 256.67. Đô la mỗi kg 1000
* 1702209000 0.19 euro mỗi kg 0.16 euro mỗi kg
* 1702907100 0.207 euro mỗi kg 0.184 euro mỗi kg
* 1702907500 18% 16%
* 1702907900 0.207 euro mỗi kg 0.184 euro mỗi kg
* 1702909500 18% 16%
* 1704101000 16.7%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi kg 13.3%, nhưng không ít hơn 0.8 euro mỗi kg
* 1704109001 16.7%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi kg 13.3%, nhưng không ít hơn 0.8 euro mỗi kg
* 1704109009 16.7%, nhưng không ít hơn 0.46 euro mỗi kg 13.3%, nhưng không ít hơn 0.42 euro mỗi kg
* 1704901000 18%, nhưng không ít hơn 0.23 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 0.2 euro mỗi kg
* 1704903000 17.3%, nhưng không ít hơn 0.217 euro mỗi kg 14.7%, nhưng không ít hơn 0.183 euro mỗi kg
* 1704905100 18%, nhưng không ít hơn 0.227 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 0.203 euro mỗi kg
* 1704905500 9% 8%
* 1704906100 18%, nhưng không ít hơn 0.227 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 0.203 euro mỗi kg
* 1704906500 18.5%, nhưng không ít hơn 0.209 euro mỗi kg 17.3%, nhưng không ít hơn 0.19 euro mỗi kg
* 1704907100 18%, nhưng không ít hơn 0.227 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 0.203 euro mỗi kg
* 1704907500 18.7%, nhưng không ít hơn 0.15 euro mỗi kg 17.3%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg
* 1704908100 18%, nhưng không ít hơn 0.227 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 0.203 euro mỗi kg
* 1704909900 17.3%, nhưng không ít hơn 0.2 euro mỗi kg 14.7%, nhưng không ít hơn 0.17 euro mỗi kg
* 1806209500 8.8% 7.5%
* 1806310000 0.5 euro mỗi kg 0.4 euro mỗi kg
* 1806321000 0.5 euro mỗi kg 0.4 euro mỗi kg
* 1806329000 0.5 euro mỗi kg 0.4 euro mỗi kg
* 1806901100 0.52 euro mỗi kg 0.44 euro mỗi kg
* 1806901900 0.52 euro mỗi kg 0.44 euro mỗi kg
* 1806903100 0.52 euro mỗi kg 0.44 euro mỗi kg
* 1806903900 0.52 euro mỗi kg 0.44 euro mỗi kg
* 1806905001 0.52 euro mỗi kg 0.44 euro mỗi kg
* 1806905002 0.52 euro mỗi kg 0.44 euro mỗi kg
* 1806905009 0.52 euro mỗi kg 0.44 euro mỗi kg
* 1806906000 0.52 euro mỗi kg 0.44 euro mỗi kg
* 1806907000 0.52 euro mỗi kg 0.44 euro mỗi kg
* 1901200000 13% 11%
* 1901901100 14% 13%
* 1901901900 14% 13%
* 1901909100 14% 13%
* 1901909900 13% 11%
* 1904101000 13.3% 11.7%
* 1904103000 13.3% 11.7%
* 1904109000 13.3% 11.7%
* 1904300000 13.7% 12.3%
* 1904901000 13.7% 12.3%
* 1904908000 13.7% 12.3%
* 1905311100 11.8%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 1905311900 11.8%, nhưng không ít hơn 0.135 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 1905313000 13.5%, nhưng không ít hơn 0.081 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0.08 euro mỗi kg
* 1905319100 13.5%, nhưng không ít hơn 0.099 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0.09 euro mỗi kg
* 1905319900 13.5%, nhưng không ít hơn 0.113 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0.1 euro mỗi kg
* 1905320500 13.7%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 1905321100 11.8%, nhưng không ít hơn 0.125 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.11 euro mỗi kg
* 1905321900 11.8%, nhưng không ít hơn 0.125 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.11 euro mỗi kg
* 1905329100 11.8%, nhưng không ít hơn 0.126 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.11 euro mỗi kg
* 1905329900 11.8%, nhưng không ít hơn 0.125 euro mỗi kg 8.7%, nhưng không ít hơn 0.11 euro mỗi kg
* 1905901000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.13 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 1905902000 14%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.13 euro mỗi kg
* 1905903000 14%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.13 euro mỗi kg
* 1905904500 13.7%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 1905905500 13.3%, nhưng không ít hơn 0.133 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.117 euro mỗi kg
* 1905906000 13.5%, nhưng không ít hơn 0.135 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 1905909000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.11 euro mỗi kg
* 2001100000 13.5%, nhưng không ít hơn 0.068 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi kg
* 2001901000 14.2%, nhưng không ít hơn 0.071 euro mỗi kg 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg
* 2001902000 14%, nhưng không ít hơn 0.07 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi kg
* 2001903000 14%, nhưng không ít hơn 0.07 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi kg
* 2001904000 14%, nhưng không ít hơn 0.07 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi kg
* 2001905000 14%, nhưng không ít hơn 0.063 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2001906000 14%, nhưng không ít hơn 0.07 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi kg
* 2001906500 14%, nhưng không ít hơn 0.07 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi kg
* 2001907000 14%, nhưng không ít hơn 0.07 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi kg
* 2001909100 14%, nhưng không ít hơn 0.07 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi kg
* 2001909702 14%, nhưng không ít hơn 0.07 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi kg
* 2001909709 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2002101000 13.8%, nhưng không ít hơn 0.069 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.063 euro mỗi kg
* 2002109000 13.8%, nhưng không ít hơn 0.069 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.063 euro mỗi kg
* 2002901100 13.7%, nhưng không ít hơn 0.068 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 2002901900 13.7%, nhưng không ít hơn 0.068 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 2002903100 13.7%, nhưng không ít hơn 0.066 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 2002903900 13.7%, nhưng không ít hơn 0.066 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 2002909100 13.7%, nhưng không ít hơn 0.066 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 2002909900 13.7%, nhưng không ít hơn 0.066 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 2003102000 13.3% 11.7%
* 2003103000 13.3% 11.7%
* 2003901000 14% 13%
* 2003909000 13.8% 12.5%
* 2004101000 13.7%, nhưng không ít hơn 0.068 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 2004109100 14%, nhưng không ít hơn 0.07 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi kg
* 2004109900 13.7%, nhưng không ít hơn 0.056 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.052 euro mỗi kg
* 2004901000 13.7%, nhưng không ít hơn 0.068 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 2004903000 13.7%, nhưng không ít hơn 0.068 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 2004905000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2004909100 13.7%, nhưng không ít hơn 0.068 euro mỗi kg 12.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi kg
* 2004909800 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2005100090 14% 13%
* 2005201000 13.5%, nhưng không ít hơn 0.068 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi kg
* 2005202000 13.5%, nhưng không ít hơn 0.068 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi kg
* 2005208000 13.5%, nhưng không ít hơn 0.068 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi kg
* 2005400000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2005510000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2005590000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2005600000 13.8%, nhưng không ít hơn 0.069 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.063 euro mỗi kg
* 2005800000 12.5%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0.03 euro mỗi kg
* 2005910000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2005991000 14%, nhưng không ít hơn 0.07 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi kg
* 2005992000 14%, nhưng không ít hơn 0.07 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi kg
* 2005993000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2005994000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2005995000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2005996000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2005999000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.067 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi kg
* 2006001000 13% 11%
* 2006003100 14% 13%
* 2006003500 13.3% 11.7%
* 2006003800 13.3% 11.7%
* 2006009100 13.3% 11.7%
* 2006009900 14% 13%
* 2007101090 13.3% 11.7%
* 2007109190 13.3% 11.7%
* 2007109990 13.3% 11.7%
* 2007911000 12% 11.7%
* 2007913000 12% 11.7%
* 2007919000 12% 11.7%
* 2007993100 13% 11%
* 2007993300 12.5% 10%
* 2007993500 12.5% 10%
* 2007993909 13.5% 12%
* 2007995008 13% 11%
* 2007999300 12.5% 10%
* 2008111000 12.4% 9.9%
* 2008119100 12.4% 9.9%
* 2008119600 12.4% 9.9%
* 2008119800 12.4% 9.9%
* 2008191100 12.5% 10%
* 2008191300 13.3% 11.7%
* 2008191900 13.3% 11.7%
* 2008199101 13% 11%
* 2008199109 12.5% 10%
* 2008199300 13.3% 11.7%
* 2008199500 13.3% 11.7%
* 2008199900 13.8% 12.5%
* 2008201100 12.8% 10.5%
* 2008201900 12.8% 10.5%
* 2008203100 12.8% 10.5%
* 2008203900 12.8% 10.5%
* 2008209000 12.8% 10.5%
* 2008301100 13.7% 12.3%
* 2008301900 13.7% 12.3%
* 2008303100 13.7% 12.3%
* 2008303900 13.7% 12.3%
* 2008305100 13.7% 12.3%
* 2008305500 13.3% 11.7%
* 2008305900 13.7% 12.3%
* 2008307100 13.7% 12.3%
* 2008307500 13.3% 11.7%
* 2008307900 13.7% 12.3%
* 2008309001 13.7% 12.3%
* 2008309009 14% 13%
* 2008401100 13% 11%
* 2008401900 13% 11%
* 2008402100 13% 11%
* 2008402900 13% 11%
* 2008403100 13% 11%
* 2008403900 13% 11%
* 2008405100 13% 11%
* 2008405900 13% 11%
* 2008407100 13% 11%
* 2008407900 13% 11%
* 2008409000 13% 11%
* 2008501100 13% 11%
* 2008501900 13% 11%
* 2008503100 13% 11%
* 2008503900 13% 11%
* 2008505100 13% 11%
* 2008505900 13% 11%
* 2008506900 13% 11%
* 2008507100 13.3% 11.7%
* 2008507900 13.3% 11.7%
* 2008509200 13% 11%
* 2008509400 13% 11%
* 2008509900 13% 11%
* 2008601100 13% 11%
* 2008601900 13% 11%
* 2008603100 14% 13%
* 2008603900 14% 13%
* 2008605001 13% 11%
* 2008605009 14% 13%
* 2008606001 14% 13%
* 2008606009 13% 11%
* 2008607000 14% 13%
* 2008609000 14% 13%
* 2008701100 13.7% 12.3%
* 2008701900 13.7% 12.3%
* 2008703100 13.7% 12.3%
* 2008703900 13% 11%
* 2008705100 13% 11%
* 2008705900 13% 11%
* 2008706900 13% 11%
* 2008707100 13.3% 11.7%
* 2008707900 13.3% 11.7%
* 2008709200 13.3% 11.7%
* 2008709801 12.5% 10%
* 2008709809 13.5% 12%
* 2008801100 14% 13%
* 2008801900 14% 13%
* 2008803100 14% 13%
* 2008803900 14% 13%
* 2008805000 12.5% 10%
* 2008807000 12.5% 10%
* 2008809000 14% 13%
* 2008910000 13.3% 11.7%
* 2008931100 10% 9%
* 2008931900 12% 9%
* 2008932100 12% 9%
* 2008932900 12% 9%
* 2008939100 10% 9%
* 2008939300 10% 9%
* 2008939900 11% 7%
* 2008991100 10% 9%
* 2008991900 10% 9%
* 2008992100 10% 9%
* 2008992300 10% 9%
* 2008992400 12% 9%
* 2008992800 10% 9%
* 2008993100 11% 7%
* 2008993400 12% 9%
* 2008993600 12% 9%
* 2008993700 12% 9%
* 2008993800 12% 9%
* 2008994000 12% 9%
* 2008994100 12% 9%
* 2008994300 10% 9%
* 2008994500 10% 9%
* 2008994800 10% 9%
* 2008994900 10% 9%
* 2008995100 12% 9%
* 2008996300 10% 9%
* 2008996701 10% 9%
* 2008996702 10% 9%
* 2008996708 10% 9%
* 2008997200 10% 9%
* 2008997800 10% 9%
* 2008998500 12% 9%
* 2008999100 10% 9%
* 2008999900 11% 7%
* 2009111100 12.5%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi lít 10%, nhưng không ít hơn 0.046 euro mỗi lít
* 2009111908 12.5%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi lít 10%, nhưng không ít hơn 0.046 euro mỗi lít
* 2009119100 12.5%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi lít 10%, nhưng không ít hơn 0.046 euro mỗi lít
* 2009119908 12.5%, nhưng không ít hơn 0.058 euro mỗi lít 10%, nhưng không ít hơn 0.046 euro mỗi lít
* 2009120001 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009120008 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009191100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009191908 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009199100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009199809 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009210009 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009291100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009291908 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009299100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009299909 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009311100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009311900 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009315109 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009315909 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009319109 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009319909 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009391100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009391908 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009393109 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009393909 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009395100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009395500 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009395900 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009399100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009399500 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009399900 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009411001 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009411009 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009419100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009419900 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009491100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009491908 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009493000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009499100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009499300 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009499909 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009501001 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009501009 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009509008 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009611002 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009611007 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009619000 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009691100 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009691900 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009695109 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009695900 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009697100 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009697900 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009699000 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009719901 9%, nhưng không ít hơn 0.045 euro mỗi lít 8%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi lít
* 2009791908 13.7%, nhưng không ít hơn 0.063 euro mỗi lít 12.3%, nhưng không ít hơn 0.057 euro mỗi lít
* 2009811100 11%, nhưng không ít hơn 0.051 euro mỗi lít 7%, nhưng không ít hơn 0.032 euro mỗi lít
* 2009811908 13%, nhưng không ít hơn 0.061 euro mỗi lít 12%, nhưng không ít hơn 0.056 euro mỗi lít
* 2009813108 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009815100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009815900 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009819500 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009819900 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009891100 13.5%, nhưng không ít hơn 0.063 euro mỗi lít 12%, nhưng không ít hơn 0.056 euro mỗi lít
* 2009891908 13.5%, nhưng không ít hơn 0.063 euro mỗi lít 12%, nhưng không ít hơn 0.056 euro mỗi lít
* 2009893400 11%, nhưng không ít hơn 0.051 euro mỗi lít 7%, nhưng không ít hơn 0.032 euro mỗi lít
* 2009893500 11%, nhưng không ít hơn 0.051 euro mỗi lít 7%, nhưng không ít hơn 0.032 euro mỗi lít
* 2009893608 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009893808 13%, nhưng không ít hơn 0.061 euro mỗi lít 12%, nhưng không ít hơn 0.056 euro mỗi lít
* 2009897308 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009897908 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009898500 11%, nhưng không ít hơn 0.051 euro mỗi lít 7%, nhưng không ít hơn 0.032 euro mỗi lít
* 2009898600 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009898800 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009898900 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009899600 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.063 euro mỗi lít
* 2009899700 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009899900 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009902908 14%, nhưng không ít hơn 0.065 euro mỗi lít 13%, nhưng không ít hơn 0.06 euro mỗi lít
* 2009905102 13.5%, nhưng không ít hơn 0.063 euro mỗi lít 12%, nhưng không ít hơn 0.056 euro mỗi lít
* 2009905107 13.5%, nhưng không ít hơn 0.063 euro mỗi lít 12%, nhưng không ít hơn 0.056 euro mỗi lít
* 2009905908 13.5%, nhưng không ít hơn 0.063 euro mỗi lít 12%, nhưng không ít hơn 0.056 euro mỗi lít
* 2009907100 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009907300 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009907900 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009909200 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009909400 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009909500 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009909600 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009909700 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2009909800 13.3%, nhưng không ít hơn 0.062 euro mỗi lít 11.7%, nhưng không ít hơn 0.054 euro mỗi lít
* 2101110092 13.3% 11.7%
* 2101110093 13.3% 11.7%
* 2101129201 13% 11%
* 2101129209 13% 11%
* 2101129801 13% 11%
* 2101129809 13% 11%
* 2101202000 13.7% 12.3%
* 2101209200 13.7% 12.3%
* 2101209800 13.7% 12.3%
* 2102103100 20.9% 18.5%
* 2102201100 15% 12%
* 2102201900 15% 12%
* 2102209000 15% 12%
* 2102300000 13.3% 11.7%
* 2103100000 13.6% 12.2%
* 2103200000 13.3% 11.7%
* 2103309000 14% 13%
* 2103901000 12.5% 10%
* 2103909001 12.8% 10.5%
* 2103909009 12.8% 10.5%
* 2104100000 14% 13%
* 2104200090 13.3% 11.7%
* 2105001000 13.8% 12.5%
* 2105009100 13.8% 12.5%
* 2105009900 13.8% 12.5%
* 2106102000 12.5% 10%
* 2106108000 11.5% 8%
* 2106902000 1.7 euro mỗi lít 1.4 euro mỗi lít
* 2106903000 13.3% 11.5%
* 2106905100 13.3% 11.5%
* 2106905500 13.3% 11.5%
* 2106905900 13.8% 12.5%
* 2106909200 13.3% 11.7%
* 2106909801 18%, nhưng không ít hơn 1.08 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 0.96 euro mỗi kg
* 2106909802 12.5%, nhưng không ít hơn 0.5 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 2106909803 8.3% 6.7%
* 2106909804 13.5%, nhưng không ít hơn 0.135 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2106909805 13.3%, nhưng không ít hơn 0.27 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.23 euro mỗi kg
* 2106909809 13.5% 12%
* 2202901001 0.43 euro mỗi lít 0.27 euro mỗi lít
* 2202901009 12.7%, nhưng không ít hơn 0.057 euro mỗi lít 10.3%, nhưng không ít hơn 0.043 euro mỗi lít
* 2202909100 13%, nhưng không ít hơn 0.061 euro mỗi lít 11%, nhưng không ít hơn 0.051 euro mỗi lít
* 2202909500 13%, nhưng không ít hơn 0.061 euro mỗi lít 11%, nhưng không ít hơn 0.051 euro mỗi lít
* 2202909900 13%, nhưng không ít hơn 0.061 euro mỗi lít 11%, nhưng không ít hơn 0.051 euro mỗi lít
* 2203000100 0.468 euro mỗi lít 0.335 euro mỗi lít
* 2203000900 0.468 euro mỗi lít 0.335 euro mỗi lít
* 2203001000 0.468 euro mỗi lít 0.335 euro mỗi lít
* 2204101100 18.1% 16.3%
* 2204109100 18.1% 16.3%
* 2204109301 17.5% 15%
* 2204109309 18.1% 16.3%
* 2204109401 17.5% 15%
* 2204109409 18.1% 16.3%
* 2204109601 17.5% 15%
* 2204109609 18.1% 16.3%
* 2204109801 17.5% 15%
* 2204109809 18.1% 16.3%
* 2204210600 18.1% 16.3%
* 2204210700 18.1% 16.3%
* 2204210800 18.1% 16.3%
* 2204210900 18.1% 16.3%
* 2204211100 18.1% 16.3%
* 2204211200 18.1% 16.3%
* 2204211300 18.1% 16.3%
* 2204211700 18.1% 16.3%
* 2204211800 18.1% 16.3%
* 2204211900 18.1% 16.3%
* 2204212200 18.1% 16.3%
* 2204212300 18.1% 16.3%
* 2204212400 18.1% 16.3%
* 2204212600 18.1% 16.3%
* 2204212700 18.1% 16.3%
* 2204212800 18.1% 16.3%
* 2204213200 18.1% 16.3%
* 2204213400 18.1% 16.3%
* 2204213600 18.1% 16.3%
* 2204213700 18.1% 16.3%
* 2204213800 18.1% 16.3%
* 2204214200 18.1% 16.3%
* 2204214300 18.1% 16.3%
* 2204214400 18.1% 16.3%
* 2204214600 18.1% 16.3%
* 2204214700 18.1% 16.3%
* 2204214800 18.1% 16.3%
* 2204216200 18.1% 16.3%
* 2204216600 18.1% 16.3%
* 2204216700 18.1% 16.3%
* 2204216800 18.1% 16.3%
* 2204216900 18.1% 16.3%
* 2204217100 18.1% 16.3%
* 2204217400 18.1% 16.3%
* 2204217600 18.1% 16.3%
* 2204217700 18.1% 16.3%
* 2204217800 18.1% 16.3%
* 2204217900 18.1% 16.3%
* 2204218000 18.1% 16.3%
* 2204218100 18.1% 16.3%
* 2204218200 18.1% 16.3%
* 2204218300 18.1% 16.3%
* 2204218400 18.1% 16.3%
* 2204218500 18.1% 16.3%
* 2204218600 18.1% 16.3%
* 2204218700 18.1% 16.3%
* 2204218800 18.1% 16.3%
* 2204218900 18.1% 16.3%
* 2204219000 18.1% 16.3%
* 2204219100 18.1% 16.3%
* 2204219200 18.1% 16.3%
* 2204219300 18.1% 16.3%
* 2204219400 18.1% 16.3%
* 2204219500 18.1% 16.3%
* 2204219600 18.1% 16.3%
* 2204219700 18.1% 16.3%
* 2204219800 18.1% 16.3%
* 2204291000 18.1% 16.3%
* 2204291109 18.1% 16.3%
* 2204291209 18.1% 16.3%
* 2204291309 18.1% 16.3%
* 2204291709 18.1% 16.3%
* 2204291809 18.1% 16.3%
* 2204294209 18.1% 16.3%
* 2204294309 18.1% 16.3%
* 2204294409 18.1% 16.3%
* 2204294609 18.1% 16.3%
* 2204294709 18.1% 16.3%
* 2204294809 18.1% 16.3%
* 2204295809 18.1% 16.3%
* 2204297909 18.1% 16.3%
* 2204298009 18.1% 16.3%
* 2204298109 18.1% 16.3%
* 2204298209 18.1% 16.3%
* 2204298309 18.1% 16.3%
* 2204298409 18.1% 16.3%
* 2204298509 18.1% 16.3%
* 2204298609 18.1% 16.3%
* 2204298709 18.1% 16.3%
* 2204298809 18.1% 16.3%
* 2204298909 18.1% 16.3%
* 2204299009 18.1% 16.3%
* 2204299109 18.1% 16.3%
* 2204299209 18.1% 16.3%
* 2204299309 18.1% 16.3%
* 2204299409 18.1% 16.3%
* 2204299509 18.1% 16.3%
* 2204299609 18.1% 16.3%
* 2204299709 18.1% 16.3%
* 2204299809 18.1% 16.3%
* 2205101000 18% 16%
* 2205109000 18% 16%
* 2205901000 18% 16%
* 2205909000 18% 16%
* 2206001000 18.1% 16.3%
* 2206003100 18.1% 16.3%
* 2206003901 18.1% 16.3%
* 2206003909 18.1% 16.3%
* 2206005100 18.1% 16.3%
* 2206005901 18.1% 16.3%
* 2206005909 16.3% 12.5%
* 2206008100 18.1% 16.3%
* 2206008901 18.1% 16.3%
* 2206008909 16.3% 12.5%
* 2208201200 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208201400 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208202600 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208202700 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208202900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208204000 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208206200 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208206400 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208208600 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208208700 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208208900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208301100 1.8 euro mỗi lít 1.6 euro mỗi lít
* 2208301900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208303001 1.8 euro mỗi lít 1.6 euro mỗi lít
* 2208303009 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208304100 1.8 euro mỗi lít 1.6 euro mỗi lít
* 2208304900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208306100 1.8 euro mỗi lít 1.6 euro mỗi lít
* 2208306900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208307100 1.8 euro mỗi lít 1.6 euro mỗi lít
* 2208307900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208308200 1.8 euro mỗi lít 1.6 euro mỗi lít
* 2208308800 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208401100 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208403100 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208403900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208405100 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208409100 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208409900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208501100 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208501900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208509100 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208509900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208601100 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208601900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208609100 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208609900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208701000 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208709000 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208901100 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208901900 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208903300 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208903800 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208904100 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208904500 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208904800 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208905400 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208905601 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208905602 1.8 euro mỗi lít 1.6 euro mỗi lít
* 2208905608 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208906901 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208906909 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208907100 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208907500 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208907701 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208907702 1.8 euro mỗi lít 1.6 euro mỗi lít
* 2208907708 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208907801 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2208907809 1.83 euro mỗi lít 1.67 euro mỗi lít
* 2209001100 13% 11%
* 2209001900 13% 11%
* 2209009100 13% 11%
* 2209009900 13% 11%
* 2304000009 2.5% 0%
* 2308009000 4% 3%
* 2309101100 17.5%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2309101300 17.5%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2309101500 17.5%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2309101900 17.5%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2309103100 17.5%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2309103300 17.5%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2309103900 17.5%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2309105100 17.5%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2309105300 17.5%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2309105900 17.5%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2309107000 17.5%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2309109000 17.5%, nhưng không ít hơn 0.14 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi kg
* 2402100000 27.4%, nhưng không ít hơn 2.74 1000 euro cho mỗi mảnh 24.8%, nhưng không ít hơn 2.48 1000 euro cho mỗi mảnh
* 2402201000 23.3%, nhưng không ít hơn 2.67 1000 euro cho mỗi mảnh 16.7%, nhưng không ít hơn 2.33 1000 euro cho mỗi mảnh
* 2402209000 23.3%, nhưng không ít hơn 2.67 1000 euro cho mỗi mảnh 16.7%, nhưng không ít hơn 2.33 1000 euro cho mỗi mảnh
* 2402900000 27.5%, nhưng không ít hơn 2.75 1000 euro cho mỗi mảnh 25%, nhưng không ít hơn 2.5 1000 euro cho mỗi mảnh
* 2403110000 18.3% 16.7%
* 2403191000 18.3% 16.7%
* 2403199000 18.3% 16.7%
* 2529210000 12.5% 10%
* 2529220000 12.5% 10%
* 2603000000 4% 3%
* 2607000009 4% 3%
* 2713110000 4% 3%
* 2801100000 9.1% 8.2%
* 2811220000 4% 3%
* 2815110000 11.8% 8.7%
* 2815120000 11.8% 8.7%
* 2815200000 8.9% 7.8%
* 2815300000 8.9% 7.8%
* 2849100000 13.1% 11.2%
* 2852100001 8.8% 7.7%
* 2852100002 4% 3%
* 2852900004 4% 3%
* 2901100000 4% 3%
* 2901210000 4% 3%
* 2901220000 4% 3%
* 2901230000 4% 3%
* 2901240002 4% 3%
* 2901290000 4% 3%
* 2902110000 4% 3%
* 2902190000 4% 3%
* 2902200000 4% 3%
* 2902300000 4% 3%
* 2902410000 4% 3%
* 2902420000 4% 3%
* 2902430000 4% 3%
* 2902440000 4% 3%
* 2902500000 4% 3%
* 2902600000 4% 3%
* 2902700000 4% 3%
* 2903150000 8.9% 7.8%
* 2905110000 4% 3%
* 2905170000 4% 3%
* 2905310000 9.3% 8.5%
* 2910300000 8.9% 7.8%
* 2917320000 8.8% 7.7%
* 2918140000 0.15 euro mỗi kg 0.1 euro mỗi kg
* 2923900000 4% 3%
* 2924110000 4% 3%
* 2924120000 4% 3%
* 2924190000 4% 3%
* 2924291000 4% 3%
* 2930902000 4% 3%
* 2930903000 4% 3%
* 2931100000 4% 3%
* 2931200000 4% 3%
* 2931904000 4% 3%
* 2931909009 4% 3%
* 2933111000 4% 3%
* 2933191000 4% 3%
* 2933291000 4% 3%
* 2933391000 4% 3%
* 2933531000 4% 3%
* 2933550000 4% 3%
* 2933592000 4% 3%
* 2933911000 4% 3%
* 2933919000 4% 3%
* 2933992000 4% 3%
* 2933995000 4% 3%
* 2934301000 4% 3%
* 2934996001 4% 3%
* 2936210000 4% 3%
* 2936220001 8.8% 7.7%
* 2936270000 4% 3%
* 2936280000 4% 3%
* 2936290009 4% 3%
* 2936900002 4% 3%
* 2939610000 4% 3%
* 2939620000 4% 3%
* 2939630000 4% 3%
* 2939690000 4% 3%
* 2942000000 4% 3%
* 3001201000 8.8% 7.7%
* 3001209000 8.8% 7.7%
* 3001902000 8.8% 7.7%
* 3001909800 8.8% 7.7%
* 3002101009 4% 3%
* 3002109100 4% 3%
* 3002109501 4% 3%
* 3002109509 4% 3%
* 3002109900 4% 3%
* 3002200001 3.5% 2%
* 3002200002 3.5% 2%
* 3002200009 7.3% 4.7%
* 3002300000 7.7% 5.3%
* 3002901000 8.8% 7.7%
* 3002903000 8.8% 7.7%
* 3002905000 8.3% 6.7%
* 3002909000 8.8% 7.7%
* 3004100001 11.3% 7.7%
* 3004100004 4% 3%
* 3004100005 8% 6%
* 3004100006 12.2% 9.3%
* 3004100008 8.8% 7.7%
* 3004200001 12.3% 9.5%
* 3004200002 7.7% 5.3%
* 3004200003 12.5% 10%
* 3004320001 12.3% 9.5%
* 3004320009 8% 6%
* 3004390001 8% 6%
* 3004390009 8.3% 6.7%
* 3004400001 12.5% 10%
* 3004400009 8.3% 6.7%
* 3004500001 12.3% 9.5%
* 3004500002 8% 6%
* 3004500005 8.3% 6.7%
* 3004500006 8.3% 6.7%
* 3004500008 8.3% 6.7%
* 3004900001 8.3% 6.7%
* 3004900002 7.7% 5.3%
* 3004900005 8.8% 7.5%
* 3004900006 7.7% 5.3%
* 3004900009 7.7% 5.3%
* 3005100000 8.3% 6.7%
* 3005901000 8.3% 6.7%
* 3005903100 8.3% 6.7%
* 3005905000 8.3% 6.7%
* 3005909900 8.3% 6.7%
* 3006101000 4% 3%
* 3006103001 9% 8%
* 3006109000 4% 3%
* 3006200000 9.1% 8.3%
* 3006300000 7.7% 5.3%
* 3006400000 7.7% 5.3%
* 3006500000 8.8% 7.5%
* 3006601001 8.8% 7.5%
* 3006601009 9.1% 8.3%
* 3006609000 9.1% 8.3%
* 3101000000 8.8% 7.7%
* 3102101000 8.3% 6.5%
* 3102109000 8.3% 6.5%
* 3102210000 8.3% 6.5%
* 3102290000 8.3% 6.5%
* 3102301000 8.3% 6.5%
* 3102309000 8.3% 6.5%
* 3102401000 8.3% 6.5%
* 3102409000 8.3% 6.5%
* 3102501000 8.3% 6.5%
* 3102509000 8.3% 6.5%
* 3102600000 7.5% 5%
* 3102800000 8.3% 6.5%
* 3102900000 8.3% 6.5%
* 3103101000 8.3% 6.5%
* 3103109000 8.3% 6.5%
* 3103900000 8.3% 6.5%
* 3104201000 8.3% 6.5%
* 3104205000 8.3% 6.5%
* 3104209000 8.3% 6.5%
* 3104300000 8.3% 6.5%
* 3104900009 8.3% 6.5%
* 3105100000 8.8% 7.7%
* 3105200000 8.3% 6.5%
* 3105400000 8.3% 6.5%
* 3105510000 8.3% 6.5%
* 3105590000 8.3% 6.5%
* 3105600000 8.8% 7.7%
* 3105901000 8.8% 7.7%
* 3105909100 8.8% 7.7%
* 3105909900 8.8% 7.7%
* 3209100009 12.9% 10.8%
* 3209900000 12.9% 10.8%
* 3303001000 12.9% 10.8%
* 3303009000 12.9% 10.8%
* 3304100000 13.3% 11.6%
* 3304200000 13.3% 11.6%
* 3304300000 12.9% 10.8%
* 3304910000 13.3% 11.6%
* 3304990000 12.9% 10.8%
* 3305100000 12.9% 10.8%
* 3305200000 12.9% 10.8%
* 3305300000 13.3% 11.6%
* 3305900001 13.3% 11.6%
* 3305900009 12.9% 10.8%
* 3306100000 12.9% 10.8%
* 3306200000 12.2% 9.3%
* 3306900000 12.2% 9.3%
* 3307100000 12.9% 10.8%
* 3307200000 12.9% 10.8%
* 3307300000 12.2% 9.3%
* 3307410000 12.2% 9.3%
* 3307490000 12.2% 9.3%
* 3307900008 13.3% 11.6%
* 3401110001 12.4 0.02% cộng với euro mỗi kg 9.8 0.02% cộng với euro mỗi kg
* 3401110009 12.9% 10.8%
* 3401190000 12.9% 10.8%
* 3401201000 13.3% 11.6%
* 3401209000 13.3% 11.6%
* 3401300000 13.3% 11.6%
* 3402111000 12.2% 9.3%
* 3402119000 12.2% 9.3%
* 3402120000 13.3% 11.6%
* 3402130000 13% 11%
* 3402190000 13.3% 11.6%
* 3402202000 13.3% 11.6%
* 3402209000 13.3% 11.6%
* 3402901009 13.3% 11.6%
* 3402909000 13.3% 11.6%
* 3404200000 13.6% 12.2%
* 3404900001 13.3% 11.6%
* 3404900009 13.3% 11.6%
* 3405100000 13.6% 12.2%
* 3405200000 12.9% 10.8%
* 3405300000 12.9% 10.8%
* 3405400000 12.9% 10.8%
* 3405901010 12.9% 10.8%
* 3405901090 12.9% 10.8%
* 3405909000 12.9% 10.8%
* 3406000000 12.9% 10.8%
* 3505101000 8.3%, nhưng không ít hơn 0.05 euro mỗi kg 6.7%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg
* 3505105000 8.3%, nhưng không ít hơn 0.05 euro mỗi kg 6.7%, nhưng không ít hơn 0.04 euro mỗi kg
* 3505109000 8.3%, nhưng không ít hơn 0.042 euro mỗi kg 6.7%, nhưng không ít hơn 0.034 euro mỗi kg
* 3601000000 17.8% 15.5%
* 3602000000 17.8% 15.5%
* 3603001009 17.8% 15.5%
* 3603009009 17.8% 15.5%
* 3604100000 17.8% 15.5%
* 3604900000 17.8% 15.5%
* 3605000000 17.8% 15.5%
* 3606100000 17.8% 15.5%
* 3606901000 17.8% 15.5%
* 3606909000 17.8% 15.5%
* 3703100009 15% 14.6%
* 3703200000 15% 14.6%
* 3703900000 15% 14.6%
* 3707902000 8.3% 6.5%
* 3707909000 8.3% 6.5%
* 3801300000 13% 11%
* 3808500009 4% 3%
* 3808911000 4% 3%
* 3808921000 4% 3%
* 3808931100 4% 3%
* 3808999000 4% 3%
* 3818001000 3.3% 1.7%
* 3818009000 3.3% 1.7%
* 3823110000 11.7% 8.3%
* 3823120000 12.5% 10%
* 3823130000 13.6% 12.2%
* 3823191000 12.5% 10%
* 3823193000 12.5% 10%
* 3823199000 12.5% 10%
* 3824905800 7.7% 5.3%
* 3901109000 9.1% 6.5%
* 3901201000 9.1% 6.5%
* 3901209000 9.1% 6.5%
* 3901903000 9.1% 6.5%
* 3902100000 9.1% 6.5%
* 3902200000 9.1% 8.3%
* 3902300000 8.3% 6.5%
* 3902901000 8.3% 6.5%
* 3902902000 8.3% 6.5%
* 3902909000 8.3% 6.5%
* 3903200000 8.8% 7.7%
* 3903300000 8.3% 6.5%
* 3903901000 8.8% 7.7%
* 3903902000 8.8% 7.7%
* 3903909000 8.8% 7.7%
* 3904100099 10% 6.5%
* 3904300000 8.3% 6.5%
* 3904400000 8.3% 6.5%
* 3904501000 9.1% 8.3%
* 3904509000 9.1% 8.3%
* 3904610000 9.1% 8.3%
* 3904691000 9.1% 8.3%
* 3904692000 9.1% 8.3%
* 3904698000 9.1% 8.3%
* 3904900000 9.1% 8.3%
* 3905120000 8.8% 7.7%
* 3905190000 8.8% 7.7%
* 3905210000 8.8% 7.7%
* 3905290000 8.8% 7.7%
* 3905300000 8.8% 7.7%
* 3905910000 8.8% 7.7%
* 3905991000 8.8% 7.7%
* 3905999010 8.3% 6.7%
* 3905999090 8.8% 7.7%
* 3906100000 8.7%, nhưng không ít hơn 0.18 euro mỗi kg 7.3%, nhưng không ít hơn 0.165 euro mỗi kg
* 3906901000 8.8% 7.7%
* 3906902000 8.8% 7.7%
* 3906903000 8.8% 7.7%
* 3906904000 8.8% 7.7%
* 3906905000 8.8% 7.7%
* 3906906000 8.8% 7.7%
* 3906909009 8.8% 7.7%
* 3907100000 8% 6%
* 3907201100 7% 4%
* 3907202009 8% 6%
* 3907209100 8% 6%
* 3907209900 8% 6%
* 3907300000 7.5% 5%
* 3907400009 8% 6%
* 3907500000 7.5% 5%
* 3907700000 7.5% 5%
* 3907911000 7.5% 5%
* 3907919000 7.5% 5%
* 3907991000 7.5% 5%
* 3907999000 7.5% 5%
* 3908100000 8.8% 7.7%
* 3908900000 8.8% 7.7%
* 3909100000 8.8% 7.7%
* 3909200000 8.8% 7.7%
* 3909300000 8.8% 7.7%
* 3909400000 8.8% 7.7%
* 3909501000 8.8% 7.7%
* 3909509000 8.8% 7.7%
* 3910000008 8.8% 7.7%
* 3914000000 9.1% 8.3%
* 3916100000 9.1% 8.3%
* 3916200000 9.1% 8.3%
* 3916901000 9.1% 8.3%
* 3916905000 9.1% 8.3%
* 3916909000 9.1% 8.3%
* 3917101000 8.8% 7.7%
* 3917109000 8.8% 7.7%
* 3917211000 8.3% 6.5%
* 3917219001 7.5% 5%
* 3917219009 8.3% 6.5%
* 3917221000 8.3% 6.5%
* 3917229000 8.3% 6.5%
* 3917231009 8.3% 6.5%
* 3917239001 7.5% 5%
* 3917239009 8.3% 6.5%
* 3917290009 8.8% 7.7%
* 3917310002 7.5% 5%
* 3917310008 8.3% 6.5%
* 3917320001 8.3% 6.5%
* 3917320009 8.8% 7.7%
- 3917330000 8.3%  
+ 3917330001   6.7%
+ 3917330009   6.5%
* 3917390001 8.8% 7.7%
* 3917390003 8.3% 6.7%
* 3917390008 8.8% 7.7%
- 3917400000 8.3%  
+ 3917400001   6.7%
+ 3917400009   6.5%
* 3918101000 17.8%, nhưng không ít hơn 0.266 euro mỗi kg 15.5%, nhưng không ít hơn 0.23 euro mỗi kg
* 3918109000 17.8%, nhưng không ít hơn 0.266 euro mỗi kg 15.5%, nhưng không ít hơn 0.23 euro mỗi kg
* 3918900000 17.2%, nhưng không ít hơn 0.266 euro mỗi kg 14.4%, nhưng không ít hơn 0.23 euro mỗi kg
* 3919101200 8.3% 6.5%
* 3919101500 8.3% 6.5%
* 3919101900 8.3% 6.5%
* 3919108000 8.3% 6.5%
* 3919900000 9.1% 8.3%
* 3920102300 8.8% 7.7%
* 3920102400 8.8% 7.7%
* 3920102500 8.8% 7.7%
* 3920102800 8.8% 7.7%
* 3920104000 8.8% 7.7%
* 3920108100 8.8% 7.7%
* 3920108900 8.8% 7.7%
* 3920202100 8.8% 7.7%
* 3920202900 8.8% 7.7%
* 3920208000 8.8% 7.7%
* 3920300000 8.8% 7.7%
* 3920431000 8.8% 7.7%
* 3920439000 8.8% 7.7%
* 3920491009 8.8% 7.7%
* 3920499000 8.8% 7.7%
* 3920510000 8.8% 7.7%
* 3920591000 8.8% 7.7%
* 3920599000 8.8% 7.7%
* 3920610000 8.8% 7.7%
* 3920621200 8.8% 7.7%
* 3920621901 8.8% 7.7%
* 3920621909 8.8% 7.7%
* 3920629000 8.8% 7.7%
* 3920630000 8.8% 7.7%
* 3920690000 8.8% 7.7%
* 3920710000 8.8% 7.7%
* 3920731000 9.1% 8.3%
* 3920738000 9.1% 8.3%
* 3920791000 8.8% 7.7%
* 3920799000 9.1% 8.3%
* 3920910000 9.1% 8.3%
* 3920920000 8.8% 7.7%
* 3920930000 8.8% 7.7%
* 3920940000 9.1% 8.3%
* 3920992100 8.3% 6.5%
* 3920992800 8.3% 6.5%
* 3920995200 8.3% 6.5%
* 3920995300 8.3% 6.5%
* 3920995900 8.3% 6.5%
* 3920999000 8.3% 6.5%
* 3921120000 8.8% 7.7%
* 3921131000 8.8%, nhưng không ít hơn 0.3 euro mỗi kg 7.7%, nhưng không ít hơn 0.23 euro mỗi kg
* 3921139000 8.8%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg 7.7%, nhưng không ít hơn 0.32 euro mỗi kg
* 3921140000 8.8% 7.7%
* 3921190000 8.8% 7.7%
* 3921901001 8.8% 7.7%
* 3921901009 8.8% 7.7%
* 3921903000 8.8% 7.7%
* 3921904100 8.8% 7.7%
* 3921904300 8.8% 7.7%
* 3921904900 8.8% 7.7%
* 3921905500 8.8% 7.7%
* 3921906000 8.8% 7.7%
* 3921909000 8.8% 7.7%
* 3922100000 17.3% 14.6%
* 3922200000 17.3% 14.6%
* 3922900000 17.3% 14.6%
* 3923210000 17.3% 14.6%
* 3923291000 17.3% 14.6%
* 3923299000 17.3% 14.6%
* 3923301010 8.8% 7.7%
* 3923301090 8.8% 7.7%
* 3923309010 17.3% 14.6%
* 3923309090 17.3% 14.6%
* 3923401001 17.3% 14.6%
* 3923401002 17.3% 14.6%
* 3923401009 17.3% 14.6%
* 3923409000 17.3% 14.6%
* 3923900000 16.6% 13.3%
* 3924100000 17.3% 14.6%
* 3924900001 17.3% 14.6%
* 3924900009 17.3% 14.6%
* 3925100000 17.3% 14.6%
* 3925200000 17.3% 14.6%
* 3925300000 17.3% 14.6%
* 3925901000 17.3% 14.6%
* 3925902000 17.3% 14.6%
* 3925908001 17.3% 14.6%
* 3925908009 17.3% 14.6%
* 3926100000 17.3% 14.6%
* 3926200000 17.3% 14.6%
* 3926400000 17.3% 14.6%
* 3926905000 17.3% 14.6%
* 3926909200 17.3% 14.6%
* 3926909701 8.8% 7.7%
* 3926909709 17.3% 14.6%
* 4001300000 3.5% 2%
* 4009110000 4% 3%
* 4009120009 4% 3%
* 4009210000 4% 3%
* 4009220009 4% 3%
* 4009310000 4% 3%
* 4009320000 4% 3%
* 4009410000 4% 3%
* 4009420000 4% 3%
* 4011100001 18%, nhưng không ít hơn 5.27 euro mỗi người 16%, nhưng không ít hơn 4.34 euro mỗi người
* 4011100002 18%, nhưng không ít hơn 5.27 euro mỗi người 16%, nhưng không ít hơn 4.34 euro mỗi người
* 4011100009 18%, nhưng không ít hơn 5.27 euro mỗi người 16%, nhưng không ít hơn 4.34 euro mỗi người
* 4011201001 13.3% 11.7%
* 4011201009 13.3% 11.7%
* 4011209001 13.3% 11.7%
* 4011209009 13.3% 11.7%
* 4012110000 17.5%, nhưng không ít hơn 4.13 euro mỗi người 15%, nhưng không ít hơn 2.02 euro mỗi người
* 4012120000 15% 10%
* 4012130001 17% 14%
* 4012130009 18.3%, nhưng không ít hơn 4.13 euro mỗi người 16.7%, nhưng không ít hơn 2.06 euro mỗi người
* 4012190000 18.3%, nhưng không ít hơn 4.13 euro mỗi người 16.7%, nhưng không ít hơn 2.06 euro mỗi người
* 4012200001 17% 14%
* 4012200009 19%, nhưng không ít hơn 4.96 euro mỗi người 18%, nhưng không ít hơn 3.72 euro mỗi người
* 4012902000 18.3% 16.7%
* 4012903000 18.3% 16.7%
* 4012909000 18.3% 16.7%
* 4013100009 13.8% 12.5%
* 4013200000 14% 13%
* 4013900000 14% 13%
* 4015190000 12.5% 10%
- 4016100000 10%  
+ 4016100001   8.3%
+ 4016100009   10%
* 4016930003 10% 8.3%
* 4016930007 10% 8.3%
- 4017000000 10%  
+ 4017000001   8.3%
+ 4017000009   10%
* 4106910000 4% 3%
* 4106920000 4% 3%
* 4201000000 17.6% 15.2%
* 4202111000 18.3% 16.7%
* 4202119000 18.4% 16.8%
* 4202121100 18.3% 16.7%
* 4202121900 18.3% 16.7%
* 4202125009 18.3% 16.7%
* 4202129100 18.3% 16.7%
* 4202129900 18.3% 16.7%
* 4202191000 18.3% 16.7%
* 4202199000 18.3% 16.7%
* 4202210000 18.1% 16.3%
* 4202221000 18.1% 16.3%
* 4202229000 18.1% 16.3%
* 4202290000 18% 16%
* 4202310000 18.1% 16.3%
* 4202321000 18.3% 16.7%
* 4202329000 18.3% 16.7%
* 4202390000 19% 17.7%
* 4202911000 19% 17.7%
* 4202918000 19% 17.7%
* 4202921100 18.3% 16.7%
* 4202921500 19% 17.7%
* 4202921900 19% 17.7%
* 4202929100 18.1% 16.3%
* 4202929800 19% 17.7%
* 4202990000 19% 17.7%
* 4203291000 18.3% 16.7%
* 4301100010 4.3% 3.7%
* 4301100090 4.3% 3.7%
* 4301300000 4.3% 3.7%
* 4301600010 4.3% 3.7%
* 4301600020 4.3% 3.7%
* 4301600060 4.3% 3.7%
* 4301600070 4.3% 3.7%
* 4301600090 4.3% 3.7%
* 4301803000 4.3% 3.7%
* 4301805010 4.3% 3.7%
* 4301805090 4.3% 3.7%
* 4301807010 4.3% 3.7%
* 4301807020 4.3% 3.7%
* 4301807030 4.3% 3.7%
* 4301807040 4.3% 3.7%
* 4301807050 4.3% 3.7%
* 4301807060 4.3% 3.7%
* 4301807071 4.3% 3.7%
* 4301807079 4.3% 3.7%
* 4301807080 4.3% 3.7%
* 4301807091 4.3% 3.7%
* 4301807092 4.3% 3.7%
* 4301807093 4.3% 3.7%
* 4301807094 4.3% 3.7%
* 4301807095 4.3% 3.7%
* 4301807096 4.3% 3.7%
* 4301807097 4.3% 3.7%
* 4301807099 4.3% 3.7%
* 4301900010 4.3% 3.7%
* 4301900020 4.3% 3.7%
* 4301900030 4.3% 3.7%
* 4301900090 4.3% 3.7%
* 4302110010 8.8% 5%
* 4302110090 7.5% 5%
* 4302191000 7.5% 5%
* 4302192000 7.5% 5%
* 4302193010 7.5% 5%
* 4302193020 7.5% 5%
* 4302193060 7.5% 5%
* 4302193070 7.5% 5%
* 4302193090 7.5% 5%
* 4302193500 7.5% 5%
* 4302194100 7.5% 5%
* 4302194910 7.5% 5%
* 4302194990 7.5% 5%
* 4302195010 7.5% 5%
* 4302195020 7.5% 5%
* 4302196000 7.5% 5%
* 4302197010 7.5% 5%
* 4302197090 7.5% 5%
* 4302197500 7.5% 5%
* 4302198010 7.5% 5%
* 4302198020 7.5% 5%
* 4302198030 7.5% 5%
* 4302198040 7.5% 5%
* 4302198090 7.5% 5%
* 4302199510 7.5% 5%
* 4302199520 7.5% 5%
* 4302199530 7.5% 5%
* 4302199540 7.5% 5%
* 4302199550 7.5% 5%
* 4302199560 7.5% 5%
* 4302199570 7.5% 5%
* 4302199580 7.5% 5%
* 4302199590 7.5% 5%
* 4302200010 7.5% 5%
* 4302200020 7.5% 5%
* 4302200030 7.5% 5%
* 4302200040 7.5% 5%
* 4302200090 7.5% 5%
* 4302301000 7.5% 5%
* 4302302500 7.5% 5%
* 4302303100 7.5% 5%
* 4302304510 7.5% 5%
* 4302304520 7.5% 5%
* 4302304560 7.5% 5%
* 4302304570 7.5% 5%
* 4302305100 7.5% 5%
* 4302305510 7.5% 5%
* 4302305590 7.5% 5%
* 4302306110 7.5% 5%
* 4302306120 7.5% 5%
* 4302307110 7.5% 5%
* 4302307190 7.5% 5%
* 4302309510 7.5% 5%
* 4302309520 7.5% 5%
* 4302309530 7.5% 5%
* 4302309540 7.5% 5%
* 4302309550 7.5% 5%
* 4302309560 7.5% 5%
* 4302309570 7.5% 5%
* 4303101090 16.7% 13.3%
* 4303109090 15% 13.3%
* 4304000000 9% 8%
* 4401100001 13.3% 11.7%
* 4401100009 13.3% 11.7%
* 4401210000 12.5% 10%
* 4401220000 12.7% 10.3%
* 4401310000 13.3% 11.7%
* 4401391000 13.3% 11.7%
* 4401399000 13.3% 11.7%
* 4402100000 11.7% 8.3%
* 4402900000 11.7% 8.3%
* 4403100001 12.5% 10%
* 4403100002 12.5% 10%
* 4403100003 12.5% 10%
* 4403100009 12.5% 10%
* 4403201101 12.7% 10.3%
* 4403201102 12.7% 10.3%
* 4403201901 12.7% 10.3%
* 4403201909 12.7% 10.3%
* 4403203101 12.7% 10.3%
* 4403203102 12.7% 10.3%
* 4403203901 12.7% 10.3%
* 4403203909 12.7% 10.3%
* 4403209101 12.7% 10.3%
* 4403209102 12.7% 10.3%
* 4403209103 12.7% 10.3%
* 4403209104 12.7% 10.3%
* 4403209109 12.7% 10.3%
* 4403209901 12.7% 10.3%
* 4403209909 12.7% 10.3%
* 4403410000 12.5% 10%
* 4403491000 12.5% 10%
* 4403493500 12.5% 10%
* 4403499500 12.5% 10%
* 4403911000 12.5% 10%
* 4403919000 12.5% 10%
* 4403921000 12.5% 10%
* 4403929000 12.5% 10%
* 4403991000 12.5% 10%
* 4403993000 12.5% 10%
* 4403995101 12.5% 10%
* 4403995102 12.5% 10%
* 4403995901 12.5% 10%
* 4403995909 12.5% 10%
* 4403999501 12.5% 10%
* 4403999502 12.5% 10%
* 4403999509 12.5% 10%
* 4404100000 13.3% 11.7%
* 4404200000 12.5% 10%
* 4405000000 13.3% 11.7%
* 4406100000 12.5% 10%
* 4406900000 12.5% 10%
* 4407101500 12.5% 10%
* 4407103100 12.5% 10%
* 4407103300 12.5% 10%
* 4407103800 12.5% 10%
* 4407109100 12.5% 10%
* 4407109300 12.5% 10%
* 4407109800 12.5% 10%
* 4407211000 11.7% 8.3%
* 4407219100 11.7% 8.3%
* 4407219900 11.7% 8.3%
* 4407221000 11.7% 8.3%
* 4407229100 11.7% 8.3%
* 4407229900 11.7% 8.3%
* 4407251000 11.7% 8.3%
* 4407253000 11.7% 8.3%
* 4407255000 11.7% 8.3%
* 4407259000 11.7% 8.3%
* 4407261000 11.7% 8.3%
* 4407263000 11.7% 8.3%
* 4407265000 11.7% 8.3%
* 4407269000 11.7% 8.3%
* 4407271000 12.5% 10%
* 4407279100 12.5% 10%
* 4407279900 12.5% 10%
* 4407281000 12.5% 10%
* 4407289100 12.5% 10%
* 4407289900 12.5% 10%
* 4407291500 12.5% 10%
* 4407292000 12.5% 10%
* 4407292500 12.5% 10%
* 4407294500 12.5% 10%
* 4407296100 12.5% 10%
* 4407296800 12.5% 10%
* 4407298300 12.5% 10%
* 4407298500 12.5% 10%
* 4407299500 12.5% 10%
* 4407911500 12.5% 10%
* 4407913100 12.5% 10%
* 4407913900 12.5% 10%
* 4407919000 13.5% 12%
* 4407920000 14% 13%
* 4407931000 12.5% 10%
* 4407939100 12.5% 10%
* 4407939900 14% 13%
* 4407941000 12.5% 10%
* 4407949100 12.5% 10%
* 4407949900 14% 13%
* 4407951000 12.5% 10%
* 4407959100 12.5% 10%
* 4407959900 14% 13%
* 4407992000 12.5% 10%
* 4407992500 12.5% 10%
* 4407994000 12.5% 10%
* 4407999100 12.5% 10%
* 4407999600 14% 13%
* 4407999801 14% 13%
* 4407999802 12.5% 10%
* 4407999808 14% 13%
* 4408101501 14% 13%
* 4408101502 13.3% 11.7%
* 4408101503 13.7% 12.3%
* 4408101504 13.7% 12.3%
* 4408101509 14% 13%
* 4408109100 14% 13%
* 4408109301 14% 13%
* 4408109302 13.7% 12.3%
* 4408109303 13.3% 11.7%
* 4408109309 14% 13%
* 4408109901 14% 13%
* 4408109902 13.7% 12.3%
* 4408109903 13.3% 11.7%
* 4408109909 14% 13%
* 4408311109 8.3% 6.7%
* 4408312109 8% 6%
* 4408312509 8% 6%
* 4408313009 8% 6%
* 4408391509 8.3% 6.7%
* 4408392109 8.3% 6.7%
* 4408393509 8.3% 6.7%
* 4408395509 8.3% 6.7%
* 4408397000 8.3% 6.7%
* 4408399509 8.3% 6.7%
* 4408901501 14% 13%
* 4408901502 14% 13%
* 4408901503 13.3% 11.7%
* 4408901504 13.3% 11.7%
* 4408901505 13.7% 12.3%
* 4408901506 13.7% 12.3%
* 4408901507 13.7% 12.3%
* 4408901508 13.7% 12.3%
* 4408901509 12.3% 9.7%
* 4408903501 12.3% 9.7%
* 4408903509 12.3% 9.7%
* 4408908501 14% 13%
* 4408908502 14% 13%
* 4408908503 13.3% 11.7%
* 4408908504 13.3% 11.7%
* 4408908505 13.7% 12.3%
* 4408908506 13.7% 12.3%
* 4408908507 13.7% 12.3%
* 4408908508 13.7% 12.3%
* 4408908509 12.3% 9.7%
* 4408909501 14% 13%
* 4408909502 14% 13%
* 4408909503 13.3% 11.7%
* 4408909504 13.3% 11.7%
* 4408909505 13.7% 12.3%
* 4408909506 13.7% 12.3%
* 4408909507 13.7% 12.3%
* 4408909508 13.7% 12.3%
* 4408909509 12.3% 9.7%
* 4409101100 13.3% 11.5%
* 4409101800 12.5% 10%
* 4409210000 11.5% 8%
* 4409291000 11.5% 8%
* 4409299100 12.7% 10.3%
* 4409299900 13% 11%
* 4410111000 17.6% 15.2%
* 4410113000 12.5% 10%
* 4410115000 12.5% 10%
* 4410119000 13.3% 11.5%
* 4410121000 13.3% 11.5%
* 4410129000 13.3% 11.5%
* 4410190001 13.3% 11.5%
* 4410190002 17.6% 15.2%
* 4410190003 12.5% 10%
* 4410190008 13.3% 11.5%
* 4410900000 13.3% 11.5%
* 4411121000 12.5% 10%
* 4411129000 12.5% 10%
* 4411131000 12.5% 10%
* 4411139000 12.5% 10%
* 4411141000 12.5% 10%
* 4411149000 12.5% 10%
* 4411921000 12.5% 10%
* 4411929000 12.5% 10%
* 4411931000 12.5% 10%
* 4411939000 12.5% 10%
* 4411941000 12.5% 10%
* 4411949000 12.5% 10%
* 4412100001 13% 11%
* 4412100002 14% 13%
* 4412100003 13.3% 11.7%
* 4412100004 13.8% 12.5%
* 4412100005 13.7% 12.3%
* 4412100006 14% 13%
* 4412100009 13.7% 12.3%
* 4412311000 13% 11%
* 4412319000 13% 11%
* 4412321000 14% 13%
* 4412329000 14% 13%
* 4412390000 13.3% 11.7%
* 4412941000 13.7% 12.3%
* 4412949000 13.7% 12.3%
* 4412993001 13.7% 12.3%
* 4412993002 13.7% 12.3%
* 4412993009 14% 13%
* 4412994000 13.7% 12.3%
* 4412995000 13.7% 12.3%
* 4412998500 13.7% 12.3%
* 4413000000 14% 13%
* 4414001000 12.7% 10.3%
* 4414009000 12.7% 10.3%
* 4415101000 13% 11%
* 4415109000 13.5% 12%
* 4416000000 13.3% 11.7%
* 4417000000 15% 13%
* 4418101000 18.8% 17.6%
* 4418105000 17.3% 14.7%
