Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Quy định chung của HS Giải thích

Hàng hóa Danh mục cho các hoạt động kinh tế đối ngoại (CN FEA) là vòng loại của hàng hóa được sử dụng bởi các cơ quan hải quan và tham gia các hoạt động kinh tế nước ngoài cho mục đích hoạt động hải quan.

HS là một phiên bản tiên tiến của Nga Hệ thống hài hoà (HS) được phát triển bởi Tổ chức Hải quan thế giới và thông qua như là cơ sở cho việc phân loại sản phẩm trong Liên minh châu Âu và các nước khác.

Bản chất của việc phân loại là mỗi sản phẩm được gán đang 10 chữ số (đôi khi được sử dụng mã 14 chữ số), mà trong tương lai và được sử dụng khi khai báo hàng hoá. mã hóa này được sử dụng để đảm bảo xác định chính xác hàng hóa vận chuyển qua biên giới hải quan của Liên bang Nga, và để tạo điều kiện xử lý tự động cho các tờ khai hải quan tại hải quan.

phần HS bao gồm nhiều nhóm 21 và 97
Mã sản phẩm 10 chữ số ở HS là:

  • 2 chữ số đầu tiên (ví dụ như 29, hóa chất hữu cơ) - nhóm hàng HS
  • 4 chữ số đầu tiên (ví dụ như 2901, hydrocarbon mạch hở) - tiêu đề
  • 6 chữ số đầu tiên (ví dụ như 290123, butene (butylen) và đồng phân của chúng) - hướng phân nhóm
  • số 10, mã toàn bộ hàng hoá, được ghi trong Tờ khai hải quan hàng hóa (ví dụ như 2901231000, 1-chai-ene và nhưng-2-ene) - hàng phân nhóm.

 


 

1. Các tiêu đề của các phần, các nhóm, phân nhóm được sử dụng cho thuận tiện, HS; cho mục đích pháp lý, phân loại hàng hoá trong các HS được thực hiện dựa trên mục hàng hoá và liên quan đến các ghi chú cho các bộ phận hoặc nhóm người, và nếu họ không được quy định rõ ràng khác, phù hợp với các quy định sau đây:

2.a) Bất kỳ tham chiếu nào trong tên của một tiêu đề đến bất kỳ sản phẩm nào cũng phải được coi là tham chiếu đến một sản phẩm chưa hoàn chỉnh đó, với điều kiện là, được trình bày ở dạng không hoàn chỉnh, sản phẩm này có thuộc tính cơ bản của một sản phẩm hoàn chỉnh và cũng nên được coi là tham chiếu đến hàng hóa hoàn chỉnh (hoặc được phân loại trong nhóm được coi là hoàn chỉnh theo Quy tắc này), được trình bày ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.

b) Một tài liệu tham khảo trong một nhóm để bất cứ vật liệu hoặc chất phải được xem xét bao gồm một tham chiếu đến các hỗn hợp hay hợp chất liệu hoặc chất với các vật liệu hoặc chất khác. Bất kỳ tài liệu tham khảo đến một mục của một chất cụ thể hoặc các tài liệu và cần được coi là đề cập đến sản phẩm hoàn toàn hoặc một phần bao gồm các vật liệu hoặc chất. Việc phân loại hàng hóa bao gồm nhiều hơn một tài liệu hay chất phải phù hợp với các quy định của Quy chế 3.

3. Trong trường hợp theo Quy tắc 2 (b), hoặc có, thoạt nhìn có khả năng phân loại hàng hoá bởi hai hay nhiều nhóm, phân loại hàng hoá được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Chọn một trong những nhóm có chứa các mặt hàng cụ thể nhất, so với các mặt hàng với một mô tả tổng quát hơn. Tuy nhiên, khi một trong hai hoặc nhiều nhóm chỉ liên quan đến một phần của vật liệu hoặc chất có trong hỗn hợp hoặc đa phần sản phẩm, hoặc chỉ một phần của hàng hóa được trình bày trong một bộ để bán lẻ, các nhóm dữ liệu cần được coi là tương đương đối với hiện tại sản phẩm, ngay cả khi một trong số họ đưa ra một mô tả đầy đủ hơn hoặc chính xác của hàng hoá.

b) Đa sản phẩm, một hỗn hợp làm từ các thành phần khác nhau, hoặc bằng những vật liệu và các sản phẩm khác nhau, trình bày theo bộ để bán lẻ, trong đó phân loại là không thể thực hiện theo các quy định của Quy 3 (a) sẽ được phân loại theo vật liệu hoặc thành phần, mà cung cấp cho các hàng hóa thuộc tính chính, chịu sự áp dụng của các tiêu chí.

c) Trong trường hợp không thể phân loại hàng hóa theo quy định của Quy định 3 (a) hoặc 3 (b), quy tắc áp dụng là hàng hóa phải được phân loại trong một nhóm, cuối cùng theo thứ tự mã tăng dần giữa các nhóm đều được chấp nhận để xem xét theo phân loại các hàng hóa này.

4. Hàng hoá, việc phân loại không thể thực hiện theo các quy định của Quy tắc trên, được xếp vào nhóm hàng hoá gần với hàng hoá nhất.

5. Ngoài các quy định trên đối với hàng hoá undernamed quy tắc sau đây được áp dụng:

a) Bìa và các trường hợp cho máy ảnh, nhạc cụ, súng, vật tư vẽ, dây chuyền, cũng như bất kỳ container có một hình thức đặc biệt hoặc điều chỉnh để thích ứng với một bài viết cụ thể hay tập hợp các bài viết, thích hợp cho việc sử dụng lâu dài và trình bày với các bài viết mà nó được thiết kế phải được phân loại cùng với các sản phẩm đóng gói trong đó nếu loại bao bì như vậy để bán, cùng với sản phẩm. Quy tắc này không áp dụng đối với bao bì, hình thành với sản phẩm đóng gói, và gắn gắn vào nó một tài sản cơ bản.

b) Theo quy 5 (a) Chất liệu bao bì và thùng chứa cung cấp với các hàng hóa chứa trong chúng sẽ được xếp với nhau nếu chúng thường được sử dụng để đóng gói hàng hoá đó. Tuy nhiên, quy định này là không bắt buộc, nếu bao bì hoặc thùng chứa rõ ràng là có thể tái chế.

6. Đối với các mục đích hợp pháp, phân loại hàng hoá trong các phân nhóm phải phù hợp với tên của các phân nhóm và các thuyết minh bổ sung các quy định của Quy chế nói trên, với điều kiện là chỉ có phân nhóm cùng cấp có thể so sánh. Đối với các mục đích của Quy chế này và các ghi chú liên quan đến các phần và chương có thể được áp dụng, trừ khi có quy định khác trong ngữ cảnh.