Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Hàng cho sử dụng cá nhân, thông qua biên giới hải quan, thanh toán thuế hải quan và thuế

Thể loại của hàng hóa Nhập khẩu quy tắc Tỷ giá thuế hải quan và thuế
I. Hàng cho cá nhân, ngoại trừ các loại xe nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan trong hành lý mang theo và không có người giám sát
1. Hàng cho cá nhân (trừ ethanol và hàng hoá không thể phân) trị giá hải quan trong đó vượt quá 1500 euro tương đương, và (hoặc) tổng trọng lượng của hơn kg 50 tỷ lệ căn hộ 30% trị giá hải quan của họ, nhưng không ít 4 euro 1 pound trọng lượng trọng lượng vượt quá định mức 50 kg và định mức chi tiêu (hoặc) 1500 euro tương đương
2. Tách rời hàng cho cá nhân bất kể giá trị hải quan và trọng lượng trong các hình thức thanh toán hải quan tổng hợp
3. Ethanol nhóm và 2207 2208 90 HS TC lít 5 tại một tỷ lệ căn hộ EUR 22 1 lít
4. Đồ uống có cồn và bia trong một số tiền lên đến 3 lít 5 đầy đủ tại một tỷ lệ căn hộ EUR lít 10 1 vượt quá định lượng lít tiêu chuẩn 3
5. Hàng hóa cho sử dụng cá nhân, trong mục 5 đoạn I của Phụ lục kèm theo đây 3 trị giá hải quan trong đó vượt quá tương đương với EUR 5000 tỷ lệ căn hộ 30% trị giá hải quan của họ, nhưng không ít 4 euro 1 pound trọng lượng vượt quá định mức chi phí tương đương 5000 euro
II. Hàng cho cá nhân, với ngoại lệ của xe được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ cho cá nhân
6. Hàng cho cá nhân (trừ ethyl rượu, đồ uống có cồn, bia và các hàng hóa không thể phân) nhập khẩu trong một tháng dương lịch tới một người nhận trị giá hải quan trong đó vượt quá 1000 euro tương đương, và (hoặc) trọng lượng vượt quá kg 31 * tỷ lệ căn hộ 30% trị giá hải quan của họ, nhưng không ít 4 euro 1 pound trọng lượng tương đương với định mức chi phí vượt quá 1000 euro và (hoặc) kg trọng lượng 31 *
7. Thể tách rời hàng bất kể giá trị hải quan và trọng lượng trong các hình thức thanh toán hải quan tổng hợp
III. Hàng cho cá nhân, với ngoại lệ xe gửi qua đường bưu điện quốc tế đến lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan
8. Hàng cho cá nhân (trừ đối với hàng hoá không thể phân), gửi trong vòng một tháng để một người nhận một người tự nhiên trong lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan trị giá hải quan trong đó vượt quá 1000 euro tương đương, và (hoặc) trọng lượng vượt quá kg 31 * tỷ lệ căn hộ 30% trị giá hải quan của họ, nhưng không ít 4 euro 1 pound trọng lượng tương đương với định mức chi phí vượt quá 1000 euro và (hoặc) kg trọng lượng 31 *
9. Thể tách rời hàng bất kể giá trị hải quan và trọng lượng trong các hình thức thanh toán hải quan tổng hợp
IV. Phương tiện đi lại để sử dụng cá nhân, thông qua biên giới hải quan trong bất kỳ cách nào
10. ATVs, xe trượt tuyết, và xe chở khách khác được phân loại vào nhóm 8703 HS xe không được thiết kế cho các lái xe trên đường giao thông công cộng, xe kéo, xe máy, xe gắn máy, xe tay ga, xe gắn máy đầu tiên trong các hình thức thanh toán hải quan tổng hợp
11. Phương tiện đi lại để sử dụng cá nhân, đăng ký ở nước ngoài, và tạm thời nhập khẩu của cá nhân nước ngoài, thời hạn hiện diện trên lãnh thổ của Liên minh Hải quan vượt quá năm 1 từ ngày nhập khẩu ở mức giá thống nhất quy định tại các khoản 10 12 và phần IV của Phụ lục này
12. Xe ô tô nhập khẩu của chủ sở hữu hoặc các cá nhân khác thay mặt cho chủ sở hữu, chứ không phải để đi du lịch để mua một chiếc xe từ lãnh thổ hải quan của Liên minh Hải quan, bất kể vị trí của giao dịch trên được mua ngày trong số đó là không nhiều hơn 3 năm:
giá trị không vượt quá tương đương với EUR 8500, 54% giá trị hải quan, nhưng không ít 2,5 euro 1 cu. cm của động cơ;
giá trị trên tương đương EUR 8500, nhưng không vượt quá tương đương với EUR 16700, 48% giá trị hải quan, nhưng không ít hơn 3,5 euro 1 cu. cm của động cơ;
giá trị trên tương đương EUR 16700, nhưng không vượt quá tương đương với EUR 42300, 48% giá trị hải quan, nhưng không ít hơn 5,5 euro 1 cu. cm của động cơ;
giá trị trên tương đương EUR 42300, nhưng không vượt quá tương đương với EUR 84500, 48% giá trị hải quan, nhưng không ít hơn 7,5 euro 1 cu. cm của động cơ;
giá trị trên tương đương EUR 84500, nhưng không vượt quá tương đương với EUR 169000, 48% giá trị hải quan, nhưng không ít hơn 15 euro 1 cu. cm của động cơ;
giá trị trên 169000 euro tương đương 48% giá trị hải quan, nhưng không ít hơn 20 euro 1 cu. cm của động cơ;
cho xe hơi, từ việc phát hành trong đó đã hơn 3, nhưng không năm 5 hơn:
dung tích động cơ không quá 1000 cu. cm, trong lượng euro 1,5 1 cu. cm của động cơ;
công suất máy hơn 1000 cu. inch, nhưng không hơn 1500 cu. cm, trong lượng euro 1,7 1 cu. cm của động cơ;
công suất máy hơn 1500 cu. inch, nhưng không hơn 1800 cu. cm, trong lượng euro 2,5 1 cu. cm của động cơ;
công suất máy hơn 1800 cu. inch, nhưng không hơn 2300 cu. cm, trong lượng euro 2,7 1 cu. cm của động cơ;
công suất máy hơn 2300 cu. inch, nhưng không hơn 3000 cu. cm, trong lượng euro 3 1 cu. cm của động cơ;
công suất máy hơn 3000 cu. cm, trong lượng euro 3,6 1 cu. cm của động cơ;
cho xe hơi, từ việc phát hành trong đó có hơn 5 năm:
dung tích động cơ không quá 1000 cu. cm, trong lượng euro 3 1 cu. cm của động cơ;
công suất máy hơn 1000 cu. inch, nhưng không hơn 1500 cu. cm, trong lượng euro 3,2 1 cu. cm của động cơ;
công suất máy hơn 1500 cu. inch, nhưng không hơn 1800 cu. cm, trong lượng euro 3,5 1 cu. cm của động cơ;
công suất máy hơn 1800 cu. inch, nhưng không hơn 2300 cu. cm, trong lượng euro 4,8 1 cu. cm của động cơ;
công suất máy hơn 2300 cu. inch, nhưng không hơn 3000 cu. cm, trong lượng euro 5 1 cu. cm của động cơ;
công suất máy hơn 3000 cu. cm trong lượng euro 5,7 1 cu. cm của động cơ.