* 4418109000 17.3% 14.7%
* 4418201000 18.4% 16.8%
* 4418205000 17.5% 15%
* 4418208000 17% 14%
* 4418400000 17.5% 15%
* 4418500000 17.5% 15%
* 4418600000 17% 14%
* 4418710000 17.8% 15.5%
* 4418720000 17% 14%
* 4418790000 17% 14%
* 4418901000 17% 14%
* 4418908000 17% 14%
* 4419001000 13.3% 11.5%
* 4419009000 13.3% 11.5%
* 4420101100 13.3% 11.5%
* 4420101900 13.3% 11.5%
* 4420901000 13.3% 11.5%
* 4420909100 13.3% 11.5%
* 4420909900 13.3% 11.5%
* 4421100000 13.5% 12%
* 4421909100 13.5% 12%
* 4421909800 13.5% 12%
* 4601211000 15% 14.4%
* 4601219000 15% 14.4%
* 4601221000 15% 14.4%
* 4601229000 15% 14.4%
* 4601291000 15% 14.4%
* 4601299000 15% 14.4%
* 4601991000 15% 14%
* 4601999000 15% 14%
* 4602110000 15% 14.4%
* 4602120000 15% 14.4%
* 4602191000 15% 14.4%
* 4602199000 15% 14.4%
* 4801000000 11.7% 8.3%
* 4802100000 13.3% 11.7%
* 4802200000 12.5% 10%
* 4802540001 12.5% 10%
* 4802540002 12.5% 10%
* 4802540009 12.5% 10%
* 4802551501 12.5% 10%
* 4802551509 12.5% 10%
* 4802552501 12.5% 10%
* 4802552509 12.5% 10%
* 4802553000 12.5% 10%
* 4802559000 12.5% 10%
* 4802562000 12.5% 10%
* 4802568000 12.5% 10%
* 4802570000 12.5% 10%
* 4802581000 12.5% 10%
* 4802589000 12.5% 10%
* 4802611501 12.5% 10%
* 4802611502 11.7% 8.3%
* 4802611508 12.5% 10%
* 4802618001 11.7% 8.3%
* 4802618009 12.5% 10%
* 4802620000 11.7% 8.3%
* 4802690000 11.7% 8.3%
* 4803001000 13.8% 12.5%
* 4803003109 12.5% 10%
* 4803003900 13.8% 12.5%
* 4803009000 12.5% 10%
* 4804111100 13.8% 12.5%
* 4804111500 13.8% 12.5%
* 4804111900 13.8% 12.5%
* 4804119000 13.8% 12.5%
* 4804191200 13.8% 12.5%
* 4804191900 13.8% 12.5%
* 4804193000 13.8% 12.5%
* 4804199000 13.8% 12.5%
* 4804211000 13.8% 12.5%
* 4804219000 13.8% 12.5%
* 4804291000 13.3% 11.7%
* 4804299000 13.3% 11.7%
* 4804315800 13.3% 11.7%
* 4804318000 13.8% 12.5%
* 4804395100 13.8% 12.5%
* 4804395800 13.8% 12.5%
* 4804398000 13.8% 12.5%
* 4804419100 13.8% 12.5%
* 4804419800 13.8% 12.5%
* 4804420000 13.8% 12.5%
* 4804490001 13.3% 11.7%
* 4804490009 13.8% 12.5%
* 4804510000 13.8% 12.5%
* 4804520000 13.8% 12.5%
* 4804591000 13.8% 12.5%
* 4804599000 13.8% 12.5%
* 4805110000 13.8% 12.5%
* 4805120000 13.3% 11.7%
* 4805191000 13.3% 11.7%
* 4805199000 13.3% 11.7%
* 4805240000 13.3% 11.7%
* 4805250000 13.3% 11.7%
* 4805301000 12.5% 10%
* 4805309000 12.5% 10%
* 4805400000 13.8% 12.5%
* 4805500000 13.8% 12.5%
* 4805910000 13.3% 11.7%
* 4805920000 13.3% 11.7%
* 4805932000 13.3% 11.7%
* 4805938000 13.3% 11.7%
* 4806100000 9% 8%
* 4806200000 8.8% 7.5%
* 4806300000 8.8% 7.5%
* 4806401000 8.8% 7.5%
* 4806409000 10% 8.3%
* 4807003000 8.8% 7.5%
* 4807008000 8.8% 7.5%
* 4808100000 18% 16%
* 4808400001 18.6% 17.2%
* 4808400009 18% 16%
* 4808900000 18% 16%
* 4809200000 13% 11%
* 4809901000 13.8% 12.5%
* 4809909000 13.8% 12.5%
* 4810132009 12.5% 10%
* 4810138009 5% 10%
* 4810142000 12.5% 10%
* 4810191000 13.5% 12%
* 4810199000 5% 10%
* 4811100000 12.3% 9.7%
* 4811412000 12.3% 9.7%
* 4811490000 12.3% 9.7%
* 4811510001 13.8% 12.5%
* 4811600000 12.3% 9.7%
* 4811900000 12.3% 9.7%
* 4812000000 13.3% 11.7%
* 4814200000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.31 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.22 euro mỗi kg
* 4814901000 13.3%, nhưng không ít hơn 0.31 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.22 euro mỗi kg
* 4814907001 15% 13.9%
* 4814907009 13.3%, nhưng không ít hơn 0.31 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.22 euro mỗi kg
* 4816200000 14% 13%
* 4816900000 14% 13%
* 4817100000 13.8% 12.5%
* 4817200000 14% 13%
* 4817300000 14% 13%
* 4818101000 17.5% 15%
* 4818109000 18.5% 17%
* 4818201000 12.5% 10%
* 4818209100 13.8% 12.5%
* 4818209900 12.5% 10%
* 4818300000 13.8% 12.5%
* 4818500000 13.8% 12.5%
* 4818909009 8.3% 6.7%
* 4819100000 8.3% 6.7%
* 4819200000 8.3% 6.7%
* 4819300002 9% 8%
* 4819400000 8.3% 6.7%
* 4819500000 9% 8%
* 4819600000 9% 8%
* 4820101000 14% 13%
* 4820103000 13.8% 12.5%
* 4820105000 13.8% 12.5%
* 4820109000 14% 13%
* 4820300000 13.8% 12.5%
* 4820400000 12.5% 10%
* 4820500000 13.8% 12.5%
* 4820900000 13.8% 12.5%
* 4821101000 4% 3%
* 4823610000 14% 13%
* 4823691000 14% 13%
* 4823699000 14% 13%
* 4823701000 14% 13%
* 4823709000 14% 13%
* 4823904000 12.5% 10%
* 4823908594 13% 11%
* 4823908595 13.8% 12.5%
* 4823908596 13.8% 12.5%
* 4907001010 12.5% 10%
* 4907001090 12.5% 10%
* 4907009000 12.5% 10%
* 4908100000 13.3% 11.7%
* 4908900000 13.3% 11.7%
* 4909000000 12.5% 10%
* 4910000000 13.3% 11.7%
* 4911101001 10% 5%
* 4911101009 11.7% 8.3%
* 4911109000 11.7% 8.3%
* 4911990000 12.5% 10%
* 5007100000 4% 3%
* 5007201100 4% 3%
* 5007201900 4% 3%
* 5007202100 4% 3%
* 5007203100 4% 3%
* 5007203900 4% 3%
* 5007204100 4% 3%
* 5007205100 4% 3%
* 5007205900 4% 3%
* 5007206100 4% 3%
* 5007206900 4% 3%
* 5007207100 4% 3%
* 5007903000 4% 3%
* 5007905000 4% 3%
* 5007909000 4% 3%
* 5101110000 5% 3%
* 5101190000 5% 3%
* 5101210000 5% 3%
* 5101290000 5% 3%
* 5101300000 5% 3%
* 5111110000 13.3% 11.7%
* 5111191000 13.3% 11.7%
* 5111199000 13.3% 11.7%
* 5111200000 13.8% 12.5%
* 5111301000 13.8% 12.5%
* 5111303000 13.3% 11.7%
* 5111309000 13.8% 12.5%
* 5111901000 13.8% 12.5%
* 5111909100 13.8% 12.5%
* 5111909300 13.3% 11.7%
* 5111909900 13.8% 12.5%
* 5112110000 13.3% 11.7%
* 5112191000 13.3% 11.7%
* 5112199000 13.8% 12.5%
* 5112200000 13.3% 11.7%
* 5112301000 13.8% 12.5%
* 5112303000 13.8% 12.5%
* 5112309000 13.8% 12.5%
* 5112901000 13.8% 12.5%
* 5112909100 13.8% 12.5%
* 5112909300 13.8% 12.5%
* 5112909900 13.8% 12.5%
* 5113000000 13.8% 12.5%
* 5208111000 12.5% 10%
* 5208119000 12.5% 10%
* 5208121600 10% 5%
* 5208129600 12.5% 10%
* 5208129900 12.5% 10%
* 5208130000 14% 10%
* 5208190000 12.5% 10%
* 5208211000 13.8% 10%
* 5208219000 14% 10%
* 5208221600 12.5% 10%
* 5208221900 12.5% 10%
* 5208229600 12.5% 10%
* 5208229900 12.5% 10%
* 5208230000 12.5% 10%
* 5208290000 12.5% 10%
* 5208310000 12.5% 10%
* 5208321600 12.5% 10%
* 5208321900 12.5% 10%
* 5208329600 12.5% 10%
* 5208329900 12.5% 10%
* 5208330000 12.5% 10%
* 5208390000 13.8% 12.5%
* 5208410000 12.5% 10%
* 5208420000 13.8% 12.5%
* 5208430000 13.8% 10%
* 5208490000 13.8% 12.5%
* 5208510000 12.5% 10%
* 5208520000 12.5% 10%
* 5208591000 12.5% 10%
* 5208599000 12.5% 10%
* 5209110000 13.8% 12.5%
* 5209120000 14.5% 13%
* 5209190000 13.8% 12.5%
* 5209210000 13.3% 11.7%
* 5209220000 13.3% 11.7%
* 5209290000 13.3% 11.7%
* 5209310000 13.3% 11.7%
* 5209320000 13.3% 11.7%
* 5209390000 13.3% 11.7%
* 5209410000 13.3% 11.7%
* 5209420000 13.3% 11.7%
* 5209430000 13.3% 11.7%
* 5209490000 13.3% 11.7%
* 5209510000 13.3% 11.7%
* 5209520000 13.3% 11.7%
* 5209590000 13.3% 11.7%
* 5210110000 13.8% 10%
* 5210190000 13.8% 10%
* 5210210000 13.3% 11.7%
* 5210290000 13.8% 10%
* 5210310000 13.3% 11.7%
* 5210320000 14% 10%
* 5210390000 13.3% 11.7%
* 5210410000 13.3% 11.7%
* 5210490000 13.8% 10%
* 5210510000 13.3% 11.7%
* 5210590000 13.8% 10%
* 5211110000 13.8% 10%
* 5211120000 13.8% 10%
* 5211190000 13.3% 11.7%
* 5211200000 13.3% 10%
* 5211320000 13.8% 10%
* 5211390000 13.8% 10%
* 5211410000 14% 10%
* 5211420000 13.3% 11.7%
* 5211430000 13.8% 10%
* 5211491000 13.3% 11.7%
* 5211499000 13.3% 11.7%
* 5211510000 13.8% 10%
* 5211520000 13.8% 10%
* 5211590000 13.3% 11.7%
* 5212111000 13.8% 10%
* 5212119000 13.8% 10%
* 5212121000 13.8% 10%
* 5212129000 13.8% 10%
* 5212131000 13.8% 10%
* 5212139000 13.8% 10%
* 5212141000 13.8% 10%
* 5212149000 13.8% 10%
* 5212151000 13.3% 10%
* 5212159000 13.8% 12.5%
* 5212211000 13.8% 12.5%
* 5212219000 13.8% 12.5%
* 5212221000 13.8% 12.5%
* 5212229000 13.8% 12.5%
* 5212231000 13.8% 12.5%
* 5212239000 13.8% 12.5%
* 5212241000 13.8% 12.5%
* 5212249000 13.8% 12.5%
* 5212251000 13.8% 12.5%
* 5212259000 13.8% 12.5%
* 5301100000 14% 13%
* 5301210000 14% 13%
* 5301290000 14% 13%
* 5301300000 14% 13%
* 5303900000 4% 3%
* 5305000000 4% 3%
* 5310101000 9% 8%
* 5310109000 9% 8%
* 5402110000 18% 16%
* 5402190000 8.3% 6.7%
* 5402200009 8.3% 6.7%
* 5402310000 8.3% 6.7%
* 5402320000 8.3% 6.7%
* 5402340000 8.3% 6.7%
* 5402390000 8.3% 6.7%
* 5402440000 8.3% 6.7%
* 5402450000 8.3% 6.7%
* 5402460000 8.3% 6.7%
* 5402470000 8.3% 6.7%
* 5402480000 8.3% 6.7%
* 5402490000 8.3% 6.7%
* 5402510000 8.3% 6.7%
* 5402520000 8.3% 6.7%
* 5402591000 8.3% 6.7%
* 5402599000 8.3% 6.7%
* 5402610000 8.3% 6.7%
* 5402620000 8.3% 6.7%
* 5402691000 8.3% 6.7%
* 5402699000 8.3% 6.7%
* 5403100000 7% 6.7%
* 5403310000 8.3% 6.7%
* 5403320000 8.3% 6.7%
* 5403330000 8.3% 6.7%
* 5403390000 8.3% 6.7%
* 5403410000 8.3% 6.7%
* 5403420000 8.3% 6.7%
* 5403490000 8.3% 6.7%
* 5404110000 8.3% 6.7%
* 5404120000 8.3% 6.7%
* 5404901000 8.3% 6.7%
* 5404909000 8.3% 6.7%
* 5405000000 8.3% 6.7%
* 5406000000 8.3% 6.7%
* 5407100010 18.3% 16.7%
* 5407100090 17.7% 15.3%
* 5407201100 9.3% 8.7%
* 5407201900 9.3% 8.7%
* 5407410000 9% 8%
* 5407420000 9% 8%
* 5407430000 9% 8%
* 5407440000 9% 8%
* 5407510000 9% 8%
* 5407520000 9% 8%
* 5407530000 9% 8%
* 5407540000 9% 8%
* 5407611000 9% 8%
* 5407613000 9% 8%
* 5407615000 9% 8%
* 5407619000 9% 8%
* 5407691000 9% 8%
* 5407699000 9% 8%
* 5407720000 9% 8%
* 5407940000 9% 8%
* 5502004001 8.3% 6.7%
* 5512110000 9% 8%
* 5512191000 9% 8%
* 5512199000 9% 8%
* 5512210000 9% 8%
* 5512291000 9% 8%
* 5512299000 9% 8%
* 5512910000 9% 8%
* 5512991000 9% 8%
* 5512999000 9% 8%
* 5513112000 9% 8%
* 5513119000 9% 8%
* 5513120000 9% 8%
* 5513130000 9% 8%
* 5513190000 9% 8%
* 5513210000 8.8% 7.5%
* 5513231000 9% 8%
* 5513239000 9% 8%
* 5513290000 9% 8%
* 5513310000 9% 8%
* 5513390000 9% 8%
* 5513410000 9% 8%
* 5513490000 9% 8%
* 5514110000 9% 8%
* 5514120000 9% 8%
* 5514191000 9% 8%
* 5514199000 9% 8%
* 5514210000 9% 8%
* 5514220000 9% 8%
* 5514230000 9% 8%
* 5514290000 9% 8%
* 5514301000 9% 8%
* 5514303000 9% 8%
* 5514305000 9% 8%
* 5514309000 9% 8%
* 5514410000 9% 8%
* 5514420000 9% 8%
* 5514430000 9% 8%
* 5514490000 9% 8%
* 5515199000 9% 8%
* 5602101100 14% 13%
* 5602101900 14% 13%
* 5602103100 14% 13%
* 5602103800 14% 13%
* 5602109000 14% 13%
* 5602210000 13.8% 12.5%
* 5602290000 13.8% 12.5%
* 5602900000 13.8% 12.5%
* 5607210000 14% 13%
* 5607290000 14% 13%
* 5607410000 14% 13%
* 5607491100 13.8% 12.5%
* 5607491900 13.8% 12.5%
* 5607499000 13.8% 12.5%
* 5607501100 14% 13%
* 5607501900 14% 13%
* 5607503000 14% 13%
* 5607509000 14% 13%
* 5607902000 13.5% 12%
* 5607909000 13.6% 12.2%
* 5608112000 5% 4.83%
* 5608118000 5% 4.83%
* 5701101000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.46 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.42 euro cho mỗi mét vuông
* 5701109000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.46 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.42 euro cho mỗi mét vuông
* 5701901000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.46 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.42 euro cho mỗi mét vuông
* 5701909000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.46 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.42 euro cho mỗi mét vuông
* 5702100000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.47 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.44 euro cho mỗi mét vuông
* 5702200000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.47 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.44 euro cho mỗi mét vuông
* 5702311000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.47 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.44 euro cho mỗi mét vuông
* 5702318000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.47 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.44 euro cho mỗi mét vuông
* 5702321000 15.9%, nhưng không ít hơn 0.46 euro cho mỗi mét vuông 11.7%, nhưng không ít hơn 0.42 euro cho mỗi mét vuông
* 5702329000 16.5%, nhưng không ít hơn 0.466 euro cho mỗi mét vuông 12.9%, nhưng không ít hơn 0.431 euro cho mỗi mét vuông
* 5702390000 16.5%, nhưng không ít hơn 0.466 euro cho mỗi mét vuông 12.9%, nhưng không ít hơn 0.431 euro cho mỗi mét vuông
* 5702411000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.47 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.44 euro cho mỗi mét vuông
* 5702419000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.47 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.44 euro cho mỗi mét vuông
* 5702421000 15%, nhưng không ít hơn 0.417 euro cho mỗi mét vuông 10%, nhưng không ít hơn 0.333 euro cho mỗi mét vuông
* 5702429000 15%, nhưng không ít hơn 0.417 euro cho mỗi mét vuông 10%, nhưng không ít hơn 0.333 euro cho mỗi mét vuông
* 5702490000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.47 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.44 euro cho mỗi mét vuông
* 5702501000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.47 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.44 euro cho mỗi mét vuông
* 5702503100 15.9%, nhưng không ít hơn 0.46 euro cho mỗi mét vuông 11.7%, nhưng không ít hơn 0.42 euro cho mỗi mét vuông
* 5702503900 15.9%, nhưng không ít hơn 0.46 euro cho mỗi mét vuông 11.7%, nhưng không ít hơn 0.42 euro cho mỗi mét vuông
* 5702509000 16.5%, nhưng không ít hơn 0.466 euro cho mỗi mét vuông 12.9%, nhưng không ít hơn 0.431 euro cho mỗi mét vuông
* 5702910000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.47 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.44 euro cho mỗi mét vuông
* 5702921000 16.5%, nhưng không ít hơn 0.466 euro cho mỗi mét vuông 12.9%, nhưng không ít hơn 0.431 euro cho mỗi mét vuông
* 5702929000 16.5%, nhưng không ít hơn 0.466 euro cho mỗi mét vuông 12.9%, nhưng không ít hơn 0.431 euro cho mỗi mét vuông
* 5702990000 16.5%, nhưng không ít hơn 0.466 euro cho mỗi mét vuông 12.9%, nhưng không ít hơn 0.431 euro cho mỗi mét vuông
* 5703100000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.47 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.44 euro cho mỗi mét vuông
* 5703201201 15%, nhưng không ít hơn 0.452 euro cho mỗi mét vuông 10.1%, nhưng không ít hơn 0.404 euro cho mỗi mét vuông
* 5703201209 15%, nhưng không ít hơn 0.417 euro cho mỗi mét vuông 10%, nhưng không ít hơn 0.333 euro cho mỗi mét vuông
* 5703201800 15%, nhưng không ít hơn 0.417 euro cho mỗi mét vuông 10%, nhưng không ít hơn 0.333 euro cho mỗi mét vuông
* 5703209201 15%, nhưng không ít hơn 0.452 euro cho mỗi mét vuông 10.1%, nhưng không ít hơn 0.404 euro cho mỗi mét vuông
* 5703209209 14.4%, nhưng không ít hơn 0.42 euro cho mỗi mét vuông 8.8%, nhưng không ít hơn 0.34 euro cho mỗi mét vuông
* 5703209800 14.4%, nhưng không ít hơn 0.42 euro cho mỗi mét vuông 8.8%, nhưng không ít hơn 0.34 euro cho mỗi mét vuông
* 5703301200 15%, nhưng không ít hơn 0.452 euro cho mỗi mét vuông 10.1%, nhưng không ít hơn 0.404 euro cho mỗi mét vuông
* 5703301800 15%, nhưng không ít hơn 0.452 euro cho mỗi mét vuông 10.1%, nhưng không ít hơn 0.404 euro cho mỗi mét vuông
* 5703308201 15%, nhưng không ít hơn 0.452 euro cho mỗi mét vuông 10.1%, nhưng không ít hơn 0.404 euro cho mỗi mét vuông
* 5703308202 15%, nhưng không ít hơn 0.452 euro cho mỗi mét vuông 10.1%, nhưng không ít hơn 0.404 euro cho mỗi mét vuông
* 5703308209 15%, nhưng không ít hơn 0.417 euro cho mỗi mét vuông 10%, nhưng không ít hơn 0.333 euro cho mỗi mét vuông
* 5703308801 15%, nhưng không ít hơn 0.452 euro cho mỗi mét vuông 10.1%, nhưng không ít hơn 0.404 euro cho mỗi mét vuông
* 5703308809 15%, nhưng không ít hơn 0.417 euro cho mỗi mét vuông 10%, nhưng không ít hơn 0.333 euro cho mỗi mét vuông
* 5703902001 16.9%, nhưng không ít hơn 0.47 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.44 euro cho mỗi mét vuông
* 5703902009 16.9%, nhưng không ít hơn 0.469 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.438 euro cho mỗi mét vuông
* 5703908000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.469 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.438 euro cho mỗi mét vuông
* 5704100000 16.5%, nhưng không ít hơn 0.466 euro cho mỗi mét vuông 12.9%, nhưng không ít hơn 0.431 euro cho mỗi mét vuông
* 5704900000 14.7%, nhưng không ít hơn 0.4 euro cho mỗi mét vuông 9.3%, nhưng không ít hơn 0.3 euro cho mỗi mét vuông
* 5705003000 16.5%, nhưng không ít hơn 0.466 euro cho mỗi mét vuông 12.9%, nhưng không ít hơn 0.431 euro cho mỗi mét vuông
* 5705008000 16.9%, nhưng không ít hơn 0.47 euro cho mỗi mét vuông 13.8%, nhưng không ít hơn 0.44 euro cho mỗi mét vuông
* 5801901000 15% 13.3%
* 5801909000 15% 13.3%
* 5806321000 15% 13.3%
* 5808100000 15% 13.3%
* 5808900000 15% 13.3%
* 5809000000 15% 13.3%
* 5905001000 13.8% 12.5%
* 5905003000 13.8% 12.5%
* 5905005000 13.8% 12.5%
* 5905007000 13.8% 12.5%
* 5905009000 13.8% 12.5%
* 6001100000 9% 8%
* 6001210000 9% 8%
* 6001220000 9% 8%
* 6001290000 9% 8%
* 6001910000 9% 8%
* 6001920000 9% 8%
* 6001990000 9% 8%
* 6002900000 9% 8%
* 6003100000 9% 8%
* 6003200000 9% 8%
* 6003309000 9% 8%
* 6003400000 9% 8%
* 6003900000 9% 8%
* 6004900000 9% 8%
* 6005210000 9% 8%
* 6005220000 9% 8%
* 6005230000 9% 8%
* 6005240000 9% 8%
* 6005311000 9% 8%
* 6005315000 9% 8%
* 6005319000 9% 8%
* 6005321000 9% 8%
* 6005329000 9% 8%
* 6005331000 9% 8%
* 6005335000 9% 8%
* 6005339000 9% 8%
* 6005341000 9% 8%
* 6005345000 9% 8%
* 6005349000 9% 8%
* 6005410000 9% 8%
* 6005420000 9% 8%
* 6005430000 9% 8%
* 6005440000 9% 8%
* 6005901000 9% 8%
* 6005909000 9% 8%
* 6006100000 9% 8%
* 6006210000 9% 8%
* 6006220000 9% 8%
* 6006230000 9% 8%
* 6006240000 8.5% 7%
* 6006311000 8.3% 6.7%
* 6006319000 8.3% 6.7%
* 6006321000 8.3% 6.7%
* 6006329000 8.3% 6.7%
* 6006331000 8.3% 6.7%
* 6006339000 8.3% 6.7%
* 6006341000 8.3% 6.7%
* 6006349000 8.3% 6.7%
* 6006410000 7.5% 5%
* 6006420000 7.5% 5%
* 6006430000 7.5% 5%
* 6006440000 7.5% 5%
* 6006900000 9% 8%
* 6101201000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6101209000 10%, nhưng không ít hơn 2.87 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6101301000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6101309000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6101902000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6101908000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6102101000 10%, nhưng không ít hơn 2.63 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.25 euro mỗi kg
* 6102109000 10%, nhưng không ít hơn 2.87 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.73 euro mỗi kg
* 6102201000 10%, nhưng không ít hơn 2.63 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.25 euro mỗi kg
* 6102209000 10%, nhưng không ít hơn 2.87 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.73 euro mỗi kg
* 6102301000 10%, nhưng không ít hơn 2.63 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.25 euro mỗi kg
* 6102309000 10%, nhưng không ít hơn 2.63 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.25 euro mỗi kg
* 6102901000 10%, nhưng không ít hơn 2.63 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.25 euro mỗi kg
* 6102909000 10%, nhưng không ít hơn 2.63 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.25 euro mỗi kg
* 6103101000 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6103109000 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6103220000 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6103230000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6103290001 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6103290009 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6103310000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6103320000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6103330000 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6103390000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6103410000 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6103420001 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6103420009 10%, nhưng không ít hơn 1.98 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.46 euro mỗi kg
* 6103430001 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6103430009 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6103490001 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6103490002 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6103490009 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6104130000 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6104192000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104199001 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6104199009 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6104220000 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6104230000 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6104291000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104299000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104310000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104320000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104330000 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6104390000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104410000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104420000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6104430000 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6104440000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104490000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104510000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104520000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104530000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104590000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104610001 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6104610009 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104620000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104630000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104690001 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104690002 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6104690009 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6105100000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6105201000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6105209000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6105901000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6105909000 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6106100000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6106200000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6106901000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6106903000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6106905000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6106909000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6107110000 10%, nhưng không ít hơn 1.88 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.75 euro mỗi kg
* 6107120000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6107190000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6107210000 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6107220000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6107290000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6107910000 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6107990000 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6108110000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6108190000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6108210000 10%, nhưng không ít hơn 1.88 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.75 euro mỗi kg
* 6108220000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6108290000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6108310000 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6108320000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6108390000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6108910000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6108920000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6108990000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6109100000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6109902001 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6109909000 10%, nhưng không ít hơn 1.88 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.75 euro mỗi kg
* 6110111000 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6110113000 10%, nhưng không ít hơn 1.88 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.75 euro mỗi kg
* 6110119000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6110121001 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6110121009 10%, nhưng không ít hơn 1.88 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.75 euro mỗi kg
* 6110129001 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6110129009 10%, nhưng không ít hơn 1.88 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.75 euro mỗi kg
* 6110191001 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6110191009 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6110199001 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6110199009 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6110301000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6110309100 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6110309900 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6110901000 10%, nhưng không ít hơn 1.88 euro mỗi kg 1.75 euro mỗi kg
* 6110909000 10%, nhưng không ít hơn 1.88 euro mỗi kg 1.75 euro mỗi kg
* 6111201000 10%, nhưng không ít hơn 1.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.37 euro mỗi kg
* 6111209000 10%, nhưng không ít hơn 1.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.3 euro mỗi kg
* 6111301000 10%, nhưng không ít hơn 1.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.3 euro mỗi kg
* 6111309000 10%, nhưng không ít hơn 1.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.3 euro mỗi kg
* 6111901100 10%, nhưng không ít hơn 1.43 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.37 euro mỗi kg
* 6111901900 10%, nhưng không ít hơn 1.367 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.233 euro mỗi kg
* 6111909000 10%, nhưng không ít hơn 1.367 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.233 euro mỗi kg
* 6112110000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6112120000 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6112190000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6112200000 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6112311000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6112319000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6112391000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6112399000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6112411000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6112419000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6112491000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6112499000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6113001000 18.3% 16.7%
* 6113009000 18.3% 16.7%
* 6114200000 18.3% 16.7%
* 6114300000 18.3% 16.7%
* 6114900000 18.3% 16.7%
* 6115210000 14% 13%
* 6115220000 14% 13%
* 6115290000 14% 13%
* 6115301100 14% 13%
* 6115301900 14% 13%
* 6115309000 14% 13%
* 6115950000 13.3% 11.7%
* 6115961000 13.3% 11.7%
* 6115969100 14% 13%
* 6115969900 14% 13%
* 6115990000 14% 13%
* 6116102000 13.5% 12%
* 6116108000 13.5% 12%
* 6116920000 14% 13%
* 6117100000 19.2% 17.5%
* 6117801009 18.8% 17.5%
* 6117808001 18% 16%
* 6117808009 18.8%, nhưng không ít hơn 1.44 euro mỗi kg 17.5%, nhưng không ít hơn 1.44 euro mỗi kg
* 6117900000 19.2% 17.5%
* 6201110000 10%, nhưng không ít hơn 2.87 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.73 euro mỗi kg
* 6201121000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6201129000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6201131000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6201139000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6201190000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6201910000 10%, nhưng không ít hơn 2.87 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.73 euro mỗi kg
* 6201920000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6201930000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6201990000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6202110000 10%, nhưng không ít hơn 2.87 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.73 euro mỗi kg
* 6202121000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6202129000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6202131000 10%, nhưng không ít hơn 2.87 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.73 euro mỗi kg
* 6202139000 10%, nhưng không ít hơn 2.87 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.73 euro mỗi kg
* 6202190000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6202910000 10%, nhưng không ít hơn 2.87 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.73 euro mỗi kg
* 6202920000 10%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6202930000 10%, nhưng không ít hơn 2.87 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.5 euro mỗi kg
* 6202990000 10%, nhưng không ít hơn 2.87 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.73 euro mỗi kg
* 6203110000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203120000 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6203191000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203193000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203199000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203221000 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6203228000 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6203231000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203238000 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6203291100 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6203291800 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6203293000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203299000 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6203310000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203321000 10%, nhưng không ít hơn 2.2 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg
* 6203329000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203331000 10%, nhưng không ít hơn 2.2 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg
* 6203339000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203391100 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6203391900 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203399000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203411000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203413000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203419000 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6203421100 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203423100 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6203423300 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6203423500 10%, nhưng không ít hơn 2.292 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.083 euro mỗi kg
* 6203425100 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203425900 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6203429000 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6203431100 10%, nhưng không ít hơn 2.2 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg
* 6203431900 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6203433100 10%, nhưng không ít hơn 2.2 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg
* 6203433900 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203439000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203491100 10%, nhưng không ít hơn 2.2 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg
* 6203491900 10%, nhưng không ít hơn 2.29 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.09 euro mỗi kg
* 6203493100 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203493900 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203495000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6203499000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204110000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204120000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204130000 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6204191000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204199000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204210000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204221000 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6204228000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204231000 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6204238000 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6204291100 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6204291800 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204299000 10%, nhưng không ít hơn 2.292 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.083 euro mỗi kg
* 6204310000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204321000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204329000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204331000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204339000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204391100 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204391900 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204399000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204410000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204420000 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6204430000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204440000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204491000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204499000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204510000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204520000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204591000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204599000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204611000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204618500 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204621100 10%, nhưng không ít hơn 2.2 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg
* 6204623100 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6204623300 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6204623900 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204625100 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204625900 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204629000 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6204631100 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6204631800 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204633100 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204633900 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204639000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6204691100 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204691800 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204693100 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204693900 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.1 euro mỗi kg
* 6204695000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6204699000 10%, nhưng không ít hơn 2.4 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 2.3 euro mỗi kg
* 6205200000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6205300000 10%, nhưng không ít hơn 1.88 euro mỗi kg 1.75 euro mỗi kg
* 6205901000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6205908001 10%, nhưng không ít hơn 1.88 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.75 euro mỗi kg
* 6205908009 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6206100000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6206200000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6206300000 10%, nhưng không ít hơn 1.75 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.5 euro mỗi kg
* 6206400000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6206901000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6206909000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6207110000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6207190000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6207210000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6207220000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6207290000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6207910000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6207991000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6207999000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6208110000 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6208190001 10%, nhưng không ít hơn 1.9 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.8 euro mỗi kg
* 6208190009 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6208210000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6208220000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6208290000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6208910000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6208920000 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6208990000 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6209200000 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6209300000 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6209901000 10%, nhưng không ít hơn 1.88 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.75 euro mỗi kg
* 6209909000 10%, nhưng không ít hơn 1.88 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.75 euro mỗi kg
* 6210101000 18.3% 16.7%
* 6210109000 18.3% 16.7%
* 6210200000 18.3% 16.7%
* 6210300000 18.3% 16.7%
* 6210400000 18.3% 16.7%
* 6210500000 18.3% 16.7%
* 6211110000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211120000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211200000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211321000 11.7% 8.3%
* 6211323100 10%, nhưng không ít hơn 1.78 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.55 euro mỗi kg
* 6211324100 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211324200 10%, nhưng không ít hơn 1.78 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.55 euro mỗi kg
* 6211329000 10%, nhưng không ít hơn 1.78 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.55 euro mỗi kg
* 6211331000 12% 9%
* 6211333100 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211334100 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211334200 10%, nhưng không ít hơn 1.78 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.55 euro mỗi kg
* 6211339000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211390000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211421000 12% 9%
* 6211423100 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211424100 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211424200 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211429000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211431000 12% 9%
* 6211433100 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211434100 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211434200 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211439000 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211490001 10%, nhưng không ít hơn 1.92 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg
* 6211490009 10%, nhưng không ít hơn 1.83 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.67 euro mỗi kg
* 6212101000 18.3% 16.7%
* 6212109000 18.3% 16.7%
* 6212200000 19% 18.3%
* 6212300000 19.2% 18.3%
* 6212900000 18.3% 16.7%
* 6213200000 19.2% 18.3%
* 6213900000 19.2% 18.3%
* 6214100000 19.2% 18.3%
* 6214200000 18.8% 17.5%
* 6214300000 18.3% 16.7%
* 6214400000 19.2% 18.3%
* 6214900000 18.3% 16.7%
* 6215100000 19.2% 18.3%
* 6215200000 19.2% 18.3%
* 6215900000 19.2% 18.3%
* 6216000000 17.5% 15%
* 6217100000 19.2% 18.3%
* 6217900000 19.2% 18.3%
* 6301100000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6301201000 19.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 18.3%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg
* 6301209001 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6301209009 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6301301000 19.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 18.3%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg
* 6301309000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6301401000 19.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 18.3%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg
* 6301409000 19.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 18.3%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg
* 6301901000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6301909000 19.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 18.3%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg
* 6302100001 15.7%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg 11.3%, nhưng không ít hơn 0.56 euro mỗi kg
* 6302100009 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6302210000 15.7%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg 11.3%, nhưng không ít hơn 0.56 euro mỗi kg
* 6302221000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6302229000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6302291000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6302299000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6302310001 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6302310009 15.7%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg 11.3%, nhưng không ít hơn 0.56 euro mỗi kg
* 6302321000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6302329000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 16.2%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6302392000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6302399000 15.7%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg 11.3%, nhưng không ít hơn 0.56 euro mỗi kg
* 6302400000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6302510001 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6302510009 15.7%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg 11.3%, nhưng không ít hơn 0.56 euro mỗi kg
* 6302531000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6302539000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6302591000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6302599000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.59 euro mỗi kg
* 6302600000 15.7%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg 11.3%, nhưng không ít hơn 0.56 euro mỗi kg
* 6302910000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6302931000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6302939000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6302991000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6302999000 15.7%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg 11.3%, nhưng không ít hơn 0.56 euro mỗi kg
* 6303120000 19.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 18.3%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg
* 6303190000 19.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 18.3%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg
* 6303910000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6303921000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6303929000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6303991000 19.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 18.3%, nhưng không ít hơn 0.63 euro mỗi kg
* 6303999000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6304110000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.58 euro mỗi kg
* 6304191000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6304193000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6304199000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6304910000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6304920000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6304930000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6304990000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6305331001 13.3% 11.7%
* 6305339001 13.3% 11.7%
* 6305390000 9% 8%
* 6306120000 18.6% 17.2%
* 6306190000 17.7% 15.3%
* 6306220000 18.3% 16.7%
* 6306290001 19% 18%
* 6306290009 18.6% 17.2%
* 6306300000 19% 18%
* 6306400000 18.6% 17.2%
* 6306900000 18.6% 17.2%
* 6307101000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6307103000 17.7%, nhưng không ít hơn 0.62 euro mỗi kg 15.3%, nhưng không ít hơn 0.54 euro mỗi kg
* 6307109000 15.9%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg 11.7%, nhưng không ít hơn 0.59 euro mỗi kg
* 6307901000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6307909100 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6307909900 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6308000000 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 6309000000 18.3%, nhưng không ít hơn 0.527 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 0.353 euro mỗi kg
* 6310100000 18.8% 17.5%
* 6310900000 18.3% 16.7%
* 6401100000 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.55% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6401921000 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.73% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6401929000 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.73% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6401990000 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.73% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402121000 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.4 0.46% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402190000 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.4 0.46% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402200000 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.52% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402911000 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.52% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402919000 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.52% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402990500 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.52% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402991000 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.4 0.46% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402993100 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.52% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402993900 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.52% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402995000 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.52% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402999100 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.52% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402999300 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.52% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402999600 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.52% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6402999800 10%, nhưng không ít hơn 1 euro mỗi cặp vợ chồng 7.5 0.49% cộng với euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403120000 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403190000 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403200000 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403400000 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403510500 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403511100 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403511500 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403511900 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403519100 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403519500 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403519900 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403590500 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403591100 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403593100 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403593500 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403593900 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403595000 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403599100 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403599500 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403599900 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403910500 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403911100 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403911300 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403911600 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403911800 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403919100 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403919300 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403919600 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403919800 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403990500 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403991100 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403993100 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403993300 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403993600 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403993800 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403995000 1.67 euro mỗi cặp vợ chồng 1.32 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403999100 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403999300 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403999600 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6403999800 1.88 euro mỗi cặp vợ chồng 1.75 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6404110000 7.6%, nhưng không ít hơn 0.85 euro mỗi cặp vợ chồng 5.2%, nhưng không ít hơn 0.71 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6404191000 7.6%, nhưng không ít hơn 0.85 euro mỗi cặp vợ chồng 5.2%, nhưng không ít hơn 0.71 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6404199000 7.6%, nhưng không ít hơn 0.85 euro mỗi cặp vợ chồng 5.2%, nhưng không ít hơn 0.71 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6404201000 7.6%, nhưng không ít hơn 0.85 euro mỗi cặp vợ chồng 5.2%, nhưng không ít hơn 0.71 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6404209000 7.6%, nhưng không ít hơn 0.85 euro mỗi cặp vợ chồng 5.2%, nhưng không ít hơn 0.71 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6405100001 7.2%, nhưng không ít hơn 0.78 euro mỗi cặp vợ chồng 4.5%, nhưng không ít hơn 0.56 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6405100009 7.9%, nhưng không ít hơn 0.82 euro mỗi cặp vợ chồng 5.7%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6405201000 7.2%, nhưng không ít hơn 0.78 euro mỗi cặp vợ chồng 4.5%, nhưng không ít hơn 0.56 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6405209100 7.2%, nhưng không ít hơn 0.78 euro mỗi cặp vợ chồng 4.5%, nhưng không ít hơn 0.56 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6405209900 7.2%, nhưng không ít hơn 0.78 euro mỗi cặp vợ chồng 4.5%, nhưng không ít hơn 0.56 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6405901000 7.2%, nhưng không ít hơn 0.78 euro mỗi cặp vợ chồng 4.5%, nhưng không ít hơn 0.56 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6405909000 7.9%, nhưng không ít hơn 0.82 euro mỗi cặp vợ chồng 5.7%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi cặp vợ chồng
* 6506999010 19% 18%
* 6506999020 19% 18%
* 6506999030 19% 18%
* 6506999040 19% 18%
* 6506999050 19% 18%
* 6506999060 19% 18%
* 6506999070 18.3% 16.7%
* 6506999080 19% 18%
* 6702100000 17.5% 15%
* 6702900000 17.5% 15%
* 6801000000 12.5% 10%
* 6802210000 13.3% 11.7%
* 6802230000 14% 13%
- 6802290000 14%  
+ 6802290001   14%
+ 6802290009   13%
* 6802910000 13.3% 11.7%
* 6802931000 12.5% 10%
* 6802939000 12.5% 10%
* 6802999000 14.3% 13.7%
* 6804210000 13.3% 11.7%
* 6804221800 13.3% 11.7%
* 6805100000 13.3% 11.7%
* 6805200000 13.3% 11.5%
* 6805300000 13.3% 11.7%
* 6806100001 13.3% 11.7%
* 6806100008 13.8% 12.5%
* 6806201000 14% 13.5%
* 6806209000 13.8% 12.5%
* 6806900000 14.3% 13.5%
* 6807100000 14% 13%
* 6807900000 13.3% 11.7%
* 6809110000 14.3% 13.5%
* 6809190000 14% 13%
* 6809900000 14% 13%
* 6810190001 14% 13%
* 6810190009 13.8% 12.5%
* 6810990000 14.3% 13.7%
* 6811400002 14% 13%
* 6811400009 13.3% 11.7%
* 6811820000 14% 13%
* 6811890009 13.3% 11.7%
* 6812809002 11.7% 8.3%
* 6812999002 11.7% 8.3%
* 6813200001 10% 5%
* 6813200009 14% 13%
* 6813810001 10% 5%
* 6813810009 14% 13%
* 6813890001 10% 5%
* 6815101000 14% 13%
* 6815109001 18.6% 17.2%
* 6815109009 14% 13%
* 6815200000 12.5% 10%
* 6815990001 13.8% 12.5%
* 6815990009 14.4% 13.8%
* 6901000000 19% 18%
* 6902100000 18% 16%
* 6902201000 18.4% 16.8%
* 6902209100 18.4% 16.8%
* 6902209900 18.4% 16.8%
* 6902900000 18.6% 17.2%
* 6903100000 18.4% 16.8%
* 6903201000 18.4% 16.8%
* 6903209000 18.4% 16.8%
* 6903901000 18.6% 17.2%
* 6903909000 18.4% 16.8%
* 6904100000 18.3% 16.7%
* 6904900000 18.3% 16.7%
* 6905100000 19% 18%
* 6905900000 19% 18%
* 6906000000 19% 18%
* 6907100000 13.5% 12%
* 6907902001 13.5% 12%
* 6907908001 13.5% 12%
* 6907908002 15% 12%
* 6908100000 13% 12%
* 6908901100 12.5% 10%
* 6908902000 12.5% 10%
* 6908903100 12.5% 10%
* 6908905100 12.5% 10%
* 6908909100 12.5% 10%
* 6908909300 12.5% 10%
* 6908909900 12.5% 10%
* 6910100000 17.5% 15%
* 6910900000 18% 16%
* 6911100000 18.4% 16.8%
* 6911900000 18.1% 16.3%
* 6912001000 18.3% 16.7%
* 6912003000 18.3% 16.7%
* 6912005000 18.4% 16.8%
* 6912009000 17.3% 14.7%
* 6913100000 18.1% 16.3%
* 6913901000 17.3% 14.7%
* 6913909300 18% 16%
* 6913909800 18% 16%
* 6914100000 18.3% 16.7%
* 6914900000 18.3% 16.7%
* 7001001000 13.3% 11.7%
* 7004901000 13% 11%
* 7004908000 13% 11%
* 7007111009 13.8% 12.5%
* 7007119000 13.1% 11.3%
* 7007191000 12.5% 10%
* 7007192000 12.5% 10%
* 7007198009 12.5% 10%
* 7007212009 13.8% 12.5%
* 7007290000 14% 13%
* 7008002000 14% 13%
* 7008008100 14% 13%
* 7008008900 14% 13%
* 7010200000 13.8% 12.5%
* 7010901001 13.3% 11.7%
* 7010901009 14.2% 13.3%
* 7010902100 14.2% 13.3%
* 7010903100 14.2% 13.3%
* 7010904100 14.2% 13.3%
* 7010904300 13.3% 11.7%
* 7010904500 14.3% 13.7%
* 7010904700 13.3% 11.7%
* 7010905100 14.2% 13.3%
* 7010905300 13.8% 12.5%
* 7010905500 14.3% 13.7%
* 7010905700 13.3% 11.7%
* 7010906109 14.2% 13.3%
* 7010906700 13.3% 11.7%
* 7010909101 14.2% 13.3%
* 7010909109 13.8% 12.5%
* 7010909901 14.2% 13.3%
* 7010909909 13.8% 12.5%
* 7013100000 13.3% 11.7%
* 7013221000 13.3% 11.7%
* 7013229000 13.8% 12.5%
* 7013281000 13.3% 11.7%
* 7013289000 13.8% 12.5%
* 7013331100 13.3% 11.7%
* 7013331900 13.3% 11.7%
* 7013339100 13.8% 12.5%
* 7013339900 13.8% 12.5%
* 7013371000 13.8% 12.5%
* 7013375100 13.3% 11.7%
* 7013375900 13.8% 12.5%
* 7013379100 13.8% 12.5%
* 7013379900 13.8% 12.5%
* 7013411000 13.8% 12.5%
* 7013419000 13.8% 12.5%
* 7013420000 13.8% 12.5%
* 7013491000 13.8% 12.5%
* 7013499100 13.3% 11.7%
* 7013499900 13.3% 11.7%
* 7013911000 13.4% 11.8%
* 7013919000 13.4% 11.8%
* 7013990000 13.8% 12.5%
* 7016100000 13.8% 12.5%
* 7016901000 13.8% 12.5%
* 7016904009 13.8% 12.5%
* 7016907009 13.8% 12.5%
* 7017200000 8.3% 6.7%
* 7017900000 8.3% 6.7%
* 7018101100 14% 13%
* 7018101900 14% 13%
* 7018103000 14% 13%
* 7018105100 14% 13%
* 7018105900 14% 13%
* 7018109000 14% 13%
* 7019110000 14% 13%
* 7019120000 14% 13%
* 7019191009 14% 13%
* 7019199009 14% 13%
* 7019310000 13.8% 12.5%
* 7019320009 13.8% 12.5%
* 7019390009 13.8% 12.5%
* 7019400000 13.8% 12.5%
* 7019510000 8.8% 7.5%
* 7019520000 8.8% 7.5%
* 7019590000 8.8% 7.5%
* 7019909900 14% 13%
* 7020000500 6.7% 3.3%
* 7020008000 13.8% 12.5%
* 7104100000 19% 18%
* 7104200000 19% 18%
* 7104900000 18.8% 17.6%
* 7105900000 19% 18%
* 7106100000 18.1% 16.3%
* 7106910001 18.1% 16.3%
* 7106910009 18.1% 16.3%
* 7106920000 18.1% 16.3%
* 7107000000 19.6% 19.2%
* 7108110000 18.1% 16.3%
* 7108120001 18.4% 16.8%
* 7108120009 18.4% 16.8%
* 7108131000 19% 18%
* 7108138000 19% 18%
* 7108200001 19% 18%
* 7108200009 19% 18%
* 7109000000 19% 18%
* 7110110001 17.3% 14.7%
* 7110110009 17.3% 14.7%
* 7110191000 18.3% 16.7%
* 7110198001 18.3% 16.7%
* 7110198009 17.3% 14.7%
* 7110210001 17.3% 14.7%
* 7110210009 17.3% 14.7%
* 7110290000 19% 18%
* 7110310000 19% 18%
* 7110390000 19% 18%
* 7110410000 19% 18%
* 7110490000 19% 18%
* 7111000000 19.6% 19.2%
* 7112300000 19% 18%
* 7112910000 19% 18%
* 7112920000 19% 18%
* 7112990000 19% 18%
* 7113110000 18% 16%
* 7113190000 18% 16%
* 7113200000 15% 10%
* 7114110000 19% 18%
* 7114190000 18.2% 16.4%
* 7114200000 19% 18%
* 7115100000 19% 18%
* 7115900000 19% 18%
* 7116100000 15% 10%
* 7116201100 19% 18%
* 7116208000 19% 18%
* 7117110000 15%, nhưng không ít hơn 3.75 euro mỗi kg 13.8%, nhưng không ít hơn 3.5 euro mỗi kg
* 7117190000 15%, nhưng không ít hơn 3.75 euro mỗi kg 13.8%, nhưng không ít hơn 3.5 euro mỗi kg
* 7117900000 15%, nhưng không ít hơn 3.75 euro mỗi kg 13.8%, nhưng không ít hơn 3.5 euro mỗi kg
* 7301100000 13% 11%
* 7301200000 13% 11%
* 7302101000 13.3% 11.7%
* 7302102100 13.3% 11.7%
* 7302102300 13.3% 11.7%
* 7302102900 13.3% 11.7%
* 7302104000 13.3% 11.7%
* 7302105000 13.3% 11.7%
* 7302109000 13.3% 11.7%
* 7302300000 14% 13%
* 7302400000 13.3% 11.7%
* 7302900000 13.3% 11.7%
* 7304110003 11.3% 7.5%
* 7304110004 12.5% 10%
* 7304110008 15% 13.3%
* 7304191009 11.3% 7.5%
* 7304193009 12.5% 10%
* 7304199009 15% 13.3%
* 7304220009 12.5% 10%
* 7304230009 12.5% 10%
* 7304240005 12.5% 10%
* 7304240009 12.5% 10%
* 7304291009 12.5% 10%
* 7304293009 12.5% 10%
* 7304299009 12.5% 10%
* 7304312002 11.7% 8.3%
* 7304312008 12.5% 10%
* 7304318001 11.7% 8.3%
* 7304318009 13.3% 11.7%
* 7304391000 13.3% 11.7%
* 7304395201 11.7% 8.3%
* 7304395209 13.3% 11.7%
* 7304395801 11.7% 8.3%
* 7304395809 13.3% 11.7%
* 7304399201 11.7% 8.3%
* 7304399209 12.5% 10%
* 7304399300 12.5% 10%
* 7304399801 12.5% 10%
* 7304399809 11.7% 8.3%
* 7304410009 12.5% 10%
* 7304491000 13.3% 11.7%
* 7304499309 12.5% 10%
* 7304499509 12.5% 10%
* 7304499900 13.8% 12.5%
* 7304511809 13.3% 11.7%
* 7304518100 12.5% 10%
* 7304518901 12.5% 10%
* 7304518909 13.8% 12.5%
* 7304591000 13.3% 11.7%
* 7304593200 13.3% 11.7%
* 7304593800 13.3% 11.7%
* 7304599200 12.5% 10%
* 7304599300 12.5% 10%
* 7304599900 12.5% 10%
* 7304900000 12.5% 10%
* 7305110008 12.5% 10%
* 7305120009 13.3% 11.7%
* 7305190000 13.8% 12.5%
* 7305200009 13.3% 11.7%
* 7305310000 12.5% 10%
* 7305390000 13.3% 11.7%
* 7305900000 13.3% 11.7%
* 7306111000 13.3% 11.7%
* 7306119000 13.3% 11.7%
* 7306191000 13.3% 11.7%
* 7306199000 13.3% 11.7%
* 7306210000 13.3% 11.7%
* 7306290000 13.3% 11.7%
* 7306301100 11.7% 8.3%
* 7306301901 11.7% 8.3%
* 7306301909 13.3% 11.7%
* 7306304101 11.7% 8.3%
* 7306304109 13.3% 11.7%
* 7306304901 11.7% 8.3%
* 7306304909 13.3% 11.7%
* 7306307201 11.7% 8.3%
* 7306307209 13.3% 11.7%
* 7306307702 11.7% 8.3%
* 7306307708 12.5% 10%
* 7306308000 12.5% 10%
* 7306402001 11.7% 8.3%
* 7306402009 8.8% 7.5%
* 7306408002 11.7% 8.3%
* 7306408008 11.3% 7.5%
* 7306502001 11.7% 8.3%
* 7306502009 13.3% 11.7%
* 7306508001 11.7% 8.3%
* 7306508009 13.3% 11.7%
* 7306611001 11.7% 8.3%
* 7306611009 11.3% 7.5%
* 7306619201 11.7% 8.3%
* 7306619209 11.3% 7.5%
* 7306619901 11.7% 8.3%
* 7306619909 11.3% 7.5%
* 7306691001 11.7% 8.3%
* 7306691009 13.3% 11.7%
* 7306699001 11.7% 8.3%
* 7306699009 13.3% 11.7%
* 7306900009 12.5% 10%
* 7307111000 13.3% 11.7%
* 7307119000 13.3% 11.7%
* 7307191000 13.3% 11.7%
* 7307199000 13.3% 11.7%
* 7307210009 13.3% 11.7%
* 7307221000 13.5% 12%
* 7307229000 13.5% 12%
* 7307231000 13.3% 11.7%
* 7307239000 13.3% 11.7%
* 7307291009 13.3% 11.7%
* 7307293000 13.3% 11.7%
* 7307299009 13.3% 11.7%
* 7307910000 13.3% 11.7%
* 7307921000 13.3% 11.7%
* 7307929000 13.3% 11.7%
* 7307931100 13.3% 11.7%
* 7307931900 13.3% 11.7%
* 7307939100 13.3% 11.7%
* 7307939900 13.3% 11.7%
* 7307991000 13.3% 11.7%
* 7307993000 13.3% 11.7%
* 7307999009 13.3% 11.7%
* 7308100000 11.3% 7.5%
* 7308200000 13.8% 12.5%
* 7308300000 12% 9%
* 7308401000 13.3% 11.7%
* 7308409000 12.5% 10%
* 7308901000 12.5% 10%
* 7308905100 11.3% 7.5%
* 7308905900 11.5% 8%
* 7308909900 11.5% 8%
* 7309003000 13% 11.7%
* 7309005100 13% 11.7%
* 7309005900 13% 11.7%
* 7309009000 13.3% 11.7%
* 7310211109 14% 13%
* 7310211901 20.93 1000 euro cho mỗi mảnh 19.32 1000 euro cho mỗi mảnh
* 7310211909 14% 13%
* 7310219100 13.3% 11.7%
* 7310219900 13.3% 11.7%
* 7310291000 14% 13%
* 7312102001 10% 5%
* 7312102009 11.3% 7.5%
* 7312104101 10% 5%
* 7312104109 11.3% 7.5%
* 7312104901 10% 5%
* 7312104909 13.8% 12.5%
* 7312106101 10% 5%
* 7312106109 13.8% 12.5%
* 7312106901 10% 5%
* 7312106909 13.8% 12.5%
* 7312108104 10% 5%
* 7312108108 13.8% 12.5%
* 7312108304 10% 5%
* 7312108308 11.3% 7.5%
* 7312108504 10% 5%
* 7312108508 11.3% 7.5%
* 7312108904 10% 5%
* 7312108908 13.8% 12.5%
* 7312109801 10% 5%
* 7312109809 13.8% 12.5%
* 7312900001 10% 5%
* 7312900009 11.3% 7.5%
* 7313000000 13.8% 12.5%
* 7314120000 13.8% 12.5%
* 7314140000 13.8% 12.5%
* 7314190000 13.8% 12.5%
* 7314201000 13.8% 12.5%
* 7314209000 13.8% 12.5%
* 7314310000 13.8% 12.5%
* 7314390000 13.8% 12.5%
* 7314411000 13.8% 12.5%
* 7314419000 13.8% 12.5%
* 7314421000 13.8% 12.5%
* 7314429000 13% 12.5%
* 7314490000 13.8% 12.5%
* 7314500000 13.8% 12.5%
* 7315120000 13.8% 12.5%
* 7315190000 14.8% 14.5%
* 7315890000 13.8% 12.5%
* 7316000000 8.8% 7.5%
* 7317001000 13.8% 12.5%
* 7317002000 12.5% 10%
* 7317004000 10% 5%
* 7317006100 10% 5%
* 7317006900 10% 5%
* 7317009001 7.5% 5%
* 7317009009 10% 5%
* 7318110000 11.5% 8%
* 7318121000 12.7% 10.3%
* 7318129000 11.5% 8%
* 7318130000 12.7% 10.3%
* 7318141000 12.7% 10.3%
* 7318149100 11.5% 8%
* 7318149900 11.5% 8%
* 7318151000 12.7% 10.3%
* 7318152000 12.7% 10.3%
* 7318153009 12.7% 10.3%
* 7318154100 12.7% 10.3%
* 7318154900 11.5% 8%
* 7318155100 11.5% 8%
* 7318155900 12.7% 10.3%
* 7318156100 12.7% 10.3%
* 7318156900 12.7% 10.3%
* 7318157009 12.7% 10.3%
* 7318158100 12.7% 10.3%
* 7318158900 12.7% 10.3%
* 7318159009 12.7% 10.3%
* 7318161000 12.7% 10.3%
* 7318163009 12.7% 10.3%
* 7318165000 12.7% 10.3%
* 7318169109 12.7% 10.3%
* 7318169900 12.7% 10.3%
* 7318190009 12.7% 10.3%
* 7318210009 12.7% 10.3%
* 7318220009 12.7% 10.3%
* 7318230009 12.7% 10.3%
* 7318240009 12.7% 10.3%
* 7318290009 12.7% 10.3%
* 7319901000 13.8% 12.5%
* 7320101900 13.3% 11.7%
* 7320109000 13.3% 11.7%
* 7320208908 12.5% 10%
* 7321111000 13.3% 11.7%
* 7321119000 14.3% 13.5%
* 7321890000 14% 13%
* 7321900000 14% 13%
* 7322190000 12.5% 10%
* 7322900001 12.5% 10%
* 7322900009 13.1% 11.3%
* 7323931000 13% 11%
* 7323939000 13% 11%
* 7323941000 13.3% 11.7%
* 7323949000 13.3% 11.7%
* 7323991000 13.3% 11.7%
* 7323999100 13.3% 11.7%
* 7323999900 13.3% 11.7%
* 7324100001 12.5% 10%
* 7324100009 13.3% 11.7%
* 7324210000 12.5% 10%
* 7324290000 13.8% 12.5%
* 7324900001 11.5% 8%
* 7324900009 13.3% 11.7%
* 7325910000 13.8% 12.5%
* 7326110000 14% 13%
* 7326191000 14% 13%
* 7326199009 12.5% 10%
* 7326203000 14% 13%
* 7326205000 14% 13%
* 7326208001 12.5% 10%
* 7326208009 13.8% 12.5%
* 7326901000 13.3% 11.7%
* 7326903000 13.3% 11.7%
* 7326904000 13.3% 11.7%
* 7326905000 13.3% 11.7%
* 7326906000 13.3% 11.7%
* 7326907000 13.3% 11.7%
* 7326909109 13% 11%
* 7326909309 13.3% 11.7%
* 7326909500 13.3% 11.7%
* 7326909808 11.3% 7.5%
* 7411101000 4% 3%
* 7411109000 4% 3%
* 7411290000 4% 3%
* 7412200000 4% 3%
* 7508100000 10% 8.3%
* 7508900009 10% 8.3%
* 7601201009 7.5% 5%
* 7601209100 7.5% 5%
* 7601209900 7.5% 5%
* 7604109000 17.3% 14.7%
* 7604210000 17.3% 14.7%
* 7604299000 17.3% 14.7%
* 7605110000 10% 9%
* 7606111000 18% 16%
* 7606119100 18% 16%
* 7606119300 18.8% 17.5%
* 7606119900 18% 16%
* 7606122001 18.8% 17.5%
* 7606122002 18% 16%
* 7606129201 18.8% 17.5%
* 7606129309 18% 16%
* 7606129900 18% 16%
* 7606910000 18% 16%
* 7606920000 18% 16%
* 7607111109 18% 16%
* 7607111909 18% 16%
* 7607119000 18% 16%
* 7607191000 18% 16%
* 7607199001 18.3% 16.7%
* 7607199009 18% 16%
* 7607201000 18% 16%
* 7607209000 18% 16%
* 7608100001 17% 14%
* 7608100009 17.3% 14.7%
* 7608202001 17% 14%
* 7608202009 17.3% 14.7%
* 7608208104 17% 14%
* 7608208108 16% 12%
* 7608208903 17% 14%
* 7608208907 16% 12%
* 7610100000 18% 16%
* 7610901000 18.4% 16.8%
* 7610909000 17.5% 15%
* 7612909001 15.3%, nhưng không ít hơn 19.07 1000 euro cho mỗi mảnh 10.7%, nhưng không ít hơn 16.13 1000 euro cho mỗi mảnh
* 7615101000 13% 11%
* 7616100000 10% 9%
* 7801910000 4% 3%
* 7801991000 4% 3%
* 7804200000 4% 3%
* 7806001000 4% 3%
* 7806008009 4% 3%
* 7903100000 4% 3%
* 7903900000 4% 3%
* 7907000009 4% 3%
* 8101960000 13.7% 12.3%
* 8101991000 13.7% 12.3%
* 8102950000 13.7% 12.3%
* 8102960000 13.7% 12.3%
* 8102990000 13.7% 12.3%
* 8104110000 12.8% 10.5%
* 8105200009 13.3% 11.7%
* 8106001000 13.3% 11.7%
* 8106009000 13.3% 11.7%
* 8107200000 13.3% 11.5%
* 8107900000 13.3% 11.7%
* 8110100000 12.8% 10.5%
* 8110900000 12.8% 10.5%
* 8111001100 3.5% 2%
* 8111001900 3.5% 2%
* 8111009000 4% 3%
* 8112510000 13.8% 12.5%
* 8112590000 13.8% 12.5%
* 8112921000 13.8% 12.5%
* 8112923100 13.8% 12.5%
* 8112928100 13.8% 12.5%
* 8112928900 13.8% 12.5%
* 8112929100 13.8% 12.5%
* 8112992001 13.8% 12.5%
* 8112993000 13.8% 12.5%
* 8112997001 13.8% 12.5%
* 8113002000 14% 13%
* 8113009000 14% 13%
* 8201100000 13% 11%
* 8201300000 13% 11%
* 8201400000 12.5% 10%
* 8201500000 13% 11%
* 8201600000 13% 11%
* 8201900001 14.3% 13.7%
* 8201900009 13% 11%
* 8202100000 4% 3%
* 8202200000 3.5% 2%
* 8202310000 3.5% 2%
* 8202390000 4% 3%
* 8202910000 4% 3%
* 8202992000 4% 3%
* 8202998000 4% 3%
* 8204110000 4% 3%
* 8204120000 4% 3%
* 8204200000 3.5% 2%
* 8205100000 4% 3%
* 8205200000 4% 3%
* 8205300000 4% 3%
* 8205400000 4% 3%
* 8205510010 4% 3%
* 8205510090 4% 3%
* 8205591000 4% 3%
* 8205598010 4% 3%
* 8205598099 4% 3%
* 8205700000 4% 3%
* 8205901000 4% 3%
* 8205909000 4% 3%
* 8206000000 4% 3%
* 8207191000 4% 3%
* 8207199009 4% 3%
* 8207201000 4% 3%
* 8207209000 4% 3%
* 8208200000 4% 3%
* 8209002000 4% 3%
* 8211920000 13% 11%
* 8211930000 12.8% 10.5%
* 8214200000 15% 14.7%
* 8301100000 19% 18%
* 8301200009 17.7% 15.3%
* 8301401100 18.4% 16.8%
* 8301401900 18.4% 16.8%
* 8301409000 18.4% 16.8%
* 8301500000 19% 18%
* 8301600009 19% 18%
* 8301700000 19% 18%
* 8302300009 18.6% 17.2%
* 8302411000 17.5% 15%
* 8302415000 17.5% 15%
* 8302419000 17.5% 15%
* 8302500000 18.4% 16.8%
* 8302600009 18% 16%
* 8303004000 17.6% 15.2%
* 8303009000 17.6% 15.2%
* 8304000000 19% 18%
* 8305100000 19% 18%
* 8305200000 18.6% 17.2%
* 8305900000 19% 18%
* 8306100000 18.8% 17.6%
* 8306210000 19% 18%
* 8306290001 19% 18%
* 8306290009 18.5% 17%
* 8306300000 19% 18%
- 8307900000 15%  
+ 8307900001   10%
+ 8307900009   15%
* 8308200000 19% 18%
* 8310000000 19% 18%
* 8311100001 17.3% 14.7%
* 8311100009 19% 18%
* 8311200000 19% 18%
* 8311300000 19% 18%
* 8311900000 19% 18%
* 8403101000 13.3% 11.7%
* 8403109000 13.3% 11.7%
* 8403901000 14% 13%
* 8403909000 14% 13%
* 8406901000 8.8% 7.5%
- 8407100000 8%  
+ 8407100001   6.7%
+ 8407100009   8%
* 8407211000 9% 8%
* 8407219100 9% 8%
* 8407219900 9% 8%
* 8408205108 9% 8.3%
* 8408902100 9% 8%
* 8408902701 8.3% 6.7%
* 8408902709 9% 8%
* 8408904101 8.3% 6.7%
* 8408904109 9% 8%
* 8408904301 8.3% 6.7%
* 8408904309 9% 8%
* 8408904501 8.3% 6.7%
* 8408904509 9% 8%
* 8408904701 8.3% 6.7%
* 8408904709 9% 8%
* 8408906101 8.3% 6.7%
* 8408906109 9% 8%
* 8408906501 8.3% 6.7%
* 8408906509 4% 3%
* 8408906701 8.3% 6.7%
* 8408908101 8.3% 6.7%
* 8408908109 9% 8%
* 8409910009 4% 3%
* 8410120000 14% 13%
* 8410130000 14% 13%
* 8411110001 7.7% 5.3%
* 8411121001 7.7% 5.3%
- 8411123001 8%  
- 8411123002 8%  
+ 8411123003   6.7%
+ 8411123004   8%
+ 8411123005   6.7%
+ 8411123006   8%
+ 8411123007   0%
+ 8411123008   6.7%
- 8411128000 8%  
+ 8411128001   0%
+ 8411128002   6.7%
+ 8411128009   8%
- 8411210000 10%  
+ 8411210001   7%
+ 8411210009   10%
- 8411222001 10%  
+ 8411222002   7%
+ 8411222003   10%
+ 8411222004   7%
+ 8411222008   10%
- 8411222009 10%  
- 8411228000 10%  
+ 8411228001   7%
+ 8411228009   10%
* 8411810009 8% 7.5%
* 8411822002 10% 8.3%
* 8411822009 8% 6.7%
* 8411826002 10% 8.3%
* 8411826009 7.7% 5.3%
- 8411828000 10%  
+ 8411828001   8.3%
+ 8411828009   10%
* 8411910008 8% 6.7%
* 8411990019 8% 6.7%
* 8411990099 8% 6.7%
* 8412100001 10% 8.3%
* 8412212001 10% 8.3%
* 8412212009 10% 8.7%
* 8412218008 10% 8.7%
* 8412292009 10% 8.3%
* 8412298101 10% 8.3%
* 8412298109 10% 8.3%
* 8412904008 10% 9%
* 8414302004 11.7% 8.3%
* 8418102001 18.3%, nhưng không ít hơn 0.16 euro mỗi lít 16.7%, nhưng không ít hơn 0.13 euro mỗi lít
* 8418102002 15% 10%
* 8418102008 16.7% 13.3%
* 8418108001 18%, nhưng không ít hơn 0.198 euro mỗi lít 16%, nhưng không ít hơn 0.156 euro mỗi lít
* 8418108002 15% 10%
* 8418108008 18.6% 17.2%
* 8418211000 16.667%, nhưng không ít hơn 0.18 euro mỗi lít 13.3%, nhưng không ít hơn 0.12 euro mỗi lít
* 8418215100 17.3%, nhưng không ít hơn 0.16 euro mỗi lít 14.7%, nhưng không ít hơn 0.13 euro mỗi lít
* 8418215900 17.3% 14.7%
* 8418219100 17.3%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi lít 14.7%, nhưng không ít hơn 0.36 euro mỗi lít
* 8418219900 17.3% 14.7%
* 8418290000 17.5%, nhưng không ít hơn 0.165 euro mỗi lít 15%, nhưng không ít hơn 0.165 euro mỗi lít
* 8418302001 18%, nhưng không ít hơn 0.1 euro mỗi lít 16%, nhưng không ít hơn 0.09 euro mỗi lít
* 8418302002 17% 14%
* 8418302008 18.4% 16.8%
* 8418308001 18%, nhưng không ít hơn 0.1 euro mỗi lít 16%, nhưng không ít hơn 0.08 euro mỗi lít
* 8418308002 17% 14%
* 8418308008 18.4% 16.8%
* 8418402001 17.5%, nhưng không ít hơn 0.165 euro mỗi lít 15%, nhưng không ít hơn 0.165 euro mỗi lít
* 8418402002 17% 14%
* 8418402008 18.3% 16.7%
* 8418408001 17.5%, nhưng không ít hơn 0.165 euro mỗi lít 15%, nhưng không ít hơn 0.16 euro mỗi lít
* 8418408002 17% 14%
* 8418408008 16.7% 13.3%
* 8418501100 18.4% 16.8%
* 8418501900 18% 16%
* 8418509001 18% 16%
* 8418509009 18.4% 16.8%
* 8418610011 13.4% 11.8%
* 8418610019 13.1% 11.3%
* 8418610090 12.5% 10%
* 8418690002 11.7% 8.3%
* 8418690008 13.3% 11.7%
* 8418910000 18.2% 16.4%
* 8418991009 13.8% 12.5%
* 8418999000 13.8% 12.5%
* 8419110000 8.3% 6.7%
* 8423101000 9% 8%
* 8423109000 9% 8%
* 8423900009 5% 3%
* 8424813000 8.3% 6.7%
* 8424890001 9% 8%
* 8425390007 8.3% 6.7%
* 8426300009 9% 8%
* 8426410007 10% 8.3%
* 8428102002 8.3% 6.7%
* 8429110010 8.8% 7.5%
* 8429110090 8.8% 7.5%
* 8429200099 10% 9%
* 8432301900 3.5% 2%
* 8443323000 3.3% 1.7%
* 8443329101 3.3% 1.7%
* 8443329301 3.3% 1.7%
* 8443329309 3.3% 1.7%
* 8443391001 3.3% 1.7%
* 8443393101 5% 3.3%
* 8443393109 3.3% 1.7%
* 8447900001 7.7% 5.3%
* 8450111100 13.3% 11.7%
* 8450111900 13.3% 11.7%
* 8450119000 13.3% 11.7%
* 8450120000 13.3% 11.7%
* 8450190000 13.5% 12%
* 8454200000 13.3% 11.7%
* 8455303109 8.3% 6.7%
* 8455303909 8.3% 6.7%
* 8457101008 8.8% 7.5%
* 8458112000 8.8% 7.5%
* 8458114109 8.8% 7.5%
* 8458114900 8.8% 7.5%
* 8458118000 8.8% 7.5%
* 8458912009 9.4% 8.8%
* 8459100000 9.3% 8.7%
* 8459310000 8.8% 7.5%
* 8459700001 9% 8%
* 8459700009 8.8% 7.5%
* 8460219009 8.8% 7.5%
* 8460401000 9% 8%
* 8460409000 9% 8%
* 8461401102 8.3% 6.7%
* 8461401900 8.3% 6.7%
* 8461403100 8.3% 6.7%
* 8461403900 8.3% 6.7%
* 8461407100 8.3% 6.7%
* 8461407900 8.3% 6.7%
* 8461409000 8.3% 6.7%
* 8462211008 9.3% 8.5%
* 8462218009 9.3% 8.5%
* 8462399900 9.3% 8.7%
* 8469001000 5% 3.3%
* 8470100009 10% 5%
* 8470210000 10% 5%
* 8470290000 10% 5%
* 8470300000 10% 5%
* 8470500001 13.3% 6.7%
* 8470500009 13.3% 6.7%
* 8470900000 10% 5%
* 8471410009 6% 2%
* 8473291001 10% 5%
* 8473299001 10% 5%
* 8481801100 10% 9.7%
* 8481801900 10% 9.7%
* 8481900000 10% 9%
* 8483402109 4% 3%
* 8483402309 4% 3%
* 8483402509 4% 3%
* 8483402909 4% 3%
* 8483908908 4% 3%
* 8486209004 5% 3.3%
* 8486209005 2.5% 0%
* 8486309001 3.3% 1.7%
* 8486400003 10% 5%
* 8486906000 2.5% 0%
* 8486909003 3.3% 1.7%
* 8486909008 2.5% 0%
* 8501101009 13.8% 12.5%
* 8501109100 14% 13%
* 8501109300 14% 13%
* 8501109900 13.7% 12.3%
* 8501200009 13.7% 12.3%
* 8501320002 13.7% 12.3%
* 8501402004 13.7% 12.3%
* 8501529002 13.8% 12.5%
* 8504210000 12.7% 10.3%
* 8504221000 12.7% 10.3%
* 8504229000 10% 8%
* 8504230009 9% 8%
* 8504312101 17% 14%
* 8504312109 17.6% 15.2%
* 8504312901 17% 14%
* 8504312909 17.6% 15.2%
* 8504318002 17% 14%
* 8504318008 17.6% 15.2%
* 8504320001 11.7% 8.3%
* 8504320002 14% 13%
* 8504320009 13.1% 11.3%
* 8504330001 12.5% 10%
* 8504330009 13.1% 11.3%
* 8504340000 13.5% 12%
* 8504403001 10% 5%
* 8504405501 10% 5%
* 8504405509 6.7% 3.3%
* 8504408205 6.7% 3.3%
* 8504408208 9.2% 5%
* 8504408401 10% 5%
* 8504408409 6.7% 3.3%
* 8504408801 10% 5%
* 8504408802 5% 3.33%
* 8504408808 6.67% 3.33%
* 8504409001 10% 5%
* 8504409002 5% 3.3%
* 8504409008 6.7% 3.3%
* 8505191000 13.8% 12.5%
* 8505200000 13.3% 11.7%
* 8505902000 13.5% 12%
* 8505905000 13.3% 11.7%
* 8507102003 12.5%, nhưng không ít hơn 2.75 euro mỗi người 10%, nhưng không ít hơn 2.2 euro mỗi người
* 8507102009 13.3%, nhưng không ít hơn 2.93 euro mỗi người 11.7%, nhưng không ít hơn 2.57 euro mỗi người
* 8507108009 12.2%, nhưng không ít hơn 3.1 euro mỗi người 9.3%, nhưng không ít hơn 2.86 euro mỗi người
* 8507202009 4% 3%
* 8507208009 4% 3%
* 8512200009 8.5% 7%
* 8512301009 9% 8%
* 8512309009 9% 8%
* 8512400009 9% 8%
* 8512901000 8.5% 7%
* 8512909009 8.5% 7%
* 8516291000 13.3% 11.7%
* 8516802001 10% 8.3%
* 8517110000 6.7% 3.3%
* 8517180000 6.7% 3.3%
* 8517691000 3.3% 1.7%
* 8517692000 3.3% 1.7%
* 8517693100 3.3% 1.7%
* 8517693900 3.3% 1.7%
* 8517699000 3.3% 1.7%
* 8517701100 5% 3.3%
* 8517701500 5% 3.3%
* 8517701900 5% 3.3%
* 8518103001 6.7% 3.3%
* 8518103009 6.7% 3.3%
* 8518109500 7.5% 5%
* 8518210000 7.5% 5%
* 8518220001 7.5% 5%
* 8518220009 8.8% 7.5%
* 8518293001 6.7% 5%
* 8518293009 6.7% 3.3%
* 8518299500 7.5% 5%
* 8518302000 6.7% 3.3%
* 8518309500 7.5% 5%
* 8518403001 6.7% 3.3%
* 8518403009 8.8% 7.5%
* 8518408009 9.4% 8.8%
* 8518500000 7.5% 5%
* 8518900001 6.7% 3.3%
* 8518900002 6.7% 3.3%
* 8518900009 7.5% 5%
* 8519201000 12.5% 10%
* 8519209100 10% 9.4%
* 8519209900 12.5% 10%
* 8519500000 10% 5%
* 8519811500 12.7% 10.3%
* 8519812500 13.3% 11.5%
* 8519813100 10% 9.4%
* 8519813500 10% 9.4%
* 8519814500 12.5% 10%
* 8519819501 11.7% 8.3%
* 8519819509 13.8% 12.5%
* 8519899001 11.7% 8.3%
* 8519899009 12.5% 10%
* 8521900009 10% 9.4%
* 8522903000 3.3% 1.7%
* 8522904100 3.3% 1.7%
* 8522904900 3.3% 1.7%
* 8522907000 3.3% 1.7%
* 8522908000 3.3% 1.7%
* 8523210000 10% 5%
* 8523291501 10% 5%
* 8523291502 10% 5%
* 8523291503 10% 5%
* 8523291504 10% 5%
* 8523291505 10% 5%
* 8523291506 10% 5%
* 8523291507 10% 5%
* 8523291508 10% 5%
* 8523291509 3.3% 1.7%
* 8523293101 10% 5%
* 8523293109 10% 5%
* 8523293301 10% 5%
* 8523293302 10% 5%
* 8523293303 10% 5%
* 8523293304 10% 5%
* 8523293305 10% 5%
* 8523293306 10% 5%
* 8523293307 10% 5%
* 8523293308 10% 5%
* 8523293901 14% 13%
* 8523293902 14% 13%
* 8523293905 14% 13%
* 8523293906 14% 12.6%
* 8523299000 10% 5%
* 8523411000 10% 5%
* 8523413000 10% 5%
* 8523419000 10% 5%
* 8523492500 10% 5%
* 8523494500 10% 5%
* 8523499109 10% 5%
* 8523499300 10% 5%
* 8523511000 10% 5%
* 8523519109 10% 5%
* 8523519300 10% 5%
* 8523529001 3.3% 1.7%
* 8523529009 5% 3.3%
* 8523591000 10% 5%
* 8523599109 3.3% 1.7%
* 8523599300 3.3% 1.7%
* 8523599900 3.3% 1.7%
* 8523801000 10% 5%
* 8523809109 10% 5%
* 8523809300 10% 5%
* 8525500000 7.5% 5%
* 8525600009 6.7% 3.3%
* 8525801100 4% 3%
* 8525809109 2.5% 0%
* 8526100009 4% 3%
* 8526920009 7.5% 6.7%
* 8528491009 8.3% 6.7%
* 8528498009 8.3% 6.7%
* 8528591009 8.3% 6.7%
* 8528594009 8.3% 6.7%
* 8528598009 8.3% 6.7%
* 8528691000 10% 6.67%
* 8528699909 15% 14%
* 8528711100 17.08% 14.17%
* 8528711300 13.33% 6.67%
* 8528711900 17.08% 14.17%
* 8528719000 16.67% 13.33%
* 8528722001 16% 13.3%
* 8528722009 16.7%, nhưng không ít hơn 42.5 euro mỗi người 13.3%, nhưng không ít hơn 34 euro mỗi người
* 8528723001 16.7%, nhưng không ít hơn 17.5 euro mỗi người 13.3%, nhưng không ít hơn 14 euro mỗi người
* 8528723002 16.7%, nhưng không ít hơn 23.33 euro mỗi người 13.3%, nhưng không ít hơn 18.67 euro mỗi người
* 8528723003 16.7%, nhưng không ít hơn 28.33 euro mỗi người 13.3%, nhưng không ít hơn 22.67 euro mỗi người
* 8528723009 16.7%, nhưng không ít hơn 70 euro mỗi người 13.3%, nhưng không ít hơn 56 euro mỗi người
* 8528724000 16% 12%
* 8528726000 15% 12%
* 8528728000 15% 12%
* 8528730000 19% 18%
* 8529101100 5% 3.3%
* 8529103100 6.7% 3.3%
* 8529103900 6.7% 3.3%
* 8529106500 6.7% 3.3%
* 8529106900 6.7% 3.3%
* 8529108000 6.7% 3.3%
* 8529109500 6.7% 3.3%
* 8529902001 6.7% 3.3%
* 8529904100 7.5% 5%
* 8529904900 6.67% 3.33%
* 8529906509 6.67% 3.3%
* 8529909209 6.67% 3.3%
* 8529909700 3.3% 1.7%
* 8531103000 4% 3%
* 8531109501 8.3% 6.7%
* 8531202001 6.7% 3.3%
* 8531202009 10% 5%
* 8531204001 6.7% 3.3%
* 8531204009 10% 5%
* 8531209501 6.7% 3.3%
* 8531209509 10% 5%
* 8531802000 10% 5%
* 8531809509 10% 5%
* 8531902000 10% 5%
* 8531908508 10% 5%
* 8532100000 5% 3.3%
* 8532210000 5% 3.3%
* 8532220000 5% 3.3%
* 8532230000 5% 3.3%
* 8532240000 5% 3.3%
* 8532250000 5% 3.3%
* 8532290000 5% 3.3%
* 8532300000 5% 3.3%
* 8532900000 5% 3.3%
* 8533100000 10% 5%
* 8534001109 10% 5%
* 8534001900 10% 5%
* 8534009000 10% 5%
* 8535100000 13.3% 11.7%
* 8535210000 13.3% 11.7%
* 8535290000 13.3% 11.7%
* 8535301000 13% 11%
* 8535309009 13.3% 11.7%
* 8535400000 13.7% 12.3%
* 8535900009 13.3% 11.7%
* 8536101000 12.5% 10%
* 8536105000 13% 11%
* 8536109000 13% 11%
* 8536201008 12.5% 10%
* 8536209008 12.5% 10%
* 8536301000 13.3% 11.7%
* 8536303000 13.3% 11.7%
* 8536309000 13.3% 11.7%
* 8536411000 9% 8%
* 8536419000 9% 8%
* 8536490000 13.7% 12.3%
* 8536500300 10% 5%
* 8536500500 10% 5%
* 8536500700 10% 5%
* 8536501109 12.5% 10%
* 8536501509 12.5% 10%
* 8536501908 12.5% 10%
* 8536508000 12.5% 10%
* 8536611000 13.3% 11.7%
* 8536691000 6.7% 3.3%
* 8536693000 6.7% 3.3%
* 8536699009 9% 8%
* 8536700001 17.3% 14.6%
* 8536700002 7.5% 5%
* 8536700003 13.3% 11.7%
* 8536901009 6.7% 3.3%
* 8536902000 6.7% 3.3%
* 8538901100 3.3% 1.7%
* 8539100009 14.2%, nhưng không ít hơn 0.048 euro mỗi người 13.3%, nhưng không ít hơn 0.037 euro mỗi người
* 8539213009 17.5%, nhưng không ít hơn 0.046 euro mỗi người 15%, nhưng không ít hơn 0.033 euro mỗi người
* 8539219200 18.3%, nhưng không ít hơn 0.048 euro mỗi người 16.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi người
* 8539219800 18.3%, nhưng không ít hơn 0.048 euro mỗi người 16.7%, nhưng không ít hơn 0.035 euro mỗi người
* 8539221000 19% 18%
* 8539229000 19% 18%
* 8539293009 15% 12.5%
* 8539299200 14.2%, nhưng không ít hơn 0.051 euro mỗi người 13.3%, nhưng không ít hơn 0.043 euro mỗi người
* 8539299800 14.2%, nhưng không ít hơn 0.051 euro mỗi người 13.3%, nhưng không ít hơn 0.043 euro mỗi người
* 8539311000 13.8% 12.5%
* 8539319000 13.8% 12.5%
* 8539322001 13.8% 12.5%
* 8539322009 13.8% 12.5%
* 8539329000 13.8% 12.5%
* 8539410000 17.5% 15%
* 8539490000 19% 18%
* 8540120000 2.5% 0%
* 8540201000 10% 9.7%
* 8540208000 10% 9.7%
* 8540400000 10% 9.7%
* 8540600000 10% 9.7%
* 8540710000 10% 9.7%
* 8540790001 10% 9.7%
* 8540810000 10% 9.7%
* 8540890000 10% 9.7%
* 8540990000 10% 9.7%
* 8541100001 6.7% 3.3%
* 8541100009 5% 3.3%
* 8541210000 5% 3.3%
* 8541290000 5% 3.3%
* 8541300009 6.7% 3.3%
* 8541401000 6.7% 3.3%
* 8541409009 6.7% 3.3%
* 8541500000 6.7% 3.3%
* 8541600000 6.7% 3.3%
* 8541900000 6.7% 3.3%
* 8542311009 3.5% 3.3%
* 8542319012 6.7% 3.3%
* 8542319019 5% 3.3%
* 8542319091 6.7% 3.3%
* 8542319098 5% 3.3%
* 8542323100 6.7% 3.3%
* 8542323900 6.7% 3.3%
* 8542325500 6.7% 3.3%
* 8542326100 6.7% 3.3%
* 8542326900 6.7% 3.3%
* 8542327500 6.7% 3.3%
* 8542329001 3.3% 1.7%
* 8542329009 6.7% 3.3%
* 8542330001 6.7% 3.3%
* 8542330009 5% 3.3%
* 8542391000 3.5% 3.3%
* 8542399011 6.7% 3.3%
* 8542399019 5% 3.3%
* 8542399099 5% 3.3%
* 8542900000 5% 3.3%
* 8543701000 3.3% 1.7%
* 8543705001 8.3% 6.7%
* 8543900001 3.3% 1.7%
* 8544119000 16.7% 13.3%
* 8544190009 18.3% 16.7%
* 8544300003 12.5% 5%
* 8544300007 17.3% 14.7%
* 8544421000 10% 5%
* 8544429007 17.3% 14.7%
* 8544429009 10% 5%
* 8544492000 10% 5%
* 8544499109 13.3% 11.7%
* 8544499309 17.5% 15%
* 8544499509 12.5% 10%
* 8544499900 12.5% 10%
* 8544601000 17.3% 14.7%
* 8544609009 17.3% 14.7%
* 8544700000 10% 5%
* 8545110082 11.7% 8.3%
* 8545110089 13.3% 11.5%
* 8545200000 13.8% 12.5%
* 8545901000 13.8% 12.5%
* 8545909000 13.8% 12.5%
* 8547200009 8.3% 6.7%
* 8548902000 3.3% 1.7%
* 8601100000 9.3% 8.7%
* 8602100000 7.5% 5%
* 8602900000 9.3% 8.7%
* 8609009009 13.3% 11.7%
* 8701100000 13.8% 12.5%
* 8701201018 13.3% 11.7%
* 8701201090 14% 13%
* 8701209015 13.8%, nhưng không ít hơn 0.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 12.5%, nhưng không ít hơn 0.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ
* 8701209017 13.8% 12.5%
* 8701209090 14% 13%
* 8701902000 13.3% 11.7%
* 8701902500 13.3% 11.7%
* 8701903100 13.3% 11.7%
* 8701903500 13.3% 11.7%
* 8701903901 3.5% 2%
* 8701903909 13.3% 11.7%
* 8701905000 12.5% 10%
* 8701909000 13.8% 12.5%
* 8702101120 8.8% 7.5%
* 8702101193 18% 16%
* 8702101199 18% 16%
* 8702101924 13.3%, nhưng không ít hơn 1.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 11.7%, nhưng không ít hơn 1.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ
* 8702101928 13.3% 11.7%
* 8702109199 18% 16%
* 8702109923 13.3% 11.7%
* 8702109924 13.3% 11.7%
* 8702109928 13.3% 11.7%
* 8702901190 18.3% 16.7%
* 8702903190 19% 18%
* 8702903923 13.3% 11.7%
* 8702903924 13.3% 11.7%
* 8702903928 13.3% 11.7%
* 8702903993 24% 23%
* 8702903994 24% 23%
* 8702903998 24% 23%
* 8703211091 18.3%, nhưng không ít hơn 0.7 1 euro mỗi cc công suất động cơ 11.7%, nhưng không ít hơn 0.4 1 euro mỗi cc công suất động cơ
* 8703241091 22.9%, nhưng không ít hơn 2.15 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20.7%, nhưng không ít hơn 1.95 1 euro mỗi cc công suất động cơ
* 8703901099 19% 18%
* 8703909090 19% 18%
* 8704101019 12% 9%
* 8704213904 14%, nhưng không ít hơn 0.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 13%, nhưng không ít hơn 0.19 1 euro mỗi cc công suất động cơ
* 8704213908 14% 13%
* 8704221000 14% 13%
* 8704231000 13.3% 11.7%
* 8704239108 8.3% 6.7%
* 8704239905 13.3%, nhưng không ít hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 11.7%, nhưng không ít hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ
* 8704239907 13.3% 11.7%
* 8704313904 19%, nhưng không ít hơn 0.1 1 euro mỗi cc công suất động cơ 18%, nhưng không ít hơn 0.1 1 euro mỗi cc công suất động cơ
* 8704313908 19% 18%
* 8704319904 19%, nhưng không ít hơn 0.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 18%, nhưng không ít hơn 0.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ
* 8704319908 19% 18%
* 8704329109 19% 18%
* 8704329905 19% 18%
* 8704329907 19% 18%
* 8705200001 11.3% 7.5%
* 8705200005 11.3% 7.5%
* 8705903005 13.8%, nhưng không ít hơn 2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 12.5%, nhưng không ít hơn 0.34 1 euro mỗi cc công suất động cơ
* 8706001190 13.3% 11.7%
* 8706001901 12.5% 10%
* 8706009901 12.5% 10%
* 8707909009 13.8% 12.5%
* 8711100000 18.8% 17.6%
* 8711201000 18.8% 17.6%
* 8711209100 18.8% 17.6%
* 8711209300 18.8% 17.6%
* 8711209800 18.8% 17.6%
* 8711301000 19% 18%
* 8711309000 19% 18%
* 8711400000 19% 18%
* 8711500000 18% 16%
* 8711900000 18.8% 17.6%
* 8712001000 18% 16%
* 8712003000 18% 16%
* 8712008000 18% 16%
* 8714100000 9.2% 8.3%
* 8716101000 13.3% 11.7%
* 8716109100 13.3% 11.7%
* 8716109400 13.3% 11.7%
* 8716109600 13.3% 11.7%
* 8716109900 13.3% 11.7%
* 8716310000 13.8% 12.5%
* 8716391000 14.4% 13.8%
* 8716393009 13.3% 11.7%
* 8716395100 14.2% 12.7%
* 8716395909 13.3% 11.7%
* 8716398005 13.8% 12.5%
* 8716398008 13.8% 12.5%
* 8716400000 13% 10%
* 8716800000 14.4% 13.8%
* 8801001001 18% 16%
* 8801001009 19% 18%
* 8801009001 18% 16%
* 8801009009 19% 18%
* 8802110001 18.6% 17.1%
* 8802110009 19.3% 18.6%
* 8802120001 18.5% 17%
* 8802120009 19.3% 18.6%
* 8802200001 18.6% 17.1%
* 8802200009 19.3% 18.6%
* 8802300007 18.3% 16.6%
* 8802400015 16.9% 13.8%
* 8802400016 18.9% 17.9%
* 8802400017 16.9% 13.8%
* 8802400018 18.9% 17.9%
* 8802400033 16.9% 13.8%
* 8802400034 18.9% 17.9%
* 8802400035 16.9% 13.8%
* 8802400036 18.9% 17.9%
* 8802400038 16.9% 13.8%
* 8802400039 18.9% 17.9%
* 8802400044 16.9% 13.8%
* 8802400045 18.9% 17.9%
* 8802400048 16.9% 13.8%
* 8802400049 18.9% 17.9%
* 8802400094 16.9% 13.8%
* 8802400095 18.9% 17.9%
* 8802400097 16.9% 13.8%
* 8802400098 18.9% 17.9%
* 8802601000 16.7% 13.3%
* 8802609000 16.7% 13.3%
* 8804000000 19% 18%
* 8805101000 19% 18%
* 8805109000 19% 18%
* 8805210000 19% 18%
* 8805290008 19% 18%
* 8903101000 17.5% 15%
* 8903109000 17.5% 15%
* 8903911000 17.5% 15%
* 8903919000 17.5% 15%
* 8903921000 17.5% 15%
* 8903929100 17.5% 15%
* 8903929900 17.5% 15%
* 8903991000 17.5% 15%
* 8903999100 17% 14%
* 8903999900 18.3% 16.7%
* 8905200001 19% 18%
* 8905200002 19% 18%
* 8905200008 19% 18%
* 8906901000 8.5% 7%
* 8908000000 18.3% 16.7%
* 9001101000 12.5% 10%
* 9001109009 11.3% 7.5%
* 9002110000 14% 13%
* 9002190000 14% 13%
* 9002200000 13.8% 12.5%
* 9002900001 11.7% 8.3%
* 9002900009 13.3% 11.7%
* 9003110000 14.2% 13.3%
* 9003190001 18.1% 16.3%
* 9003190009 14.2% 13.3%
* 9003900001 14.2% 13.3%
* 9005100000 14.2% 13.3%
* 9005800000 14.2% 13.3%
* 9005900000 14.2% 13.3%
* 9015101000 13.6% 12.2%
* 9015109000 14% 13%
* 9015201000 12.7% 10.3%
* 9015209001 13.3% 11.7%
* 9015209009 13.3% 11.7%
* 9015301001 14% 13%
* 9015301009 14% 13%
* 9015309001 14% 13%
* 9015309009 14% 13%
* 9016001000 12.3% 11.5%
* 9016009000 10% 8%
* 9017101000 10% 5%
* 9017109000 14.2% 13.3%
* 9017200500 10% 5%
* 9017201000 14.2% 13.3%
* 9017203900 14.2% 13.3%
* 9017209000 14.2% 13.3%
* 9017300000 14% 13%
* 9017801000 13.8% 12.5%
* 9017809000 13.8% 12.5%
* 9017900001 10% 5%
* 9017900009 14% 13%
* 9018110000 4% 3%
* 9018311009 13% 11%
* 9018319009 12.3% 9.7%
* 9018905001 11.7% 8.3%
* 9026108909 6.7% 3.3%
* 9026202008 6.7% 3.3%
* 9026204000 6.7% 3.3%
* 9026208008 6.7% 3.3%
* 9026802009 6.7% 3.3%
* 9026808009 6.7% 3.3%
* 9026900009 6.7% 3.3%
* 9027200000 3.3% 1.7%
* 9027800500 6.7% 3.3%
* 9027809901 6.7% 3.3%
* 9027809909 5% 3.3%
* 9027901000 6.5% 3%
* 9027905000 5% 3.3%
* 9028301100 17.7% 15.3%
* 9029100009 13.1% 11.3%
* 9029203109 13.1% 11.3%
* 9029203801 12.5% 10%
* 9029203809 13.1% 11.3%
* 9029209000 12.5% 10%
* 9029900009 13.1% 11.3%
* 9030331009 10% 8.3%
* 9030339100 10% 8.3%
* 9030339900 10% 8.3%
* 9030400000 3.3% 1.7%
* 9030820000 3.3% 1.7%
* 9101110000 15.7% 11.3%
* 9101190000 17.3% 14.7%
* 9101210000 15.7% 11.3%
* 9101290000 15.7% 11.3%
* 9101910000 16.7% 13.3%
* 9101990000 15.7% 11.3%
* 9102110000 10%, nhưng không ít hơn 4 euro mỗi người 10%
* 9102290000 10%, nhưng không ít hơn 4 euro mỗi người 10%
* 9103100000 17.3% 14.7%
* 9103900000 17.3% 14.7%
+ 9104000002   12.5%
+ 9104000008   13.3%
- 9104000009 15%  
* 9105110000 18.3% 16.7%
* 9105190000 18.3% 16.7%
* 9105210000 18.3% 16.7%
* 9105290000 18.3% 16.7%
* 9105910000 18.3% 16.7%
* 9105990000 18.3% 16.7%
* 9111100000 18% 16%
* 9112200000 13.8% 12.5%
* 9112900000 13.8% 12.5%
* 9113101000 17.5% 15%
* 9113109000 17.5% 15%
* 9202903000 4% 3%
* 9202908009 4% 3%
* 9207101000 13.3% 11.7%
* 9207103000 13.3% 11.7%
* 9207105000 13.3% 11.7%
* 9207108000 13.3% 11.7%
* 9207901000 13.3% 11.7%
* 9207909000 13.3% 11.7%
* 9301100000 19% 18%
* 9301200000 19% 18%
* 9301900000 19% 18%
* 9302000000 19% 18%
* 9303100000 19% 18%
* 9303201000 18.4% 16.8%
* 9303209500 18.4% 16.8%
* 9303300000 18.4% 16.8%
* 9303900000 18.3% 16.7%
* 9304000000 19% 18%
* 9305100000 19% 18%
* 9305200000 19% 18%
* 9305910000 19% 18%
* 9305990000 19% 18%
* 9306210000 19% 18%
* 9306290000 19% 18%
* 9306301000 19% 18%
* 9306303000 19% 18%
* 9306309000 19% 18%
* 9306901000 19% 18%
* 9306909000 19% 18%
* 9307000000 19% 18%
* 9401200009 15%, nhưng không ít hơn 0.657 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.613 euro mỗi kg
* 9401300000 15%, nhưng không ít hơn 0.657 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.613 euro mỗi kg
* 9401400000 15%, nhưng không ít hơn 0.657 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.613 euro mỗi kg
* 9401610000 15%, nhưng không ít hơn 0.66 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.613 euro mỗi kg
* 9401690000 15%, nhưng không ít hơn 0.7 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.38 euro mỗi kg
* 9401710009 15%, nhưng không ít hơn 0.657 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.613 euro mỗi kg
* 9401790009 15%, nhưng không ít hơn 0.7 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.45 euro mỗi kg
* 9401800009 15%, nhưng không ít hơn 0.7 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.49 euro mỗi kg
* 9401903000 15%, nhưng không ít hơn 0.7 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.613 euro mỗi kg
* 9401908009 15%, nhưng không ít hơn 0.7 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.44 euro mỗi kg
* 9402100009 15%, nhưng không ít hơn 0.578 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 0.455 euro mỗi kg
* 9403105100 15%, nhưng không ít hơn 0.468 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.437 euro mỗi kg
* 9403105800 15%, nhưng không ít hơn 0.468 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.437 euro mỗi kg
* 9403109100 15%, nhưng không ít hơn 0.46 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.42 euro mỗi kg
* 9403109300 15%, nhưng không ít hơn 0.468 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.437 euro mỗi kg
* 9403109800 15%, nhưng không ít hơn 0.468 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.437 euro mỗi kg
* 9403202001 15%, nhưng không ít hơn 0.5 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.354 euro mỗi kg
* 9403202009 15%, nhưng không ít hơn 0.5 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.22 euro mỗi kg
* 9403208001 15%, nhưng không ít hơn 0.427 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.354 euro mỗi kg
* 9403208009 15%, nhưng không ít hơn 0.46 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.42 euro mỗi kg
* 9403301100 15%, nhưng không ít hơn 0.393 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.367 euro mỗi kg
* 9403301900 15%, nhưng không ít hơn 0.393 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.367 euro mỗi kg
* 9403309100 15%, nhưng không ít hơn 0.393 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.367 euro mỗi kg
* 9403309900 15%, nhưng không ít hơn 0.393 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.367 euro mỗi kg
* 9403401000 15%, nhưng không ít hơn 0.42 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 9403409000 15%, nhưng không ít hơn 0.42 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.4 euro mỗi kg
* 9403500001 0.66 euro mỗi kg 0.58 euro mỗi kg
* 9403601001 0.66 euro mỗi kg 0.58 euro mỗi kg
* 9403609001 0.66 euro mỗi kg 0.58 euro mỗi kg
* 9403700001 15%, nhưng không ít hơn 0.51 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.43 euro mỗi kg
* 9403700009 15%, nhưng không ít hơn 0.562 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.523 euro mỗi kg
* 9403890000 15%, nhưng không ít hơn 1.3 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.7 euro mỗi kg
* 9403901000 15%, nhưng không ít hơn 0.458 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.417 euro mỗi kg
* 9403903000 15%, nhưng không ít hơn 0.7 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.66 euro mỗi kg
* 9403909000 15%, nhưng không ít hơn 0.653 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0.607 euro mỗi kg
* 9404100000 18.3%, nhưng không ít hơn 1.75 euro mỗi kg 16.7%, nhưng không ít hơn 1.5 euro mỗi kg
* 9404211000 18%, nhưng không ít hơn 1.7 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 1.4 euro mỗi kg
* 9404219000 19%, nhưng không ít hơn 1.79 euro mỗi kg 18%, nhưng không ít hơn 1.58 euro mỗi kg
* 9404291000 19%, nhưng không ít hơn 1.79 euro mỗi kg 18%, nhưng không ít hơn 1.58 euro mỗi kg
* 9404299000 18.7%, nhưng không ít hơn 1.77 euro mỗi kg 17.3%, nhưng không ít hơn 1.53 euro mỗi kg
* 9404300000 19%, nhưng không ít hơn 1.79 euro mỗi kg 18%, nhưng không ít hơn 1.58 euro mỗi kg
* 9404901000 19%, nhưng không ít hơn 1.79 euro mỗi kg 18%, nhưng không ít hơn 1.58 euro mỗi kg
* 9404909000 18.4%, nhưng không ít hơn 1.72 euro mỗi kg 16.8%, nhưng không ít hơn 1.44 euro mỗi kg
* 9405102109 18.3% 16.7%
* 9405104002 15% 10%
* 9405104003 18.3% 16.7%
* 9405104008 18.3% 16.7%
* 9405105009 18% 16%
* 9405109109 18.3% 16.7%
* 9405109802 15% 10%
* 9405109808 18.3% 16.7%
* 9405201109 19.4% 18.8%
* 9405204004 19.4% 18.8%
* 9405204008 18.8% 17.5%
* 9405205009 18.8% 17.5%
* 9405209109 18.4% 16.8%
* 9405209909 18.4% 16.8%
* 9405300000 18.8% 17.5%
* 9405401009 18% 16%
* 9405403109 18.5% 17%
* 9405403509 18.5% 17%
* 9405403909 18.5% 17%
* 9405409109 18.4% 16.8%
* 9405409509 18.5% 17%
* 9405409908 18% 16%
* 9405500000 18.8% 17.5%
* 9405602001 16.3% 12.5%
* 9405602009 18.4% 16.8%
* 9405608001 16.3% 12.5%
* 9405608009 17.5% 15%
* 9405911000 18.8% 17.5%
* 9405919009 18.8% 17.5%
* 9405920002 16.3% 12.5%
* 9405920008 18.8% 17.5%
* 9405990002 16.3% 12.5%
* 9405990008 18.5% 17%
* 9406001100 16.3% 12.5%
* 9406002000 16.3% 12.5%
* 9406003100 16.3% 12.5%
* 9406003809 16.3% 12.5%
* 9406008009 16.3% 12.5%
* 9503001001 12.5% 10%
* 9503001009 13.3% 11.7%
* 9503002100 12.5% 10%
* 9503002900 13.8% 12.5%
* 9503003000 13.3% 11.7%
* 9503003500 13.3% 11.7%
* 9503003900 13.3% 11.7%
* 9503004100 13.1% 11.3%
* 9503004900 13.3% 11.7%
* 9503005500 13.3% 11.7%
* 9503006100 13.3% 11.7%
* 9503006900 13.3% 11.7%
* 9503007000 13.3% 11.7%
* 9503007500 13.3% 11.7%
* 9503007900 13.3% 11.7%
* 9503008100 13.1% 11.3%
* 9503008500 13.1% 11.3%
* 9503009500 13.1% 11.3%
* 9503009900 13.1% 11.3%
* 9504200001 16.7% 13.3%
* 9504200009 18% 16%
* 9504301000 16.9% 13.8%
* 9504302001 18.8% 17.5%
* 9504302009 11.7% 8.3%
* 9504309000 17.5% 15%
* 9504400000 18% 16%
* 9504500009 11.7% 8.3%
* 9504908001 16.7% 13.3%
* 9504908009 11.7% 8.3%
* 9505101000 13.3% 11.5%
* 9505109000 12.7% 10.3%
* 9505900000 12.7% 10.3%
* 9506111000 13.3% 11.7%
* 9506118000 13.3% 11.7%
* 9506190000 13.3% 11.7%
* 9506210000 13.3% 11.7%
* 9506290000 13.3% 11.7%
* 9506310000 13.3% 11.7%
* 9506320000 12.5% 10%
* 9506391000 13.3% 11.7%
* 9506399000 13.3% 11.7%
* 9506400009 13.3% 11.7%
* 9506590000 13.3% 11.7%
* 9506691000 13.3% 11.7%
* 9506699000 13.3% 11.7%
* 9506991000 13.3% 11.7%
* 9603100000 19% 18%
* 9608200000 9.4% 8.8%
* 9608601000 15% 14%
* 9608609000 15% 14%
- 9608990000 15%  
+ 9608990001   14%
+ 9608990009   15%
* 9613100000 4.5 1000 euro cho mỗi mảnh 4 1000 euro cho mỗi mảnh
* 9619004100 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 9619004900 16.2%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 12.5%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 9619005109 10%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 9619005901 10%, nhưng không ít hơn 1.45 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1.3 euro mỗi kg
* 9619005909 10%, nhưng không ít hơn 0.67 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0.64 euro mỗi kg
* 9619009009 17.3% 14.6%

