Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Các hệ thống quản lý rủi ro - RMS

mục tiêu Hệ thống quản lý rủi ro (RMS) - Xây dựng một hệ thống hiện đại của cơ quan hải quan để bảo đảm việc thực hiện hải quan hiệu quả kiểm soát dựa trên các nguyên tắc lựa chọn dựa trên các phân phối tối ưu các nguồn tài nguyên Liên bang Nga Dịch vụ Hải quan về việc hướng quan trọng nhất và ưu tiên của công việc của cơ quan hải quan để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật hải quan của Liên bang Nga: