Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

DES (Delivered Ex Ship (... cảng đến))
Delivered Ex Ship (... cảng đến)

Thuật ngữ "Delivered Ex Ship" có nghĩa là người bán giao hàng khi ông đặt không được thông quan nhập khẩu hàng hoá cho người mua trên tàu tại cảng đến. Người bán phải chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan đến việc đưa hàng hoá tới cảng đến trước khi thải. Nếu các bên muốn người bán chịu chi phí và rủi ro của thải hàng hoá, nên áp dụng DEQ hạn.
Thuật ngữ này có thể chỉ được sử dụng cho đường biển hoặc đường thuỷ nội địa hoặc vận tải đa phương thức khi hàng hóa đến cảng đích trên tàu.

NGƯỜI BÁN

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

A.1. GIAO HÀNG THEO HỢP ĐỒNG

B.1. TRẢ GIÁ

Người bán phải, theo quy định của hợp đồng mua bán cung cấp hàng hoá và hoá đơn thương mại hoặc thông điệp điện tử tương đương của nó, và bất kỳ bằng chứng khác về sự phù hợp có thể được yêu cầu của hợp đồng mua bán.

Người mua phải trả tiền được cung cấp trong hợp đồng mua và giá bán của hàng hoá.

A.2. GIẤY PHÉP, CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

B.2. GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

Người bán phải cung cấp chi phí của mình và nguy cơ bất kỳ giấy phép xuất khẩu hoặc chính thức ủy quyền hoặc các tài liệu khác và thực hiện, nếu có thể, tất cả các thủ tục hải quan cho việc xuất khẩu hàng hoá, và nếu cần thiết, để quá cảnh thông qua các nước thứ ba.

Người mua có trách nhiệm chi phí của mình và nguy cơ bất kỳ giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và thực hiện, nếu có thể, tất cả các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hoá.

A.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

B.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

a) Hợp đồng vận chuyển
Người bán phải ký hợp đồng chi phí của mình cho việc vận chuyển hàng hoá đến điểm được đặt tên, nếu có, tại cảng đến. Nếu một điểm không đồng ý hoặc không được xác định bằng cách thực hành, người bán có thể lựa chọn thích hợp nhất đối với anh chỉ tại cảng đến.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Không có nghĩa vụ.

a) Hợp đồng vận chuyển
Không có nghĩa vụ.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Không có nghĩa vụ.

A.4. CUNG CẤP

B 4. CHẤP NHẬN GIAO HÀNG

Người bán phải cung cấp hàng hoá cho người mua trên tàu tàu dỡ điểm, phù hợp với Điều A.3a) tại các cổng được đặt tên của điểm đến vào ngày hoặc trong thời hạn thỏa thuận, trong cách một như rằng nó được lấy ra từ tàu dỡ các thiết bị phù hợp với tính chất của hàng hoá.

Người mua phải giao hàng khi hàng đã được giao theo quy định của Điều A.4.

A.5. CHUYỂN GIAO RỦI RO

B.5. CHUYỂN GIAO RỦI RO

Người bán phải chịu B.5 quy định, Chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao theo quy định của Điều A.4.

Người mua phải chịu mọi tổn thất hoặc hư hỏng hàng hóa từ thời điểm các rủi ro đã được giao theo quy định tại Điều A.4. Người mua có nghĩa vụ - nếu ông thất bại trong việc đưa ra thông báo theo quy định tại Điều B.7. - chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ khi kết thúc ngày thỏa thuận hoặc ngày của thời gian thỏa thuận để giao hàng. Cung cấp, tuy nhiên, là thích hợp như là hàng của hợp đồng. Điều này có nghĩa rằng hàng hóa phải được xác định đúng, có nghĩa là để nói, thiết lập rõ ràng sang một bên hoặc xác định là một thứ hàng hóa, mà là đối tượng của hợp đồng này.

A.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

B.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

Người bán phải, theo B.6 quy định: - Ngoài các chi phí từ A.3a bài viết), tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao theo quy định của Điều A.4 - nếu bạn cần phải trả tiền cho tất cả các chi phí thủ tục hải quan cũng như tất cả các nhiệm vụ, thuế và các khoản phí khác phải nộp khi xuất khẩu và quá cảnh hàng qua bất kỳ nước nào trước khi giao hàng phù hợp với Điều A.4.