 

Bảng so sánh mã và thuế hải quan nhập khẩu của một biểu thuế hải quan
Liên minh Âu Á trong 2016 năm

Bảng này cho thấy chỉ có các mã số được thay đổi mức thuế suất thuế theo các Quyết định của Hội đồng quản trị số ECE 26 29.03.2016 từ thành phố và Hội đồng quản trị của số ECE 40 từ 16.05.2016 của

Chú thích: "*" - thay đổi mức thuế nhập khẩu; "-" - Các mã được loại trừ; "+" - Mã thêm /

Đăng nhậpTNVED EAEUTỷ lệ thuế cho CCT EAEC diễn xuất bởi 31.08.2016 làTỷ lệ thuế cho CCT EAEC diễn xuất với 01.09.2016 của
* 0210198100 15%, nhưng không ít hơn 0,39 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,29 1 euro mỗi kg
* 0302111000 5,8% 4,4%
* 0302112000 5,8% 4,4%
* 0302118000 5,8% 4,4%
* 0302130000 5,8% 4,4%
* 0302140000 5,8% 4,4%
* 0302511000 7% 6%
* 0302519000 7% 6%
* 0302900000 8,2% 6,6%
* 0303130000 4,8% 3%
* 0303141000 4,8% 3%
* 0303142000 4,8% 3%
* 0303149000 4,8% 3%
* 0303311000 7% 5,8%
* 0303313000 7% 6%
* 0303319000 7% 6%
* 0303330000 7% 6%
* 0303421200 6% 5%
* 0303421800 6% 5%
* 0303424200 6% 5%
* 0303424800 6% 5%
* 0303631000 7% 6%
* 0303633000 7% 6%
* 0303639000 7% 6%
* 0303640000 7% 6%
* 0303650000 7% 6%
* 0303811000 7% 6%
* 0303841000 7% 6%
* 0303849000 7% 6%
* 0303893900 7%, nhưng không ít hơn 0,035 1 euro mỗi kg 6,8%, nhưng không ít hơn 0,034 1 euro mỗi kg
* 0304410000 5% 4%
* 0304421000 5% 4%
* 0304429000 5% 4%
* 0304430000 6,3% 5%
* 0304449000 6,3% 5%
* 0304450000 6,3% 5%
* 0304460000 6,3% 5%
* 0304499000 6,3% 5%
* 0304931000 6% 5%
* 0304941000 6% 5%
* 0304951000 6% 5%
* 0304991000 6% 5%
* 0305200000 14% 12%
* 0305410000 12,8%, nhưng không ít hơn 2,56 1 euro mỗi kg 10,4%, nhưng không ít hơn 2,08 1 euro mỗi kg
* 0305420000 6,3% 5%
* 0305620000 6,3% 5%
* 0306149000 6% 5%
* 0306151000 17%, nhưng không ít hơn 1,7 1 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 1,6 1 euro mỗi kg
* 0306190500 17%, nhưng không ít hơn 1,7 1 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 1,6 1 euro mỗi kg
* 0306211000 17%, nhưng không ít hơn 1,7 1 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 1,6 1 euro mỗi kg
* 0306221000 6% 5%
* 0306223000 11%, nhưng không ít hơn 1,4 1 euro mỗi kg 8%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi kg
* 0306229100 6% 5%
* 0306251000 17%, nhưng không ít hơn 1,7 1 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 1,6 1 euro mỗi kg
* 0306290500 17%, nhưng không ít hơn 1,7 1 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 1,6 1 euro mỗi kg
* 0307191000 9,8% 8%
* 0307290500 9,8% 8%
* 0307311000 6,3% 5%
* 0307319000 7% 6%
* 0307390500 9,8% 8%
* 0307490500 9,8% 8%
* 0307590500 9,8% 8%
* 0307601000 9,8% 8%
* 0307710000 7% 6%
* 0307791000 9,8% 8%
* 0307810000 7% 6%
* 0307891000 9,8% 8%
* 0307910000 7% 6%
* 0307991000 9,8% 8%
* 0308110000 7% 6%
* 0308191000 9,8% 8%
* 0308210000 7% 6%
* 0308291000 9,8% 8%
* 0308301000 7% 6%
* 0308303000 9,8% 8%
* 0308901000 7% 6%
* 0308903000 9,8% 8%
* 0402291500 17,5% 15%
* 0402291900 17,5% 15%
* 0402299100 17,5% 15%
* 0402299900 17,5% 15%
* 0402911000 16,3% 15%
* 0402913000 16,3% 15%
* 0402915100 16,3% 15%
* 0402915900 16,3% 15%
* 0402919100 16,3% 15%
* 0402919900 16,3% 15%
* 0402991000 16,3% 15%
* 0402993100 16,3% 15%
* 0402993900 16,3% 15%
* 0402999100 16,3% 15%
* 0402999900 16,3% 15%
* 0406901301 16%, nhưng không ít hơn 0,32 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406901309 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406902300 16%, nhưng không ít hơn 0,32 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406902500 16%, nhưng không ít hơn 0,32 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406902700 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406903500 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406903700 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406903900 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406906300 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406906900 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406907300 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406907500 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406907600 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406907900 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406908100 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406908500 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406908600 16%, nhưng không ít hơn 0,32 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406908700 15%, nhưng không ít hơn 0,32 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406908800 17,5%, nhưng không ít hơn 0,35 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406909300 16%, nhưng không ít hơn 0,32 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0406909901 12,8%, nhưng không ít hơn 0,23 1 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0,2 1 euro mỗi kg
* 0406909909 16%, nhưng không ít hơn 0,32 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,3 1 euro mỗi kg
* 0408912000 13,8% 10%
* 0408918000 12% 11%
* 0602300000 9% 7%
* 0602400000 9% 7%
* 0706100001 12,8% 12%
* 0706100009 12,8% 12%
* 0709601002 7,5% 5%
* 0712900500 11,3% 10%
* 0712901100 11,3% 10%
* 0713101000 12% 11%
* 0713109009 12% 11%
* 0713310000 12% 11%
* 0713320000 12% 11%
* 0713340001 12% 11%
* 0713350001 12% 11%
* 0713390001 12% 11%
* 0713400000 12% 11%
* 0713600001 12% 11%
* 0713900001 12% 11%
* 0808101000 0,115 1 euro mỗi kg 0,088 1 euro mỗi kg
* 0808108001 0,042 1 euro mỗi kg 0,036 1 euro mỗi kg
* 0808108002 0,042 1 euro mỗi kg 0,031 1 euro mỗi kg
* 0808108003 0,042 1 euro mỗi kg 0,036 1 euro mỗi kg
* 0808108005 0,115 1 euro mỗi kg 0,088 1 euro mỗi kg
* 0808108006 0,076 1 euro mỗi kg 0,068 1 euro mỗi kg
* 0808108007 0,09 1 euro mỗi kg 0,055 1 euro mỗi kg
* 0808108008 0,076 1 euro mỗi kg 0,054 1 euro mỗi kg
* 0902100001 14%, nhưng không ít hơn 0,34 1 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0,34 1 euro mỗi kg
* 0902100009 14%, nhưng không ít hơn 0,28 1 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0,24 1 euro mỗi kg
* 0902300001 14,4%, nhưng không ít hơn 0,58 1 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không ít hơn 0,5 1 euro mỗi kg
* 1006101000 14% 12%
* 1006109400 33,2% 32%
* 1108110000 14%, nhưng không ít hơn 0,042 1 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0,036 1 euro mỗi kg
* 1108120000 16%, nhưng không ít hơn 0,048 1 euro mỗi kg 13%, nhưng không ít hơn 0,039 1 euro mỗi kg
* 1108130000 14%, nhưng không ít hơn 0,042 1 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0,036 1 euro mỗi kg
* 1510001000 12% 11%
* 1512211000 12% 11%
* 1512219000 12% 11%
* 1516209601 14,3% 13%
* 1516209602 14% 12%
* 1516209609 14%, nhưng không ít hơn 0,14 1 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 0,12 1 euro mỗi kg
* 1516209809 14% 12%
* 1605301000 11%, nhưng không ít hơn 1,4 1 euro mỗi kg 8%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi kg
* 1605309000 11%, nhưng không ít hơn 1,4 1 euro mỗi kg 8%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi kg
* 1605400000 17%, nhưng không ít hơn 1,7 1 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 1,6 1 euro mỗi kg
* 1605510000 9,8% 8%
* 1605520000 9,8% 8%
* 1605531000 9,8% 8%
* 1605539000 9,8% 8%
* 1605540000 9,8% 8%
* 1605550000 9,8% 8%
* 1605560000 9,8% 8%
* 1605570000 9,8% 8%
* 1605580000 9,8% 8%
* 1605590000 9,8% 8%
* 1605610000 9,8% 8%
* 1605620000 9,8% 8%
* 1605630000 9,8% 8%
* 1605690000 9,8% 8%
* 1702907100 0,161 1 euro mỗi kg 0,138 1 euro mỗi kg
* 1702907500 14% 12%
* 1702907900 0,161 1 euro mỗi kg 0,138 1 euro mỗi kg
* 1702909500 14% 12%
* 1704901000 14%, nhưng không ít hơn 0,18 1 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 0,17 1 euro mỗi kg
* 1704905100 14%, nhưng không ít hơn 0,18 1 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 0,17 1 euro mỗi kg
* 1704906100 14%, nhưng không ít hơn 0,18 1 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 0,175 1 euro mỗi kg
* 1704906500 14%, nhưng không ít hơn 0,18 1 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 0,175 1 euro mỗi kg
* 1704907100 14%, nhưng không ít hơn 0,18 1 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 0,175 1 euro mỗi kg
* 1704907500 16%, nhưng không ít hơn 0,13 1 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 0,13 1 euro mỗi kg
* 1704908100 14%, nhưng không ít hơn 0,18 1 euro mỗi kg 14%, nhưng không ít hơn 0,175 1 euro mỗi kg
* 1806209500 6,3% 5%
* 1806310000 0,3 1 euro mỗi kg 0,2 1 euro mỗi kg
* 1806321000 0,3 1 euro mỗi kg 0,2 1 euro mỗi kg
* 1806329000 0,3 1 euro mỗi kg 0,2 1 euro mỗi kg
* 1806901100 0,36 1 euro mỗi kg 0,28 1 euro mỗi kg
* 1806901900 0,36 1 euro mỗi kg 0,28 1 euro mỗi kg
* 1806903100 0,36 1 euro mỗi kg 0,28 1 euro mỗi kg
* 1806903900 0,36 1 euro mỗi kg 0,28 1 euro mỗi kg
* 1806905001 0,36 1 euro mỗi kg 0,28 1 euro mỗi kg
* 1806905002 0,36 1 euro mỗi kg 0,28 1 euro mỗi kg
* 1806905009 0,36 1 euro mỗi kg 0,28 1 euro mỗi kg
* 1806906000 0,36 1 euro mỗi kg 0,28 1 euro mỗi kg
* 1806907000 0,36 1 euro mỗi kg 0,28 1 euro mỗi kg
* 1905909000 10%, nhưng không ít hơn 0,095 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,09 1 euro mỗi kg
* 2001901000 12,5%, nhưng không ít hơn 0,063 1 euro mỗi kg 11,7%, nhưng không ít hơn 0,058 1 euro mỗi kg
* 2001905000 12%, nhưng không ít hơn 0,05 1 euro mỗi kg 11,8%, nhưng không ít hơn 0,05 1 euro mỗi kg
* 2002101000 11,3%, nhưng không ít hơn 0,056 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,05 1 euro mỗi kg
* 2002109000 11,3%, nhưng không ít hơn 0,056 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,05 1 euro mỗi kg
* 2002903100 11%, nhưng không ít hơn 0,055 1 euro mỗi kg 11%, nhưng không ít hơn 0,054 1 euro mỗi kg
* 2002903900 11%, nhưng không ít hơn 0,055 1 euro mỗi kg 11%, nhưng không ít hơn 0,054 1 euro mỗi kg
* 2002909100 11%, nhưng không ít hơn 0,055 1 euro mỗi kg 11%, nhưng không ít hơn 0,054 1 euro mỗi kg
* 2002909900 11%, nhưng không ít hơn 0,055 1 euro mỗi kg 11%, nhưng không ít hơn 0,054 1 euro mỗi kg
* 2003909000 11,3% 10%
* 2005600000 11,3%, nhưng không ít hơn 0,056 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,05 1 euro mỗi kg
* 2005991000 12%, nhưng không ít hơn 0,06 1 euro mỗi kg 11%, nhưng không ít hơn 0,055 1 euro mỗi kg
* 2008199900 11,3% 10%
* 2008201100 8,3% 6%
* 2008201900 8,3% 6%
* 2008203100 8,3% 6%
* 2008203900 8,3% 6%
* 2008205100 8,3% 6%
* 2008205900 8,3% 6%
* 2008207100 8,3% 6%
* 2008207900 8,3% 6%
* 2008209000 8,3% 6%
* 2008971200 8,3% 6%
* 2008971400 8,3% 6%
* 2008971600 8,3% 6%
* 2008971800 8,3% 6%
* 2008973200 8,3% 6%
* 2008973400 8,3% 6%
* 2008973600 8,3% 6%
* 2008973800 8,3% 6%
* 2008975100 8,3% 6%
* 2008975900 8,3% 6%
* 2008977200 8,3% 6%
* 2008977400 8,3% 6%
* 2008977600 8,3% 6%
* 2008977800 8,3% 6%
* 2008979200 8,3% 6%
* 2008979300 8,3% 6%
* 2008979400 8,3% 6%
* 2008979600 8,3% 6%
* 2008979700 8,3% 6%
* 2008979800 8,3% 6%
* 2009712001 12%, nhưng không ít hơn 0,06 1 euro mỗi lít 12%, nhưng không ít hơn 0,056 1 euro mỗi lít
* 2009791100 12%, nhưng không ít hơn 0,06 1 euro mỗi lít 12%, nhưng không ít hơn 0,056 1 euro mỗi lít
* 2009811903 10%, nhưng không ít hơn 0,05 1 euro mỗi lít 10%
* 2009813103 10%, nhưng không ít hơn 0,046 1 euro mỗi lít 10%
* 2009893803 10%, nhưng không ít hơn 0,05 1 euro mỗi lít 10%
* 2009897903 10%, nhưng không ít hơn 0,046 1 euro mỗi lít 10%
* 2009902903 10%, nhưng không ít hơn 0,05 1 euro mỗi lít 10%
* 2009905104 10%, nhưng không ít hơn 0,05 1 euro mỗi lít 10%
* 2009905903 10%, nhưng không ít hơn 0,05 1 euro mỗi lít 10%
* 2102101000 15% 14%
* 2102103100 16,7% 14,6%
* 2102109000 15% 14%
* 2103100000 10,8% 9,4%
* 2103309000 12% 11%
* 2103901000 7,5% 6%
* 2103909001 8,3% 6%
* 2103909009 8,3% 6%
* 2105001000 11,3% 10%
* 2105009100 11,3% 10%
* 2105009900 11,3% 10%
* 2106102000 7,5% 5%
* 2106108000 7,5% 5%
* 2106903000 9,8% 8%
* 2106905100 9,8% 8%
* 2106905500 9,8% 8%
* 2106905900 11,3% 10%
* 2106909801 14%, nhưng không ít hơn 0,84 1 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0,72 1 euro mỗi kg
* 2106909802 10%, nhưng không ít hơn 0,4 1 euro mỗi kg 9,4%, nhưng không ít hơn 0,38 1 euro mỗi kg
* 2201101900 15%, nhưng không ít hơn 0,07 1 euro mỗi lít 14%, nhưng không ít hơn 0,066 1 euro mỗi lít
* 2203000100 0,203 1 euro mỗi lít 0,07 1 euro mỗi lít
* 2203000900 0,203 1 euro mỗi lít 0,07 1 euro mỗi lít
* 2203001000 0,203 1 euro mỗi lít 0,07 1 euro mỗi lít
* 2204210600 14,4% 12,5%
* 2204210700 14,4% 12,5%
* 2204210800 14,4% 12,5%
* 2204210900 14,4% 12,5%
* 2204211100 14,4% 12,5%
* 2204211200 14,4% 12,5%
* 2204211300 14,4% 12,5%
* 2204211700 14,4% 12,5%
* 2204211800 14,4% 12,5%
* 2204211900 14,4% 12,5%
* 2204212200 14,4% 12,5%
* 2204212300 14,4% 12,5%
* 2204212400 14,4% 12,5%
* 2204212600 14,4% 12,5%
* 2204212700 14,4% 12,5%
* 2204212800 14,4% 12,5%
* 2204213200 14,4% 12,5%
* 2204213400 14,4% 12,5%
* 2204213600 14,4% 12,5%
* 2204213700 14,4% 12,5%
* 2204213800 14,4% 12,5%
* 2204214200 14,4% 12,5%
* 2204214300 14,4% 12,5%
* 2204214400 14,4% 12,5%
* 2204214600 14,4% 12,5%
* 2204214700 14,4% 12,5%
* 2204214800 14,4% 12,5%
* 2204216200 14,4% 12,5%
* 2204216600 14,4% 12,5%
* 2204216700 14,4% 12,5%
* 2204216800 14,4% 12,5%
* 2204216900 14,4% 12,5%
* 2204217100 14,4% 12,5%
* 2204217400 14,4% 12,5%
* 2204217600 14,4% 12,5%
* 2204217700 14,4% 12,5%
* 2204217800 14,4% 12,5%
* 2204217900 14,4% 12,5%
* 2204218000 14,4% 12,5%
* 2204218100 14,4% 12,5%
* 2204218200 14,4% 12,5%
* 2204218300 14,4% 12,5%
* 2204218400 14,4% 12,5%
* 2204218500 14,4% 12,5%
* 2204218600 14,4% 12,5%
* 2204218700 14,4% 12,5%
* 2204218800 14,4% 12,5%
* 2204218900 14,4% 12,5%
* 2204219000 14,4% 12,5%
* 2204219100 14,4% 12,5%
* 2204219200 14,4% 12,5%
* 2204219300 14,4% 12,5%
* 2204219400 14,4% 12,5%
* 2204219500 14,4% 12,5%
* 2204219600 14,4% 12,5%
* 2204219700 14,4% 12,5%
* 2204219800 14,4% 12,5%
* 2204291000 14,4% 12,5%
* 2204291101 14,4% 12,5%
* 2204291109 14,4% 12,5%
* 2204291201 14,4% 12,5%
* 2204291209 14,4% 12,5%
* 2204291301 14,4% 12,5%
* 2204291309 14,4% 12,5%
* 2204291701 14,4% 12,5%
* 2204291709 14,4% 12,5%
* 2204291801 14,4% 12,5%
* 2204291809 14,4% 12,5%
* 2204294201 14,4% 12,5%
* 2204294209 14,4% 12,5%
* 2204294301 14,4% 12,5%
* 2204294309 14,4% 12,5%
* 2204294401 14,4% 12,5%
* 2204294409 14,4% 12,5%
* 2204294601 14,4% 12,5%
* 2204294609 14,4% 12,5%
* 2204294701 14,4% 12,5%
* 2204294709 14,4% 12,5%
* 2204294801 14,4% 12,5%
* 2204294809 14,4% 12,5%
* 2204295801 14,4% 12,5%
* 2204295809 14,4% 12,5%
* 2204297901 14,4% 12,5%
* 2204297909 14,4% 12,5%
* 2204298001 14,4% 12,5%
* 2204298009 14,4% 12,5%
* 2204298101 14,4% 12,5%
* 2204298109 14,4% 12,5%
* 2204298201 14,4% 12,5%
* 2204298209 14,4% 12,5%
* 2204298301 14,4% 12,5%
* 2204298309 14,4% 12,5%
* 2204298401 14,4% 12,5%
* 2204298409 14,4% 12,5%
* 2204298501 14,4% 12,5%
* 2204298509 14,4% 12,5%
* 2204298601 14,4% 12,5%
* 2204298609 14,4% 12,5%
* 2204298701 14,4% 12,5%
* 2204298709 14,4% 12,5%
* 2204298801 14,4% 12,5%
* 2204298809 14,4% 12,5%
* 2204298901 14,4% 12,5%
* 2204298909 14,4% 12,5%
* 2204299001 14,4% 12,5%
* 2204299009 14,4% 12,5%
* 2204299101 14,4% 12,5%
* 2204299109 14,4% 12,5%
* 2204299201 14,4% 12,5%
* 2204299209 14,4% 12,5%
* 2204299301 14,4% 12,5%
* 2204299309 14,4% 12,5%
* 2204299401 14,4% 12,5%
* 2204299409 14,4% 12,5%
* 2204299501 14,4% 12,5%
* 2204299509 14,4% 12,5%
* 2204299601 14,4% 12,5%
* 2204299609 14,4% 12,5%
* 2204299701 14,4% 12,5%
* 2204299709 14,4% 12,5%
* 2204299801 14,4% 12,5%
* 2204299809 14,4% 12,5%
* 2205101000 14% 12%
* 2205109000 14% 12%
* 2205901000 14% 12%
* 2205909000 14% 12%
* 2206001000 14,4% 12,5%
* 2206003100 14,4% 12,5%
* 2206003901 14,4% 12,5%
* 2206003909 14,4% 12,5%
* 2206005100 14,4% 12,5%
* 2206005901 14,4% 12,5%
* 2206008100 14,4% 12,5%
* 2206008901 14,4% 12,5%
* 2309101100 12,5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,08 1 euro mỗi kg
* 2309101300 12,5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,08 1 euro mỗi kg
* 2309101500 12,5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,08 1 euro mỗi kg
* 2309101900 12,5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,08 1 euro mỗi kg
* 2309103100 12,5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,08 1 euro mỗi kg
* 2309103300 12,5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,08 1 euro mỗi kg
* 2309103900 12,5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,08 1 euro mỗi kg
* 2309105100 12,5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,08 1 euro mỗi kg
* 2309105300 12,5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,08 1 euro mỗi kg
* 2309105900 12,5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,08 1 euro mỗi kg
* 2309107000 12,5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,08 1 euro mỗi kg
* 2309109000 12,5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,08 1 euro mỗi kg
* 2402100000 22,2%, nhưng không ít hơn 2,22 1000 euro cho mỗi mảnh 19,6%, nhưng không ít hơn 1,96 1000 euro cho mỗi mảnh
* 2402900000 22,5%, nhưng không ít hơn 2,25 1000 euro cho mỗi mảnh 20%, nhưng không ít hơn 2 1000 euro cho mỗi mảnh
* 2801100000 7,3% 6,4%
* 2815200000 6,6% 5,5%
* 2815300000 6,6% 5,5%
* 2826120000 9% 7%
* 2826300000 9,3% 7,4%
* 2849100000 9,3% 7,4%
* 2903150000 6,6% 5,5%
* 2905310000 7,8% 7%
* 2910300000 6,6% 5,5%
* 3004200001 6,8% 4%
* 3004200003 7,5% 5%
* 3004320001 6,8% 4%
* 3004320009 4% 3%
* 3004390001 4% 3%
* 3004400005 7,5% 5%
* 3004500001 6,8% 4%
* 3004500005 5% 4%
* 3004900005 6,3% 5%
* 3006200000 7,4% 6,5%
* 3006500000 6,3% 5%
* 3006601001 6,3% 5%
* 3006601009 7,4% 6,5%
* 3006609000 7,4% 6,5%
* 3209100009 8,6% 6,5%
* 3209900000 8,6% 6,5%
* 3215110000 5% 0%
* 3303001000 8,6% 6,5%
* 3303009000 8,6% 6,5%
* 3304100000 9,9% 8,2%
* 3304200000 9,9% 8,2%
* 3304300000 8,6% 6,5%
* 3304910000 9,9% 8,2%
* 3304990000 8,6% 6,5%
* 3305100000 8,6% 6,5%
* 3305200000 8,6% 6,5%
* 3305300000 9,9% 8,2%
* 3305900001 9,9% 8,2%
* 3305900009 8,6% 6,5%
* 3306100000 8,6% 6,5%
* 3307100000 8,6% 6,5%
* 3307200000 8,6% 6,5%
* 3307900008 9,9% 8,2%
* 3401110001 6,5% cộng với 0,018 1 euro mỗi kg 4,5% cộng với 0,02 1 euro mỗi kg
* 3401110009 8,6% 6,5%
* 3401190000 8,6% 6,5%
* 3401201000 9,9% 8,2%
* 3401209000 9,9% 8,2%
* 3401300000 9,9% 8,2%
* 3402120000 9,9% 8,2%
* 3402130000 9% 7%
* 3402190000 9,9% 8,2%
* 3402202000 9,9% 8,2%
* 3402209000 9,9% 8,2%
* 3402901009 9,9% 8,2%
* 3402909000 9,9% 8,2%
* 3404200000 10,8% 9,3%
* 3404900001 9,9% 8,2%
* 3404900009 9,9% 8,2%
* 3405100000 10,8% 9,3%
* 3405200000 8,6% 6,5%
* 3405300000 8,6% 6,5%
* 3405400000 8,6% 6,5%
* 3405901010 8,6% 6,5%
* 3405901090 8,6% 6,5%
* 3405909000 8,6% 6,5%
* 3406000000 8,6% 6,5%
* 3601000000 13,3% 11%
* 3602000000 13,3% 11%
* 3603001009 13,3% 11%
* 3603009009 13,3% 11%
* 3604100000 13,3% 11%
* 3604900000 13,3% 11%
* 3605000000 13,3% 11%
* 3606100000 13,3% 11%
* 3606901000 13,3% 11%
* 3606909000 13,3% 11%
* 3703100009 11,9% 9,2%
* 3703200000 11,9% 9,2%
* 3703900000 11,9% 9,2%
* 3706101000 10% 9,2%
* 3706109100 10% 9,2%
* 3706109900 10% 9,2%
* 3706901000 10% 9,2%
* 3706903100 10% 9,2%
* 3706905100 10% 9,2%
* 3706909100 10% 9,2%
* 3706909900 10% 9,2%
* 3801300000 9% 7%
* 3823120000 7,5% 5%
* 3823130000 10,8% 9,3%
* 3823191000 7,5% 5%
* 3823193000 7,5% 5%
* 3823199000 7,5% 5%
* 3902200000 7,4% 6,5%
* 3904501000 7,4% 6,5%
* 3904509000 7,4% 6,5%
* 3904610000 7,4% 6,5%
* 3904691000 7,4% 6,5%
* 3904692000 7,4% 6,5%
* 3904698000 7,4% 6,5%
* 3904900000 7,4% 6,5%
* 3906100000 6%, nhưng không ít hơn 0,148 1 euro mỗi kg 4,6%, nhưng không ít hơn 0,13 1 euro mỗi kg
* 3914000000 7,4% 6,5%
* 3916100000 7,4% 6,5%
* 3916200000 7,4% 6,5%
* 3916901000 7,4% 6,5%
* 3916905000 7,4% 6,5%
* 3916909000 7,4% 6,5%
* 3918101000 13,3%, nhưng không ít hơn 0,198 1 euro mỗi kg 11%, nhưng không ít hơn 0,164 1 euro mỗi kg
* 3918109000 13,3%, nhưng không ít hơn 0,198 1 euro mỗi kg 11%, nhưng không ít hơn 0,164 1 euro mỗi kg
* 3918900000 11,6%, nhưng không ít hơn 0,198 1 euro mỗi kg 8,8%, nhưng không ít hơn 0,164 1 euro mỗi kg
* 3919900000 7,4% 6,5%
* 3920491001 9,9% 8,2%
* 3920731000 7,4% 6,5%
* 3920738000 7,4% 6,5%
* 3920799000 7,4% 6,5%
* 3920910000 7,4% 6,5%
* 3920940000 7,4% 6,5%
* 3922100000 11,9% 9,2%
* 3922200000 11,9% 9,2%
* 3922900000 11,9% 9,2%
* 3923210000 11,9% 9,2%
* 3923291000 11,9% 9,2%
* 3923299000 11,9% 9,2%
* 3923309010 11,9% 9,2%
* 3923309090 11,9% 9,2%
* 3923401001 11,9% 9,2%
* 3923401002 11,9% 9,2%
* 3923401009 11,9% 9,2%
* 3923409000 11,9% 9,2%
* 3923900000 9,9% 6,5%
* 3924100000 11,9% 9,2%
* 3924900001 11,9% 9,2%
* 3924900009 11,9% 9,2%
* 3925100000 11,9% 9,2%
* 3925200000 11,9% 9,2%
* 3925300000 11,9% 9,2%
* 3925901000 11,9% 9,2%
* 3925902000 11,9% 9,2%
* 3925908001 11,9% 9,2%
* 3925908009 11,9% 9,2%
* 3926100000 11,9% 9,2%
* 3926200000 11,9% 9,2%
* 3926400000 11,9% 9,2%
* 3926905000 11,9% 9,2%
* 3926909200 11,9% 9,2%
* 3926909703 10% 9,2%
* 3926909708 8,8% 5%
* 3926909709 11,9% 9,2%
* 4011100003 14%, nhưng không ít hơn 3,41 1 euro cho mỗi mảnh 12%, nhưng không ít hơn 2,48 1 euro cho mỗi mảnh
* 4011100009 14%, nhưng không ít hơn so với euro 3,41 cho 1sht 12%, nhưng không ít hơn 2,48 1 euro cho mỗi mảnh
* 4012130001 11% 8%
* 4012200001 11% 8%
* 4012200009 17%, nhưng không ít hơn 2,48 1 euro cho mỗi mảnh 16%, nhưng không ít hơn 1,24 1 euro cho mỗi mảnh
* 4013100009 11,3% 10%
* 4013200000 12% 11%
* 4016995209 9,8% 8%
* 4016995709 9,8% 8%
* 4016999101 7,5% 5%
* 4016999109 10% 9%
* 4016999702 10% 9%
* 4016999703 7,5% 5%
* 4201000000 12,8% 10,4%
* 4202111000 15% 14%
* 4202119000 15,2% 13,6%
* 4202210000 14,4% 12,5%
* 4202221000 14,4% 12,5%
* 4202229000 14,4% 12,5%
* 4202290000 14% 12%
* 4202310000 14,4% 12,5%
* 4202929100 14,4% 12,5%
* 4303900000 12,5% 10%
* 4401210000 7,5% 5%
* 4403100001 9,8% 8%
* 4403100004 9,8% 8%
* 4403410000 7,5% 5%
* 4403491000 7,5% 5%
* 4403493500 7,5% 5%
* 4403499500 7,5% 5%
* 4403993000 9,8% 8%
* 4407211000 5% 3%
* 4407219100 5% 3%
* 4407219900 5% 3%
* 4407221000 5% 3%
* 4407229100 5% 3%
* 4407229900 5% 3%
* 4407251000 5% 3%
* 4407253000 5% 3%
* 4407255000 5% 3%
* 4407259000 5% 3%
* 4407261000 5% 3%
* 4407263000 5% 3%
* 4407265000 5% 3%
* 4407269000 5% 3%
* 4407271000 7,5% 5%
* 4407279100 7,5% 5%
* 4407279900 7,5% 5%
* 4407281000 7,5% 5%
* 4407289100 7,5% 5%
* 4407289900 7,5% 5%
* 4407291500 7,5% 5%
* 4407292000 7,5% 5%
* 4407292500 7,5% 5%
* 4407294500 7,5% 5%
* 4407296100 7,5% 5%
* 4407296800 7,5% 5%
* 4407298300 7,5% 5%
* 4407298500 7,5% 5%
* 4407299500 7,5% 5%
* 4408101504 11% 10%
* 4408311109 5% 4%
* 4408901507 11% 10%
* 4408901508 11% 10%
* 4408908507 11% 10%
* 4408908508 11% 10%
* 4408909507 11% 10%
* 4408909508 11% 10%
* 4409101100 9,8% 8%
* 4409101800 10% 9%
* 4409299900 9% 8%
* 4410111000 12,8% 10,4%
* 4410113000 7,5% 5%
* 4410115000 7,5% 5%
* 4410119000 9,8% 8%
* 4410121000 9,8% 8%
* 4410129000 9,8% 8%
* 4410190001 9,8% 8%
* 4410190002 12,8% 10,4%
* 4410190003 7,5% 5%
* 4410190008 9,8% 8%
* 4410900000 9,8% 8%
* 4411121000 7,5% 5%
* 4411129000 7,5% 5%
* 4411131000 7,5% 5%
* 4411139000 7,5% 5%
* 4411141000 7,5% 5%
* 4411149000 7,5% 5%
* 4411921000 7,5% 5%
* 4411929000 7,5% 5%
* 4411931000 7,5% 5%
* 4411939000 7,5% 5%
* 4411941000 7,5% 5%
* 4411949000 7,5% 5%
* 4412100004 11,3% 10%
* 4412100009 11% 10%
* 4412941001 11% 10%
* 4412949000 11% 10%
* 4412993001 11% 10%
* 4412995009 11% 10%
* 4412998500 11% 10%
* 4415109000 10,5% 9%
* 4418101000 16,4% 15,2%
* 4418201000 15,2% 13,6%
* 4418205000 12,5% 10%
* 4418208000 11% 10%
* 4418400000 12,5% 10%
* 4418500000 12,5% 10%
* 4418710000 13,3% 11%
* 4419001000 9,8% 8%
* 4419009000 9,8% 8%
* 4420101100 9,8% 8%
* 4420101900 9,8% 8%
* 4420901000 9,8% 8%
* 4420909100 9,8% 8%
* 4420909900 9,8% 8%
* 4421100000 10,5% 9%
* 4421909100 10,5% 9%
* 4421909800 10,5% 9%
* 4601211000 11,6% 8,8%
* 4601219000 11,6% 8,8%
* 4601221000 11,6% 8,8%
* 4601229000 11,6% 8,8%
* 4601291000 11,6% 8,8%
* 4601299000 11,6% 8,8%
* 4601920500 12,5% 10%
* 4601921000 12,5% 10%
* 4601929000 12,5% 10%
* 4601930500 12,5% 10%
* 4601931000 12,5% 10%
* 4601939000 12,5% 10%
* 4601940500 12,5% 10%
* 4601941000 12,5% 10%
* 4601949000 12,5% 10%
* 4601990500 12,5% 10%
* 4601991000 11% 8%
* 4601999000 11% 8%
* 4602110000 11,6% 8,8%
* 4602120000 11,6% 8,8%
* 4602191000 11,6% 8,8%
* 4602199000 11,6% 8,8%
* 4602900000 12,5% 10%
* 4701001000 9,4% 7,5%
* 4701009000 9,4% 7,5%
* 4702000000 7,5% 5%
* 4703110000 10% 9%
* 4703190000 10% 9%
* 4703210009 9% 7%
* 4802200000 7,5% 5%
* 4802409000 7,5% 5%
* 4802562000 7,5% 5%
* 4802568000 7,5% 5%
* 4802611501 7,5% 5%
* 4803001000 11,3% 10%
* 4803003900 11,3% 10%
* 4804111100 11,3% 10%
* 4804111500 11,3% 10%
* 4804111900 11,3% 10%
* 4804119000 11,3% 10%
* 4804191200 11,3% 10%
* 4804191900 11,3% 10%
* 4804193000 11,3% 10%
* 4804199000 11,3% 10%
* 4804211000 11,3% 10%
* 4804219000 11,3% 10%
* 4804318000 11,3% 10%
* 4804395100 11,3% 10%
* 4804395800 11,3% 10%
* 4804398000 11,3% 10%
* 4804419100 11,3% 10%
* 4804419800 11,3% 10%
* 4804420000 11,3% 10%
* 4804490009 11,3% 10%
* 4804510000 11,3% 10%
* 4804520000 11,3% 10%
* 4804591000 11,3% 10%
* 4804599000 11,3% 10%
* 4805110000 11,3% 10%
* 4805400000 11,3% 10%
* 4805500000 11,3% 10%
* 4806200000 6,3% 5%
* 4806300000 6,3% 5%
* 4806401000 6,3% 5%
* 4807003000 6,3% 5%
* 4807008000 6,3% 5%
* 4808100000 14% 12%
* 4808400001 15,8% 14,4%
* 4808400009 14% 12%
* 4808900000 14% 12%
* 4809200000 9% 7%
* 4809901000 11,3% 10%
* 4809909000 11,3% 10%
* 4810132009 7,5% 5%
* 4810142000 7,5% 5%
* 4810191000 10,5% 9%
* 4811510001 11,3% 10%
* 4811900000 7% 5%
* 4814200000 7,5%, nhưng không ít hơn 0,11 1 euro mỗi kg 5%, nhưng không ít hơn 0,1 1 euro mỗi kg
* 4816200000 12% 11%
* 4816900000 12% 11%
* 4817100000 11,3% 10%
* 4817200000 12% 11%
* 4817300000 12% 11%
* 4818101000 12,5% 10%
* 4818109000 15,5% 14%
* 4818209100 11,3% 10%
* 4818300000 11,3% 10%
* 4818500000 11,3% 10%
* 4820101000 12% 11%
* 4820103000 11,3% 10%
* 4820105000 11,3% 10%
* 4820109000 12% 11%
* 4820300000 11,3% 10%
* 4820500000 11,3% 10%
* 4820900000 11,3% 10%
* 4823610000 12% 11%
* 4823691000 12% 11%
* 4823699000 12% 11%
* 4823701000 12% 11%
* 4823709000 12% 11%
* 4823904000 7,5% 5%
* 4823908594 9% 7%
* 4823908595 11,3% 10%
* 4823908596 11,3% 10%
* 4907009000 7,5% 5%
* 5111200000 11,3% 10%
* 5111301000 11,3% 10%
* 5111309000 11,3% 10%
* 5111901000 11,3% 10%
* 5111909100 11,3% 10%
* 5111909900 11,3% 10%
* 5112199000 11,3% 10%
* 5112301000 11,3% 10%
* 5112303000 11,3% 10%
* 5112309000 11,3% 10%
* 5112901000 11,3% 10%
* 5112909100 11,3% 10%
* 5112909300 11,3% 10%
* 5112909900 11,3% 10%
* 5113000000 11,3% 10%
* 5208390000 11,3% 10%
* 5208420000 11,3% 10%
* 5208490000 11,3% 10%
* 5209110000 11,3% 10%
* 5209120000 12,5% 10%
* 5209190000 11,3% 10%
* 5212159000 11,3% 10%
* 5212211000 11,3% 10%
* 5212219000 11,3% 10%
* 5212221000 11,3% 10%
* 5212229000 11,3% 10%
* 5212231000 11,3% 10%
* 5212239000 11,3% 10%
* 5212241000 11,3% 10%
* 5212249000 11,3% 10%
* 5212251000 11,3% 10%
* 5212259000 11,3% 10%
* 5301100000 12% 11%
* 5301210000 12% 11%
* 5301290000 12% 11%
* 5301300000 12% 11%
* 5402110000 14% 12%
* 5602101100 12% 11%
* 5602101900 12% 11%
* 5602103100 12% 11%
* 5602103800 12% 11%
* 5602109000 12% 11%
* 5602210000 11,3% 10%
* 5602290000 11,3% 10%
* 5602900000 11,3% 10%
* 5607210000 12% 11%
* 5607290000 12% 11%
* 5607410000 12% 11%
* 5607491100 11,3% 10%
* 5607491900 11,3% 10%
* 5607499000 11,3% 10%
* 5607501100 12% 11%
* 5607501900 12% 11%
* 5607503000 12% 11%
* 5607509000 12% 11%
* 5607902000 10,5% 9%
* 5607909000 10,8% 9,4%
* 5701101000 10,7%, nhưng không dưới 0,38 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5701109000 10,7%, nhưng không dưới 0,38 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5701901000 10,7%, nhưng không dưới 0,38 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5701909000 10,7%, nhưng không dưới 0,38 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5702100000 10,7%, nhưng không dưới 0,41 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5702200000 10,7%, nhưng không dưới 0,41 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5702311000 10,7%, nhưng không dưới 0,41 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5702318000 10,7%, nhưng không dưới 0,41 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5702411000 10,7%, nhưng không dưới 0,41 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5702419000 10,7%, nhưng không dưới 0,41 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5702490000 10,7%, nhưng không dưới 0,41 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5702501000 10,7%, nhưng không dưới 0,41 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5702910000 10,7%, nhưng không dưới 0,41 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5703100000 10,7%, nhưng không dưới 0,41 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5703902001 10,7%, nhưng không dưới 0,41 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5703902009 10,7%, nhưng không dưới 0,406 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5703908000 10,7%, nhưng không dưới 0,406 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5705008000 10,7%, nhưng không dưới 0,41 euro 1 m² 0,38 euro cho 1 m²
* 5801100000 14% 12%
* 5801210000 14% 12%
* 5801220000 14% 12%
* 5801230000 14% 12%
* 5801260000 14% 12%
* 5801270000 14% 12%
* 5801310000 14% 12%
* 5801320000 14% 12%
* 5801330000 14% 12%
* 5801360000 14% 12%
* 5801370000 14% 12%
* 5802110000 14% 12%
* 5802190000 14% 12%
* 5802200000 14% 12%
* 5802300000 14% 12%
* 5803001000 14% 12%
* 5803003000 14% 12%
* 5803009000 14% 12%
* 5804101000 14% 12%
* 5804109000 14% 12%
* 5804211000 14% 12%
* 5804219000 14% 12%
* 5804291000 14% 12%
* 5804299000 14% 12%
* 5804300000 14% 12%
* 5805000000 14% 12%
* 5806100000 14% 12%
* 5806200000 14% 12%
* 5806310000 14% 12%
* 5806329000 14% 12%
* 5806390000 14% 12%
* 5806400000 14% 12%
* 5807101000 14% 12%
* 5807109000 14% 12%
* 5807901000 14% 12%
* 5807909000 14% 12%
* 5810101000 14% 12%
* 5810109000 14% 12%
* 5810911000 15% 14,4%
* 5810919000 15% 14,4%
* 5810991000 15% 14,4%
* 5810999000 15% 14,4%
* 5811000000 15% 14,4%
* 5904900009 10%, nhưng không ít hơn 0,25 1 euro mỗi kg 10% cộng với 0,038 1 euro mỗi kg
* 5905001000 11,3% 10%
* 5905003000 11,3% 10%
* 5905005000 11,3% 10%
* 5905007000 11,3% 10%
* 5905009000 11,3% 10%
* 6203221000 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6203228000 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6203238000 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6203291100 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6203291800 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6203299000 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6204420000 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6204621100 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6204623100 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6204623300 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6204629000 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6204631100 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6204631800 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6204639000 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6204693900 10%, nhưng không ít hơn 1,9 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,88 1 euro mỗi kg
* 6208190001 10%, nhưng không ít hơn 1,7 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,6 1 euro mỗi kg
* 6211324200 10%, nhưng không ít hơn 1,33 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 1,1 1 euro mỗi kg
* 6306120000 15,8% 14,4%
* 6306220000 15% 14%
* 6306290001 17% 16%
* 6306290009 15,8% 14,4%
* 6306300000 17% 16%
* 6306400000 15,8% 14,4%
* 6306900000 15,8% 14,4%
* 6307109000 11,7%, nhưng không ít hơn 0,53 1 euro mỗi kg 11,7%, nhưng không ít hơn 0,51 1 euro mỗi kg
* 6310100009 17% 16%
* 6401100000 3,8% cộng với 0,74 1 euro cho cặp vợ chồng 0,75 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6401921000 3,8% cộng với 0,74 1 euro cho cặp vợ chồng 0,75 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6401929000 3,8% cộng với 0,74 1 euro cho cặp vợ chồng 0,75 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6401990000 3,8% cộng với 0,74 1 euro cho cặp vợ chồng 0,75 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6402121000 0,9% cộng với 0,17 1 euro cho cặp vợ chồng 0,28 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6402200000 3,8% cộng với 0,43 1 euro cho cặp vợ chồng 0,34 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6402911000 3,8% cộng với 0,43 1 euro cho cặp vợ chồng 0,34 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6402919000 3,8% cộng với 0,43 1 euro cho cặp vợ chồng 0,34 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6402990500 3,8% cộng với 0,43 1 euro cho cặp vợ chồng 0,34 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6402993100 3,8% cộng với 0,43 1 euro cho cặp vợ chồng 0,34 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6402993900 3,8% cộng với 0,43 1 euro cho cặp vợ chồng 0,34 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6402995000 3,8% cộng với 0,43 1 euro cho cặp vợ chồng 0,34 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6402999100 3,8% cộng với 0,43 1 euro cho cặp vợ chồng 0,34 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6402999300 3,8% cộng với 0,43 1 euro cho cặp vợ chồng 0,34 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6402999600 3,8% cộng với 0,43 1 euro cho cặp vợ chồng 0,34 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6402999800 3,8% cộng với 0,39 1 euro cho cặp vợ chồng 0,28 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403120000 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,5 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403190000 1,15 1 euro cho cặp vợ chồng 0,34 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403200000 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,5 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403511500 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403511900 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403519100 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403519500 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403519900 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403591100 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,5 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403593100 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,5 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403593900 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403599500 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403599900 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403911100 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403911600 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403911800 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403919600 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403919800 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403993600 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403999100 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403999300 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403999600 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6403999800 1,63 1 euro cho cặp vợ chồng 1,25 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6404110000 5,2%, nhưng không ít hơn 0,56 1 euro cho cặp vợ chồng 0,47 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6404199000 5,2%, nhưng không ít hơn 0,56 1 euro cho cặp vợ chồng 0,47 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6404209000 5,2%, nhưng không ít hơn 0,56 1 euro cho cặp vợ chồng 0,47 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6405100009 3,6%, nhưng không ít hơn 0,46 1 euro cho cặp vợ chồng 0,28 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6405909000 3,6%, nhưng không ít hơn 0,46 1 euro cho cặp vợ chồng 0,28 1 euro cho cặp vợ chồng
* 6506999010 17% 16%
* 6506999020 17% 16%
* 6506999030 17% 16%
* 6506999040 17% 16%
* 6506999050 17% 16%
* 6506999060 17% 16%
* 6506999080 17% 16%
* 6805200000 9,3% 7%
* 6805300009 10% 8%
* 6806100008 11,3% 10%
* 6806201000 12,8% 12%
* 6806209000 11,3% 10%
* 6806900000 12,8% 12%
* 6807100001 12,8% 12%
* 6809110000 12,8% 12%
* 6810190009 11,3% 10%
* 6815109001 15,8% 14,4%
* 6815200000 7,5% 5%
* 6815990001 11,3% 10%
* 6815990009 13,2% 12,6%
* 6901000000 17% 16%
* 6902100000 14% 12%
* 6902201000 15,2% 13,6%
* 6902209100 15,2% 13,6%
* 6902209900 15,2% 13,6%
* 6902900000 15,8% 14,4%
* 6903100000 15,2% 13,6%
* 6903201000 15,2% 13,6%
* 6903209000 15,2% 13,6%
* 6903901000 15,8% 14,4%
* 6903909000 15,2% 13,6%
* 6905100000 17% 16%
* 6905900000 17% 16%
* 6906000000 17% 16%
* 6910100000 12,5% 10%
* 6910900000 14% 12%
* 6911100000 15,2% 13,6
* 6911900000 14,4% 12,5%
* 6912005000 15,2% 13,6%
* 6913100000 14,4% 12,5%
* 6913909300 14% 12%
* 6913909800 14% 12%
* 7007111009 11,3% 10%
* 7007119000 9,4% 7,5%
* 7007212009 11,3% 10%
* 7010200000 11,3% 10%
* 7010904300 10% 8,5%
* 7010905300 11,3% 10%
* 7010909109 11,3% 10%
* 7010909909 11,3% 10%
* 7013229000 11,3% 10%
* 7013289000 11,3% 10%
* 7013339100 11,3% 10%
* 7013339900 11,3% 10%
* 7013371000 11,3% 10%
* 7013375900 11,3% 10%
* 7013379100 11,3% 10%
* 7013379900 11,3% 10%
* 7013411000 11,3% 10%
* 7013419000 11,3% 10%
* 7013420000 11,3% 10%
* 7013491000 11,3% 10%
* 7013911000 10,1% 8,5%
* 7013919000 10,1% 8,5%
* 7013990000 11,3% 10%
* 7016100000 11,3% 10%
* 7016901000 11,3% 10%
* 7016904009 11,3% 10%
* 7016907009 11,3% 10%
* 7018200000 14% 13%
* 7018901000 14% 13%
* 7018909000 14% 13%
* 7019310000 11,3% 10%
* 7019320009 11,3% 10%
* 7019390008 11,3% 10%
* 7019400000 11,3% 10%
* 7019510000 6,3% 5%
* 7019520000 6,3% 5%
* 7019590000 6,3% 5%
* 7020000700 12,5% 10%
* 7020008000 11,3% 10%
* 7101220000 14% 12%
* 7102390000 12,5% 10%
* 7103910000 15% 13,6%
* 7104100000 17% 16%
* 7104200001 17% 16%
* 7104200009 17% 16%
* 7104900001 16,4% 15,2%
* 7104900009 16,4% 15,2%
* 7105900000 17% 16%
* 7106100000 14,4% 12,5%
* 7106910001 14,4% 12,5%
* 7106910009 14,4% 12,5%
* 7106920000 14,4% 12,5%
* 7107000000 18,8% 18,4%
* 7108110000 14,4% 12,5%
* 7108120001 15,2% 13,6%
* 7108120009 15,2% 13,6%
* 7108131000 17% 16%
* 7108138000 17% 16%
* 7108200001 17% 16%
* 7108200009 17% 16%
* 7109000000 17% 16%
* 7110290000 17% 16%
* 7110310000 17% 16%
* 7110390000 17% 16%
* 7110410000 17% 16%
* 7110490000 17% 16%
* 7111000000 18,8% 18,4%
* 7113110000 14% 12%
* 7113190000 14% 12%
* 7114110000 17% 16%
* 7114190000 14,6% 12,8%
* 7115100000 17% 16%
* 7115900000 17% 16%
* 7117110000 10,6%, nhưng không ít hơn 3,25 1 euro mỗi kg 3 1 euro mỗi kg
* 7117190000 10,6%, nhưng không ít hơn 3,25 1 euro mỗi kg 3 1 euro mỗi kg
* 7117900000 10,6%, nhưng không ít hơn 3,25 1 euro mỗi kg 3 1 euro mỗi kg
* 7304410005 7,5% 5%
* 7304499900 11,3% 10%
* 7304518101 7,5% 5%
* 7304518901 7,5% 5%
* 7304518909 11,3% 10%
* 7304599201 7,5% 5%
* 7304900001 7,5% 5%
* 7305190000 11,3% 10%
* 7307221000 10,5% 9%
* 7307229000 10,5% 9%
* 7308200000 11,3% 10%
* 7310211901 17,58 1000 euro cho mỗi mảnh 15,84 1000 euro cho mỗi mảnh
* 7310291000 12% 11%
* 7312104909 11,3% 10%
* 7312106109 11,3% 10%
* 7312106909 11,3% 10%
* 7312108108 11,3% 10%
* 7312108908 11,3% 10%
* 7312109809 11,3% 10%
* 7313000000 11,3% 10%
* 7314120000 11,3% 10%
* 7314140000 11,3% 10%
* 7314190000 11,3% 10%
* 7314201000 11,3% 10%
* 7314209000 11,3% 10%
* 7314310000 11,3% 10%
* 7314390000 11,3% 10%
* 7314411000 11,3% 10%
* 7314419000 11,3% 10%
* 7314421000 11,3% 10%
* 7314429000 11,3% 10%
* 7314490000 11,3% 10%
* 7314500000 11,3% 10%
* 7315120000 11,3% 10%
* 7315190000 14,3% 14%
* 7315890000 11,3% 10%
* 7317001000 11,3% 10%
* 7317002000 7,5% 5%
* 7319901000 11,3% 10%
* 7321900000 12% 11%
* 7322900001 7,5% 5%
* 7322900009 9,4% 7,5%
* 7324100001 7,5% 5%
* 7324290000 11,3% 10%
* 7324900001 7,5% 5%
* 7325910000 11,3% 10%
* 7326208001 7,5% 5%
* 7326208009 11,3% 10%
* 7604299000 12% 10%
* 7606111000 14% 12%
* 7606119100 14% 12%
* 7606119300 16,3% 15%
* 7606119900 14% 12%
* 7606122001 16,3% 15%
* 7606122002 14% 12%
* 7606129201 16,3% 15%
* 7606129309 14% 12%
* 7606129900 14% 12%
* 7606910000 14% 12%
* 7606920000 14% 12%
* 7607111109 14% 12%
* 7607111909 14% 12%
* 7607119000 14% 12%
* 7607191000 14% 12%
* 7607199009 14% 12%
* 7607201000 14% 12%
* 7607209000 14% 12%
* 7608100001 11% 8%
* 7608202001 11% 8%
* 7608208104 11% 8%
* 7608208903 11% 8%
* 7610100000 14% 12%
* 7610901000 15,2% 13,6%
* 7610909000 12,5% 10%
* 7611000000 10% 9%
* 7616991009 10% 9%
* 8104110000 8,3% 6%
* 8107200000 9,8% 8%
* 8110100000 8,3% 6%
* 8110900000 8,3% 6%
* 8112510000 11,3% 10%
* 8112590000 11,3% 10%
* 8112921000 11,3% 10%
* 8112923100 11,3% 10%
* 8112928100 11,3% 10%
* 8112928900 11,3% 10%
* 8112929100 11,3% 10%
* 8112992001 11,3% 10%
* 8112993000 11,3% 10%
* 8112997001 11,3% 10%
* 8203200009 10% 9%
* 8210000000 14% 12%
* 8211920000 9% 7%
* 8211930000 8,3% 6%
* 8212109000 14% 12%
* 8212200000 15% 13,6%
* 8212900000 14% 12%
* 8215201000 15% 13,6%
* 8301100000 17% 16%
* 8301401100 15,2% 13,6%
* 8301401900 15,2% 13,6%
* 8301409000 15,2% 13,6%
* 8301500000 17% 16%
* 8301600009 17% 16%
* 8301700000 17% 16%
* 8302300009 15,8% 14,4%
* 8302411000 12,5% 10%
* 8302415000 12,5% 10%
* 8302419000 12,5% 10%
* 8302500000 15,2% 13,6%
* 8302600009 14% 12%
* 8303004000 12,8% 10,4%
* 8303009000 12,8% 10,4%
* 8304000000 17% 16%
* 8305100000 17% 16%
* 8305200000 15,8% 14,4%
* 8305900000 17% 16%
* 8306100000 16,4% 15,2%
* 8306210000 17% 16%
* 8306290001 17% 16%
* 8306290009 15,5% 14%
* 8306300000 17% 16%
* 8307100009 12,5% 10%
* 8307900009 12,5% 10%
* 8308200000 17% 16%
* 8309100000 15% 13,6%
* 8310000000 17% 16%
* 8311100009 17% 16%
* 8311200000 17% 16%
* 8311300000 17% 16%
* 8311900000 17% 16%
* 8402110009 9,4% 7,5%
* 8402120009 9,4% 7,5%
* 8402191009 7,5% 5%
* 8402199009 7,5% 5%
* 8402900009 7,5% 5%
* 8403901000 12% 11%
* 8403909000 12% 11%
* 8406901000 6,3% 5%
* 8412808001 7,5% 5%
* 8412902001 7,5% 5%
* 8412908001 7,5% 5%
* 8418102001 15%, nhưng không ít hơn 0,13 1 euro mỗi lít 13,6%
* 8418108008 15,8% 14,4%
* 8418302001 14%, nhưng không ít hơn 0,07 1 euro mỗi lít 12%, nhưng không ít hơn 0,06 1 euro mỗi lít
* 8418302002 11% 8%
* 8418302008 15,2% 13,6%
* 8418308001 14%, nhưng không ít hơn 0,05 1 euro mỗi lít 12%, nhưng không ít hơn 0,04 1 euro mỗi lít
* 8418308002 11% 8%
* 8418308008 15,2% 13,6%
* 8418402002 11% 8%
* 8418408002 11% 8%
* 8418501100 15,2% 13,6%
* 8418501900 14% 12%
* 8418509001 14% 12%
* 8418509009 15,2% 13,6%
* 8418610019 9,4% 7,5%
* 8418610091 7,5% 5%
* 8418910000 14,7% 12,9%
* 8418991001 11,3% 10%
* 8418991009 11,3% 10%
* 8418999000 11,3% 10%
* 8426200000 9,8% 8%
* 8426490091 9% 7%
* 8429110090 7,5% 5%
* 8429190009 7,5% 5%
* 8429200099 6% 3%
* 8429401000 7,5% 5%
* 8429409000 7,5% 5%
* 8430500002 7,5% 5%
* 8457101008 6,3% 5%
* 8457109003 9% 7%
* 8457109009 9% 7%
* 8457200000 10% 8%
* 8457301000 10% 8%
* 8457309000 10% 8%
* 8458112001 6,3% 5%
* 8458112009 6,3% 5%
* 8458114109 6,3% 5%
* 8458114901 6,3% 5%
* 8458114909 6,3% 5%
* 8458118000 6,3% 5%
* 8458190000 9,8% 8%
* 8458912002 8,1% 7,5%
* 8458912008 8,1% 7,5%
* 8458918009 10% 8%
* 8458990009 9,8% 8%
* 8459210000 9,8% 8%
* 8459290000 10% 9%
* 8459310000 6,3% 5%
* 8459401009 9,8% 8%
* 8459409000 9,8% 8%
* 8460190000 9,8% 8%
* 8460211100 7,5% 5%
* 8460211500 7,5% 5%
* 8460219002 6,3% 5%
* 8460219008 6,3% 5%
* 8460390000 9,8% 8%
* 8460901000 9,8% 8%
* 8460909008 9,8% 8%
* 8461401104 7,5% 5%
* 8461401109 7,5% 5%
* 8461501100 10% 9%
* 8461501909 10% 9%
* 8461509009 10% 9%
* 8461900000 10% 8%
* 8462211003 7,8% 7%
* 8462211009 7,8% 7%
* 8462218002 7,5% 5%
* 8462218003 7,5% 5%
* 8462218007 7,5% 5%
* 8462291000 9% 7%
* 8462299100 9% 7%
* 8462299800 9% 7%
* 8462491000 9% 7%
* 8462499000 9% 7%
* 8462918009 10% 8%
* 8462992009 9,8% 8%
* 8462998009 10% 8%
* 8467111000 9,8% 8%
* 8467119000 9,8% 8%
* 8467190000 9,8% 8%
* 8467211000 10% 8,5%
* 8467221000 10% 8,5%
* 8467299000 10% 8,5%
* 8467810000 9,8% 8%
* 8467890000 9,8% 8%
* 8467920000 9,8% 8%
* 8481100500 9% 7%
* 8481101908 9,8% 8%
* 8481109909 9% 7%
* 8481201009 9,8% 8%
* 8481209009 9% 8%
* 8481309108 9% 7%
* 8481309909 9% 7%
* 8481401000 10% 9%
* 8481409009 9% 7%
* 8481801900 7% 5%
* 8481804000 9% 7%
* 8481805990 9% 7%
* 8481806100 10% 9%
* 8481806390 9,4% 7,5%
* 8481807399 7,5% 5%
* 8481807900 10% 9%
* 8481808199 9% 7%
* 8481808508 10% 9%
* 8481808700 10% 9%
* 8481809908 9% 7%
* 8501101009 11,3% 10%
* 8501109100 12% 11%
* 8501109300 12% 11%
* 8501529002 11,3% 10%
* 8504210000 8% 7,5%
* 8504312101 11% 8%
* 8504312109 12,8% 10,4%
* 8504312901 11% 8%
* 8504312909 12,8% 10,4%
* 8504318002 11% 8%
* 8504318008 12,8% 10,4%
* 8504320009 9,4% 7,5%
* 8504330001 7,5% 5%
* 8504330009 9,4% 7,5%
* 8504340000 10,5% 9%
* 8505191000 11,3% 10%
* 8505902009 10,5% 9%
* 8505905000 10% 9%
* 8506101809 9,8% 8%
* 8506109100 9,8% 8%
* 8506109809 9,8% 8%
* 8506300000 9,8% 8%
* 8506400000 9,8% 8%
* 8506501000 9,8% 8%
* 8506503000 9,8% 8%
* 8506509000 9,8% 8%
* 8506600000 9,8% 8%
* 8506800500 9,8% 8%
* 8506808000 9,8% 8%
* 8506900000 9,8% 8%
* 8507102003 10%, nhưng không ít hơn 1,95 1 euro cho mỗi mảnh 10%, nhưng không ít hơn 1,5 1 euro cho mỗi mảnh
* 8511100003 7,5% 5%
* 8511200002 7,5% 5%
* 8511500003 7,5% 5%
* 8511800002 7,5% 5%
* 8516310001 9,8% 8%
* 8516500000 14% 12%
* 8518403009 7,5% 5%
* 8518408009 8,1% 7,5%
* 8519812100 9,8% 8%
* 8519812500 9,8% 8%
* 8519819509 11,3% 10%
* 8521102000 7,5% 5%
* 8521109501 7,5% 5%
* 8521109509 10% 8,75%
* 8523495100 7,5% 5%
* 8523495900 7,5% 5%
* 8528699100 12,5% 10%
* 8528699909 11% 8%
* 8528730000 17% 16%
* 8536700001 11,9% 9,2%
* 8539221000 17% 16%
* 8539229000 17% 16%
* 8539311000 11,3% 10%
* 8539319000 11,3% 10%
* 8539322009 12% 11%
* 8539329000 12% 11%
* 8539490000 17% 16%
* 8544190001 14,4% 12,5%
* 8544601000 12% 10%
* 8545110089 9,8% 8%
* 8609009001 15% 13,6%
* 8701100000 11,3% 10%
* 8701209015 11,3%, nhưng không ít hơn 0,2 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 10%, nhưng không ít hơn 0,2 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8701209017 11,3% 10%
* 8701909000 11,3% 10%
* 8702101193 14% 12%
* 8702101199 14% 12%
* 8702109199 14% 12%
* 8702903993 22% 21%
* 8702903994 22% 21%
* 8702903998 22% 21%
* 8703211099 25%, nhưng không ít hơn 1 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 23%, nhưng không ít hơn 0,67 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703221091 25%, nhưng không ít hơn 1,2 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 23%, nhưng không ít hơn 0,8 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703221099 25%, nhưng không ít hơn 1,1 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 23%, nhưng không ít hơn 0,73 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703231100 20%, nhưng không ít hơn 1,27 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 20%, nhưng không ít hơn 0,85 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703231910 25%, nhưng không ít hơn 1,25 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 23%, nhưng không ít hơn 0,83 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703231921 25%, nhưng không ít hơn 1,8 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 23%, nhưng không ít hơn 1,2 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703231922 25%, nhưng không ít hơn 1,8 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 23%, nhưng không ít hơn 1,2 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703241091 18,6%, nhưng không ít hơn 1,75 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 16,4%, nhưng không ít hơn 1,54 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703241099 25%, nhưng không ít hơn 2,35 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 23%, nhưng không ít hơn 1,57 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703311090 25%, nhưng không ít hơn 1,2 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 23%, nhưng không ít hơn 0,8 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703321100 20%, nhưng không ít hơn 1,27 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 20%, nhưng không ít hơn 0,85 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703321990 25%, nhưng không ít hơn 1,8 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 23%, nhưng không ít hơn 1,2 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703331100 20%, nhưng không ít hơn 1,68 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 20%, nhưng không ít hơn 1,12 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703331990 25%, nhưng không ít hơn 2,35 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 23%, nhưng không ít hơn 1,57 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8703901091 17% 16%
* 8703901099 17% 16%
* 8703909090 17% 16%
* 8704101011 5% 3%
* 8704101019 6% 3%
* 8704213904 12%, nhưng không ít hơn 0,15 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 11%, nhưng không ít hơn 0,14 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8704213908 12% 11%
* 8704313100 14,4% 12,5%
* 8704313904 17%, nhưng không ít hơn 0,1 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 16%, nhưng không ít hơn 0,1 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8704313908 17% 16%
* 8704319904 17%, nhưng không ít hơn 0,2 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 16%, nhưng không ít hơn 0,2 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8704319908 17% 16%
* 8704329109 17% 16%
* 8704329905 17% 16%
* 8704329907 17% 16%
* 8705903005 11,3%, nhưng không ít hơn 0,34 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ 10%, nhưng không ít hơn 0,34 euro trên 1 cm³ thể tích động cơ
* 8707909009 11,3% 10%
* 8711100000 16,4% 15,2%
* 8711201000 16,4% 15,2%
* 8711209100 16,4% 15,2%
* 8711209300 16,4% 15,2%
* 8711209800 16,4% 15,2%
* 8711301000 17% 16%
* 8711309000 17% 16%
* 8711400000 17% 16%
* 8711500000 14% 12%
* 8711900000 16,4% 15,2%
* 8712001000 14% 12%
* 8712003000 14% 12%
* 8712008000 14% 12%
* 8716391000 13,1% 12,5
* 8716398005 11,3% 10%
* 8716398008 11,3% 10%
* 8716800000 13,1% 12,5%
* 8801001001 14% 12%
* 8801001009 17% 16%
* 8801009001 14% 12%
* 8801009009 17% 16%
* 8802110001 15,7% 14,3%
* 8802110009 17,9% 17,1%
* 8802120001 15,5% 14%
* 8802120009 17,9% 17,1%
* 8802200001 15,7% 14,3%
* 8802200008 17,9% 17%
* 8802300007 14% 11%
* 8802400015 10,6% 7,5%
* 8802400016 16,8% 15,7%
* 8802400017 10,6% 7,5%
* 8802400018 16,8% 15,7%
* 8802400033 10,6% 7,5%
* 8802400034 16,8% 15,7%
* 8802400035 10,6% 7,5%
* 8802400036 16,8% 15,7%
* 8802400038 10,6% 7,5%
* 8802400039 16,8% 15,7%
* 8802400044 10,6% 7,5%
* 8802400045 16,8% 15,7%
* 8802400048 10,6% 7,5%
* 8802400049 16,8% 15,7%
* 8802400094 10,6% 7,5%
* 8802400095 16,8% 15,7%
* 8802400097 10,6% 7,5%
* 8802400098 16,8% 15,7%
* 8804000000 17% 16%
* 8805101000 17% 16%
* 8805109000 17% 16%
* 8805210000 17% 16%
* 8805290008 17% 16%
* 8903929100 12,5% 10%
* 8903929900 12,5% 10%
* 8903999100 11% 8%
* 8905200000 17% 16%
* 9001900001 7,5% 5%
* 9001900009 9,4% 7,5%
* 9002110000 13% 12,5%
* 9002190000 13% 12,5%
* 9003190001 14,4% 12,5%
* 9007200000 9,4% 7,5%
* 9015101000 10,8% 9,4%
* 9015109000 12% 11%
* 9016001000 10,8% 10%
* 9017300000 12% 11%
* 9017801000 11,3% 10%
* 9017809000 11,3% 10%
* 9017900009 12% 11%
* 9018311009 9% 7%
* 9029100009 9,4% 7,5%
* 9029203109 9,4% 7,5%
* 9029203801 7,5% 5%
* 9029203809 9,4% 7,5%
* 9029209000 7,5% 5%
* 9029900009 9,4% 7,5%
* 9030201000 7,5% 5%
* 9104000002 8,8% 5%
* 9109900001 8,8% 5%
* 9111100000 14% 12%
* 9112200000 11,3% 10%
* 9112900000 11,3% 10%
* 9113101000 12,5% 10%
* 9113109000 12,5% 10%
* 9114100000 14% 12%
* 9114300000 14% 12%
* 9114400000 14% 12%
* 9114900001 14% 12%
* 9114900009 12,5% 10%
* 9301100000 17% 16%
* 9301200000 17% 16%
* 9301900000 17% 16%
* 9302000000 17% 16%
* 9303100000 17% 16%
* 9303201000 15,2% 13,6%
* 9303209500 15,2% 13,6%
* 9303300000 15,2% 13,6%
* 9304000000 17% 16%
* 9305100000 17% 16%
* 9305200001 17% 16%
* 9305200009 17% 16%
* 9305910000 17% 16%
* 9305990000 17% 16%
* 9306210000 17% 16%
* 9306290000 17% 16%
* 9306301000 17% 16%
* 9306303000 17% 16%
* 9306309000 17% 16%
* 9306901009 17% 16%
* 9306909000 17% 16%
* 9307000000 17% 16%
* 9401200009 15%, nhưng không ít hơn 0,57 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,527 1 euro mỗi kg
* 9401300001 15%, nhưng không ít hơn 0,57 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,527 1 euro mỗi kg
* 9401300009 15%, nhưng không ít hơn 0,57 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,527 1 euro mỗi kg
* 9401400000 15%, nhưng không ít hơn 0,57 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,519 1 euro mỗi kg
* 9401510000 14% cộng với 0,07 1 euro mỗi kg 12% cộng với 0,07 1 euro mỗi kg
* 9401590000 14% cộng với 0,07 1 euro mỗi kg 12% cộng với 0,07 1 euro mỗi kg
* 9401610000 15%, nhưng không ít hơn 0,57 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,53 1 euro mỗi kg
* 9401690000 15% cộng với 0,08 1 euro mỗi kg 13,3% cộng với 0,08 1 euro mỗi kg
* 9401710009 15%, nhưng không ít hơn 0,57 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,527 1 euro mỗi kg
* 9401790009 15% cộng với 0,08 1 euro mỗi kg 13,3% cộng với 0,08 1 euro mỗi kg
* 9401800009 15% cộng với 0,08 1 euro mỗi kg 13,3% cộng với 0,08 1 euro mỗi kg
* 9401903000 15%, nhưng không ít hơn 0,57 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,527 1 euro mỗi kg
* 9401908009 12,5% cộng với 0,08 1 euro mỗi kg 10% cộng với 0,08 1 euro mỗi kg
* 9402100009 11%, nhưng không ít hơn 0,333 1 euro mỗi kg 8%, nhưng không ít hơn 0,21 1 euro mỗi kg
* 9403105100 15%, nhưng không ít hơn 0,405 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,373 1 euro mỗi kg
* 9403105801 15%, nhưng không ít hơn 0,405 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,373 1 euro mỗi kg
* 9403105809 15%, nhưng không ít hơn 0,405 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,373 1 euro mỗi kg
* 9403109100 15%, nhưng không ít hơn 0,38 1 euro mỗi kg 13,3%, nhưng không ít hơn 0,33 1 euro mỗi kg
* 9403109300 15%, nhưng không ít hơn 0,405 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,37 1 euro mỗi kg
* 9403109801 15%, nhưng không ít hơn 0,405 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,373 1 euro mỗi kg
* 9403109809 15%, nhưng không ít hơn 0,405 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,373 1 euro mỗi kg
* 9403202001 12,5%, nhưng không ít hơn 0,282 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,209 1 euro mỗi kg
* 9403202009 14% cộng với 0,05 1 euro mỗi kg 12% cộng với 0,05 1 euro mỗi kg
* 9403208001 12,5%, nhưng không ít hơn 0,282 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,209 1 euro mỗi kg
* 9403208009 15%, nhưng không ít hơn 0,38 1 euro mỗi kg 13,3%, nhưng không ít hơn 0,33 1 euro mỗi kg
* 9403301100 15%, nhưng không ít hơn 0,34 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,313 1 euro mỗi kg
* 9403301900 15%, nhưng không ít hơn 0,34 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,313 1 euro mỗi kg
* 9403309100 15%, nhưng không ít hơn 0,34 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,313 1 euro mỗi kg
* 9403309900 15%, nhưng không ít hơn 0,34 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,313 1 euro mỗi kg
* 9403401000 15%, nhưng không ít hơn 0,37 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,34 1 euro mỗi kg
* 9403409000 15%, nhưng không ít hơn 0,37 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,34 1 euro mỗi kg
* 9403500001 0,49 1 euro mỗi kg 0,4 1 euro mỗi kg
* 9403500009 15% 13,3%
* 9403601001 0,49 1 euro mỗi kg 0,4 1 euro mỗi kg
* 9403601009 15% 13,3%
* 9403603000 15% cộng với 0,1 1 euro mỗi kg 13,3% cộng với 0,1 1 euro mỗi kg
* 9403609001 0,49 1 euro mỗi kg 0,4 1 euro mỗi kg
* 9403609009 15% 13,3%
* 9403700001 12,5%, nhưng không ít hơn 0,34 1 euro mỗi kg 10%, nhưng không ít hơn 0,25 1 euro mỗi kg
* 9403700002 15%, nhưng không ít hơn 0,485 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,447 1 euro mỗi kg
* 9403700003 15%, nhưng không ít hơn 0,485 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,447 1 euro mỗi kg
* 9403700008 15%, nhưng không ít hơn 0,485 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,447 1 euro mỗi kg
* 9403810000 14% cộng với 0,13 1 euro mỗi kg 12% cộng với 0,13 1 euro mỗi kg
* 9403890000 14% cộng với 0,13 1 euro mỗi kg 12% cộng với 0,13 1 euro mỗi kg
* 9403901000 15%, nhưng không ít hơn 0,375 1 euro mỗi kg 13,3%, nhưng không ít hơn 0,333 1 euro mỗi kg
* 9403903000 15%, nhưng không ít hơn 0,6 1 euro mỗi kg 15%, nhưng không ít hơn 0,5 1 euro mỗi kg
* 9403909000 15%, nhưng không ít hơn 0,56 1 euro mỗi kg 14,7%, nhưng không ít hơn 0,513 1 euro mỗi kg
* 9404100000 15%, nhưng không ít hơn 1,25 1 euro mỗi kg 13,3%, nhưng không ít hơn 1 1 euro mỗi kg
* 9404211000 14%, nhưng không ít hơn 1,1 1 euro mỗi kg 12%, nhưng không ít hơn 0,8 1 euro mỗi kg
* 9404219000 17%, nhưng không ít hơn 1,38 1 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 1,17 1 euro mỗi kg
* 9404291000 17%, nhưng không ít hơn 1,38 1 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 1,17 1 euro mỗi kg
* 9404299000 16%, nhưng không ít hơn 1,3 1 euro mỗi kg 14,7%, nhưng không ít hơn 1,07 1 euro mỗi kg
* 9404300000 17%, nhưng không ít hơn 1,38 1 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 1,17 1 euro mỗi kg
* 9404901000 17%, nhưng không ít hơn 1,38 1 euro mỗi kg 16%, nhưng không ít hơn 1,17 1 euro mỗi kg
* 9404909000 15,2%, nhưng không ít hơn 1,16 1 euro mỗi kg 13,6%, nhưng không ít hơn 0,88 1 euro mỗi kg
* 9405102109 15% 13,6%
* 9405104003 15% 13,6%
* 9405105009 14% 13,6%
* 9405109109 15% 13,6%
* 9405109808 15% 13,6%
* 9405201109 18,1% 17,5%
* 9405204004 18,1% 17,5%
* 9405204008 16,3% 15%
* 9405205009 16,3% 15%
* 9405209109 15,2% 13,6%
* 9405209909 15,2% 13,6%
* 9405300000 16,3% 15%
* 9405401009 14% 12%
* 9405403109 15,5% 14%
* 9405403509 15,5% 14%
* 9405403909 15,5% 14%
* 9405409109 15,2% 13,6%
* 9405409509 15,5% 14%
* 9405409908 14% 12%
* 9405500000 16,3% 15%
* 9405602001 8,8% 5%
* 9405602009 15,2% 13,6%
* 9405608001 8,8% 5%
* 9405608009 12,5% 10%
* 9405911000 16,3% 15%
* 9405919009 16,3% 15%
* 9405920002 8,8% 5%
* 9405920008 16,3% 15%
* 9405990002 8,8% 5%
* 9405990008 15% 14%
* 9406001100 8,8% 5%
* 9406002000 8,8% 5%
* 9406003100 8,8% 5%
* 9406003809 8,8% 5%
* 9406008009 8,8% 5%
* 9503002900 11,3% 10%
* 9503004100 9,4% 7,5%
* 9503008100 9,4% 7,5%
* 9503008500 9,4% 7,5%
* 9503009500 9,4% 7,5%
* 9503009901 9,4% 7,5%
* 9503009909 9,4% 7,5%
* 9504200009 14% 12%
* 9504301000 10,6% 7,5%
* 9504302001 16,3% 15%
* 9504309000 12,5% 10%
* 9504400000 14% 12%
* 9504500001 12,5% 12%
* 9505101000 9,8% 8%
* 9508100000 9,8% 8%
* 9508900000 9,8% 8%
* 9602000001 15% 14%
* 9602000009 15% 14%
* 9603100000 17% 16%
* 9603210000 14% 12%
* 9603293000 12,8% 10,4%
* 9603401000 14,6% 12,8%
* 9603901000 15% 14%
* 9603909100 14% 12%
* 9603909900 15% 14%
* 9606290000 14% 12%
* 9606300000 14% 12%
* 9607190000 14% 12%
* 9608101000 12,8% 10,4%
* 9608109200 12,8% 10,4%
* 9608109900 12,8% 10,4%
* 9608200000 8,2% 7,6%
* 9608300000 14% 12%
* 9608400000 14% 12%
* 9608500000 14% 12%
* 9608601000 11% 8%
* 9608609000 11% 8%
* 9608910000 12,8% 10,4%
* 9608990001 11% 8%
* 9608990009 12,8% 10,4%
* 9609101000 12,8% 10,4%
* 9609109000 12,8% 10,4%
* 9609200000 12,8% 10,4%
* 9609901000 12,8% 10,4%
* 9609909000 12,8% 10,4%
* 9610000000 12,8% 10,4%
* 9613200000 14,6% 12,8%
* 9613800000 14,6% 12,8%
* 9613900000 14,6% 12,8%
* 9614001000 15% 14,4%
* 9614009000 15% 14,4%
* 9615110000 14% 12%
* 9615190000 15% 14,4%
* 9615900000 15% 14,4%
* 9617000001 12,8% 10,4%
* 9617000009 13,4% 11,2%
* 9619009001 10% 9,2%
* 9619009009 11,9% 9,2%

 

Bảng so sánh mã số và thuế hải quan của một biểu thuế hải quan
Liên minh Âu Á trên 2017 năm.

Bảng này thể hiện các mã được thêm, bớt và các mức thuế đã thay đổi theo Quyết định của Hội đồng EEC số 101 ngày 18.10.2016 tháng 128 năm 01.11.2016 và Quyết định của Hội đồng EEC số 116 ngày 25.10.2016 tháng 02.01.2017 năm 117 + Quyết định của Hội đồng EEC số 25.10.2016 ngày 02.01.2017 tháng XNUMX năm XNUMX (có hiệu lực XNUMX) và Quyết định của Hội đồng quản trị EEC số XNUMX ngày XNUMX (có hiệu lực từ ngày XNUMX).

Chú thích: "*" - thay đổi tỷ lệ thuế hải quan; "-" - Các mã được loại trừ; "+" - Các mã được thêm vào.

Đăng nhậpTNVED EAEUTỷ lệ thuế cho CCT EAEC diễn xuất bởi 31.12.2016 làTỷ lệ thuế cho CCT EAEC diễn xuất với 01-02.01.2017 của
+ 0102290500   5%
- 0102297100 5%  
- 0102297900 5%  
+ 0102299100   5%
+ 0102299900   5%
- 0210998000 15%  
+ 0210998500   15%
+ 0301991820   10%
+ 0301991860   10%
- 0301991880 10%  
- 0301991890 10%  
+ 0302491100   6%
+ 0302491900   6%
+ 0302499001   0%
+ 0302499009   6%
+ 0302811000   8%
+ 0302813000   8%
- 0302815000 8%  
- 0302816000 8%  
+ 0302891060   6%
+ 0302891070   6%
- 0302891080 6%  
- 0302891090 6%  
+ 0302899000   6%
- 0302899001 0%  
- 0302899009 6%  
- 0302900000 6,6%  
+ 0302910000   6,6%
+ 0302920000   8%
+ 0302990001   4,4%
+ 0302990002   8%
+ 0302990003   8%
+ 0302990004   5%
+ 0302990005   0%
+ 0302990006   6%
+ 0302990009   6%
- 0303559001 7%, nhưng không ít hơn 0,03 euro mỗi kg.  
+ 0303559002   7%, nhưng không ít hơn 0,03 euro mỗi kg.
+ 0303559008   6%
- 0303559009 6%  
+ 0303591000   8%
+ 0303592101   8%
+ 0303592102   8%
+ 0303592109   7%, nhưng không ít hơn 0,035 euro mỗi kg.
+ 0303592900   7%, nhưng không ít hơn 0,035 euro mỗi kg.
+ 0303599001   6%
+ 0303599009   6%
+ 0303812000   6%
+ 0303813000   6%
- 0303815000 6%  
- 0303816000 6%  
+ 0303891060   6%
+ 0303891070   6%
- 0303891080 6%  
- 0303891090 6%  
- 0303892101 8%  
- 0303892102 8%  
+ 0303892103   8%
+ 0303892104   8%
+ 0303892108   7%, nhưng không ít hơn 0,035 euro mỗi kg.
- 0303892109 7%, nhưng không ít hơn 0,035 euro mỗi kg.  
- 0303894500 8%  
- 0303899001 6%  
- 0303899002 7%  
+ 0303899003   7%
+ 0303899007   6%
- 0303899008 6%  
- 0303901000 3%  
- 0303909000 3%  
+ 0303911000   3%
+ 0303919000   3%
+ 0303920000   6%
+ 0303990001   7%
+ 0303990002   3%
+ 0303990003   3%, nhưng không ít hơn 0,01 euro mỗi kg.
+ 0303990004   7%, nhưng không ít hơn 0,03 euro mỗi kg.
+ 0303990005   6%, nhưng không ít hơn 0,03 euro mỗi kg.
+ 0303990006   5%
+ 0303990007   8%
+ 0303990008   5,8%
+ 0303990009   6%
+ 0304470000   5%
+ 0304480000   5%
+ 0304491080   6%
- 0304491090 6%  
+ 0304498000   5%
- 0304499000 5%  
+ 0304560000   6%
+ 0304570000   6%
- 0304591000 6%  
+ 0304592000   6%
+ 0304598000   6%
- 0304599000 6%  
+ 0304881000   7%
+ 0304882000   7%
+ 0304885000   7%
+ 0304889000   7%
+ 0304891080   5%
- 0304891090 5%  
- 0304895100 7%  
- 0304895500 7%  
- 0304895900 7%  
+ 0304898000   7%
- 0304899000 7%  
- 0304931000 5%  
+ 0304932000   5%
+ 0304938000   3%
- 0304939000 3%  
+ 0304961000   5%
+ 0304969000   3%
+ 0304971000   5%
+ 0304979000   3%
- 0304991000 5%  
+ 0304991100   5%
- 0304992100 3%  
+ 0304992200   3%
+ 0304999800   3%
- 0304999900 3%  
+ 0305399080   6%
- 0305399090 6%  
+ 0305448000   3%
- 0305449000 3%  
+ 0305498080   3%
- 0305498090 3%  
+ 0305520000   7%
+ 0305531000   7%
+ 0305539000   7%
+ 0305541000   5%
+ 0305542000   3%
+ 0305549000   7%
- 0305591000 7%  
- 0305593000 5%  
- 0305595000 3%  
- 0305598000 7%  
+ 0305599000   7%
+ 0305697000   7%
- 0305698000 7%  
+ 0306110500   7%
+ 0306120501   5%
+ 0306120509   8%
* 0306161000 8%, nhưng không ít hơn 0,16 euro mỗi kg. 5%, nhưng không ít hơn 0,1 euro mỗi kg.
* 0306171000 8%, nhưng không ít hơn 0,16 euro mỗi kg. 5%, nhưng không ít hơn 0,1 euro mỗi kg.
- 0306211000 16%, nhưng không ít hơn 1,6 euro mỗi kg.  
- 0306219000 7%  
- 0306221000 5%  
- 0306223000 8%, nhưng không ít hơn 1,2 euro mỗi kg.  
- 0306229100 5%  
- 0306229900 6%  
- 0306241000 13%, nhưng không ít hơn 1,95 euro mỗi kg.  
- 0306243000 8%  
- 0306248000 8%  
- 0306251000 16%, nhưng không ít hơn 1,6 euro mỗi kg.  
- 0306259000 8%  
- 0306261000 8%, nhưng không ít hơn 0,16 euro mỗi kg.  
- 0306263100 6%  
- 0306263900 6%  
- 0306269000 6%  
- 0306271000 8%, nhưng không ít hơn 0,16 euro mỗi kg.  
- 0306279100 6%  
- 0306279500 6%  
- 0306279900 6%  
- 0306290500 16%, nhưng không ít hơn 1,6 euro mỗi kg.  
- 0306298100 7%  
- 0306298900 8%  
+ 0306310000   7%
+ 0306321000   5%
+ 0306329100   5%
+ 0306329900   6%
+ 0306331000   8%
+ 0306339000   8%
+ 0306340000   8%
+ 0306351000   6%
+ 0306359000   6%
+ 0306361000   6%
+ 0306362000   6%
+ 0306369000   6%
+ 0306391000   7%
+ 0306399000   8%
+ 0306911000   16%, nhưng không ít hơn 1,6 euro mỗi kg.
+ 0306919000   7%
+ 0306921000   8%, nhưng không ít hơn 1,2 euro mỗi kg.
+ 0306929100   5%
+ 0306929900   6%
+ 0306931000   13%, nhưng không ít hơn 1,95 euro mỗi kg.
+ 0306939100   8%
+ 0306939900   8%
+ 0306941000   16%, nhưng không ít hơn 1,6 euro mỗi kg.
+ 0306949000   8%
+ 0306951000   5%, nhưng không ít hơn 0,1 euro mỗi kg.
+ 0306959100   6%
+ 0306959900   6%
+ 0306991000   16%, nhưng không ít hơn 1,6 euro mỗi kg.
+ 0306999100   7%
+ 0306999900   8%
+ 0307121000   8%
+ 0307129000   7%
- 0307191000 8%  
- 0307199000 7%  
+ 0307199100   8%
+ 0307199900   7%
+ 0307221000   8%
+ 0307229100   8%
+ 0307229900   8%
- 0307290500 8%  
- 0307291000 8%  
+ 0307292000   8%
+ 0307298000   8%
- 0307299000 8%  
+ 0307321000   8%
+ 0307329100   6%
+ 0307329900   6%
- 0307390500 8%  
- 0307391000 6%  
+ 0307392000   8%
- 0307399000 6%  
+ 0307399100   6%
+ 0307399900   6%
- 0307411000 7%  
- 0307419100 7%  
- 0307419900 7%  
+ 0307421100   7%
+ 0307421900   6%
+ 0307429100   7%
+ 0307429200   7%
+ 0307429300   7%
+ 0307429900   6%
+ 0307431000   8%
+ 0307431100   5%
+ 0307431300   5%
+ 0307431500   5%
+ 0307431900   7%
+ 0307433100   8%
+ 0307433300   8%
+ 0307433500   8%
+ 0307433800   8%
+ 0307435000   8%
+ 0307436000   8%
+ 0307437000   7%
+ 0307439000   7%
- 0307490900 5%  
- 0307491100 5%  
- 0307491800 5%  
- 0307493100 8%  
- 0307493300 8%  
- 0307493500 8%  
- 0307493800 8%  
- 0307495100 8%  
- 0307495900 8%  
+ 0307498000   7%
+ 0307499200   8%
+ 0307499300   8%
+ 0307499800   7%
- 0307499900 8%  
+ 0307521000   8%
+ 0307529000   8%
- 0307590500 8%  
- 0307591000 8%  
+ 0307592000   8%
+ 0307598000   8%
- 0307599000 8%  
+ 0307721000   8%
+ 0307729100   7%
+ 0307729900   7%
- 0307791000 8%  
+ 0307791100   8%
+ 0307798000   5%
- 0307799001 7%  
- 0307799009 5%  
+ 0307820000   6%
+ 0307831000   8%
+ 0307839000   7%
+ 0307841000   8%
+ 0307849000   7%
+ 0307871000   8%
+ 0307879000   5%
+ 0307881000   8%
+ 0307889000   7%
- 0307891000 8%  
- 0307899001 7%  
- 0307899009 5%  
+ 0307921000   8%
+ 0307929000   7%
- 0307991100 7%  
- 0307991300 7%  
- 0307991700 7%  
+ 0307997000   7%
- 0307998000 7%  
+ 0308121000   8%
+ 0308129000   7%
- 0308191000 8%  
+ 0308192000   8%
- 0308193000 7%  
+ 0308221000   8%
+ 0308229000   7%
- 0308291000 8%  
+ 0308292000   8%
- 0308293000 7%  
- 0402211700 15%  
+ 0402211800   15%
- 0402211900 15%  
- 0406102002 15%, nhưng không ít hơn 0,19 euro mỗi kg.  
- 0406102003 15%, nhưng không ít hơn 0,19 euro mỗi kg.  
- 0406102009 15%, nhưng không ít hơn 0,19 euro mỗi kg.  
+ 0406103000   15%, nhưng không ít hơn 0,19 euro mỗi kg.
+ 0406105001   15%, nhưng không ít hơn 0,19 euro mỗi kg.
+ 0406105002   15%, nhưng không ít hơn 0,19 euro mỗi kg.
+ 0406105009   15%, nhưng không ít hơn 0,19 euro mỗi kg.
+ 0406200000   15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.
- 0406201000 15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.  
- 0406209000 15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.  
+ 0406901300   15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.
- 0406901301 15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.  
- 0406901309 15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.  
- 0406901900 15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.  
- 0406902700 15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.  
+ 0406907400   15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.
- 0406908700 15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.  
- 0406908800 15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.  
+ 0406908900   15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.
+ 0406909200   15%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.
+ 0602202000   5%
+ 0602203000   5%
+ 0602208000   5%
- 0602209000 5%  
+ 0602904600   5%
+ 0602904700   5%
+ 0602904800   5%
- 0602904900 5%  
+ 0603192000   5%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.
+ 0603197000   5%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.
- 0603198000 5%, nhưng không ít hơn 0,3 euro mỗi kg.  
+ 0714100001   9%
+ 0714100002   9%
+ 0714100009   11%
- 0714109100 9%  
- 0714109801 9%  
- 0714109809 11%  
+ 0714300000   10%
- 0714301000 10%  
- 0714309000 10%  
+ 0714400000   10%
- 0714401000 10%  
- 0714409000 10%  
+ 0714500000   10%
- 0714501000 10%  
- 0714509000 10%  
- 0714901200 10%  
- 0714901800 10%  
+ 0714902000   10%
* 0805102000 5%, nhưng không ít hơn 0,017 euro mỗi kg. 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
- 0805201000 5%, nhưng không ít hơn 0,015 euro mỗi kg.  
- 0805203000 5%, nhưng không ít hơn 0,015 euro mỗi kg.  
- 0805205000 5%, nhưng không ít hơn 0,015 euro mỗi kg.  
- 0805207000 5%, nhưng không ít hơn 0,015 euro mỗi kg.  
- 0805209000 5%, nhưng không ít hơn 0,015 euro mỗi kg.  
+ 0805210000   5%, nhưng không ít hơn 0,015 euro mỗi kg.
+ 0805220000   5%, nhưng không ít hơn 0,015 euro mỗi kg.
+ 0805290000   5%, nhưng không ít hơn 0,015 euro mỗi kg.
- 0812901000 10%  
- 0812902000 10%  
+ 0812902500   10%
* 0909310000 5% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 0909320000 5% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 0909610001 3% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 0909610002 5% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 0909620001 3% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 0909620002 5% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
- 1005101100 5%  
+ 1005101801   5%
+ 1005101809   5%
- 1005101900 5%  
- 1103191000 10%  
+ 1103192000   10%
- 1103193000 10%  
- 1103201000 10%  
- 1103202000 10%  
+ 1103202500   10%
- 1104222000 10%  
- 1104223000 10%  
+ 1104224000   10%
- 1104229000 10%  
+ 1104229500   10%
- 1104229800 10%  
- 1104231000 10%  
- 1104233000 10%  
+ 1104234000   10%
- 1104239000 10%  
+ 1104239800   10%
- 1104239900 10%  
- 1104290100 10%  
- 1104290300 10%  
+ 1104290400   10%
- 1104290700 10%  
+ 1104290800   10%
- 1104290900 10%  
- 1104291100 10%  
+ 1104291700   10%
- 1104291800 10%  
- 1209291000 5%  
- 1209293500 5%  
+ 1209294500   5%
- 1209911000 5%  
+ 1209918000   5%
- 1209919000 5%  
+ 1211500000   5%
- 1211903000 5%  
+ 1211904000   5%
- 1211908501 5%  
- 1211908509 5%  
+ 1211908601   5%
+ 1211908609   5%
+ 1302140000   5%
- 1302198000 5%  
+ 1302199000   5%
+ 1404900008   8%
- 1404900009 8%  
- 1602313000 20%, nhưng không ít hơn 0,5 euro mỗi kg.  
+ 1602318000   20%, nhưng không ít hơn 0,5 euro mỗi kg.
- 1602319000 20%, nhưng không ít hơn 0,5 euro mỗi kg.  
- 1602394000 20%, nhưng không ít hơn 0,5 euro mỗi kg.  
- 1602398000 20%, nhưng không ít hơn 0,4 euro mỗi kg.  
+ 1602398500   20%, nhưng không ít hơn 0,5 euro mỗi kg.
- 1602907200 20%, nhưng không ít hơn 0,5 euro mỗi kg.  
- 1602907400 20%, nhưng không ít hơn 0,5 euro mỗi kg.  
- 1602907600 20%, nhưng không ít hơn 0,5 euro mỗi kg.  
- 1602907800 20%, nhưng không ít hơn 0,5 euro mỗi kg.  
+ 1602909100   20%, nhưng không ít hơn 0,5 euro mỗi kg.
+ 1602909500   20%, nhưng không ít hơn 0,5 euro mỗi kg.
- 1604141100 12,5%  
- 1604141600 12,5%  
- 1604141800 12,5%  
+ 1604142100   12,5%
+ 1604142600   12,5%
+ 1604142800   12,5%
+ 1604143100   12,5%
+ 1604143600   12,5%
+ 1604143800   12,5%
+ 1604144100   12,5%
+ 1604144600   12,5%
+ 1604144800   12,5%
+ 1604180000   15%
+ 1604199780   15%
- 1604199790 15%  
* 1605211000 8%, nhưng không ít hơn 0,16 euro mỗi kg. 5%, nhưng không ít hơn 0,1 euro mỗi kg.
* 1605219000 8%, nhưng không ít hơn 0,16 euro mỗi kg. 5%, nhưng không ít hơn 0,1 euro mỗi kg.
* 1605290000 8%, nhưng không ít hơn 0,16 euro mỗi kg. 5%, nhưng không ít hơn 0,1 euro mỗi kg.
- 2001906000 12%, nhưng không ít hơn 0,06 euro mỗi kg.  
- 2001909100 12%, nhưng không ít hơn 0,06 euro mỗi kg.  
+ 2001909200   12%, nhưng không ít hơn 0,06 euro mỗi kg.
- 2005994000 10%, nhưng không ít hơn 0,05 euro mỗi kg.  
+ 2005998000   10%, nhưng không ít hơn 0,05 euro mỗi kg.
- 2005999000 10%, nhưng không ít hơn 0,05 euro mỗi kg.  
- 2008191100 7,5%  
+ 2008191200   7,5%
- 2008199101 9%  
- 2008199109 7,5%  
+ 2008199201   9%
+ 2008199209   7,5%
- 2008509400 11%  
+ 2008509800   11%
- 2008509900 11%  
+ 2008970300   7,5%
+ 2008970500   7,5%
+ 2008999800   6%
- 2008999900 6%  
- 2009411001 10%, nhưng không ít hơn 0,046evro zalitr  
- 2009411009 10%, nhưng không ít hơn 0,046evro zalitr  
- 2009419100 10%, nhưng không ít hơn 0,046evro zalitr  
+ 2009419201   10%, nhưng không ít hơn 0,046evro zalitr
+ 2009419209   10%, nhưng không ít hơn 0,046evro zalitr
- 2009799300 13%, nhưng không ít hơn 0,06evro zalitr  
+ 2009799801   13%, nhưng không ít hơn 0,06evro zalitr
+ 2009799802   10%, nhưng không ít hơn 0,05evro zalitr
+ 2009799809   14%, nhưng không ít hơn 0,065evro zalitr
- 2009799901 10%, nhưng không ít hơn 0,05evro zalitr  
- 2009799909 14%, nhưng không ít hơn 0,065evro zalitr  
- 2202901001 0,1evro zalitr  
- 2202901009 8%, nhưng không ít hơn 0,03evro zalitr  
- 2202909100 9%, nhưng không ít hơn 0,042evro zalitr  
- 2202909500 9%, nhưng không ít hơn 0,042evro zalitr  
- 2202909900 9%, nhưng không ít hơn 0,042evro zalitr  
+ 2202910000   0,1evro zalitr
+ 2202991100   8%, nhưng không ít hơn 0,03evro zalitr
+ 2202991500   8%, nhưng không ít hơn 0,03evro zalitr
+ 2202991900   8%, nhưng không ít hơn 0,03evro zalitr
+ 2202999100   9%, nhưng không ít hơn 0,042evro zalitr
+ 2202999500   9%, nhưng không ít hơn 0,042evro zalitr
+ 2202999900   9%, nhưng không ít hơn 0,042evro zalitr
+ 2204221000   12,5%
+ 2204221100   12,5%
+ 2204221200   12,5%
+ 2204221300   12,5%
+ 2204221700   12,5%
+ 2204221800   12,5%
+ 2204224200   12,5%
+ 2204224300   12,5%
+ 2204224400   12,5%
+ 2204224600   12,5%
+ 2204224700   12,5%
+ 2204224800   12,5%
+ 2204225800   12,5%
+ 2204227900   12,5%
+ 2204228000   12,5%
+ 2204228100   12,5%
+ 2204228200   12,5%
+ 2204228300   12,5%
+ 2204228400   12,5%
+ 2204228500   12,5%
+ 2204228600   12,5%
+ 2204228700   12,5%
+ 2204228800   12,5%
+ 2204228900   12,5%
+ 2204229000   12,5%
+ 2204229100   12,5%
+ 2204229200   12,5%
+ 2204229300   12,5%
+ 2204229400   12,5%
+ 2204229500   12,5%
+ 2204229600   12,5%
+ 2204229700   12,5%
+ 2204229800   12,5%
+ 2204290500   12,5%
- 2204291000 12,5%  
+ 2204291108   12,5%
- 2204291109 12,5%  
+ 2204291208   12,5%
- 2204291209 12,5%  
+ 2204291308   12,5%
- 2204291309 12,5%  
+ 2204291708   12,5%
- 2204291709 12,5%  
+ 2204291808   12,5%
- 2204291809 12,5%  
+ 2204294208   12,5%
- 2204294209 12,5%  
+ 2204294308   12,5%
- 2204294309 12,5%  
+ 2204294408   12,5%
- 2204294409 12,5%  
+ 2204294608   12,5%
- 2204294609 12,5%  
+ 2204294708   12,5%
- 2204294709 12,5%  
+ 2204294808   12,5%
- 2204294809 12,5%  
+ 2204295808   12,5%
- 2204295809 12,5%  
+ 2204297908   12,5%
- 2204297909 12,5%  
+ 2204298008   12,5%
- 2204298009 12,5%  
+ 2204298108   12,5%
- 2204298109 12,5%  
+ 2204298208   12,5%
- 2204298209 12,5%  
+ 2204298308   12,5%
- 2204298309 12,5%  
+ 2204298408   12,5%
- 2204298409 12,5%  
+ 2204298508   12,5%
- 2204298509 12,5%  
+ 2204298608   12,5%
- 2204298609 12,5%  
+ 2204298708   12,5%
- 2204298709 12,5%  
+ 2204298808   12,5%
- 2204298809 12,5%  
+ 2204298908   12,5%
- 2204298909 12,5%  
+ 2204299008   12,5%
- 2204299009 12,5%  
+ 2204299108   12,5%
- 2204299109 12,5%  
+ 2204299208   12,5%
- 2204299209 12,5%  
+ 2204299308   12,5%
- 2204299309 12,5%  
+ 2204299408   12,5%
- 2204299409 12,5%  
+ 2204299508   12,5%
- 2204299509 12,5%  
+ 2204299608   12,5%
- 2204299609 12,5%  
+ 2204299708   12,5%
- 2204299709 12,5%  
+ 2204299808   12,5%
- 2204299809 12,5%  
- 2309909500 5%  
+ 2309909601   5%
+ 2309909609   5%
- 2309909900 5%  
* 2616100000 3% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 2616900000 3% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 2710123100 0% 5%
* 2804610000 0% 5%
* 2804690000 0% 5%
+ 2805302000   5%
+ 2805303000   5%
+ 2805304000   5%
+ 2805308000   5%
- 2805309000 5%  
+ 2807000001   5%
+ 2807000009   5%
- 2807001000 5%  
- 2807009000 5%  
+ 2811120000   5%
- 2811192000 5%  
- 2812101100 5%  
- 2812101500 5%  
- 2812101600 5%  
- 2812101800 5%  
- 2812109100 5%  
- 2812109300 5%  
- 2812109400 5%  
- 2812109500 5%  
- 2812109900 5%  
+ 2812110000   5%
+ 2812120000   5%
+ 2812130000   5%
+ 2812140000   5%
+ 2812150000   5%
+ 2812160000   5%
+ 2812170000   5%
+ 2812190000   5%
+ 2824900001   5%
+ 2824900009   5%
- 2824901000 5%  
- 2824909000 5%  
+ 2839900000   5%
- 2839901000 5%  
- 2839909000 5%  
- 2846900000 5%  
+ 2846901000   5%
+ 2846902000   5%
+ 2846903000   5%
+ 2846909000   5%
- 2848000000 5%  
- 2853001000 5%  
- 2853003000 5%  
- 2853005000 5%  
- 2853009000 5%  
+ 2853100000   5%
+ 2853901000   5%
+ 2853903000   5%
+ 2853909000   5%
+ 2903190000   5%
- 2903191000 5%  
- 2903198000 5%  
+ 2903392100   5%
+ 2903392300   5%
+ 2903392400   5%
+ 2903392500   5%
+ 2903392600   5%
+ 2903392700   5%
+ 2903392800   5%
+ 2903392900   5%
+ 2903393100   5%
+ 2903393500   5%
+ 2903393900   5%
+ 2903398000   5%
- 2903399000 5%  
- 2903771000 5%  
- 2903772000 5%  
- 2903773000 5%  
- 2903774000 5%  
- 2903775000 5%  
+ 2903776000   5%
- 2903791100 5%  
- 2903791900 5%  
- 2903792100 5%  
- 2903792900 5%  
+ 2903793000   5%
+ 2903798000   5%
- 2903799000 5%  
+ 2903830000   5%
+ 2903898000   5%
- 2903899000 5%  
+ 2903930000   5%
+ 2903940000   5%
+ 2903998000   5%
- 2903999000 5%  
+ 2904310000   5%
+ 2904320000   5%
+ 2904330000   5%
+ 2904340000   5%
+ 2904350000   5%
+ 2904360000   5%
- 2904904000 5%  
- 2904909500 5%  
+ 2904910000   5%
+ 2904990000   5%
+ 2908990000   5%
- 2908991000 5%  
- 2908999000 5%  
+ 2910500000   5%
+ 2912190000   5%
- 2912191000 5%  
- 2912199000 5%  
+ 2914620000   5%
+ 2914698000   5%
- 2914699000 5%  
- 2914700000 5%  
+ 2914710000   5%
+ 2914790000   5%
- 2915700000 5%  
+ 2915704000   5%
+ 2915705000   5%
- 2915900000 5%  
+ 2915903000   5%
+ 2915907000   5%
+ 2917340000   5%
- 2917341000 5%  
- 2917349000 5%  
+ 2918170000   5%
- 2918195000 5%  
+ 2920210000   5%
+ 2920220000   5%
+ 2920230000   5%
+ 2920240000   5%
+ 2920290000   5%
+ 2920300000   5%
- 2920902000 5%  
- 2920903000 5%  
- 2920904000 5%  
- 2920905000 5%  
+ 2920907000   5%
- 2920908500 5%  
+ 2921120000   5%
+ 2921130000   5%
+ 2921140000   5%
- 2921196000 5%  
- 2922131000 5%  
- 2922139000 5%  
+ 2922150000   5%
+ 2922160000   5%
+ 2922170000   5%
+ 2922180000   5%
- 2922191000 5%  
- 2922192000 5%  
- 2922193000 5%  
+ 2922194000   5%
+ 2922197000   5%
- 2922198500 5%  
+ 2923300000   3%
+ 2923400000   3%
+ 2924250000   0%
- 2924299800 0%  
+ 2924299900   0%
+ 2926400000   0%
- 2926909500 0%  
+ 2926909800   0%
- 2930500000 5%  
+ 2930600000   5%
+ 2930700000   3%
+ 2930800000   5%
- 2930902000 3%  
- 2930906000 5%  
+ 2930909500   5%
- 2930909900 5%  
+ 2931310000   5%
+ 2931320000   3%
+ 2931330000   3%
+ 2931340000   3%
+ 2931350000   3%
+ 2931360000   3%
+ 2931370000   3%
+ 2931380000   3%
+ 2931390000   3%
- 2931901000 5%  
- 2931904000 3%  
+ 2931905000   3%
+ 2931906000   3%
+ 2931908001   5%
+ 2931908002   0%
+ 2931908009   3%
- 2931909001 5%  
- 2931909002 0%  
- 2931909009 3%  
+ 2932140000   5%
+ 2933920000   0%
+ 2933998008   0%
- 2933998009 0%  
- 2935003000 5%  
- 2935009000 5%  
+ 2935100000   5%
+ 2935200000   5%
+ 2935300000   5%
+ 2935400000   5%
+ 2935500000   5%
+ 2935903000   5%
+ 2935909000   5%
+ 2939710000   5%
+ 2939790000   5%
+ 2939800000   5%
- 2939910000 5%  
- 2939990000 5%  
- 3002101001 0%  
- 3002101009 3%  
- 3002109100 3%  
- 3002109501 3%  
- 3002109509 3%  
- 3002109900 3%  
+ 3002110000   3%
+ 3002120001   0%
+ 3002120002   3%
+ 3002120003   3%
+ 3002120004   3%
+ 3002120005   3%
+ 3002120009   3%
+ 3002130000   3%
+ 3002140000   3%
+ 3002150000   3%
+ 3002190000   3%
- 3003400001 0%  
- 3003400002 0%  
- 3003400003 0%  
- 3003400009 0%  
+ 3003410000   0%
+ 3003420000   0%
+ 3003430000   0%
+ 3003490000   0%
+ 3003600000   0%
- 3004400002 5%  
- 3004400003 5%  
- 3004400004 5%  
- 3004400005 5%  
- 3004400008 5%  
+ 3004410000   5%
+ 3004420000   5%
+ 3004430000   5%
+ 3004490001   5%
+ 3004490009   5%
+ 3004600000   3%
+ 3006600001   5%
+ 3006600002   6,5%
+ 3006600009   6,5%
- 3006601001 5%  
- 3006601009 6,5%  
- 3006609000 6,5%  
+ 3102500000   6,5%
- 3102501000 6,5%  
- 3102509000 6,5%  
- 3103101000 6,5%  
- 3103109000 6,5%  
+ 3103110000   6,5%
+ 3103190000   6,5%
- 3105200000 6,5%  
+ 3105201000   6,5%
+ 3105209000   6,5%
- 3105901000 6,5%  
+ 3105902000   6,5%
+ 3105908000   6,5%
- 3105909100 6,5%  
- 3105909900 6,5%  
- 3206493000 5%  
+ 3206497000   5%
- 3206498000 5%  
- 3702312000 5%  
+ 3702319700   5%
- 3702319800 5%  
+ 3705001000   5%
+ 3705002000   5%
+ 3705009000   5%
- 3705100000 5%  
- 3705901000 5%  
- 3705909000 5%  
- 3706101000 9,2%  
+ 3706102000   9,2%
- 3706109100 9,2%  
- 3706901000 9,2%  
- 3706903100 9,2%  
- 3706905100 9,2%  
+ 3706905200   9,2%
- 3808500001 5%  
- 3808500009 3%  
+ 3808520000   3%
+ 3808590001   5%
+ 3808590002   5%
+ 3808590003   5%
+ 3808590004   5%
+ 3808590005   5%
+ 3808590006   5%
+ 3808590007   5%
+ 3808590008   5%
+ 3808590009   3%
+ 3808610001   3%
+ 3808610002   5%
+ 3808610003   5%
+ 3808620001   3%
+ 3808620002   5%
+ 3808620003   5%
+ 3808690001   3%
+ 3808690002   5%
+ 3808690003   5%
- 3812302100 5%  
- 3812302900 5%  
- 3812308000 5%  
+ 3812310000   5%
+ 3812390000   5%
- 3824780000 5%  
+ 3824781000   5%
+ 3824782000   5%
+ 3824783000   5%
+ 3824784000   5%
+ 3824788000   5%
+ 3824789000   5%
+ 3824840000   5%
+ 3824850000   5%
+ 3824860000   5%
+ 3824870000   5%
+ 3824880000   5%
- 3824901000 5%  
- 3824901500 5%  
- 3824902000 5%  
- 3824902500 5%  
- 3824903000 5%  
- 3824903500 5%  
- 3824904000 5%  
- 3824904500 5%  
- 3824905000 5%  
- 3824905500 5%  
- 3824905800 3%  
- 3824906100 5%  
- 3824906200 5%  
- 3824906400 5%  
- 3824906500 5%  
- 3824907000 5%  
- 3824907500 5%  
- 3824908000 5%  
- 3824908500 5%  
- 3824908700 5%  
- 3824909701 0%  
- 3824909702 0%  
- 3824909708 5%  
+ 3824910000   5%
+ 3824991000   5%
+ 3824991500   5%
+ 3824992000   5%
+ 3824992500   5%
+ 3824993000   5%
+ 3824994500   5%
+ 3824995000   5%
+ 3824995500   5%
+ 3824995800   3%
+ 3824996100   5%
+ 3824996200   5%
+ 3824996400   5%
+ 3824996500   5%
+ 3824997000   5%
+ 3824997500   5%
+ 3824998000   5%
+ 3824998500   5%
+ 3824998700   5%
+ 3824999201   5%
+ 3824999202   0%
+ 3824999203   0%
+ 3824999209   5%
+ 3824999301   0%
+ 3824999309   5%
+ 3824999601   5%
+ 3824999602   5%
+ 3824999603   0%
+ 3824999609   5%
+ 3901400000   0%
+ 3901908000   0%
- 3901909000 0%  
+ 3904100001   0%
+ 3904100009   6,5%
- 3904100010 0%  
- 3904100091 0%  
- 3904100099 6,5%  
- 3907602000 4%  
- 3907608000 4%  
+ 3907610000   4%
+ 3907690000   4%
- 3909300001 0%  
- 3909300009 6,5%  
+ 3909310000   0%
+ 3909390000   6,5%
* 3920300001 0% 6,5%
* 3920431001 0% 6,5%
* 3920621902 0% 6,5%
* 3920629001 0% 6,5%
* 3926909704 0% 9,2%
- 3926909707 9,2%  
+ 3926909709   9,2%
- 4011610000 5%  
- 4011620000 5%  
- 4011630000 5%  
- 4011690000 5%  
+ 4011700000   5%
+ 4011800000   5%
+ 4011900000   5%
- 4011920000 5%  
- 4011930000 5%  
- 4011940000 5%  
- 4011990000 5%  
+ 4103900000   0%
- 4103901000 0%  
- 4103909000 0%  
+ 4105100000   0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
- 4105101000 5%  
- 4105109000 5%  
+ 4105309000   5%
- 4105309100 5%  
- 4105309900 5%  
+ 4106210000   5%
- 4106211000 5%  
- 4106219000 5%  
- 4401100001 10%  
- 4401100009 10%  
+ 4401110001   10%
+ 4401110009   10%
+ 4401120001   10%
+ 4401120009   10%
+ 4401390000   10%
- 4401391000 10%  
- 4401399000 10%  
+ 4401401000   10%
+ 4401409000   10%
- 4403100001 8%  
- 4403100002 10%  
- 4403100003 10%  
- 4403100004 8%  
- 4403100008 10%  
+ 4403110001   8%
+ 4403110009   10%
+ 4403120001   8%
+ 4403120002   10%
+ 4403120003   10%
+ 4403120009   10%
- 4403201101 8%  
- 4403201102 8%  
- 4403201901 8%  
- 4403201909 8%  
- 4403203101 8%  
- 4403203102 8%  
- 4403203901 8%  
- 4403203909 8%  
- 4403209101 8%  
- 4403209102 8%  
- 4403209103 8%  
- 4403209104 8%  
- 4403209109 8%  
- 4403209901 8%  
- 4403209909 8%  
+ 4403211100   8%
+ 4403211900   8%
+ 4403219100   8%
+ 4403219900   8%
+ 4403221000   8%
+ 4403229000   8%
+ 4403231100   8%
+ 4403231900   8%
+ 4403239100   8%
+ 4403239900   8%
+ 4403241000   8%
+ 4403249000   8%
+ 4403259100   8%
+ 4403259900   8%
+ 4403260000   8%
- 4403499500 5%  
+ 4403499501   5%
+ 4403499509   10%
- 4403921000 10%  
- 4403929000 10%  
+ 4403931000   10%
+ 4403939000   10%
+ 4403940000   10%
+ 4403950001   10%
+ 4403950002   10%
+ 4403950009   10%
+ 4403960001   10%
+ 4403960009   10%
+ 4403970001   10%
+ 4403970002   10%
+ 4403980000   8%
+ 4403990001   10%
+ 4403990009   10%
- 4403991000 10%  
- 4403993000 8%  
- 4403995101 10%  
- 4403995102 10%  
- 4403995901 10%  
- 4403995909 10%  
- 4403999501 10%  
- 4403999502 10%  
- 4403999509 10%  
- 4406100000 10%  
+ 4406110000   10%
+ 4406120000   10%
- 4406900000 10%  
+ 4406910000   10%
+ 4406920000   10%
- 4407101500 10%  
- 4407103100 10%  
- 4407103300 10%  
- 4407103800 10%  
- 4407109100 10%  
- 4407109300 10%  
- 4407109800 10%  
+ 4407111500   10%
+ 4407113300   10%
+ 4407113800   10%
+ 4407119300   10%
+ 4407119800   10%
+ 4407121500   10%
+ 4407123100   10%
+ 4407123800   10%
+ 4407129100   10%
+ 4407129800   10%
+ 4407191500   10%
+ 4407199100   10%
+ 4407199800   10%
- 4407291500 5%  
+ 4407291501   5%
+ 4407291509   10%
+ 4407296000   5%
- 4407296100 5%  
- 4407296800 5%  
- 4407298300 5%  
+ 4407298301   5%
+ 4407298309   10%
- 4407298500 5%  
+ 4407298501   5%
+ 4407298509   10%
- 4407299500 5%  
+ 4407299501   5%
+ 4407299509   13%
+ 4407961000   10%
+ 4407964000   10%
+ 4407969001   13%
+ 4407969009   13%
+ 4407971000   10%
+ 4407974000   10%
+ 4407979001   13%
+ 4407979002   13%
+ 4407979009   10%
+ 4407991000   10%
- 4407992000 10%  
- 4407992500 10%  
+ 4407999001   10%
+ 4407999009   13%
- 4407999100 10%  
- 4407999600 13%  
- 4407999801 13%  
- 4407999802 10%  
- 4407999808 13%  
- 4408109301 12%  
- 4408109302 11%  
- 4408109303 10%  
- 4408109309 12%  
+ 4408109801   12%
+ 4408109802   11%
+ 4408109803   10%
+ 4408109809   12%
- 4408109901 12%  
- 4408109902 11%  
- 4408109903 10%  
- 4408109909 12%  
+ 4408393001   0%
+ 4408393002   0%
+ 4408393003   0%
+ 4408393004   9%
+ 4408393005   10%
+ 4408393009   5%
- 4408393101 0%  
- 4408393102 0%  
- 4408393109 0%  
- 4408393501 9%  
- 4408393502 10%  
- 4408393509 5%  
- 4408395502 10%  
+ 4408395503   12%
+ 4408395504   10%
+ 4408395505   10%
+ 4408395506   11%
+ 4408395507   10%
+ 4408395508   5%
* 4408395509 5% 7%
- 4408397000 5%  
+ 4408397001   5%
+ 4408397009   7%
- 4408398502 10%  
+ 4408398503   12%
+ 4408398504   10%
+ 4408398505   10%
+ 4408398506   11%
+ 4408398507   10%
+ 4408398508   0%
* 4408398509 0% 7%
- 4408399502 10%  
+ 4408399503   12%
+ 4408399504   10%
+ 4408399505   10%
+ 4408399506   11%
+ 4408399507   10%
+ 4408399508   5%
* 4408399509 5% 7%
+ 4408903508   7%
- 4408903509 7%  
+ 4409220000   8%
- 4409291000 8%  
+ 4409291500   8%
- 4409299100 8%  
+ 4409299200   8%
+ 4409299800   8%
- 4409299900 8%  
- 4412319000 9%  
+ 4412319001   9%
+ 4412319009   12%
- 4412321000 12%  
- 4412329000 12%  
+ 4412330000   12%
+ 4412340000   12%
- 4418710000 11%  
- 4418720000 11%  
+ 4418730001   11%
+ 4418730002   5%
+ 4418730009   11%
+ 4418740000   11%
+ 4418750000   11%
- 4418901000 11%  
- 4418908000 11%  
+ 4418911000   11%
+ 4418918000   11%
+ 4418991000   11%
+ 4418998000   11%
- 4419001000 8%  
- 4419009000 8%  
+ 4419110000   8%
+ 4419120000   8%
+ 4419190000   8%
+ 4419901000   8%
+ 4419909000   8%
- 4421909100 9%  
- 4421909800 9%  
+ 4421910000   9%
+ 4421991000   9%
+ 4421999500   9%
+ 4421999900   9%
+ 4802611500   5%
- 4802611501 5%  
- 4802611502 5%  
- 4802611508 5%  
+ 4802618000   5%
- 4802618001 5%  
- 4802618009 5%  
+ 4805300000   10%
- 4805301000 10%  
- 4805309000 10%  
+ 4809900000   10%
- 4809901000 10%  
- 4809909000 10%  
+ 4810130001   5%
+ 4810130004   5%
+ 4810130005   5%
+ 4810130009   5%
- 4810132001 5%  
- 4810132009 5%  
- 4810138001 5%  
- 4810138009 5%  
+ 4810140000   5%
- 4810142000 5%  
- 4810148000 5%  
+ 4810190001   9%
+ 4810190009   5%
- 4810191000 9%  
- 4810199000 5%  
+ 4810220001   5%
+ 4810220009   5%
- 4810221000 5%  
- 4810229000 5%  
- 4810993000 5%  
+ 4810998000   5%
- 4810999000 5%  
+ 5111190000   10%
- 5111191000 10%  
- 5111199000 10%  
- 5111303000 10%  
+ 5111308001   10%
+ 5111308009   10%
- 5111309000 10%  
- 5111909300 10%  
+ 5111909800   10%
- 5111909900 10%  
+ 5112190000   10%
- 5112191000 10%  
- 5112199000 10%  
- 5112303000 10%  
+ 5112308001   10%
+ 5112308009   10%
- 5112309000 10%  
- 5112909300 10%  
+ 5112909800   10%
- 5112909900 10%  
+ 5402530000   5%
+ 5402590000   5%
- 5402591000 5%  
- 5402599000 5%  
+ 5402630000   5%
+ 5402690000   5%
- 5402691000 5%  
- 5402699000 5%  
- 5502001000 5%  
- 5502004000 5%  
- 5502008000 5%  
+ 5502100000   5%
+ 5502901000   5%
+ 5502909000   5%
+ 5506400000   5%
+ 5704200000   0,2 euro cho mỗi mét vuông
- 6005311000 8%  
- 6005315000 8%  
- 6005319000 8%  
- 6005321000 8%  
- 6005325000 3%  
- 6005329000 8%  
- 6005331000 8%  
- 6005335000 8%  
- 6005339000 8%  
- 6005341000 8%  
- 6005345000 8%  
- 6005349000 8%  
+ 6005350000   8%
+ 6005361000   8%
+ 6005365000   8%
+ 6005369000   8%
+ 6005371000   8%
+ 6005375000   3%
+ 6005379000   8%
+ 6005381000   8%
+ 6005385000   8%
+ 6005389000   8%
+ 6005391000   8%
+ 6005395000   8%
+ 6005399000   8%
- 6115101000 5%  
+ 6115101001   5%
+ 6115101002   5%
+ 6115101009   5%
+ 6115109000   5%
- 6115109001 5%  
- 6115109002 5%  
- 6115109009 5%  
- 6210109000 15%  
+ 6210109200   15%
+ 6210109800   15%
+ 6304200000   0,61 euro mỗi kg.
+ 6307909200   0,61 euro mỗi kg.
+ 6307909800   0,61 euro mỗi kg.
- 6307909900 0,61 euro mỗi kg.  
- 6505004000 10%  
- 6803000000 14%  
+ 6803001000   14%
+ 6803009000   14%
+ 6815109008   13%
- 6815109009 13%  
- 6907100000 12%  
+ 6907211000   12%
+ 6907219001   12%
+ 6907219002   7,5%
+ 6907219003   7,5%
+ 6907219009   7,5%
+ 6907221000   12%
+ 6907229001   12%
+ 6907229002   7,5%
+ 6907229003   7,5%
+ 6907229004   7,5%
+ 6907229005   7,5%
+ 6907229009   7,5%
+ 6907231000   12%
+ 6907239001   12%
+ 6907239002   7,5%
+ 6907239003   7,5%
+ 6907239004   7,5%
+ 6907239005   7,5%
+ 6907239009   7,5%
+ 6907301000   12%
+ 6907309001   12%
+ 6907309009   7,5%
+ 6907401000   12%
+ 6907409001   12%
+ 6907409002   7,5%
+ 6907409003   7,5%
+ 6907409004   7,5%
+ 6907409005   7,5%
+ 6907409009   7,5%
- 6907902000 12%  
- 6907908000 12%  
- 6908100000 12%  
- 6908901100 7,5%  
- 6908902000 7,5%  
- 6908903100 7,5%  
- 6908905100 7,5%  
- 6908909100 7,5%  
- 6908909300 7,5%  
- 6908909900 7,5%  
- 6912001000 15%  
+ 6912002100   15%
+ 6912002300   15%
+ 6912002500   13,6%
+ 6912002900   12%
- 6912003000 15%  
- 6912005000 13,6%  
+ 6912008100   15%
+ 6912008300   15%
+ 6912008500   13,6%
+ 6912008900   12%
- 6912009000 12%  
* 7002201000 0% 14%
+ 7019900001   15%
+ 7019900002   15%
+ 7019900003   15%
+ 7019900009   13%
- 7019901000 15%  
- 7019903000 15%  
- 7019909100 15%  
- 7019909900 13%  
* 7106100000 12,5% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 7106910009 12,5% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 7108110000 12,5% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 7108120009 13,6% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 7110110009 12% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 7110210009 12% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 7110310000 16% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
* 7110410000 16% 0%
(có hiệu lực 0000/02.01.2017/XNUMX)
- 7302102100 10%  
+ 7302102200   10%
- 7302102300 10%  
+ 7302102800   10%
- 7302102900 10%  
- 7307111000 10%  
- 7307119000 10%  
- 7307191000 10%  
- 7307199000 10%  
- 7307210001 0%  
- 7307210009 10%  
- 7307221000 9%  
- 7307229000 9%  
- 7307231000 10%  
- 7307239000 10%  
- 7307291002 0%  
- 7307291008 10%  
- 7307293000 10%  
- 7307299001 0%  
- 7307299009 10%  
- 7307910000 10%  
- 7307921000 10%  
- 7307929000 10%  
- 7307931100 10%  
- 7307931900 10%  
- 7307939100 10%  
- 7307939900 10%  
- 7307991000 10%  
- 7307993000 10%  
- 7307999001 5%  
- 7307999009 10%  
+ 7308400001   10%
+ 7308400009   7,5%
- 7308401000 10%  
- 7308409000 7,5%  
- 7308901000 10%  
+ 7308909801   10%
+ 7308909809   6%
- 7308909900 6%  
+ 7314410000   10%
- 7314411000 10%  
- 7314419000 10%  
+ 7314420000   10%
- 7314421000 10%  
- 7314429000 10%  
+ 7315820000   15%
- 7315821000 15%  
- 7315829000 15%  
- 7317001000 10%  
- 7317004000 5%  
+ 7317006000   5%
- 7317006100 5%  
- 7317006900 5%  
+ 7317008001   10%
+ 7317008009   5%
- 7317009000 5%  
+ 7321810000   15%
- 7321811000 15%  
- 7321819000 15%  
+ 7321820000   15%
- 7321821000 15%  
- 7321829000 15%  
+ 7323930000   9%
- 7323931000 9%  
- 7323939000 9%  
+ 7323940000   10%
- 7323941000 10%  
- 7323949000 10%  
+ 7323990000   10%
- 7323991000 10%  
- 7323999100 10%  
- 7323999900 10%  
+ 7325100000   15%
- 7325105000 15%  
- 7325109200 15%  
- 7325109900 15%  
+ 7326200001   13%
+ 7326200002   13%
+ 7326200003   5%
+ 7326200009   10%
- 7326203000 13%  
- 7326205000 13%  
- 7326208001 5%  
- 7326208009 10%  
- 7326901000 10%  
- 7326907000 10%  
- 7326909101 0%  
- 7326909109 9%  
+ 7326909201   0%
+ 7326909202   10%
+ 7326909203   10%
+ 7326909209   9%
- 7326909301 0%  
- 7326909309 10%  
+ 7326909401   0%
+ 7326909409   10%
- 7326909500 10%  
+ 7326909600   10%
+ 7326909804   10%
+ 7326909805   10%
+ 7326909807   7,5%
- 7326909808 7,5%  
- 7601201001 0%  
- 7601201009 5%  
+ 7601202001   0%
+ 7601202009   5%
+ 7601208001   0%
+ 7601208002   5%
+ 7601208009   5%
- 7601209100 5%  
- 7601209900 5%  
+ 7612903000   10%
+ 7612908001   13,2evro za1000sht
+ 7612908002   9%
+ 7612908008   10%
- 7612909001 13,2evro za1000sht  
- 7612909002 9%  
- 7612909008 10%  
+ 7615103000   9%
+ 7615108001   10%
+ 7615108009   9%
- 7615109001 10%  
- 7615109009 9%  
* 8108300000 0% 5%
- 8207703500 5%  
+ 8207703700   5%
- 8207703800 5%  
* 8407100002 0% 8%
- 8407330000 10%  
+ 8407332000   10%
+ 8407338000   10%
+ 8424411000   0%
+ 8424419000   5%
+ 8424491000   0%
+ 8424499100   5%
+ 8424499900   5%
- 8424811000 0%  
- 8424813000 5%  
- 8424819100 5%  
- 8424819900 5%  
+ 8424821000   0%
+ 8424823000   5%
+ 8424829100   5%
+ 8424829900   5%
* 8430410001 0% 2%
* 8430490001 0% 2%
- 8432301100 0%  
- 8432301900 2%  
- 8432309000 0%  
+ 8432311100   0%
+ 8432311900   2%
+ 8432319000   0%
+ 8432391100   0%
+ 8432391900   2%
+ 8432399000   0%
- 8432401000 0%  
- 8432409000 0%  
+ 8432410000   0%
+ 8432420000   0%
+ 8439910000   0%
- 8439911000 0%  
- 8439919000 0%  
+ 8439990000   0%
- 8439991000 0%  
- 8439999000 0%  
- 8443311000 0%  
+ 8443312000   0%
+ 8443318000   0%
- 8443319100 0%  
- 8443319900 0%  
+ 8445300000   0%
- 8445301000 0%  
- 8445309001 0%  
- 8445309009 0%  
+ 8451300000   0%
- 8451301000 0%  
- 8451303000 0%  
- 8451308000 0%  
+ 8452300000   0%
- 8452301000 0%  
- 8452309000 0%  
- 8456100010 0%  
- 8456100090 0%  
+ 8456110000   0%
+ 8456120000   0%
+ 8456400000   0%
+ 8456500000   0%
+ 8456900000   0%
- 8456902000 0%  
- 8456908000 0%  
- 8459401001 0%  
- 8459401009 8%  
- 8459409000 8%  
+ 8459410001   0%
+ 8459410009   8%
+ 8459490000   8%
- 8460110001 0%  
- 8460110009 10%  
+ 8460121001   0%
+ 8460121009   10%
+ 8460129001   0%
+ 8460129009   8%
- 8460190000 8%  
+ 8460191000   8%
+ 8460199001   0%
+ 8460199009   8%
- 8460211100 5%  
- 8460211500 5%  
- 8460211900 0%  
- 8460219001 0%  
- 8460219002 5%  
- 8460219008 5%  
+ 8460221001   5%
+ 8460221002   5%
+ 8460221009   5%
+ 8460229000   8%
+ 8460231001   5%
+ 8460231002   0%
+ 8460231003   5%
+ 8460231009   5%
+ 8460239000   8%
+ 8460241001   0%
+ 8460241002   0%
+ 8460241003   5%
+ 8460241009   5%
+ 8460249001   0%
+ 8460249009   8%
- 8460291001 10%  
- 8460291009 5%  
+ 8460292001   10%
+ 8460292004   5%
+ 8460292005   10%
+ 8460292009   10%
+ 8460298001   0%
+ 8460298009   8%
- 8460299001 10%  
- 8460299009 10%  
- 8460909005 0%  
- 8460909008 8%  
+ 8460909009   8%
+ 8465200000   0%
- 8467291000 10%  
+ 8467292000   10%
- 8467293000 10%  
+ 8467298501   10%
+ 8467298509   8,5%
- 8467299000 8,5%  
- 8469001000 0%  
- 8469009100 5%  
- 8469009900 5%  
- 8472907000 0%  
+ 8472909100   0%
+ 8472909200   5%
+ 8472909300   5%
+ 8472909900   0%
- 8473101100 0%  
- 8473101900 0%  
- 8473109000 0%  
+ 8473401200   0%
+ 8473401300   0%
+ 8473401700   0%
- 8473401800 0%  
+ 8473407000   0%
- 8473408000 0%  
- 8487901000 0%  
- 8487903000 0%  
+ 8487904000   0%
- 8487905300 0%  
- 8487905500 0%  
+ 8487905700   0%
* 8526920002 0% 5%
- 8528410000 0%  
+ 8528421000   0%
+ 8528423001   0%
+ 8528423009   5%
+ 8528429001   0%
+ 8528429009   5%
- 8528491001 0%  
+ 8528491002   0%
+ 8528491008   5%
- 8528491009 5%  
- 8528498001 0%  
+ 8528498002   0%
+ 8528498008   5%
- 8528498009 5%  
- 8528510000 0%  
+ 8528521000   0%
+ 8528523001   0%
+ 8528523009   5%
+ 8528529001   0%
+ 8528529009   5%
- 8528591001 0%  
+ 8528591002   0%
+ 8528591008   5%
- 8528591009 5%  
- 8528594001 0%  
- 8528594009 5%  
- 8528598001 0%  
- 8528598009 5%  
+ 8528599001   0%
+ 8528599009   5%
- 8528610000 0%  
+ 8528621000   0%
+ 8528623000   0%
+ 8528624000   10%
+ 8528629001   0%
+ 8528629009   8%
- 8528691000 0%  
+ 8528692000   10%
+ 8528699000   8%
- 8528699100 10%  
- 8528699901 0%  
- 8528699909 8%  
- 8528711300 0%  
+ 8528711500   0%
- 8528719000 10%  
+ 8528719100   10%
+ 8528719900   10%
+ 8539500000   0%
+ 8542313000   0%
+ 8542323000   0%
- 8542330000 0%  
+ 8542333000   0%
+ 8542339000   0%
+ 8542393000   0%
* 8603100002 0% 5%
* 8605000002 0% 10%
- 8701901100 5%  
- 8701902000 10%  
- 8701902500 10%  
- 8701903100 10%  
- 8701903500 10%  
- 8701903901 2%  
- 8701903909 10%  
- 8701905000 10%  
- 8701909000 10%  
+ 8701911000   5%
+ 8701915000   10%
+ 8701919000   10%
+ 8701921000   10%
+ 8701925000   10%
+ 8701929000   10%
+ 8701931000   10%
+ 8701935000   10%
+ 8701939000   10%
+ 8701941001   2%
+ 8701941009   10%
+ 8701945000   10%
+ 8701949000   10%
+ 8701951001   2%
+ 8701951009   10%
+ 8701955000   10%
+ 8701959000   10%
+ 8702201110   0%
+ 8702201121   7,5%
+ 8702201129   10%
+ 8702201191   0%
+ 8702201192   10%
+ 8702201193   12%
+ 8702201194   10%
+ 8702201198   12%
+ 8702201199   10%
+ 8702201910   0%
+ 8702201921   3 1 euro mỗi khối cm khối lượng động cơ
+ 8702201922   10%
+ 8702201923   10%, nhưng không ít hơn 1,8 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8702201924   10%
+ 8702201929   10%
+ 8702201991   3 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8702201992   10%
+ 8702201993   20%, nhưng không ít hơn 0,8 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8702201994   10%
+ 8702201995   20%
+ 8702201996   10%
+ 8702201998   20%
+ 8702201999   10%
+ 8702209110   0%
+ 8702209120   10%
+ 8702209191   0%
+ 8702209192   10%
+ 8702209198   12%
+ 8702209199   10%
+ 8702209910   0%
+ 8702209921   10%
+ 8702209922   10%
+ 8702209929   10%
+ 8702209991   20%, nhưng không ít hơn 1,1 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8702209992   10%
+ 8702209993   20%, nhưng không ít hơn 1,1 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8702209994   10%
+ 8702209995   0%
+ 8702209996   10%
+ 8702209998   20%
+ 8702209999   10%
+ 8702301110   0%
+ 8702301120   10%
+ 8702301191   15%
+ 8702301199   10%
+ 8702301910   0%
+ 8702301921   3 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8702301922   10%
+ 8702301923   10%
+ 8702301928   10%
+ 8702301929   10%
+ 8702301991   3 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8702301992   10%
+ 8702301993   20%, nhưng không ít hơn 0,8 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8702301994   10%
+ 8702301998   20%
+ 8702301999   10%
+ 8702309110   0%
+ 8702309120   10%
+ 8702309191   17%
+ 8702309199   10%
+ 8702309910   0%
+ 8702309921   10%
+ 8702309922   10%
+ 8702309928   10%
+ 8702309929   10%
+ 8702309991   21%
+ 8702309992   10%
+ 8702309993   21%
+ 8702309994   10%
+ 8702309998   21%
+ 8702309999   10%
+ 8702400001   0%
+ 8702400002   10%
+ 8702400009   10%
+ 8702908010   0%
+ 8702908020   10%
+ 8702908090   10%
- 8702909010 0%  
- 8702909020 10%  
- 8702909090 10%  
- 8703231910 23%, nhưng không ít hơn 0,83 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
- 8703231921 23%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
- 8703231922 23%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
+ 8703231930   0%
+ 8703231940   23%, nhưng không ít hơn 0,83 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703231981   23%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703231989   23%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
- 8703231990 0%  
- 8703239013 1,6 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
- 8703239014 25%, nhưng không ít hơn 0,45 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
- 8703239018 25%, nhưng không ít hơn 0,45 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
- 8703239022 2,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
- 8703239023 25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
- 8703239024 25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
- 8703239027 2,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
- 8703239028 25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
- 8703239029 25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
+ 8703239030   0%
+ 8703239041   1,6 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703239042   25%, nhưng không ít hơn 0,45 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703239049   25%, nhưng không ít hơn 0,45 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703239081   2,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703239082   25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703239083   25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703239087   2,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703239088   25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703239089   25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
- 8703239090 0%  
+ 8703401010   0%
+ 8703401091   5%, nhưng không ít hơn 0,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703401092   16%
+ 8703401098   23%, nhưng không ít hơn 0,67 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703401099   16%
+ 8703402010   0%
+ 8703402091   1,4 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703402092   16%
+ 8703402093   25%, nhưng không ít hơn 0,45 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703402094   16%
+ 8703402098   25%, nhưng không ít hơn 0,45 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703402099   16%
+ 8703403010   0%
+ 8703403091   23%, nhưng không ít hơn 0,8 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703403092   16%
+ 8703403098   23%, nhưng không ít hơn 0,73 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703403099   16%
+ 8703404010   0%
+ 8703404091   1,5 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703404092   16%
+ 8703404093   25%, nhưng không ít hơn 0,5 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703404094   16%
+ 8703404098   25%, nhưng không ít hơn 0,5 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703404099   16%
+ 8703405101   20%, nhưng không ít hơn 0,85 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703405109   16%
+ 8703405910   0%
+ 8703405921   23%, nhưng không ít hơn 0,83 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703405929   16%
+ 8703405991   23%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703405992   16%
+ 8703405998   23%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703405999   16%
+ 8703406010   0%
+ 8703406021   1,6 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703406022   16%
+ 8703406023   25%, nhưng không ít hơn 0,45 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703406024   16%
+ 8703406028   25%, nhưng không ít hơn 0,45 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703406029   16%
+ 8703406031   2,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703406032   16%
+ 8703406033   25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703406034   16%
+ 8703406038   25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703406039   16%
+ 8703406091   2,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703406092   16%
+ 8703406093   25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703406094   16%
+ 8703406098   25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703406099   16%
+ 8703407010   0%
+ 8703407091   16,4%, nhưng không ít hơn 1,54 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703407092   16%
+ 8703407098   23%, nhưng không ít hơn 1,57 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703407099   16%
+ 8703408010   0%
+ 8703408091   3,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703408092   16%
+ 8703408093   25%, nhưng không ít hơn 1 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703408094   16%
+ 8703408098   25%, nhưng không ít hơn 1 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703408099   16%
+ 8703501010   0%
+ 8703501091   23%, nhưng không ít hơn 0,8 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703501099   16%
+ 8703502010   0%
+ 8703502091   1,5 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703502092   16%
+ 8703502093   25%, nhưng không ít hơn 0,4 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703502094   16%
+ 8703502098   25%, nhưng không ít hơn 0,4 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703502099   16%
+ 8703503101   20%, nhưng không ít hơn 0,85 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703503109   16%
+ 8703503910   0%
+ 8703503991   23%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703503999   16%
+ 8703504010   0%
+ 8703504091   2,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703504092   16%
+ 8703504093   25%, nhưng không ít hơn 0,5 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703504094   16%
+ 8703504098   25%, nhưng không ít hơn 0,5 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703504099   16%
+ 8703505101   20%, nhưng không ít hơn 1,12 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703505109   16%
+ 8703505910   0%
+ 8703505991   23%, nhưng không ít hơn 1,57 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703505999   16%
+ 8703506010   0%
+ 8703506091   3,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703506092   16%
+ 8703506093   25%, nhưng không ít hơn 1 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703506094   16%
+ 8703506098   25%, nhưng không ít hơn 1 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703506099   16%
+ 8703601010   0%
+ 8703601091   5%, nhưng không ít hơn 0,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703601092   16%
+ 8703601098   23%, nhưng không ít hơn 0,67 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703601099   16%
+ 8703602010   0%
+ 8703602091   1,4 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703602092   16%
+ 8703602093   25%, nhưng không ít hơn 0,45 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703602094   16%
+ 8703602098   25%, nhưng không ít hơn 0,45 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703602099   16%
+ 8703603010   0%
+ 8703603091   23%, nhưng không ít hơn 0,8 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703603092   16%
+ 8703603098   23%, nhưng không ít hơn 0,73 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703603099   16%
+ 8703604010   0%
+ 8703604091   1,5 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703604092   16%
+ 8703604093   25%, nhưng không ít hơn 0,5 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703604094   16%
+ 8703604098   25%, nhưng không ít hơn 0,5 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703604099   16%
+ 8703605101   20%, nhưng không ít hơn 0,85 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703605109   16%
+ 8703605910   0%
+ 8703605921   23%, nhưng không ít hơn 0,83 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703605929   16%
+ 8703605991   23%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703605992   16%
+ 8703605998   23%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703605999   16%
+ 8703606010   0%
+ 8703606021   1,6 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703606022   16%
+ 8703606023   25%, nhưng không ít hơn 0,45 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703606024   16%
+ 8703606028   25%, nhưng không ít hơn 0,45 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703606029   16%
+ 8703606031   2,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703606032   16%
+ 8703606033   25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703606034   16%
+ 8703606038   25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703606039   16%
+ 8703606091   2,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703606092   16%
+ 8703606093   25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703606094   16%
+ 8703606098   25%, nhưng không ít hơn 0,55 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703606099   16%
+ 8703607010   0%
+ 8703607091   16,4%, nhưng không ít hơn 1,54 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703607092   16%
+ 8703607098   23%, nhưng không ít hơn 1,57 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703607099   16%
+ 8703608010   0%
+ 8703608091   3,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703608092   16%
+ 8703608093   25%, nhưng không ít hơn 1 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703608094   16%
+ 8703608098   25%, nhưng không ít hơn 1 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703608099   16%
+ 8703701010   0%
+ 8703701091   23%, nhưng không ít hơn 0,8 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703701099   16%
+ 8703702010   0%
+ 8703702091   1,5 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703702092   16%
+ 8703702093   25%, nhưng không ít hơn 0,4 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703702094   16%
+ 8703702098   25%, nhưng không ít hơn 0,4 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703702099   16%
+ 8703703101   20%, nhưng không ít hơn 0,85 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703703109   16%
+ 8703703910   0%
+ 8703703991   23%, nhưng không ít hơn 1,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703703999   16%
+ 8703704010   0%
+ 8703704091   2,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703704092   16%
+ 8703704093   25%, nhưng không ít hơn 0,5 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703704094   16%
+ 8703704098   25%, nhưng không ít hơn 0,5 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703704099   16%
+ 8703705101   20%, nhưng không ít hơn 1,12 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703705109   16%
+ 8703705910   0%
+ 8703705991   23%, nhưng không ít hơn 1,57 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703705999   16%
+ 8703706010   0%
+ 8703706091   3,2 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703706092   16%
+ 8703706093   25%, nhưng không ít hơn 1 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703706094   16%
+ 8703706098   25%, nhưng không ít hơn 1 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8703706099   16%
+ 8703800001   0%
+ 8703800002   0%
+ 8703800009   16%
+ 8703900010   0%
+ 8703900090   16%
- 8703901010 0%  
- 8703901091 0%  
- 8703901099 16%  
- 8703909010 0%  
- 8703909090 16%  
- 8705901001 13%  
- 8705901005 13%, nhưng không ít hơn 0,6 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
+ 8705908001   13%
+ 8705908002   13%, nhưng không ít hơn 0,6 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
+ 8705908005   5%
+ 8705908009   5%, nhưng không ít hơn 0,04 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ
- 8705909001 5%  
- 8705909005 5%, nhưng không ít hơn 0,04 1 euro mỗi khối cm. Trong số khối lượng cơ  
- 8711209100 15,2%  
+ 8711209200   15,2%
- 8711209300 15,2%  
+ 8711601000   15,2%
+ 8711609000   15,2%
- 8712001000 12%  
+ 8712007000   12%
- 8712008000 12%  
- 8714100000 7,5%  
+ 8714101000   7,5%
+ 8714102000   7,5%
+ 8714103000   7,5%
+ 8714104000   7,5%
+ 8714105000   7,5%
+ 8714109000   7,5%
+ 8714930000   5%
- 8714931000 5%  
- 8714939000 5%  
- 8714941000 5%  
+ 8714942000   5%
- 8714943000 5%  
- 8716101000 10%  
- 8716109100 10%  
+ 8716109200   10%
- 8716109400 10%  
- 8716109600 10%  
+ 8716109800   10%
- 8716109900 10%  
+ 8716395001   10%
+ 8716395002   9%
+ 8716395009   10%
- 8716395100 10%  
- 8716395901 9%  
- 8716395909 10%  
* cv 0% 17%
- 9006100000 10%  
+ 9006538008   10%
- 9006538009 10%  
+ 9006590008   10%
- 9006590009 10%  
* 9306901001 0% 16%
- 9401510000 12% plyus0,07 euro mỗi kg.  
+ 9401520000   12% plyus0,07 euro mỗi kg.
+ 9401530000   12% plyus0,07 euro mỗi kg.
- 9403810000 12% plyus0,13 euro mỗi kg.  
+ 9403820000   12% plyus0,13 euro mỗi kg.
+ 9403830000   12% plyus0,13 euro mỗi kg.
- 9406001100 5%  
- 9406002000 5%  
- 9406003100 5%  
- 9406003801 5%  
- 9406003809 5%  
- 9406008001 5%  
- 9406008009 5%  
+ 9406101000   5%
+ 9406109000   5%
+ 9406901000   5%
+ 9406903100   5%
+ 9406903901   5%
+ 9406903909   5%
+ 9406909001   5%
+ 9406909009   5%
+ 9608600000   8%
- 9608601000 8%  
- 9608609000 8%  
- 9619001100 5%  
- 9619001300 5%  
- 9619001900 5%  
- 9619002100 5%  
- 9619002900 5%  
+ 9619003000   5%
- 9619003100 5%  
- 9619003900 5%  
+ 9619004000   0,61 euro mỗi kg.
- 9619004100 0,61 euro mỗi kg.  
- 9619004900 0,61 euro mỗi kg.  
+ 9619005001   10%, nhưng không ít hơn 0,31 euro mỗi kg.
+ 9619005009   10%, nhưng không ít hơn 0,31 euro mỗi kg.
- 9619005101 10%, nhưng không ít hơn 0,31 euro mỗi kg.  
- 9619005109 10%, nhưng không ít hơn 0,31 euro mỗi kg.  
- 9619005901 10%, nhưng không ít hơn 0,31 euro mỗi kg.  
- 9619005909 10%, nhưng không ít hơn 0,31 euro mỗi kg.  
+ 9619007101   5%
+ 9619007109   9,2%
+ 9619007501   5%
+ 9619007509   9,2%
+ 9619007901   5%
+ 9619007909   9,2%
+ 9619008101   5%
+ 9619008109   9,2%
+ 9619008901   5%
+ 9619008909   9,2%
- 9619009001 9,2%  
- 9619009009 9,2%  
+ 9620000001   0%
+ 9620000002   12,5%
+ 9620000003   0%
+ 9620000004   5%
+ 9620000005   9%
+ 9620000006   9,2%
+ 9620000007   9%
+ 9620000008   12%
+ 9620000009   7,5%

