người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
tin tức HS Bảng thay đổi so với HS 01.09.18

bảng so sánh các mã số và thuế hải quan thuế quan chung
Liên minh Âu Á trên 01.09.2018 năm.

Bảng chỉ hiển thị các mã, trong đó thay đổi mức thuế suất thuế theo quyết định của Hội đồng quản trị của Ủy ban Kinh tế Á-Âu trên 13.07.2018 số 66, quyết định của Hội đồng quản trị của Ủy ban Kinh tế Á-Âu trên 13.06.2018 số 99, quyết định của Hội đồng quản trị của Ủy ban Kinh tế Á-Âu trên 13.06.2018, số 98 quyết định của Hội đồng quản trị của Ủy ban Kinh tế Á-Âu trên 05.06.2018 số 94.

HS EAECThuế suất của ETNT của EAEC, hoạt động theo 31.08.2018Thuế suất của ETT của EAEC, có giá trị với 01.09.2018 và 02.09.2018
0801 31 000 0 5% 0% (hợp lệ với 02.09.2018)
1602 10 009 0 20%, nhưng không thấp hơn 0,5 euro mỗi kg 17%, nhưng không thấp hơn 0,43 euro mỗi kg
2001 90 100 0 10,8%, nhưng không thấp hơn 0,054 euro mỗi kg 10%, nhưng không thấp hơn 0,05 euro mỗi kg
2203 00 010 0 0,04 euro mỗi lít 0,018 euro mỗi lít
2203 00 090 0 0,04 euro mỗi lít 0,018 euro mỗi lít
2905 31 000 0 6,3% 5,5%
3404 20 000 0 7,9% 6,5%
3405 10 000 0 7,9% 6,5%
3601 00 000 0 8,8% 6,5%
3602 00 000 0 8,8% 8,8%
3603 00 100 9 8,8% 6,5%
3603 00 900 9 8,8% 6,5%
3604 10 000 0 8,8% 6,5%
3604 90 000 0 8,8% 6,5%
3605 00 000 0 8,8% 6,5%
3606 10 000 0 8,8% 6,5%
3606 90 100 0 8,8% 6,5%
3606 90 900 0 8,8% 6,5%
3823 13 000 0 7,9% 6,5%
3823 70 000 0 5% 0% (hợp lệ với 02.09.2018)
3918 10 100 0 8,8%, nhưng không thấp hơn 0,13 euro mỗi kg 6,5%, nhưng không thấp hơn 0,096 euro mỗi kg
3918 10 900 0 8,8%, nhưng không thấp hơn 0,13 euro mỗi kg 6,5%, nhưng không thấp hơn 0,096 euro mỗi kg
3918 90 000 0 6%, nhưng không thấp hơn 0,13 euro mỗi kg 0,096 euro mỗi kg
7310 21 190 1 15,84 1000 euro cho mỗi mảnh 15 1000 euro cho mỗi mảnh
8703 21 109 9 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,33 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 21 909 4 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 21 909 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 22 109 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 22 109 9 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,37 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 22 909 4 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,44 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 22 909 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,44 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 23 110 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 23 194 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 23 198 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 23 198 9 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 23 904 2 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,41 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 23 904 9 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,41 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 23 908 2 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 23 908 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 23 908 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 23 908 9 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 24 109 1 14,3%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%, nhưng không quá 12,1%, nhưng không thấp hơn 1,14 1 euro mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 24 109 9 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 24 909 4 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 24 909 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 31 109 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 31 909 4 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,36 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 31 909 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,36 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 32 110 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 32 199 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 32 909 4 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 32 909 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 33 110 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,56 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 33 199 0 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 33 909 4 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 33 909 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 109 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,33 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 209 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 209 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 309 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 309 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,37 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 409 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,44 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 409 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,44 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 510 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 592 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 599 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 599 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 602 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,41 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 602 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,41 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 603 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 603 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 609 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 609 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 709 1 14,3%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%, nhưng không quá 12,1%, nhưng không thấp hơn 1,14 1 euro mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 709 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 40 809 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 40 809 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 50 109 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 50 209 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,36 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 50 209 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,36 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 50 310 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 50 399 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 50 409 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 50 409 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 50 510 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,56 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 50 599 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 50 609 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 50 609 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 109 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,33 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 209 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 209 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 309 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 309 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,37 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 409 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,44 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 409 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,44 