Người mua phải trả - tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng đã được giao theo quy định tại Điều A.4, bao gồm chi phí bốc dỡ hàng hóa từ một tàu bắt buộc phải thi giao, và - tất cả các chi phí phát sinh do không thực hiện nhiệm vụ. đưa hàng hóa, sau khi sau này đã được đặt theo ý mình theo Điều A.4., hoặc đưa ra thông báo theo quy định tại Điều B.7. Cung cấp, tuy nhiên, là thích hợp như là hàng của hợp đồng. Điều này có nghĩa rằng hàng hóa phải được xác định đúng, có nghĩa là để nói, thiết lập rõ ràng sang một bên hoặc xác định là một thứ hàng hóa, mà là đối tượng của hợp đồng này, và - nếu có thể, tất cả các nhiệm vụ, các loại thuế và lệ phí khác cũng như chi phí thủ tục hải quan phải nộp khi nhập khẩu hàng hoá.

A.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI MUA

B.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI BÁN

Người bán phải cung cấp cho người mua đủ cho ngày dự kiến ​​xuất hiện của tàu được chỉ định theo Điều A.4., Cũng như người mua bất kỳ thông báo nào khác yêu cầu xả thường là biện pháp cần thiết để giao hàng.

Người mua phải, bất cứ khi nào anh ta có quyền để xác định thời gian trong một khoảng thời gian thỏa thuận và / hoặc điểm giao hàng tại cảng đến, cung cấp cho người bán.

A.8. BẰNG CHỨNG CỦA GIẤY TỜ GIAO HÀNG, VẬN CHUYỂN HOẶC TIN NHẮN ĐIỆN TỬ TƯƠNG ĐƯƠNG

B.8. BẰNG CHỨNG CỦA GIẤY TỜ GIAO HÀNG, VẬN CHUYỂN HOẶC TIN NHẮN ĐIỆN TỬ TƯƠNG ĐƯƠNG

Người bán phải cung cấp cho người mua tại các chi phí của các đơn đặt hàng giao hàng và / hoặc vận chuyển các tài liệu thông thường (ví dụ một dự luật thương lượng vận một biển không thể thương lượng giấy gửi hàng đường, một đường thủy nội địa tài liệu hoặc vận chuyển một tài liệu đa phương thức) để người mua để yêu cầu bồi thường hàng hoá từ các nhà cung cấp dịch vụ tại cảng đích. Trong trường hợp của người bán và người mua đã đồng ý giao tiếp điện tử, các tài liệu nói trên có thể được thay thế bằng một dữ liệu điện tử tương đương (EDI).

Người mua phải chấp nhận lệnh giao hàng hoặc chứng từ vận tải phù hợp với Điều A.8.

A.9. KIỂM TRA - BAO BÌ - GHI NHÃN

B.9. KIỂM TRA HÀNG HÓA

Người bán phải trả phí tổn cho các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, đo lường, cân đong, đếm) cần thiết cho việc cung cấp các hàng hóa phù hợp với Điều A.4. Người bán phải đóng gói bao chi phí của mình (trừ khi trong thương mại đặc biệt thường được dùng để cung cấp hàng hóa của hợp đồng giải nén) cần thiết để cung cấp hàng hoá. Bao bì phải được đánh dấu một cách thích hợp.

Người mua phải trả các chi phí kiểm tra trước khi xuất hàng, trừ khi việc kiểm tra đó được ủy thác của các nhà chức trách của nước xuất khẩu.

A.10. CÁC NGHĨA VỤ KHÁC

B.10. CÁC NGHĨA VỤ KHÁC

Người bán phải giúp người mua yêu cầu của rủi ro của cơ quan này, chi phí và hỗ trợ tất cả các có bất kỳ tài liệu hoặc thông điệp điện tử tương đương Ban hành hoặc truyền trong nước của công văn và / hoặc nước xuất xứ (khác hơn so với những người được đề cập trong A.8.), mà người mua có thể yêu cầu cho việc nhập khẩu hàng hoá. Người bán phải cung cấp cho người mua với các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm.

Người mua phải trả tất cả các chi phí và các khoản phí phát sinh trong việc thu thập các tài liệu hoặc thông điệp điện tử tương đương, theo quy định tại Điều A.10., Và hoàn trả người bán phát sinh do bên mua render giúp đỡ của ông.