 Mã đã thêm - 1336; Đã loại bỏ các mã - 827; Tỷ lệ đã thay đổi - 43 mã

 

 

 

bảng chuyển mã thư HS trong kết nối với việc sử dụng các đơn hàng Danh mục Ngoại Thương mại của Liên minh Kinh tế Á-Âu trên cơ sở của bản 6-thứ của hài hoà mô tả và mã hàng hóa hệ thống

 

Mã TN VED CU 2012Danh pháp EAEU của hàng hóa có mã ngoại thương 2017
0102297100 0102299100
0102297900 0102299900
0102909900 0102290500
0102909900
0210998000 0210998500
0301930000 của 0301930000
0301991880 0301991820
0301991890 của 0301930000
0301991860
0302111000 0302111000
của 0302990001
0302118000 0302118000
của 0302990001
0302130000 0302130000
của 0302990001
0302140000 0302140000
của 0302990001
0302190000 0302190000
của 0302990009
0302211000 0302211000
của 0302990003
0302213000 0302213000
của 0302990003
0302219000 0302219000
của 0302990003
0302220000 0302220000
của 0302990003
0302230000 0302230000
của 0302990003
0302240000 0302240000
của 0302990003
0302291000 0302291000
của 0302990003
0302298000 0302298000
của 0302990003
0302319000 0302319000
của 0302990004
0302329000 0302329000
của 0302990004
0302339000 0302339000
của 0302990003
0302349000 0302349000
của 0302990009
0302351900 0302351900
của 0302990009
0302359900 0302359900
của 0302990009
0302369000 0302369000
của 0302990009
0302398000 0302398000
của 0302990009
0302410000 0302410000
của 0302990004
0302420000 0302420000
của 0302990009
0302431000 0302431000
của 0302990003
0302433000 0302433000
của 0302990003
0302439000 0302439000
của 0302990003
0302440000 0302440000
của 0302990004
0302451000 0302451000
của 0302990009
0302453000 0302453000
của 0302990009
0302459000 0302459000
của 0302990009
0302460000 0302460000
của 0302990009
0302470000 0302470000
của 0302990009
0302511000 0302511000
của 0302990006
0302519000 0302519000
của 0302990006
0302520000 0302520000
của 0302990006
0302530000 0302530000
của 0302990005
0302541100 0302541100
của 0302990009
0302541500 0302541500
của 0302990009
0302541900 0302541900
của 0302990009
0302549000 0302549000
của 0302990009
0302550000 0302550000
của 0302990009
0302560000 0302560000
của 0302990009
0302591000 0302591000
của 0302990009
0302592000 0302592000
của 0302990009
0302593000 0302593000
của 0302990009
0302594000 0302594000
của 0302990009
0302599000 0302599000
của 0302990009
0302710000 0302710000
của 0302990009
0302720000 0302720000
của 0302990009
0302730000 của 0302730000
của 0302990009
0302740000 0302740000
của 0302990003
0302790000 0302790000
của 0302990009
0302812000 0302811000
của 0302920000
của 0302990002
0302815000 0302812000
của 0302920000
của 0302990002
0302816000 0302813000
của 0302920000
của 0302990002
0302819000 0302819000
của 0302920000
của 0302990002
0302820000 0302820000
của 0302990009
0302830000 0302830000
của 0302990009
0302841000 0302841000
của 0302990009
0302849000 0302849000
của 0302990009
0302851000 0302851000
của 0302990009
0302853000 0302853000
của 0302990009
0302859000 0302859000
của 0302990009
0302891080 0302891060
của 0302990009
0302891090 của 0302730000
0302891070
của 0302990009
0302892100 0302491100
0302892100
0302892900 0302491900
0302892900
của 0302990009
0302893100 0302893100
của 0302990006
0302893900 0302893900
của 0302990006
0302894000 0302894000
của 0302990009
0302895000 0302895000
của 0302990009
0302896000 0302896000
của 0302990009
0302899001 0302499001
của 0302990005
0302899009 0302499009
0302899000
của 0302990009
0302900000 0302910000
0303110000 0303110000
của 0303990001
0303120000 0303120000
của 0303990001
0303130000 0303130000
của 0303990002
0303141000 0303141000
của 0303990002
0303149000 0303149000
của 0303990002
0303190000 0303190000
của 0303990002
0303230000 0303230000
của 0303990009
0303240000 0303240000
của 0303990009
0303250000 của 0303250000
của 0303990009
0303260000 0303260000
của 0303990007
0303290000 0303290000
của 0303990009
0303311000 0303311000
0303990008
0303313000 0303313000
của 0303990009
0303319000 0303319000
của 0303990006
0303320000 0303320000
của 0303990007
0303330000 0303330000
của 0303990009
0303340000 0303340000
của 0303990007
0303391000 0303391000
của 0303990007
0303393000 0303393000
của 0303990007
0303395000 0303395000
của 0303990001
0303398500 0303398500
của 0303990007
0303419000 0303419000
của 0303990009
0303429000 0303429000
của 0303990009
0303439000 0303439000
của 0303990007
0303449000 0303449000
của 0303990007
0303451800 0303451800
của 0303990007
0303459900 0303459900
của 0303990007
0303469000 0303469000
của 0303990007
0303498500 0303498500
của 0303990007
0303510000 0303510000
của 0303990003
0303531000 0303531000
của 0303990009
0303533000 0303533000
của 0303990009
0303539000 0303539000
của 0303990009
0303541000 0303541000
của 0303990003
0303549000 0303549000
của 0303990003
0303551000 0303551000
của 0303990004
0303553000 0303553000
của 0303990009
0303559001 0303559002
của 0303990004
0303559009 0303559008
của 0303990009
0303560000 0303560000
của 0303990009
0303570000 0303570000
của 0303990006
0303631000 0303631000
của 0303990006
0303633000 0303633000
của 0303990006
0303639000 0303639000
của 0303990006
0303640000 0303640000
của 0303990006
0303650000 0303650000
của 0303990006
0303661100 0303661100
của 0303990001
0303661200 0303661200
của 0303990001
0303661300 0303661300
của 0303990001
0303661900 0303661900
của 0303990001
0303669000 0303669000
của 0303990001
0303670000 0303670000
của 0303990007
0303681000 0303681000
của 0303990003
0303689000 0303689000
của 0303990007
0303691000 0303691000
của 0303990007
0303693000 0303693000
của 0303990001
0303695000 0303695000
của 0303990007
0303697000 0303697000
của 0303990007
0303698000 0303698000
của 0303990007
0303699000 0303699000
của 0303990009
0303811000 0303811000
của 0303920000
của 0303990009
0303815000 0303812000
của 0303920000
của 0303990009
0303816000 0303813000
của 0303920000
của 0303990009
0303819000 0303819000
của 0303920000
của 0303990009
0303820000 0303820000
của 0303990009
0303830000 0303830000
của 0303990009
0303841000 0303841000
của 0303990006
0303849000 0303849000
của 0303990006
0303891080 0303891060
của 0303990009
0303891090 của 0303250000
0303891070
của 0303990009
0303892101 0303592101
0303892103
0303892102 0303592102
0303892104
0303892109 0303592109
0303892108
0303892900 0303592900
0303892900
của 0303990004
0303893100 0303893100
của 0303990005
0303893900 0303893900
của 0303990005
0303894000 0303894000
của 0303990007
0303894500 0303591000
của 0303990007
0303895000 0303895000
của 0303990007
0303895500 0303895500
của 0303990009
0303896000 0303896000
của 0303990007
0303896500 0303896500
của 0303990007
0303897000 0303897000
của 0303990007
0303899001 0303599001
của 0303990009
0303899002 0303899003
của 0303990001
0303899008 0303599009
0303899007
của 0303990009
0303901000 0303911000
0303909000 0303919000
0304390000 của 0304390000
0304491090 của 0304390000
0304491080
0304499000 0304470000
0304480000
0304498000
0304510000 của 0304510000
0304591000 của 0304510000
0304592000
0304599000 0304560000
0304570000
0304598000
0304690000 của 0304690000
0304891090 của 0304690000
0304891080
0304895100 0304881000
0304895500 0304882000
0304895900 0304885000
0304899000 0304889000
0304898000
0304931000 của 0304932000
0304939000 của 0304938000
0304955000 0304955000
của 0304959000
0304959000 của 0304959000
0304991000 của 0304932000
0304961000
0304971000
0304991100
0304992100 của 0304938000
0304992200
0304999900 0304969000
0304979000
0304999800
0305310000 của 0305310000
0305399090 của 0305310000
0305399080
0305449000 của 0305448000
0305498090 của 0305448000
0305498080
0305591000 0305531000
0305593000 0305541000
0305595000 0305542000
0305598000 0305520000
0305539000
0305549000
0305599000
0305640000 của 0305640000
0305698000 của 0305640000
0305697000
0306119000 0306110500
0306119000
0306121000 0306120501
0306121000
0306129000 0306120509
0306129000
0306211000 0306911000
0306219000 0306310000
0306919000
0306221000 0306321000
0306223000 0306921000
0306229100 0306329100
0306929100
0306229900 0306329900
0306929900
0306241000 0306931000
0306243000 0306331000
0306939100
0306248000 0306339000
0306939900
0306251000 0306941000
0306259000 0306340000
0306949000
0306261000 của 0306951000
0306263100 của 0306351000
của 0306959100
0306263900 của 0306351000
của 0306959100
0306269000 0306359000
của 0306959900
0306271000 của 0306951000
0306279100 0306361000
của 0306959900
0306279500 0306362000
của 0306959100
0306279900 0306369000
của 0306959900
0306290500 0306991000
0306298100 0306391000
0306999100
0306298900 0306399000
0306999900
0307191000 0307121000
0307199100
0307199000 0307129000
0307199900
0307290500 0307221000
0307292000
0307291000 0307229100
0307299000 0307229900
0307298000
0307390500 0307321000
0307392000
0307391000 0307329100
0307399100
0307399000 0307329900
0307399900
0307411000 0307421100
0307419100 0307429100
0307429200
0307419900 0307429300
0307490500 của 0307431000
của 0307490500
0307490900 0307431100
0307491100 0307431300
0307491800 0307431500
0307493100 0307433100
0307493300 0307433300
0307493500 0307433500
0307493800 0307433800
0307495100 0307435000
0307495900 0307436000
0307499100 0307499100
0307499200
0307499900 0307499300
0307590500 0307521000
0307592000
0307591000 0307529000
0307599000 0307598000
0307791000 0307721000
0307791100
0307799001 0307729900
0307799009 0307798000
0307891000 0307831000
0307871000
0307899001 0307839000
0307899009 0307879000
0307910000 0307421900
0307429900
0307820000
0307910000
0307991000 của 0307431000
của 0307490500
0307841000
0307881000
0307921000
0307991000
0307991100 0307437000
0307991300 0307729100
0307991700 0307431900
0307439000
0307849000
0307929000
0307998000 0307498000
0307499800
0307889000
0307997000
0308191000 0308121000
0308192000
0308193000 0308129000
0308291000 0308221000
0308292000
0308293000 0308229000
0402211700 của 0402211800
0402211900 của 0402211800
0406102002 0406105001
0406102003 0406105002
0406102009 0406103000
0406105009
0406201000 của 0406200000
0406209000 của 0406200000
0406901301 của 0406901300
0406901309 của 0406901300
0406901900 của 0406908900
0406902700 của 0406909200
0406908700 0406907400
của 0406908900
0406908800 của 0406909200
0602209000 0602202000
0602203000
0602208000
0602904900 0602904600
0602904700
0602904800
0603198000 0603192000
0603197000
0714109100 0714100001
0714109801 0714100002
0714109809 0714100009
0714301000 của 0714300000
0714309000 của 0714300000
0714401000 của 0714400000
0714409000 của 0714400000
0714501000 của 0714500000
0714509000 của 0714500000
0714901200 của 0714902000
0714901800 của 0714902000
0805201000 0805220000
0805203000 của 0805210000
của 0805290000
0805205000 của 0805210000
của 0805290000
0805207000 của 0805210000
0805209000 của 0805290000
0812901000 của 0812902500
0812902000 của 0812902500
1005101100 1005101801
1005101900 1005101809
1103191000 của 1103192000
1103193000 của 1103192000
1103201000 của 1103202500
1103202000 của 1103202500
1104222000 của 1104224000
1104223000 của 1104224000
1104229000 của 1104229500
1104229800 của 1104229500
1104231000 của 1104234000
1104233000 của 1104234000
1104239000 của 1104239800
1104239900 của 1104239800
1104290100 của 1104290400
1104290300 của 1104290400
1104290700 của 1104290800
1104290900 của 1104290800
1104291100 của 1104291700
1104291800 của 1104291700
1209291000 của 1209294500
1209293500 của 1209294500
1209911000 của 1209918000
1209919000 của 1209918000
1211200000 của 1211200000
1211300000 của 1211300000
1211400000 của 1211400000
1211903000 của 1211904000
1211908501 của 1211908601
1211908509 của 1211500000
của 1211908609
1302198000 1302140000
1302199000
1404900009 của 1211300000
của 1211400000
của 1211500000
của 1211904000
của 1211908609
1404900008
1602313000 của 1602318000
1602319000 của 1602318000
1602394000 của 1602398500
1602398000 của 1602398500
1602907200 của 1602909100
1602907400 của 1602909500
1602907600 của 1602909100
1602907800 của 1602909500
1604141100 1604142100
1604143100
1604144100
1604141600 1604142600
1604143600
1604144600
1604141800 1604142800
1604143800
1604144800
1604199790 1604180000
1604199780
1605540000 của 1605540000
1605590000 của 1605540000
1605590000
2001906000 của 2001909200
2001909100 của 2001909200
2005994000 của 2005998000
2005999000 của 2005998000
2008191100 2008191200
2008970300
2008199101 2008199201
2008199109 2008199209
2008970500
2008509400 của 2008509800
2008509900 của 2008509800
2008999900 của 1211200000
của 1211908601
của 1211908609
2008999800
2009411001 của 2009419201
2009411009 của 2009419209
2009419100 của 2009419201
của 2009419209
2009799300 2009799801
2009799901 2009799802
2009799909 2009799809
2202901001 2202910000
2202901009 2202991100
2202991500
2202991900
2202909100 2202999100
2202909500 2202999500
2202909900 2202999900
2204291000 2204221000
2204290500
2204291109 2204221100
2204291108
2204291209 2204221200
2204291208
2204291309 2204221300
2204291308
2204291709 2204221700
2204291708
2204291809 2204221800
2204291808
2204294209 2204224200
2204294208
2204294309 2204224300
2204294308
2204294409 2204224400
2204294408
2204294609 2204224600
2204294608
2204294709 2204224700
2204294708
2204294809 2204224800
2204294808
2204295809 2204225800
2204295808
2204297909 2204227900
2204297908
2204298009 2204228000
2204298008
2204298109 2204228100
2204298108
2204298209 2204228200
2204298208
2204298309 2204228300
2204298308
2204298409 2204228400
2204298408
2204298509 2204228500
2204298508
2204298609 2204228600
2204298608
2204298709 2204228700
2204298708
2204298809 2204228800
2204298808
2204298909 2204228900
2204298908
2204299009 2204229000
2204299008
2204299109 2204229100
2204299108
2204299209 2204229200
2204299208
2204299309 2204229300
2204299308
2204299409 2204229400
2204299408
2204299509 2204229500
2204299508
2204299609 2204229600
2204299608
2204299709 2204229700
2204299708
2204299809 2204229800
2204299808
2309909500 2309909601
2309909900 2309909609
2805309000 2805302000
2805303000
2805304000
2805308000
2807001000 2807000001
2807009000 2807000009
2811192000 2811120000
2812101100 2812120000
2812101500 2812130000
2812101600 2812140000
2812101800 của 2812190000
2812109100 2812150000
2812109300 2812160000
2812109400 2812110000
2812109500 2812170000
2812109900 của 2812190000
2824901000 2824900001
2824909000 2824900009
2839901000 của 2839900000
2839909000 của 2839900000
2846900000 2846901000
2846902000
2846903000
2846909000
2848000000 của 2853909000
2853001000 2853901000
2853003000 2853903000
2853005000 2853100000
2853009000 của 2853909000
2903191000 của 2903190000
2903198000 của 2903190000
2903399000 2903392100
2903392300
2903392400
2903392500
2903392600
2903392700
2903392800
2903392900
2903393100
2903393500
2903393900
2903398000
2903771000 của 2903776000
2903772000 của 2903776000
2903773000 của 2903776000
2903774000 của 2903776000
2903775000 của 2903776000
2903791100 của 2903793000
2903791900 của 2903793000
2903792100 của 2903793000
2903792900 của 2903793000
2903799000 của 2903793000
2903798000
2903899000 2903830000
2903898000
2903999000 2903930000
2903940000
2903998000
2904904000 2904910000
2904909500 2904310000
2904320000
2904330000
2904340000
2904350000
2904360000
2904990000
2908991000 của 2908990000
2908999000 của 2908990000
2910900000 2910500000
2910900000
2912191000 của 2912190000
2912199000 của 2912190000
2914699000 2914620000
2914698000
2914700000 2914710000
2914790000
2915700000 2915704000
2915705000
2915900000 2915903000
2915907000
2917341000 của 2917340000
2917349000 của 2917340000
2918195000 2918170000
2920902000 2920210000
2920903000 2920230000
2920904000 2920240000
2920905000 2920220000
2920908500 2920290000
2920300000
2920907000
2921196000 2921120000
2921130000
2921140000
2922131000 2922150000
2922139000 2922194000
2922191000 của 2922170000
2922192000 của 2922170000
2922193000 2922180000
2922198500 2922160000
2922197000
2923900000 2923300000
2923400000
2923900000
2924299800 2924250000
2924299900
2926909500 2926400000
2926909800
2930500000 của 2930800000
2930902000 2930700000
2930906000 2930600000
2930909900 của 2930800000
2930909500
2931901000 2931310000
2931904000 2931320000
2931330000
2931340000
2931350000
2931360000
2931370000
2931380000
của 2931908009
2931909001 2931908001
2931909002 2931908002
2931909009 2931390000
2931905000
2931906000
của 2931908009
2932190000 2932140000
2932190000
2933540000 2933540000
của 2939800000
2933998009 2933920000
2933998008
2934208000 2934208000
của 2939800000
2934309000 2934309000
của 2939800000
2935003000 2935903000
2935009000 2935100000
2935200000
2935300000
2935400000
2935500000
2935909000
2939910000 2939710000
2939990000 2939790000
của 2939800000
3002101001 3002120001
3002101009 3002120002
3002109100 3002120003
3002109501 3002120004
3002109509 của 3002110000
3002120005
của 3002130000
của 3002140000
của 3002150000
3002109900 của 3002110000
3002120009
của 3002130000
của 3002140000
của 3002150000
3002190000
3003400001 3003410000
3003400002 3003420000
3003400003 3003430000
3003400009 3003490000
3003900000 3003600000
3003900000
3004400002 3004410000
3004400003 3004420000
3004400004 3004430000
3004400005 3004490001
3004400008 3004490009
3004900002 của 3004600000
3004900002
3004900009 của 3004600000
3004900009
3006601001 3006600001
3006601009 3006600002
3006609000 3006600009
3102501000 của 3102500000
3102509000 của 3102500000
3103101000 3103110000
3103109000 3103190000
3105200000 3105201000
3105209000
3105901000 của 3105902000
của 3105908000
3105909100 của 3105902000
3105909900 của 3105908000
3206493000 của 3206497000
3206498000 của 3206497000
3702312000 của 3702319700
3702319800 của 3702319700
3705100000 3705001000
3705901000 3705002000
3705909000 3705009000
3706101000 của 3706102000
3706109100 của 3706102000
3706901000 của 3706905200
3706903100 của 3706905200
3706905100 của 3706905200
3808500001 3808590001
3808500009 3808520000
của 3808590009
3808911000 3808610001
3808620001
3808690001
3808911000
3808912000 của 3808590003
3808912000
3808913000 của 3808610003
của 3808620003
của 3808690003
3808913000
3808914000 của 3808590003
của 3808610003
của 3808620003
của 3808690003
3808914000
3808919000 3808590002
3808610002
3808620002
3808690002
3808919000
3808929000 3808590004
3808929000
3808931300 của 3808590005
3808931300
3808931500 của 3808590005
3808931500
3808932700 của 3808590005
3808932700
3808942000 3808590007
3808942000
3808949000 3808590006
3808949000
3808991000 3808590008
3808991000
3808999000 của 3808590009
3808999000
3812302100 3812310000
3812302900 của 3812390000
3812308000 của 3812390000
3824780000 3824781000
3824782000
3824783000
3824784000
3824788000
3824789000
3824901000 3824991000
3824901500 3824991500
3824902000 3824992000
3824902500 3824992500
3824903000 3824993000
3824903500 3824999201
3824999601
3824904000 3824999602
3824904500 3824994500
3824905000 3824995000
3824905500 3824995500
3824905800 3824995800
3824906100 3824996100
3824906200 3824996200
3824906400 3824996400
3824906500 3824996500
3824907000 3824997000
3824907500 3824997500
3824908000 3824998000
3824908500 3824998500
3824908700 3824910000
3824998700
3824909701 3824999202
3824999301
3824999603
3824909702 3824999203
3824909708 3824840000
3824850000
3824860000
3824870000
3824880000
3824999209
3824999309
3824999609
3901909000 3901400000
3901908000
3904100010 của 3904100001
3904100091 của 3904100001
3904100099 3904100009
3907602000 3907610000
3907608000 3907690000
3909300001 3909310000
3909300009 3909390000
3926909709 3926909709
9620000006
4011610000 của 4011700000
4011620000 của 4011800000
4011630000 của 4011800000
4011690000 của 4011900000
4011920000 của 4011700000
4011930000 của 4011800000
4011940000 của 4011800000
4011990000 của 4011900000
4103901000 của 4103900000
4103909000 của 4103900000
4105101000 của 4105100000
4105109000 của 4105100000
4105309100 của 4105309000
4105309900 của 4105309000
4106211000 của 4106210000
4106219000 của 4106210000
4401100001 4401110001
4401120001
4401100009 4401110009
4401120009
4401391000 của 4401390000
4401401000
4401399000 của 4401390000
4401409000
4403100001 4403120001
4403100002 4403120002
4403100003 4403120003
4403100004 4403110001
4403100008 4403110009
4403120009
4403201101 của 4403231100
4403201102 của 4403231100
4403201901 của 4403231900
của 4403241000
4403201909 của 4403231900
của 4403241000
4403203101 của 4403211100
4403203102 của 4403211100
4403203901 của 4403211900
của 4403221000
4403203909 của 4403211900
của 4403221000
4403209101 của 4403239100
4403209102 của 4403239100
4403209103 của 4403219100
4403209104 của 4403219100
4403209109 4403259100
4403209901 của 4403219900
của 4403229000
của 4403239900
của 4403249000
của 4403259900
của 4403260000
4403209909 của 4403219900
của 4403229000
của 4403239900
của 4403249000
của 4403259900
của 4403260000
4403499500 4403499501
4403921000 4403931000
4403929000 4403939000
4403940000
4403991000 4403970001
4403993000 4403980000
4403995101 của 4403950001
4403995102 của 4403950001
4403995901 4403950002
4403960001
4403995909 4403950009
4403960009
4403999501 4403990001
4403999502 4403970002
4403999509 4403499509
4403990009
4406100000 4406110000
4406120000
4406900000 4406910000
4406920000
4407101500 4407111500
4407121500
4407191500
4407103100 4407123100
4407103300 4407113300
4407103800 4407113800
4407123800
4407199100
4407109100 4407129100
4407109300 4407119300
4407109800 4407119800
4407129800
4407199800
4407291500 4407291501
4407296100 của 4407296000
4407296800 của 4407296000
4407298300 4407298301
4407298500 4407298501
4407299500 4407299501
4407992000 4407291509
của 4407961000
của 4407971000
của 4407991000
4407992500 4407298309
của 4407961000
của 4407971000
của 4407991000
4407994000 4407298509
4407964000
4407974000
4407994000
4407999100 4407979009
4407999600 của 4407299509
4407999801 4407969001
4407979001
4407999802 4407999001
4407999808 của 4407299509
4407969009
4407979002
4407999009
4408109301 của 4408109801
4408109302 của 4408109802
4408109303 của 4408109803
4408109309 của 4408109809
4408109901 của 4408109801
4408109902 của 4408109802
4408109903 của 4408109803
4408109909 của 4408109809
4408393101 4408393001
4408393102 4408393002
4408393109 4408393003
4408393501 4408393004
4408393502 4408393005
4408393509 4408393009
4408395502 của 4408395504
4408395505
của 4408395507
4408395509 4408395508
4408397000 4408397001
4408398502 của 4408398504
4408398505
của 4408398507
4408398509 4408398508
4408399502 của 4408399504
4408399505
của 4408399507
4408399509 4408399508
4408901502 4408395503
4408901502
4408901504 của 4408395504
4408901504
4408901506 4408395506
4408901506
4408901508 của 4408395507
4408901508
4408901509 4408395509
4408901509
4408903509 4408397009
4408903508
4408908502 4408398503
4408908502
4408908504 của 4408398504
4408908504
4408908506 4408398506
4408908506
4408908508 của 4408398507
4408908508
4408908509 4408398509
4408908509
4408909502 4408399503
4408909502
4408909504 của 4408399504
4408909504
4408909506 4408399506
4408909506
4408909508 của 4408399507
4408909508
4408909509 4408399509
4408909509
4409291000 của 4409220000
4409291500
4409299100 của 4409220000
4409299200
4409299900 của 4409220000
4409299800
4412319000 4412319001
4412321000 của 4412330000
của 4412340000
4412329000 4412319009
của 4412330000
của 4412340000
4418710000 4418730001
4418740000
4418720000 4418730002
4418750000
4418790000 4418730009
4418790000
4418901000 4418911000
4418991000
4418908000 4418918000
4418998000
4419001000 4419901000
4419009000 4419110000
4419120000
4419190000
4419909000
4421909100 4421991000
4421909800 4421910000
4421999500
4421999900
của 9620000007
4801000000 của 4801000000
4802611501 của 4802611500
4802611502 của 4801000000
của 4802611500
4802611508 của 4802611500
4802618001 của 4801000000
của 4802618000
4802618009 của 4802618000
4802620000 của 4801000000
4802620000
4805301000 của 4805300000
4805309000 của 4805300000
4809901000 của 4809900000
4809909000 của 4809900000
4810132001 4810130001
4810132009 4810130004
4810138001 4810130005
4810138009 4810130009
4810142000 của 4810140000
4810148000 của 4810140000
4810191000 4810190001
4810199000 4810190009
4810221000 4810220001
4810229000 4810220009
4810993000 của 4810998000
4810999000 của 4810998000
5111191000 của 5111190000
5111199000 của 5111190000
5111303000 5111308001
5111309000 5111308009
5111909300 của 5111909800
5111909900 của 5111909800
5112191000 của 5112190000
5112199000 của 5112190000
5112303000 5112308001
5112309000 5112308009
5112909300 của 5112909800
5112909900 của 5112909800
5402591000 5402530000
5402599000 5402590000
5402691000 5402630000
5402699000 5402690000
5502001000 5502901000
5502004000 5502100000
5502008000 5502909000
5506900000 5506400000
5506900000
5704900000 5704200000
5704900000
6005311000 6005361000
6005315000 6005365000
6005319000 của 6005350000
6005369000
6005321000 6005371000
6005325000 6005375000
6005329000 của 6005350000
6005379000
6005331000 6005381000
6005335000 6005385000
6005339000 của 6005350000
6005389000
6005341000 6005391000
6005345000 6005395000
6005349000 của 6005350000
6005399000
6115101000 của 6115101009
6115109001 6115101001
6115109002 6115101002
6115109009 của 6115101009
6115109000
6210109000 6210109200
6210109800
6304910000 6304200000
6304910000
6307909900 6307909200
6307909800
6505003000 của 6505009000
6505004000 6505003000
6505009000 của 6505009000
6803000000 6803001000
6803009000
6815101000 6815101000
của 9620000008
6815109009 6815109008
của 9620000008
6907100000 của 6907211000
của 6907221000
của 6907231000
của 6907301000
của 6907401000
6907902000 của 6907211000
của 6907221000
của 6907401000
6907908000 của 6907221000
của 6907231000
của 6907301000
của 6907401000
6908100000 6907219001
6907229001
6907239001
6907309001
6907409001
6908901100 6907229002
6907239002
6907409002
6908902000 6907229003
6907239003
của 6907309009
6907409003
6908903100 6907219002
6907229004
6907239004
6907409004
6908905100 6907219003
6907229005
6907239005
của 6907309009
6907409005
6908909100 6907219009
của 6907229009
của 6907309009
của 6907409009
6908909300 của 6907229009
của 6907239009
của 6907409009
6908909900 của 6907229009
của 6907239009
của 6907309009
của 6907409009
6912001000 6912002100
6912008100
6912003000 6912002300
6912008300
6912005000 6912002500
6912008500
6912009000 6912002900
6912008900
7019901000 7019900001
7019903000 7019900002
7019909100 7019900003
7019909900 7019900009
7302102100 của 7302102200
7302102300 của 7302102200
của 7302102800
7302102900 của 7302102800
7307293000 của 7307298009
7307299001 7307298001
7307299009 của 7307298009
7307993000 của 7307998009
7307999001 7307998001
7307999009 của 7307998009
7308401000 7308400001
7308409000 7308400009
7308901000 7308909801
7308909900 7308909809
7314411000 của 7314410000
7314419000 của 7314410000
7314421000 của 7314420000
7314429000 của 7314420000
7315821000 của 7315820000
7315829000 của 7315820000
7317001000 7317008001
7317004000 của 7317006000
7317006100 của 7317006000
7317006900 của 7317006000
7317009000 7317008009
7321811000 của 7321810000
7321819000 của 7321810000
7321821000 của 7321820000
7321829000 của 7321820000
7323931000 của 7323930000
7323939000 của 7323930000
7323941000 của 7323940000
7323949000 của 7323940000
7323991000 của 7323990000
7323999100 của 7323990000
7323999900 của 7323990000
7325105000 của 7325100000
7325109200 của 7325100000
7325109900 của 7325100000
7326203000 7326200001
7326205000 7326200002
7326208001 7326200003
7326208009 7326200009
7326901000 7326909202
của 7326909409
của 7326909600
7326909804
7326907000 7326909203
của 7326909409
của 7326909600
7326909805
7326909101 7326909201
7326909109 7326909209
của 9620000009
7326909301 7326909401
7326909309 của 7326909409
của 9620000009
7326909500 của 7326909600
của 9620000009
7326909808 7326909807
của 9620000009
7601201001 7601202001
7601208001
7601201009 của 7601202009
của 7601208009
7601209100 7601208002
7601209900 của 7601202009
của 7601208009
7612909001 7612908001
7612909002 7612908002
7612909008 7612903000
7612908008
7615109001 7615108001
7615109009 7615103000
7615108009
7616991009 7616991009
của 9620000007
7616999008 7616999008
9620000005
8207703500 của 8207703700
8207703800 của 8207703700
8407330000 8407332000
8407338000
8422901000 8422901000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8422909000 8422909000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8424811000 8424411000
8424491000
8424821000
8424813000 8424419000
8424823000
8424819100 8424499100
8424829100
8424819900 8424499900
8424829900
8431100000 8431100000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8431200000 8431200000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8431310000 8431310000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8431390000 8431390000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
của 9620000001
8431498009 8431498009
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8432301100 8432311100
8432391100
8432301900 8432311900
8432391900
8432309000 8432319000
8432399000
8432401000 8432420000
8432409000 8432410000
8439911000 của 8439910000
8439919000 của 8439910000
8439991000 của 8439990000
8439999000 của 8439990000
8443311000 của 8443318000
8443319100 8443312000
8443319900 của 8443318000
8443911000 8443911000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8443919900 8443919900
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8443991000 8443991000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8443999000 8443999000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8445301000 của 8445300000
8445309001 của 8445300000
8445309009 của 8445300000
8450900000 8450900000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8451301000 của 8451300000
8451303000 của 8451300000
8451308000 của 8451300000
8452301000 của 8452300000
8452309000 của 8452300000
8456100010 8456110000
8456100090 8456120000
8456902000 8456500000
8456908000 8456400000
8456900000
8459401001 8459410001
8459401009 8459410009
8459409000 8459490000
8460110001 8460121001
8460110009 8460121009
8460190000 8460191000
8460211100 8460231001
8460211500 8460221001
8460211900 8460231002
8460241001
8460219001 8460241002
8460219002 8460221002
8460231003
8460241003
8460219008 8460221009
8460231009
8460241009
8460291001 8460292001
8460291009 8460292004
8460299001 8460292005
8460299009 8460292009
8460909005 8460129001
8460199001
8460249001
8460298001
8460909008 8460129009
8460199009
8460229000
8460239000
8460249009
8460298009
8460909009
8465919000 của 8465200000
8465919000
8465920000 của 8465200000
8465920000
8465930000 của 8465200000
8465930000
8465940000 của 8465200000
8465940000
8465950000 của 8465200000
8465950000
8465960000 của 8465200000
8465960000
8465990000 của 8465200000
8465990000
8466919500 8466919500
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8466928000 8466928000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8466933000 8466933000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8466937000 8466937000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8466940000 8466940000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8467291000 của 8467292000
8467298501
8467293000 của 8467292000
8467299000 8467298509
8469001000 8472909100
8469009100 8472909200
8469009900 8472909300
8472907000 8472909900
8473101100 8473401200
8473101900 của 8473401700
8473109000 của 8473407000
8473211000 8473211000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8473219000 8473219000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8473291000 8473291000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8473299000 8473299000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8473308000 8473308000
của 9620000001
8473401100 8473401100
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8473401800 của 8473401700
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8473408000 của 8473407000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8473502000 8473401300
8473502000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8473508000 của 8473407000
8473508000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8476900000 8476900000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8487901000 của 8487904000
của 9620000003
8487903000 của 8487904000
của 9620000003
8487905100 8487905100
của 9620000004
8487905300 của 8487905700
của 9620000003
8487905500 của 8487905700
của 9620000003
8487905900 8487905900
của 9620000003
8487909000 8487909000
của 9620000003
8504900500 8504900500
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8504901800 8504901800
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8504909100 8504909100
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8504909900 8504909900
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8517709001 8517709001
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8517709009 8517709009
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8518103001 8518103001
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8518103009 8518103009
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8518109500 8518109500
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8518210000 8518210000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8518293001 8518293001
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8518293009 8518293009
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8518900009 8518900009
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8522100000 8522100000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8522904100 8522904100
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8522904900 8522904900
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8522908000 8522908000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
của 9620000001
8528410000 8528421000
8528491001 8528423001
8528491002
8528491009 8528423009
8528491008
8528498001 8528429001
8528498002
8528498009 8528429009
8528498008
8528510000 8528521000
8528591001 8528523001
8528591002
8528591009 8528523009
8528591008
8528594001 của 8528529001
của 8528599001
8528594009 của 8528529009
của 8528599009
8528598001 của 8528529001
của 8528599001
8528598009 của 8528529009
của 8528599009
8528610000 8528621000
8528691000 8528623000
8528699100 8528624000
8528692000
8528699901 8528629001
8528699909 8528629009
8528699000
8528711300 8528711500
8528719000 8528719100
8528719900
8529108000 8529108000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8529109500 8529109500
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8529902001 8529902001
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
của 9620000001
8529902009 8529902009
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
của 9620000001
8529906501 8529906501
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8529906509 8529906509
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8529909209 8529909209
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
của 9620000001
8529909700 8529909700
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
của 9620000001
8530900000 8530900000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8531902000 8531902000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8531908500 8531908500
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8535210000 8535210000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8535301000 8535301000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8535400000 8535400000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8535900009 8535900009
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8536201001 8536201001
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8536201002 8536201002
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8536201008 8536201008
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8536301000 8536301000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8536908500 8536908500
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8538901100 8538901100
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8538901900 8538901900
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8538909100 8538909100
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8538909909 8538909909
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8542330000 8542339000
8543200000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8543200000
8543703001 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8543703001
8543703009 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8543703009
8543709000 8539500000
của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8543709000
8543900000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8543900000
8548909000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8548909000
8701901100 8701911000
8701902000 8701921000
8701902500 của 8701931000
8701903100 của 8701931000
8701903500 của 8701941009
8701903901 8701941001
8701951001
8701903909 của 8701941009
8701951009
8701905000 8701915000
8701925000
8701935000
8701945000
8701955000
8701909000 8701919000
8701929000
8701939000
8701949000
8701959000
8702101110 8702101110
của 8702201110
8702101120 8702101120
của 8702201120
8702101192 8702101192
của 8702201191
8702101193 8702101193
của 8702201192
8702101199 8702101199
của 8702201199
8702101910 8702101910
của 8702201910
8702101923 8702101923
của 8702201921
8702101924 8702101924
của 8702201922
8702101928 8702101928
của 8702201929
8702101994 8702101994
của 8702201991
8702101995 8702101995
của 8702201992
8702101996 8702101996
của 8702201993
8702101997 8702101997
của 8702201999
8702109110 8702109110
của 8702209110
8702109120 8702109120
của 8702209120
8702109191 8702109191
của 8702209191
8702109199 8702109199
của 8702209199
8702109910 8702109910
của 8702209910
8702109923 8702109923
của 8702209921
8702109924 8702109924
của 8702209922
8702109928 8702109928
của 8702209929
8702109993 8702109993
của 8702209991
8702109994 8702109994
của 8702209992
8702109997 8702109997
của 8702209993
8702109998 8702109998
của 8702209999
8702901110 của 8702301110
8702901110
8702901120 của 8702301120
8702901120
8702901190 của 8702301190
8702901190
8702901910 của 8702301910
8702901910
8702901923 của 8702301921
8702901923
8702901924 của 8702301922
8702901924
8702901928 của 8702301929
8702901928
8702901994 của 8702301991
8702901994
8702901995 của 8702301992
8702901995
8702901998 của 8702301999
8702901998
8702903110 của 8702309110
8702903110
8702903120 của 8702309120
8702903120
8702903190 của 8702309190
8702903190
8702903910 của 8702309910
8702903910
8702903923 của 8702309921
8702903923
8702903924 của 8702309922
8702903924
8702903928 của 8702309929
8702903928
8702903993 của 8702309991
8702903993
8702903994 của 8702309992
8702903994
8702903998 của 8702309999
8702903998
8702909010 của 8702201110
của 8702201910
của 8702209110
của 8702209910
của 8702301110
của 8702301910
của 8702309110
của 8702309910
8702400001
8702908010
8702909020 của 8702201120
của 8702201921
của 8702201922
của 8702201929
của 8702209120
của 8702209921
của 8702209922
của 8702209929
của 8702301120
của 8702301921
của 8702301922
của 8702301929
của 8702309120
của 8702309921
của 8702309922
của 8702309929
8702400002
8702908020
8702909090 của 8702201191
của 8702201192
của 8702201199
của 8702201991
của 8702201992
của 8702201993
của 8702201999
của 8702209191
của 8702209199
của 8702209991
của 8702209992
của 8702209993
của 8702209999
của 8702301190
của 8702301991
của 8702301992
của 8702301999
của 8702309190
của 8702309991
của 8702309992
của 8702309999
8702400009
8702908090
8703211010 8703211010
của 8703401010
của 8703601010
8703211091 8703211091
của 8703401091
của 8703601091
8703211099 8703211099
của 8703401099
của 8703601099
8703219010 8703219010
của 8703402010
của 8703602010
8703219093 8703219093
của 8703402091
của 8703602091
8703219094 8703219094
của 8703402092
của 8703602092
8703219098 8703219098
của 8703402099
của 8703602099
8703221010 8703221010
của 8703403010
của 8703603010
8703221091 8703221091
của 8703403091
của 8703603091
8703221099 8703221099
của 8703403099
của 8703603099
8703229010 8703229010
của 8703404010
của 8703604010
8703229093 8703229093
của 8703404091
của 8703604091
8703229094 8703229094
của 8703404092
của 8703604092
8703229098 8703229098
của 8703404099
của 8703604099
8703231100 8703231100
của 8703405100
của 8703605100
8703231910 8703231940
của 8703405920
của 8703605920
8703231921 8703231981
của 8703405991
của 8703605991
8703231922 8703231989
của 8703405999
của 8703605999
8703231990 8703231930
của 8703405910
của 8703605910
8703239013 8703239041
của 8703406021
của 8703606021
8703239014 8703239042
của 8703406022
của 8703606022
8703239018 8703239049
của 8703406029
của 8703606029
8703239022 8703239081
của 8703406091
của 8703606091
8703239023 8703239082
của 8703406092
của 8703606092
8703239024 8703239083
của 8703406093
của 8703606093
8703239027 8703239087
của 8703406096
của 8703606095
8703239028 8703239088
của 8703406097
của 8703606097
8703239029 8703239089
của 8703406099
của 8703606099
8703239090 8703239030
của 8703406010
của 8703606010
8703241010 8703241010
của 8703407010
của 8703607010
8703241091 8703241091
của 8703407091
của 8703607091
8703241099 8703241099
của 8703407099
của 8703607099
8703249010 8703249010
của 8703408010
của 8703608010
8703249093 8703249093
của 8703408091
của 8703608091
8703249094 8703249094
của 8703408092
của 8703608092
8703249098 8703249098
của 8703408099
của 8703608099
8703311010 8703311010
của 8703501010
của 8703701010
8703311090 8703311090
của 8703501090
của 8703701090
8703319010 8703319010
của 8703502010
của 8703702010
8703319093 8703319093
của 8703502091
của 8703702091
8703319094 8703319094
của 8703502092
của 8703702092
8703319098 8703319098
của 8703502099
của 8703702099
8703321100 8703321100
của 8703503100
của 8703703100
8703321910 8703321910
của 8703503910
của 8703703910
8703321990 8703321990
của 8703503990
của 8703703990
8703329010 8703329010
của 8703504010
của 8703704010
8703329093 8703329093
của 8703504091
của 8703704091
8703329094 8703329094
của 8703504092
của 8703704092
8703329098 8703329098
của 8703504099
của 8703704099
8703331100 8703331100
của 8703505100
của 8703705100
8703331910 8703331910
của 8703505910
của 8703705910
8703331990 8703331990
của 8703505990
của 8703705990
8703339010 8703339010
của 8703506010
của 8703706010
8703339093 8703339093
của 8703506091
của 8703706091
8703339094 8703339094
của 8703506092
của 8703706092
8703339098 8703339098
của 8703506099
của 8703706099
8703901010 của 8703401010
của 8703402010
của 8703403010
của 8703404010
của 8703405910
của 8703406010
của 8703407010
của 8703408010
của 8703501010
của 8703502010
của 8703503910
của 8703504010
của 8703505910
của 8703506010
của 8703601010
của 8703602010
của 8703603010
của 8703604010
của 8703605910
của 8703606010
của 8703607010
của 8703608010
của 8703701010
của 8703702010
của 8703703910
của 8703704010
của 8703705910
của 8703706010
8703800001
8703901091 của 8703800009
8703901099 của 8703401091
của 8703401099
của 8703402091
của 8703402092
của 8703402099
của 8703403091
của 8703403099
của 8703404091
của 8703404092
của 8703404099
của 8703405100
của 8703405920
của 8703405991
của 8703405999
của 8703406021
của 8703406022
của 8703406029
của 8703406091
của 8703406092
của 8703406093
của 8703406096
của 8703406097
của 8703406099
của 8703407091
của 8703407099
của 8703408091
của 8703408092
của 8703408099
của 8703501090
của 8703502091
của 8703502092
của 8703502099
của 8703503100
của 8703503990
của 8703504091
của 8703504092
của 8703504099
của 8703505100
của 8703505990
của 8703506091
của 8703506092
của 8703506099
của 8703601091
của 8703601099
của 8703602091
của 8703602092
của 8703602099
của 8703603091
của 8703603099
của 8703604091
của 8703604092
của 8703604099
của 8703605100
của 8703605920
của 8703605991
của 8703605999
của 8703606021
của 8703606022
của 8703606029
của 8703606091
của 8703606092
của 8703606093
của 8703606095
của 8703606097
của 8703606099
của 8703607091
của 8703607099
của 8703608091
của 8703608092
của 8703608099
của 8703701090
của 8703702091
của 8703702092
của 8703702099
của 8703703100
của 8703703990
của 8703704091
của 8703704092
của 8703704099
của 8703705100
của 8703705990
của 8703706091
của 8703706092
của 8703706099
của 8703800009
8703909010 8703900010
8703909090 8703900090
8705901001 8705908001
8705901005 8705908002
8705909001 8705908005
8705909005 8705908009
8708959901 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8708959901
8708959909 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
8708959909
8711209100 của 8711209200
8711209300 của 8711209200
8711900000 8711601000
8711609000
8711900000
8712001000 của 8712007000
8712008000 của 8712007000
8714100000 8714101000
8714102000
8714103000
8714104000
8714105000
8714109000
8714931000 của 8714930000
8714939000 của 8714930000
8714941000 của 8714942000
8714943000 của 8714942000
8716101000 của 8716109200
của 8716109800
8716109100 của 8716109200
8716109400 của 8716109200
8716109600 của 8716109800
8716109900 của 8716109800
8716395100 8716395001
8716395901 8716395002
8716395909 8716395009
9005900000 9005900000
9620000002
9006100000 của 9006590008
9006531000 9006531000
của 9006538008
9006538009 của 9006538008
9006590009 của 9006590008
9006910000 9006910000
của 9620000004
9007910000 9007910000
của 9620000004
9015900000 9015900000
của 9620000003
9022900000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9022900000
9024900000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9024900000
9025900001 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9025900001
9025900003 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9025900003
9025900008 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9025900008
9026900000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9026900000
9027905000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9027905000
9027908000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9027908000
9028901000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9028901000
9028909000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9028909000
9029900001 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9029900001
9029900002 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9029900002
9029900009 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9029900009
9030902000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9030902000
9030908500 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9030908500
9031902000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9031902000
9031903000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9031903000
9031908500 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9031908500
9032900000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9032900000
9033000000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9033000000
của 9620000003
9209992000 9209992000
của 9620000004
9209994000 9209994000
của 9620000004
9209997000 9209997000
của 9620000004
9305910000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9305910000
9306901001 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9306901001
9306901009 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9306901009
9306909000 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9306909000
9401510000 9401520000
9401530000
9403810000 9403820000
9403830000
9406001100 9406101000
9406901000
9406002000 9406109000
9406003100 9406903100
9406003801 9406903901
9406003809 9406903909
9406008001 9406909001
9406008009 9406909009
9504500002 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9504500002
9504908009 của 8542313000
của 8542323000
của 8542333000
của 8542393000
9504908009
9608601000 của 9608600000
9608609000 của 9608600000
9619001100 9619007101
9619001300 9619007501
9619001900 9619007901
9619002100 9619008101
9619002900 9619008901
9619003100 của 9619003000
9619003900 của 9619003000
9619004100 của 9619004000
9619004900 của 9619004000
9619005101 của 9619005001
9619005109 của 9619005001
9619005901 của 9619005009
9619005909 của 9619005009
9619009001 9619008109
9619009009 9619007109
9619007509
9619007909
9619008909