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 510 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 592 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 599 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 599 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 602 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,41 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 602 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,41 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 603 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 603 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 609 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 609 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,55 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 709 1 14,3%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%, nhưng không quá 12,1%, nhưng không thấp hơn 1,14 1 euro mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 709 8 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 60 809 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 60 809 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 70 109 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 70 209 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,36 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 70 209 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,4 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,36 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 70 310 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,42 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 70 399 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,6 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 70 409 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 70 409 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 0,5 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,45 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 70 510 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,56 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 70 599 1 20%, nhưng không thấp hơn euro 0,78 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 17%
8703 70 609 3 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8703 70 609 8 25%, nhưng không thấp hơn euro 1 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ 22%, nhưng không thấp hơn euro 0,88 1 mỗi khối cm khối lượng động cơ
8802 11 000 2 12,90% 11,4%
8802 11 000 3 12,90% 11,4%
8802 11 000 9 16,40% 15,7%
8802 12 000 9 16,40% 15,7%
8802 20 000 1 12,90% 11,4%
8802 40 001 6 14,60% 13,6%
8802 40 001 8 14,60% 13,6%
8802 40 003 4 14,60% 13,6%
8802 40 003 6 14,60% 13,6%
8802 40 003 9 14,60% 13,6%
8802 40 004 5 14,60% 13,6%
8802 40 004 9 14,60% 13,6%
8802 40 009 5 14,60% 13,6%
8802 40 009 8 14,60% 13,6%
9401 20 000 9 13,7%, nhưng không thấp hơn 0,483 euro mỗi kg 10 0,17% cộng đồng euro mỗi kg
9401 30 000 1 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,48 euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 30 000 9 13,5%, nhưng không thấp hơn 0,483 euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 40 000 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,464 euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 52 000 0 10 0,07% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,07% cộng đồng euro mỗi kg
9401 53 000 0 10 0,07% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,07% cộng đồng euro mỗi kg
9401 59 000 0 10 0,07% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,07% cộng đồng euro mỗi kg
9401 61 000 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,48 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,44 euro mỗi kg
9401 69 000 0 11,7 0,08% cộng đồng euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 71 000 9 13,6%, nhưng không thấp hơn 0,483 euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 79 000 9 11,7 0,08% cộng đồng euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 80 000 9 11,7 0,08% cộng đồng euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9401 90 300 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,48 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,44 euro mỗi kg
9403 10 510 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,342 euro mỗi kg 10 0,06% cộng đồng euro mỗi kg
9403 10 580 1 13,7%, nhưng không thấp hơn 0,342 euro mỗi kg 10 0,06% cộng đồng euro mỗi kg
9403 10 580 9 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,342 euro mỗi kg 10 0,06% cộng đồng euro mỗi kg
9403 10 910 0 11,7%, nhưng không thấp hơn 0,29 euro mỗi kg 10%, nhưng không thấp hơn 0,25 euro mỗi kg
9403 10 930 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,331 euro mỗi kg 10 0,06% cộng đồng euro mỗi kg
9403 10 980 1 13,7%, nhưng không thấp hơn 0,342 euro mỗi kg 10 0,06% cộng đồng euro mỗi kg
9403 10 980 9 13,3%, nhưng không thấp hơn 0,342 euro mỗi kg 10 0,06% cộng đồng euro mỗi kg
9403 20 200 1 7,5%, nhưng không thấp hơn 0,136 euro mỗi kg 5%
9403 20 200 9 10 0,05% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,05% cộng đồng euro mỗi kg
9403 20 800 1 7,5%, nhưng không thấp hơn 0,136 euro mỗi kg 5%
9403 20 800 9 11,5%, nhưng không thấp hơn 0,29 euro mỗi kg 8 0,05% cộng đồng euro mỗi kg
9403 30 110 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,287 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,26 euro mỗi kg
9403 30 190 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,287 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,26 euro mỗi kg
9403 30 910 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,287 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,26 euro mỗi kg
9403 30 990 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,287 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,26 euro mỗi kg
9403 40 100 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,32 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,29 euro mỗi kg
9403 40 900 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,32 euro mỗi kg 12,5%, nhưng không thấp hơn 0,29 euro mỗi kg
9403 50 000 1 0,32 euro mỗi kg 0,23 euro mỗi kg
9403 50 000 9 11,70% 10%
9403 60 100 1 0,32 euro mỗi kg 0,23 euro mỗi kg
9403 60 100 9 11,70% 10%
9403 60 300 0 11,7 0,1% cộng đồng euro mỗi kg 10 0,1% cộng đồng euro mỗi kg
9403 60 900 1 0,32 euro mỗi kg 0,23 euro mỗi kg
9403 60 900 9 11,70% 10%
9403 70 000 1 7,5%, nhưng không thấp hơn 0,16 euro mỗi kg 5%
9403 70 000 2 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,408 euro mỗi kg 10 0,075% cộng đồng euro mỗi kg
9403 70 000 3 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,408 euro mỗi kg 10 0,075% cộng đồng euro mỗi kg
9403 70 000 8 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,408 euro mỗi kg 10 0,075% cộng đồng euro mỗi kg
9403 82 000 0 10 0,13% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,13% cộng đồng euro mỗi kg
9403 83 000 0 10 0,13% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,13% cộng đồng euro mỗi kg
9403 89 000 0 12 0,13% cộng đồng euro mỗi kg 8 0,13% cộng đồng euro mỗi kg
9403 90 100 0 11,7%, nhưng không thấp hơn 0,292 euro mỗi kg 8 0,05% cộng đồng euro mỗi kg
9403 90 300 0 13,8%, nhưng không thấp hơn 0,4 euro mỗi kg 10 0,1% cộng đồng euro mỗi kg
9403 90 900 0 13,3%, nhưng không thấp hơn 0,467 euro mỗi kg 10 0,08% cộng đồng euro mỗi kg
9404 10 000 0 11,7%, nhưng không thấp hơn 0,55 euro mỗi kg 10%
9404 29 900 0 13,3%, nhưng không thấp hơn 0,48 euro mỗi kg 12%
9404 90 100 0 15%, nhưng không thấp hơn 0,96 euro mỗi kg 15%