Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

chương trình chứng nhận

khai các đề án tuân thủ

sơ đồ sốứng dụngGiấy tờ xác nhận việc tuân thủThử nghiệm sản phẩm, hình thức học tậpĐánh giá củaquản lý sản xuất
1D Thử nghiệm các mẫu sản phẩm của nhà sản xuất

-

kiểm soát sản xuất bởi các nhà sản xuất Đối với người nộp đơn sản xuất hàng loạt - các nhà sản xuất của một nước thành viên của Liên minh Hải quan hay một nhà sản xuất nước ngoài uỷ quyền trong lãnh thổ hải chung của Liên minh Hải quan Tuyên bố hợp quy cho các sản phẩm nối tiếp
2D Các đợt kiểm tra các sản phẩm cung cấp cho người nộp đơn

-

-

Đối với hàng loạt nhà sản xuất sản xuất đơn, nhà nhập khẩu, người bán (nhà cung cấp) của các nước thành viên của Liên minh Hải quan hay một nhà sản xuất nước ngoài uỷ quyền trong lãnh thổ hải chung của Liên minh Hải quan Các bố sự phù hợp cho sản xuất hàng loạt
3D Thử nghiệm các mẫu sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được công nhận (trung tâm)

-

kiểm soát sản xuất bởi các nhà sản xuất Đối với người nộp đơn sản xuất hàng loạt - các nhà sản xuất của một nước thành viên của Liên minh Hải quan hay một nhà sản xuất nước ngoài uỷ quyền trong lãnh thổ hải chung của Liên minh Hải quan Các bố sự phù hợp cho sản xuất hàng loạt
4D Đợt thử nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được công nhận (trung tâm)

-

-

Đối với người nộp đơn sản xuất hàng loạt - nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, người bán (nhà cung cấp) của các nước thành viên của Liên minh Hải quan hay một nhà sản xuất nước ngoài uỷ quyền trong lãnh thổ hải chung của Liên minh Hải quan Các bố sự phù hợp cho sản xuất hàng loạt
6D Thử nghiệm các mẫu sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được công nhận (trung tâm) Chứng nhận hệ thống quản lý và kiểm tra kiểm soát bởi các chứng nhận hệ thống quản lý kiểm soát sản xuất bởi các nhà sản xuất Đối với người nộp đơn sản xuất hàng loạt - các nhà sản xuất của một nước thành viên của Liên minh Hải quan hay một nhà sản xuất nước ngoài uỷ quyền trong lãnh thổ hải chung của Liên minh Hải quan Tờ khai sản xuất phù hợp và hàng loạt

Đề án phù hợp chứng nhận

sơ đồ sốthử nghiệm sản phẩmĐánh giá củakiểm tra kiểm soátứng dụngGiấy tờ xác nhận việc tuân thủ
1C Thử nghiệm mẫu sản phẩm Phân tích các điều kiện sản xuất Thử nghiệm mẫu sản phẩm và phân tích (hoặc) của sản xuất Đối với người nộp đơn sản xuất hàng loạt - nhà sản xuất, bao gồm cả nước ngoài, nếu được ủy quyền của nhà sản xuất phải đối mặt với các lãnh thổ hải quan thông thường của Liên minh Hải quan Giấy chứng nhận sự phù hợp cho sản xuất hàng loạt
2C Thử nghiệm mẫu sản phẩm Chứng nhận hệ thống quản lý Thử nghiệm mẫu sản phẩm và hệ thống quản lý kiểm soát Đối với người nộp đơn sản xuất hàng loạt - nhà sản xuất, bao gồm cả nước ngoài, nếu được ủy quyền của nhà sản xuất phải đối mặt với các lãnh thổ hải quan thông thường của Liên minh Hải quan Giấy chứng nhận sự phù hợp cho sản xuất hàng loạt
3C Thử nghiệm mẫu sản phẩm - - Đối với hàng loạt nộp đơn sản xuất - người bán (nhà cung cấp), các nhà sản xuất, bao gồm cả nước ngoài Giấy chứng nhận sự phù hợp cho sản xuất hàng loạt