 

 

Bảng so sánh mã số và thuế hải quan của một biểu thuế hải quan
Liên minh Âu Á trên 01.09.2017 năm.

Bảng chỉ hiển thị các mã mà thuế suất đã thay đổi theo quy định của Ban EEC số 44 ngày 11.05.2017/01.09.2017/59 (có hiệu lực từ ngày 30.05.2017/01.09.2017/66), theo quyết định của Hội đồng EEC số 20.06.2017 ngày 02.09.2017/41/23.06.2017 (có hiệu lực từ ngày 01.09.2017/42/23.06.2017) , quyết định của Hội đồng EEC số 01.09.2017 ngày 76 (có hiệu lực từ ngày 30.06.2017), quyết định của Hội đồng EEC số 02.09.2017 ngày XNUMX (có hiệu lực từ ngày XNUMX), quyết định của Hội đồng EEC số XNUMX ngày XNUMX (có hiệu lực có hiệu lực từ ngày XNUMX), quyết định của Hội đồng EEC số XNUMX ngày XNUMX (có hiệu lực từ ngày XNUMX)

 

TNVED EAEUTỷ lệ thuế cho CCT EAEC diễn xuất bởi 31.08.2017 làTỷ lệ thuế trên ETT của EAEC, có hiệu lực từ 01.09.2017 và 02.09.2017
302111000 4.4% 3%
302112000 4.4% 3%
302118000 4.4% 3%
302130000 4.4% 3%
302140000 4.4% 3%
302511000 6% 5%
302519000 6% 5%
302520000 6% 5%
302893100 6% 5%
302893900 6% 5%
302910000 6.6% 5%
302990001 4.4% 3%
302990006 6% 5%
303311000 5.8% 4%
303319000 6% 5%
303631000 6% 5%
303633000 6% 5%
303639000 6% 5%
303640000 6% 5%
303650000 6% 5%
303841000 6% 5%
303849000 6% 5%
303893900 6.8% nhưng không ít hơn 0.034 € trên 1 kg 6% nhưng không ít hơn 0,03 euro cho mỗi 1 kg
303990008 5.8% 4%
305200000 12% 10
305321100 6% 5
305410000 10.4% nhưng không ít hơn 2.08 € trên 1 kg 8% nhưng không ít hơn 1,6 euro cho mỗi 1 kg
306151000 16% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
306190500 16% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
306911000 16% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
306921000 8% nhưng không ít hơn 1.2 € trên 1 kg 5% nhưng không ít hơn 0,9 euro cho mỗi 1 kg
306941000 16% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
306991000 16% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
307329100 6% 5%
307329900 6% 5%
307399100 6% 5%
307399900 6% 5%
307421900 6% 5%
307429900 6% 5%
307710000 6% 5%
307810000 6% 5%
307820000 6% 5%
307910000 6% 5%
308110000 6% 5%
308210000 6% 5%
308301000 6% 5%
308901000 6% 5%
406900100 15% nhưng không ít hơn 0.3 € trên 1 kg 14% nhưng không ít hơn 0,28 euro cho mỗi 1 kg
406902100 15% nhưng không ít hơn 0.3 € trên 1 kg 14% nhưng không ít hơn 0,28 euro cho mỗi 1 kg
408918000 11% 10%
602300000 7% 5%
602400000 7% 5%
713101000 11% 10%
713109009 11% 10%
713310000 11% 10%
713320000 11% 10%
713340001 11% 10%
713350001 11% 10%
713390001 11% 10%
713400000 11% 10%
713600001 11% 10%
713900001 11% 10%
808101000 0.088 euro mỗi kg 0,06 1 euro mỗi kg
808108001 0.036 euro mỗi kg 0,03 1 euro mỗi kg
808108002 0.031 euro mỗi kg 0,015 1 euro mỗi kg
808108003 0.036 euro mỗi kg 0,03 1 euro mỗi kg
808108005 0.088 euro mỗi kg 0,06 1 euro mỗi kg
808108006 0.068 euro mỗi kg 0,06 1 euro mỗi kg
808108007 0.055 euro mỗi kg 0,03 1 euro mỗi kg
808108008 0.054 euro mỗi kg 0,03 1 euro mỗi kg
1006101000 12% 10%
1006109400 32% 30%
1108110000 12% nhưng không ít hơn 0.036 € trên 1 kg 10% nhưng không ít hơn 0,03 euro cho mỗi 1 kg
1108120000 13% nhưng không ít hơn 0.039 € trên 1 kg 10% nhưng không ít hơn 0,03 euro cho mỗi 1 kg
1108130000 12% nhưng không ít hơn 0.036 € trên 1 kg 10% nhưng không ít hơn 0,03 euro cho mỗi 1 kg
1510001000 11% 10%
1512119101 15% nhưng không ít hơn 0.11 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 0,1 euro cho mỗi 1 kg
1512199002 15% nhưng không ít hơn 0.11 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 0,1 euro cho mỗi 1 kg
1512211000 11% 10%
1512219000 11% 10%
1514199001 13% nhưng không ít hơn 0.11 € trên 1 kg 13% nhưng không ít hơn 0,1 euro cho mỗi 1 kg
1514999001 13% nhưng không ít hơn 0.11 € trên 1 kg 13% nhưng không ít hơn 0,1 euro cho mỗi 1 kg
1517909300 15% nhưng không ít hơn 0.15 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 0,12 euro cho mỗi 1 kg
1605301000 8% nhưng không ít hơn 1.2 € trên 1 kg 5% nhưng không ít hơn 0,9 euro cho mỗi 1 kg
1605309000 8% nhưng không ít hơn 1.2 € trên 1 kg 5% nhưng không ít hơn 0,9 euro cho mỗi 1 kg
1605400000 16% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
1702907100 0.138 euro mỗi kg 0,12 1 euro mỗi kg
1702907500 12% 10%
1702907900 0.138 euro mỗi kg 0,12 1 euro mỗi kg
1702909500 12% 10%
2001901000 11.7% nhưng không ít hơn 0.058 € trên 1 kg 10,8% nhưng không ít hơn 0,054 euro cho mỗi 1 kg
2001905000 11.8% nhưng không ít hơn 0.05 € trên 1 kg 11% nhưng không ít hơn 0,05 euro cho mỗi 1 kg
2002903100 11% nhưng không ít hơn 0.054 € trên 1 kg 11% nhưng không ít hơn 0,05 euro cho mỗi 1 kg
2002903900 11% nhưng không ít hơn 0.054 € trên 1 kg 11% nhưng không ít hơn 0,05 euro cho mỗi 1 kg
2002909100 11% nhưng không ít hơn 0.054 € trên 1 kg 11% nhưng không ít hơn 0,05 euro cho mỗi 1 kg
2002909900 11% nhưng không ít hơn 0.054 € trên 1 kg 11% nhưng không ít hơn 0,05 euro cho mỗi 1 kg
2102101000 14% 12,5%
2102103100 14.6% 12,5%
2102103900 13% 12,5%
2102109000 14% 12,5%
2103100000 9.4% 8%
2103309000 11% 10%
2106909801 12% nhưng không ít hơn 0.72 € trên 1 kg 10% nhưng không ít hơn 0,6 euro cho mỗi 1 kg
2106909802 9.4% nhưng không ít hơn 0.38 € trên 1 kg 8% nhưng không ít hơn 0,33 euro cho mỗi 1 kg
2201101900 14% nhưng không ít hơn 0.066 € / lít 13% nhưng không ít hơn 0,061 euro mỗi 1 l
2202100000 8% nhưng không ít hơn 0.024 € / lít 8% nhưng không ít hơn 0,02 euro mỗi 1 l
2203000100 0.07 euro mỗi lít 0,04 1 euro mỗi lít
2203000900 0.07 euro mỗi lít 0,04 1 euro mỗi lít
2203001000 0.07 euro mỗi lít 0,04 1 euro mỗi lít
2205101000 12% 10%
2205109000 12% 10%
2205901000 12% 10%
2205909000 12% 10%
2402100000 19.6% nhưng không ít hơn 1.96 euro cho mỗi chiếc 1000 17% nhưng không ít hơn 1,7 euro cho mỗi chiếc 1000
2607000001 3% 0%
(có hiệu lực từ ngày 02.09.2017/25.05.2017/XNUMX và áp dụng đối với các quan hệ pháp luật phát sinh từ ngày XNUMX/XNUMX/XNUMX)
2801100000 6.4% 5,5%
2826300000 7.4% 5,5%
2849100000 7.4% 5,5%
2905310000 7% 6,3%
3210009000 5%  
3210009001   0%
(02.09.2017 có hiệu lực)
3210009009   5%
(02.09.2017 có hiệu lực)
3304100000 8.2% 6,5%
3304200000 8.2% 6,5%
3304910000 8.2% 6,5%
3305300000 8.2% 6,5%
3305900001 8.2% 6,5%
3307900008 8.2% 6,5%
3401201000 8.2% 6,5%
3401209000 8.2% 6,5%
3401300000 8.2% 6,5%
3402120000 8.2% 6,5%
3402130000 7% 5%
3402190000 8.2% 6,5%
3402202000 8.2% 6,5%
3402209000 8.2% 6,5%
3402901008 8.2% 6,5%
3402909000 8.2% 6,5%
3404200000 9.3% 7,9%
3404900001 8.2% 6,5%
3404900009 8.2% 6,5%
3405100000 9.3% 7,9%
3601000000 11% 8,8%
3602000000 11% 8,8%
3603001009 11% 8,8%
3603009009 11% 8,8%
3604100000 11% 8,8%
3604900000 11% 8,8%
3605000000 11% 8,8%
3606100000 11% 8,8%
3606901000 11% 8,8%
3606909000 11% 8,8%
3703100009 9.2% 6,5%
3703200000 9.2% 6,5%
3703900000 9.2% 6,5%
3706102000 9.2% 6,5%
3706109900 9.2% 6,5%
3706905200 9.2% 6,5%
3706909100 9.2% 6,5%
3706909900 9.2% 6,5%
3801300000 7% 5%
3823130000 9.3% 7,9%
3906100000 4.6% nhưng không ít hơn 0.13 € trên 1 kg 0,13 1 euro mỗi kg
3918101000 11% nhưng không ít hơn 0.164 € trên 1 kg 8,8% nhưng không ít hơn 0,13 euro cho mỗi 1 kg
3918109000 11% nhưng không ít hơn 0.164 € trên 1 kg 8,8% nhưng không ít hơn 0,13 euro cho mỗi 1 kg
3918900000 8.8% nhưng không ít hơn 0.164 € trên 1 kg 6% nhưng không ít hơn 0,13evro cho 1 kg
3920491001 8.2% 6,5%
3922100000 9.2% 6,5%
3922200000 9.2% 6,5%
3922900000 9.2% 6,5%
3923210000 9.2% 6,5%
3923291000 9.2% 6,5%
3923299000 9.2% 6,5%
3923309010 9.2% 6,5%
3923309090 9.2% 6,5%
3923401001 9.2% 6,5%
3923401002 9.2% 6,5%
3923401009 9.2% 6,5%
3923409000 9.2% 6,5%
3924100000 9.2% 6,5%
3924900001 9.2% 6,5%
3924900009 9.2% 6,5%
3925100000 9.2% 6,5%
3925200000 9.2% 6,5%
3925300000 9.2% 6,5%
3925901000 9.2% 6,5%
3925902000 9.2% 6,5%
3925908001 9.2% 6,5%
3925908009 9.2% 6,5%
3926100000 9.2% 6,5%
3926200000 9.2% 6,5%
3926400000 9.2% 6,5%
3926905000 9.2% 6,5%
3926909200 9.2% 6,5%
3926909703 9.2% 6,5%
3926909704 9.2% 6,5%
3926909709 9.2% 6,5%
4011100003 12% nhưng không ít hơn 2.48 EUR mỗi mảnh 10% nhưng không ít hơn 2,48 euro cho mỗi chiếc 1.
4011100009 12% nhưng không ít hơn 2.48 EUR mỗi mảnh 10% nhưng không ít hơn 2,48 euro cho mỗi chiếc 1.
4012130001 8% 5%
4012200001 8% 5%
4012200009 16% nhưng không ít hơn 1.24 EUR mỗi mảnh 15% nhưng không ít hơn 1,24 euro cho mỗi chiếc 1.
4013200000 11% 10%
4201000000 10.4% 8%
4202111000 14% 12,5%
4202119000 13.6% 12%
4202290000 12% 10%
4410111000 10.4% 8%
4410190002 10.4% 8%
4418101000 15.2% 14%
4418201000 13.6% 12%
4601211000 8.8% 6%
4601219000 8.8% 6%
4601221000 8.8% 6%
4601229000 8.8% 6%
4601291000 8.8% 6%
4601299000 8.8% 6%
4602110000 8.8% 6%
4602120000 8.8% 6%
4602191000 8.8% 6%
4602199000 8.8% 6%
4703110000 9% 7,5%
4703190000 9% 7,5%
4703210009 7% 5%
4808100000 12% 10%
4808400001 14.4% 13%
4808400009 12% 10%
4808900000 12% 10%
4811412000 7% 5%
4816200000 11% 10%
4816900000 11% 10%
4817200000 11% 10%
4817300000 11% 10%
4818109000 14% 12,5%
4820101000 11% 10%
4820109000 11% 10%
4823610000 11% 10%
4823691000 11% 10%
4823699000 11% 10%
4823701000 11% 10%
4823709000 11% 10%
4823908594 7% 5%
5301100000 11% 10%
5301210000 11% 10%
5301290000 11% 10%
5301300000 11% 10%
5402110000 12% 10%
5602101100 11% 10%
5602101900 11% 10%
5602103100 11% 10%
5602103800 11% 10%
5602109000 11% 10%
5607210000 11% 10%
5607290000 11% 10%
5607410000 11% 10%
5607501100 11% 10%
5607501900 11% 10%
5607503000 11% 10%
5607509000 11% 10%
5607902000 9% 7,5%
5607909000 9.4% 8%
5801100000 12% 10%
5801210000 12% 10%
5801220000 12% 10%
5801230000 12% 10%
5801260000 12% 10%
5801270000 12% 10%
5801310000 12% 10%
5801320000 12% 10%
5801330000 12% 10%
5801360000 12% 10%
5801370000 12% 10%
5802110000 12% 10%
5802190000 12% 10%
5802200000 12% 10%
5802300000 12% 10%
5803001000 12% 10%
5803003000 12% 10%
5803009000 12% 10%
5804101000 12% 10%
5804109000 12% 10%
5804211000 12% 10%
5804219000 12% 10%
5804291000 12% 10%
5804299000 12% 10%
5804300000 12% 10%
5805000000 12% 10%
5806100000 12% 10%
5806200000 12% 10%
5806310000 12% 10%
5806329000 12% 10%
5806390000 12% 10%
5806400000 12% 10%
5807101000 12% 10%
5807109000 12% 10%
5807901000 12% 10%
5807909000 12% 10%
5810101000 12% 10%
5810109000 12% 10%
5810911000 14.4% 13%
5810919000 14.4% 13%
5810991000 14.4% 13%
5810999000 14.4% 13%
5811000000 14.4% 13%
6208190001 10% nhưng không ít hơn 1.6 € trên 1 kg 10% nhưng không ít hơn 1,5 euro cho mỗi 1 kg
6302210000 11.3% nhưng không ít hơn 0.49 € trên 1 kg 11,3% nhưng không ít hơn 0,44 euro cho mỗi 1 kg
6302600000 11.3% nhưng không ít hơn 0.49 € trên 1 kg 11,3% nhưng không ít hơn 0,44 euro cho mỗi 1 kg
6306120000 14.4% 13%
6306220000 14% 12,5%
6306290001 16% 15%
6306290009 14.4% 13%
6306300000 16% 15%
6306400000 14.4% 13%
6306900000 14.4% 13%
6307109000 11.7% nhưng không ít hơn 0.51 € trên 1 kg 11,7% nhưng không ít hơn 0,46 euro cho mỗi 1 kg
6310100009 16% 15%
6506999010 16% 15%
6506999020 16% 15%
6506999030 16% 15%
6506999040 16% 15%
6506999050 16% 15%
6506999060 16% 15%
6506999080 16% 15%
6815109001 14.4% 13%
6815990009 12.6% 12%
6901000000 16% 15%
6902201000 13.6% 12%
6902209100 13.6% 12%
6902209900 13.6% 12%
6902900000 14.4% 13%
6903100000 13.6% 12%
6903201000 13.6% 12%
6903209000 13.6% 12%
6903901000 14.4% 13%
6903909000 13.6% 12%
6905100000 16% 15%
6905900000 16% 15%
6906000000 16% 15%
6910900000 12% 10%
6911100000 13.6% 12%
6912002500 13.6% 12%
6912008500 13.6% 12%
7101220000 12% 10%
7103910000 13.6% 12%
7104100000 16% 15%
7104200001 16% 15%
7104200009 16% 15%
7104900001 15.2% 14%
7104900009 15.2% 14%
7105900000 16% 15%
7107000000 18.4% 18%
7108120001 13.6% 12%
7108131000 16% 15%
7108138000 16% 15%
7108200001 16% 15%
7108200009 16% 15%
7109000000 16% 15%
7110290000 16% 15%
7110390000 16% 15%
7110490000 16% 15%
7111000000 18.4% 18%
7113110000 12% 10%
7113190000 12% 10%
7114110000 16% 15%
7114190000 12.8% 11%
7115100000 16% 15%
7115900000 16% 15%
7310291000 11% 10%
7321900000 11% 10%
7608100001 8% 5%
7608202001 8% 5%
7608208104 8% 5%
7608208903 8% 5%
7610901000 13.6% 12%
8212109000 12% 10%
8212200000 13.6% 12%
8212900000 12% 10%
8215201000 13.6% 12%
8301100000 16% 15%
8301401100 13.6% 12%
8301401900 13.6% 12%
8301409000 13.6% 12%
8301500000 16% 15%
8301600009 16% 15%
8301700000 16% 15%
8302300009 14.4% 13%
8302500000 13.6% 12%
8302600009 12% 10%
8303004000 10.4% 8%
8303009000 10.4% 8%
8304000000 16% 15%
8305100000 16% 15%
8305200000 14.4% 13%
8305900000 16% 15%
8306100000 15.2% 14%
8306210000 16% 15%
8306290001 16% 15%
8306290009 14% 12,5%
8306300000 16% 15%
8308200000 16% 15%
8309100000 13.6% 12%
8310000000 16% 15%
8311100009 16% 15%
8311200000 16% 15%
8311300000 16% 15%
8311900000 16% 15%
8403901000 11% 10%
8403909000 11% 10%
8418102001 13.6% 12%
8418108008 14.4% 13%
8418302002 8% 5%
8418302008 13.6% 12%
8418308002 8% 5%
8418308008 13.6% 12%
8418402002 8% 5%
8418408002 8% 5%
8418501100 13.6% 12%
8418501900 12% 10%
8418509009 13.6% 12%
8418610091 5% 3%
8504312101 8% 5%
8504312109 10.4% 8%
8504312901 8% 5%
8504312909 10.4% 8%
8504318002 8% 5%
8504318008 10.4% 8%
8516500000 12% 10%
8528730000 16% 15%
8536700001 9.2% 6,5%
8539221000 16% 15%
8539229000 16% 15%
8539490000 16% 15%
8609009001 13.6% 12%
8702101193 12% 10%
8702101199 12% 10%
8702109199 12% 10%
8702201193 12% 10%
8702201198 12% 10%
8702209198 12% 10%
8702309991 21% 20%
8702309993 21% 20%
8702309998 21% 20%
8702903993 21% 20%
8702903994 21% 20%
8702903998 21% 20%
8703211099 23% nhưng không thấp hơn 0.67 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,33 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703221091 23% nhưng không thấp hơn 0.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,4evro cho 1 cm³ công suất động cơ
8703221099 23% nhưng không thấp hơn 0.73 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,37 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703231100 20% nhưng không thấp hơn 0.85 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703231940 23% nhưng không thấp hơn 0.83 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703231981 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703231989 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703241091 16.4% nhưng không thấp hơn 1.54 1 euro mỗi cc công suất động cơ 14,3% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703241099 23% nhưng không thấp hơn 1.57 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703311090 23% nhưng không thấp hơn 0.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,4 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703321100 20% nhưng không thấp hơn 0.85 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703321990 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703331100 20% nhưng không thấp hơn 1.12 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,56 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703331990 23% nhưng không thấp hơn 1.57 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703401092 16% 15%
8703401098 23% nhưng không thấp hơn 0.67 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,33 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703401099 16% 15%
8703402092 16% 15%
8703402094 16% 15%
8703402099 16% 15%
8703403091 23% nhưng không thấp hơn 0.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,4 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703403092 16% 15%
8703403098 23% nhưng không thấp hơn 0.73 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,37 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703403099 16% 15%
8703404092 16% 15%
8703404094 16% 15%
8703404099 16% 15%
8703405101 20% nhưng không thấp hơn 0.85 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703405109 16% 15%
8703405921 23% nhưng không thấp hơn 0.83 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703405929 16% 15%
8703405991 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703405992 16% 15%
8703405998 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703405999 16% 15%
8703406022 16% 15%
8703406024 16% 15%
8703406029 16% 15%
8703406032 16% 15%
8703406034 16% 15%
8703406039 16% 15%
8703406092 16% 15%
8703406094 16% 15%
8703406099 16% 15%
8703407091 16.4% nhưng không thấp hơn 1.54 1 euro mỗi cc công suất động cơ 14,3% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703407092 16% 15%
8703407098 23% nhưng không thấp hơn 1.57 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703407099 16% 15%
8703408092 16% 15%
8703408094 16% 15%
8703408099 16% 15%
8703501091 23% nhưng không thấp hơn 0.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,4 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703501099 16% 15%
8703502092 16% 15%
8703502094 16% 15%
8703502099 16% 15%
8703503101 20% nhưng không thấp hơn 0.85 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703503109 16% 15%
8703503991 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703503999 16% 15%
8703504092 16% 15%
8703504094 16% 15%
8703504099 16% 15%
8703505101 20% nhưng không thấp hơn 1.12 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,56 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703505109 16% 15%
8703505991 23% nhưng không thấp hơn 1.57 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703505999 16% 15%
8703506092 16% 15%
8703506094 16% 15%
8703506099 16% 15%
8703601092 16% 15%
8703601098 23% nhưng không thấp hơn 0.67 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,33 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703601099 16% 15%
8703602092 16% 15%
8703602094 16% 15%
8703602099 16% 15%
8703603091 23% nhưng không thấp hơn 0.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,4 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703603092 16% 15%
8703603098 23% nhưng không thấp hơn 0.73 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,37 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703603099 16% 15%
8703604092 16% 15%
8703604094 16% 15%
8703604099 16% 15%
8703605101 20% nhưng không thấp hơn 0.85 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703605109 16% 15%
8703605921 23% nhưng không thấp hơn 0.83 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703605929 16% 15%
8703605991 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703605992 16% 15%
8703605998 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703605999 16% 15%
8703606022 16% 15%
8703606024 16% 15%
8703606029 16% 15%
8703606032 16% 15%
8703606034 16% 15%
8703606039 16% 15%
8703606092 16% 15%
8703606094 16% 15%
8703606099 16% 15%
8703607091 16.4% nhưng không thấp hơn 1.54 1 euro mỗi cc công suất động cơ 14,3% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703607092 16% 15%
8703607098 23% nhưng không thấp hơn 1.57 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703607099 16% 15%
8703608092 16% 15%
8703608094 16% 15%
8703608099 16% 15%
8703701091 23% nhưng không thấp hơn 0.8 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,4 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703701099 16% 15%
8703702092 16% 15%
8703702094 16% 15%
8703702099 16% 15%
8703703101 20% nhưng không thấp hơn 0.85 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,42 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703703109 16% 15%
8703703991 23% nhưng không thấp hơn 1.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,6 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703703999 16% 15%
8703704092 16% 15%
8703704094 16% 15%
8703704099 16% 15%
8703705101 20% nhưng không thấp hơn 1.12 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,56 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703705109 16% 15%
8703705991 23% nhưng không thấp hơn 1.57 1 euro mỗi cc công suất động cơ 20% nhưng không ít hơn 0,78 euro mỗi 1 cm³ công suất động cơ
8703705999 16% 15%
8703706092 16% 15%
8703706094 16% 15%
8703706099 16% 15%
8703800002 0% 15%
8703800009 16% 15%
8703900090 16% 15%
8704213904 11% nhưng không thấp hơn 0.14 1 euro mỗi cc công suất động cơ 10% nhưng không ít hơn 0,14 euro mỗi 1 cc. công suất động cơ
8704213908 11% 10%
8704313904 16% nhưng không thấp hơn 0.1 1 euro mỗi cc công suất động cơ 15% nhưng không ít hơn 0,1 euro mỗi 1 cc. công suất động cơ
8704313908 16% 15%
8704319904 16% nhưng không thấp hơn 0.2 1 euro mỗi cc công suất động cơ 15% nhưng không ít hơn 0,2 euro mỗi 1 cc. công suất động cơ
8704319908 16% 15%
8704329109 16% 15%
8704329905 16% 15%
8704329907 16% 15%
8711100000 15.2% 14%
8711201000 15.2% 14%
8711209200 15.2% 14%
8711209800 15.2% 14%
8711301000 16% 15%
8711309000 16% 15%
8711400000 16% 15%
8711500000 12% 10%
8711601000 15.2% 14%
8711609000 15.2% 14%
8711900000 15.2% 14%
8712003000 12% 10%
8712007000 12% 10%
8801001001 12% 10%
8801001009 16% 15%
8801009001 12% 10%
8801009009 16% 15%
8802110003 14.3% 12,9%
8802110009 17.1% 16,4%
8802120001 14% 12,5%
8802120009 17.1% 16,4%
8802200001 14.3% 12,9%
8802200002 17% 15%
8802200008 17% 15%
8802300007 11% 8%
8802400016 15.7% 14,6%
8802400018 15.7% 14,6%
8802400034 15.7% 14,6%
8802400036 15.7% 14,6%
8802400039 15.7% 14,6%
8802400045 15.7% 14,6%
8802400049 15.7% 14,6%
8802400095 15.7% 14,6%
8802400098 15.7% 14,6%
8804000000 16% 15%
8805101000 16% 15%
8805109000 16% 15%
8805210000 16% 15%
8805290008 16% 15%
8905200000 16% 15%
9015101000 9.4% 8%
9015109000 11% 10%
9018311009 7% 5%
9102110000 7% nhưng không ít hơn 2 EUR mỗi mảnh 7% nhưng không ít hơn 4 euro cho mỗi chiếc 1.
9102190000 7% nhưng không ít hơn 1.5 EUR mỗi mảnh 7% nhưng không ít hơn 4 euro cho mỗi chiếc 1.
9102210000 7% nhưng không ít hơn 4 EUR mỗi mảnh 7% nhưng không ít hơn 7 euro cho mỗi chiếc 1.
9102290000 7% nhưng không ít hơn 4 EUR mỗi mảnh 7% nhưng không ít hơn 7 euro cho mỗi chiếc 1.
9110111000 10% 9%
9110119000 10% 9%
9110120000 10% 9%
9110190000 10% 9%
9110900000 10% 9%
9111100000 12% 10%
9113900009 14.4% 13%
9114100000 12% 10%
9114300000 12% 10%
9114400000 12% 10%
9114900001 12% 10%
9301100000 16% 15%
9301200000 16% 15%
9301900000 16% 15%
9302000000 16% 15%
9303100000 16% 15%
9303201000 13.6% 12%
9303209500 13.6% 12%
9303300000 13.6% 12%
9304000000 16% 15%
9305100000 16% 15%
9305200001 16% 15%
9305200009 16% 15%
9305910000 16% 15%
9305990000 16% 15%
9306210000 16% 15%
9306290000 16% 15%
9306301000 16% 15%
9306303000 16% 15%
9306309000 16% 15%
9306901001 16% 15%
9306901009 16% 15%
9306909000 16% 15%
9307000000 16% 15%
9401200009 15% nhưng không ít hơn 0.527 € trên 1 kg 13,7% nhưng không ít hơn 0,483 euro cho mỗi 1 kg
9401300001 15% nhưng không ít hơn 0.527 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,48 euro cho mỗi 1 kg
9401300009 15% nhưng không ít hơn 0.527 € trên 1 kg 13,5% nhưng không ít hơn 0,483 euro cho mỗi 1 kg
9401400000 15% nhưng không ít hơn 0.519 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,464 euro cho mỗi 1 kg
9401520000 12 0.07% cộng với euro mỗi kg 10% cộng với 0,07 euro cho 1 kg
9401530000 12 0.07% cộng với euro mỗi kg 10% cộng với 0,07 euro cho 1 kg
9401590000 12 0.07% cộng với euro mỗi kg 10% cộng với 0,07 euro cho 1 kg
9401610000 15% nhưng không ít hơn 0.53 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,48 euro cho mỗi 1 kg
9401690000 13.3 0.08% cộng với euro mỗi kg 11,7% cộng với 0,08 euro cho 1 kg
9401710009 15% nhưng không ít hơn 0.527 € trên 1 kg 13,6% nhưng không ít hơn 0,483 euro cho mỗi 1 kg
9401790009 13.3 0.08% cộng với euro mỗi kg 11,7% cộng với 0,08 euro cho 1 kg
9401800009 13.3 0.08% cộng với euro mỗi kg 11,7% cộng với 0,08 euro cho 1 kg
9401903000 15% nhưng không ít hơn 0.527 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,48 euro cho mỗi 1 kg
9402100009 8% nhưng không ít hơn 0.21 € trên 1 kg 5% nhưng không ít hơn 0,21 euro cho mỗi 1 kg
9403105100 15% nhưng không ít hơn 0.373 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,342 euro cho mỗi 1 kg
9403105801 15% nhưng không ít hơn 0.373 € trên 1 kg 13,7% nhưng không ít hơn 0,342 euro cho mỗi 1 kg
9403105809 15% nhưng không ít hơn 0.373 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,342 euro cho mỗi 1 kg
9403109100 13.3% nhưng không ít hơn 0.33 € trên 1 kg 11,7% nhưng không ít hơn 0,29 euro cho mỗi 1 kg
9403109300 15% nhưng không ít hơn 0.37 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,331 euro cho mỗi 1 kg
9403109801 15% nhưng không ít hơn 0.373 € trên 1 kg 13,7% nhưng không ít hơn 0,342 euro cho mỗi 1 kg
9403109809 15% nhưng không ít hơn 0.373 € trên 1 kg 13,3 %% nhưng không dưới 0,342 € / 1 kg
9403202001 10% nhưng không ít hơn 0.209 € trên 1 kg 7,5% nhưng không ít hơn 0,136 euro cho mỗi 1 kg
9403202009 12 0.05% cộng với euro mỗi kg 10% cộng với 0,05 euro cho 1 kg
9403208001 10% nhưng không ít hơn 0.209 € trên 1 kg 7,5% nhưng không ít hơn 0,136 euro cho mỗi 1 kg
9403208009 13.3% nhưng không ít hơn 0.33 € trên 1 kg 11,5% nhưng không ít hơn 0,29 euro cho mỗi 1 kg
9403301100 15% nhưng không ít hơn 0.313 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,287 euro cho mỗi 1 kg
9403301900 15% nhưng không ít hơn 0.313 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,287 euro cho mỗi 1 kg
9403309100 15% nhưng không ít hơn 0.313 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,287 euro cho mỗi 1 kg
9403309900 15% nhưng không ít hơn 0.313 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,287 euro cho mỗi 1 kg
9403401000 15% nhưng không ít hơn 0.34 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,32 euro cho mỗi 1 kg
9403409000 15% nhưng không ít hơn 0.34 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,32 euro cho mỗi 1 kg
9403500001 0.4 euro mỗi kg 0,32 1 euro mỗi kg
9403500009 13.3% 11,7%
9403601001 0.4 euro mỗi kg 0,32 1 euro mỗi kg
9403601009 13.3% 11,7%
9403603000 13.3 0.1% cộng với euro mỗi kg 11,7% cộng với 0,1 euro cho 1 kg
9403609001 0.4 euro mỗi kg 0,32 1 euro mỗi kg
9403609009 13.3% 11,7%
9403700001 10% nhưng không ít hơn 0.25 € trên 1 kg 7,5% nhưng không ít hơn 0,16 euro cho mỗi 1 kg
9403700002 15% nhưng không ít hơn 0.447 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,408 euro cho mỗi 1 kg
9403700003 15% nhưng không ít hơn 0.447 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,408 euro cho mỗi 1 kg
9403700008 15% nhưng không ít hơn 0.447 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,408 euro cho mỗi 1 kg
9403820000 12 0.13% cộng với euro mỗi kg 10% cộng với 0,13 euro cho 1 kg
9403830000 12 0.13% cộng với euro mỗi kg 10% cộng với 0,13 euro cho 1 kg
9403901000 13.3% nhưng không ít hơn 0.333 € trên 1 kg 11,7% nhưng không ít hơn 0,292 euro cho mỗi 1 kg
9403903000 15% nhưng không ít hơn 0.5 € trên 1 kg 13,8% nhưng không ít hơn 0,4 euro cho mỗi 1 kg
9403909000 14.7% nhưng không ít hơn 0.513 € trên 1 kg 13,3% nhưng không ít hơn 0,467 euro cho mỗi 1 kg
9404100000 13.3% nhưng không ít hơn 1 € trên 1 kg 11,7% nhưng không ít hơn 0,55 euro cho mỗi 1 kg
9404211000 12% nhưng không ít hơn 0.8 € trên 1 kg 10% nhưng không ít hơn 0,8 euro cho mỗi 1 kg
9404219000 16% nhưng không ít hơn 1.17 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,17 euro cho mỗi 1 kg
9404291000 16% nhưng không ít hơn 1.17 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,17 euro cho mỗi 1 kg
9404299000 14.7% nhưng không ít hơn 1.07 € trên 1 kg 13,3% nhưng không ít hơn 0,48 euro cho mỗi 1 kg
9404300000 16% nhưng không ít hơn 1.17 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 1,17 euro cho mỗi 1 kg
9404901000 16% nhưng không ít hơn 1.17 € trên 1 kg 15% nhưng không ít hơn 0,96 euro cho mỗi 1 kg
9404909000 13.6% nhưng không ít hơn 0.88 € trên 1 kg 12% nhưng không ít hơn 0,88 euro cho mỗi 1 kg
9405102109 13.6% 12%
9405104003 13.6% 12%
9405105009 13.6% 12%
9405109109 13.6% 12%
9405109808 13.6% 12%
9405209109 13.6% 12%
9405209909 13.6% 12%
9405401009 12% 10%
9405409109 13.6% 12%
9405409908 12% 10%
9405602009 13.6% 12%
9504200009 12% 10%
9504400000 12% 10%
9504500001 12% 10%
9602000001 14% 12,5%
9602000009 14% 12,5%
9603100000 16% 15%
9603210000 12% 10%
9603293000 10.4% 8%
9603401000 12.8% 11%
9603901000 14% 12,5%
9603909100 12% 10%
9603909900 14% 12,5%
9606290000 12% 10%
9606300000 12% 10%
9607190000 12% 10%
9608101000 10.4% 8%
9608109200 10.4% 8%
9608109900 10.4% 8%
9608200000 7.6% 7%
9608300000 12% 10%
9608400000 12% 10%
9608500000 12% 10%
9608600000 8% 5%
9608910000 10.4% 8%
9608990001 8% 5%
9608990009 10.4% 8%
9609101000 10.4% 8%
9609109000 10.4% 8%
9609200000 10.4% 8%
9609901000 10.4% 8%
9609909000 10.4% 8%
9610000000 10.4% 8%
9613200000 12.8% 11%
9613800000 12.8% 11%
9613900000 12.8% 11%
9614001000 14.4% 13%
9614009000 14.4% 13%
9615110000 12% 10%
9615190000 14.4% 13%
9615900000 14.4% 13%
9617000001 10.4% 8%
9617000009 11.2% 9%
9619007109 9.2% 6,5%
9619007509 9.2% 6,5%
9619007909 9.2% 6,5%
9619008109 9.2% 6,5%
9619008909 9.2% 6,5%
9620000006 9.2% 6,5%

 
Xem thêm bài viết ...