Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

CFR (Chi phí và cước (... cảng đến quy định))
Chi phí và cước (... cảng đến quy định)

Thuật ngữ "Chi phí và cước vận tải" có nghĩa là bên bán giao khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng bốc hàng.
Người bán phải trả các chi phí và phí vận tải cần thiết để đưa hàng tới cảng đến NHƯNG rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa, cũng như bất kỳ chi phí phát sinh sau khi giao hàng, được chuyển từ người bán sang người mua.
Điều kiện CFR đòi hỏi người bán để xóa các hàng hóa xuất khẩu. Thuật ngữ này có thể được sử dụng chỉ cho nước biển hoặc đường thuỷ nội địa. Nếu các bên không có ý định giao hàng qua lan can tàu, các điều kiện CPT nên được sử dụng.

NGƯỜI BÁN

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

A.1. GIAO HÀNG THEO HỢP ĐỒNG

B.1. TRẢ GIÁ

Người bán phải, theo quy định của hợp đồng mua bán cung cấp hàng hoá và hoá đơn thương mại hoặc thông điệp điện tử tương đương của nó, và bất kỳ bằng chứng khác về sự phù hợp có thể được yêu cầu của hợp đồng mua bán

Người mua phải trả tiền được cung cấp trong hợp đồng mua và giá bán của hàng hoá.

A.2. GIẤY PHÉP, CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

B.2. GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

Người bán phải tự chịu chi phí của mình và có nguy cơ bất kỳ giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và thực hiện, nếu có thể, tất cả các thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa.

Người mua có trách nhiệm chi phí của mình và có nguy cơ bất kỳ giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và thực hiện, nếu có thể, tất cả các thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu hàng hoá và quá cảnh qua nước khác.

A.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

B.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

A) Hợp đồng vận chuyển
Người bán phải ký hợp đồng chi phí của mình cho việc vận chuyển hàng hóa tới cảng đích bằng con đường bình thường để biển (vận tải đường thủy nội địa) tàu của các loại thường được sử dụng cho việc vận chuyển hàng hoá tương tự với hàng hoá quy định tại hợp đồng mua bán hàng.
B) Hợp đồng bảo hiểm
Không có nghĩa vụ.

A) Hợp đồng vận chuyển
Không có nghĩa vụ.
B) Hợp đồng bảo hiểm
Không có nghĩa vụ.

A.4. CUNG CẤP

B 4. CHẤP NHẬN GIAO HÀNG

Người bán phải giao hàng lên tàu tại cảng bốc hàng vào ngày hoặc trong thời hạn đã thoả thuận.

Người mua phải giao hàng khi hàng đã được giao theo quy định của Điều A.4. Và nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng đến.

A.5. CHUYỂN GIAO RỦI RO

B.5. CHUYỂN GIAO RỦI RO

Người bán phải, theo quy định của Điều B.5. chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa cho đến khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng bốc hàng.

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng bốc hàng. Người mua có nghĩa vụ - nếu ông thất bại trong việc đưa ra thông báo theo quy định tại Điều B.7. - chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ khi kết thúc ngày thỏa thuận hoặc ngày hết thời hạn cố định cho lô hàng. Cung cấp, tuy nhiên, là thích hợp như là hàng của hợp đồng. Điều này có nghĩa rằng hàng hóa phải được xác định đúng, có nghĩa là để nói, thiết lập rõ ràng sang một bên hoặc xác định là một thứ hàng hóa, mà là đối tượng của hợp đồng này.

A.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

B.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

Người bán phải, trừ các quy định B.6: -. Thanh toán mọi chi phí liên quan đến hàng hoá cho đến khi hàng đã được giao theo quy định tại Điều A.4, và - Cước phí và các quy định tại Điều A.3a), bao gồm cả các chi phí. bốc hàng lên tàu và bất kỳ khoản phí bốc dỡ hàng tại cảng dỡ mà theo hợp đồng vận chuyển cho người bán, và - nếu có thể, tất cả các chi phí thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu cũng như tất cả các nhiệm vụ, các loại thuế và các chi phí khác, bên cạnh -containing thanh toán xuất khẩu hàng hóa, cũng như các chi phí liên quan đến quá cảnh qua một nước thứ ba trong trường hợp họ là phù hợp với hợp đồng vận chuyển về người bán.

Người mua phải, tùy thuộc vào quy định của A.3a): - thanh toán mọi chi phí liên quan đến hàng hóa khi giao theo Điều A.4, và - tất cả các chi phí và lệ phí liên quan đến hàng hoá trong khi trên đường vận chuyển đến. xuất hiện tại cảng đến, trừ khi họ là phù hợp với hợp đồng vận chuyển cho người bán và - trả chi phí cho việc xả hàng hoá, bao gồm các chi phí phải trả phí Lighterage và phí cầu cảng, trừ khi họ là phù hợp với hợp đồng vận chuyển cho người bán, và - chịu mọi chi phí tăng thêm do sự thất bại để đưa ra thông báo thích hợp phù hợp với Điều B.7. từ khi kết thúc ngày thỏa thuận hoặc thời gian giao hàng đã thoả thuận. Cung cấp, tuy nhiên, là thích hợp như là hàng của hợp đồng. Điều này có nghĩa rằng hàng hóa phải được xác định đúng, có nghĩa là để nói, thiết lập rõ ràng sang một bên hoặc xác định là một thứ hàng hóa, mà là đối tượng của hợp đồng này, và - nếu có thể, tất cả các nhiệm vụ, các loại thuế và lệ phí khác cũng như chi phí thủ tục hải quan phải nộp khi nhập khẩu hàng hoá, và nếu cần thiết, để quá cảnh qua nước khác nếu họ cho người bán khi bạn thực hiện một hợp đồng vận chuyển.

A.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI MUA

B.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI BÁN

Người bán phải cung cấp cho bên mua thông báo đầy đủ rằng hàng hoá đã được giao như quy định tại Điều A.4., Như cũng như người mua để bất kỳ thông báo khác cần thiết cho việc xả thường là biện pháp cần thiết để nhận hàng.

Nếu người mua được quyền ấn định thời gian mà hàng hóa được vận chuyển, và / hoặc cổng đích - nó phải thông báo cho đúng người bán.

A.8. CHỨNG CHỈ GIAO NHẬN, GIẤY TỜ VẬN CHUYỂN HOẶC TIN NHẮN ĐIỆN TỬ TƯƠNG ĐƯƠNG

B.8. CHỨNG NHẬN GIAO NHẬN, GIẤY TỜ VẬN CHUYỂN HOẶC TIN NHẮN ĐIỆN TỬ TƯƠNG ĐƯƠNG

Người bán có trách nhiệm ngay lập tức cung cấp cho người mua tại các chi phí của chứng từ vận tải thông thường tới cảng đến quy định. Tài liệu này (ví dụ một vận đơn đường biển, không thể thương lượng vận đơn đường biển, một tài liệu thuỷ nội địa) phải bao gồm hàng của hợp đồng, ghi ngày trong thời hạn quy định cho lô hàng, và cho phép người mua để có được hàng hoá từ người chuyên chở tại cảng đến và, trừ khi có thoả thuận khác, cho phép người mua bán hàng hoá cho bên thứ ba trên đường vận chuyển bởi các nhãn chuyển (vận đơn đường biển) hoặc bằng cách thông báo cho người chuyên chở . Nếu ban hành chứng từ vận tải một số bản gốc, người mua phải là một tập hợp đầy đủ các bản chính. Nếu người bán và người mua thỏa thuận để giao tiếp điện tử, tài liệu nói trên có thể được thay thế bằng một trao đổi dữ liệu điện tử tương đương (EDI).

Người mua phải chấp nhận A.8 bài viết. chứng từ vận tải nếu nó đáp ứng các điều kiện của hợp đồng mua bán.

A.9. KIỂM TRA - BAO BÌ - GHI NHÃN

B.9. KIỂM TRA HÀNG HÓA

Người bán phải trả phí tổn cho các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, đo lường, cân đong, đếm) cần thiết cho việc cung cấp các hàng hóa phù hợp với Điều A.4. Người bán phải đóng gói bao chi phí của mình (trừ khi trong thương mại cụ thể để tàu hàng của hợp đồng thông thường, chưa đóng gói) đó là cần thiết cho việc vận chuyển hàng hoá. Bao bì phải được đánh dấu một cách thích hợp.

Người mua phải trả các chi phí liên quan đến bất kỳ kiểm tra lô hàng, trừ khi việc kiểm tra đó được ủy thác của các nhà chức trách của nước xuất khẩu.

A.10. CÁC NGHĨA VỤ KHÁC

B.10. CÁC NGHĨA VỤ KHÁC

Người bán phải cung cấp cho người mua theo yêu cầu của của cơ quan này chi phí, rủi ro và mọi sự hỗ trợ trong việc có được bất kỳ văn bản hoặc thông điệp điện tử tương đương (ngoài những người được đề cập trong A.8 bài viết.) Ban hành hoặc truyền đi tại nước gửi hàng và / hoặc nước xuất xứ, mà người mua có thể yêu cầu cho việc nhập khẩu hàng hoá, và nếu cần thiết, để quá cảnh qua nước khác. Người bán phải cung cấp cho người mua, theo yêu cầu của mình với các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm.

Người mua phải trả tất cả các chi phí và các khoản phí phát sinh trong việc thu thập các tài liệu hoặc thông điệp điện tử tương đương, theo quy định tại Điều A.10., Và hoàn trả người bán phát sinh do bên mua render giúp đỡ của ông.