Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

DDP (Delivered Duty Paid (... đặt tên nơi đến))
Delivered Duty Paid (... đặt tên nơi đến)

Thuật ngữ "Delivered Duty Paid" có nghĩa là bên bán giao xóa và bốc dỡ từ bất kỳ phương tiện đến vận chuyển hàng cho người mua tại nơi đến được nêu tên. Người bán phải chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá, bao gồm (nếu có) bất kỳ khoản phí cho nhập khẩu trong nước đến (từ "phí" bao gồm trách nhiệm và rủi ro của việc thực hiện thủ tục hải quan và thanh toán các thủ tục hải quan, hải quan nhiệm vụ, các loại thuế và lệ phí khác).
Trong khi thuật ngữ EXW hiện nghĩa vụ tối thiểu cho người bán, DDP thể hiện nghĩa vụ tối đa.
Thuật ngữ này không nên được sử dụng nếu người bán là không thể trực tiếp hoặc gián tiếp để có được giấy phép nhập khẩu. Nếu các bên muốn loại trừ khỏi nghĩa vụ của người bán một số các chi phí phải nộp khi nhập khẩu (như thuế giá trị gia tăng - VAT), điều này cần được xác định rõ trong hợp đồng mua bán.
Nếu các bên muốn người mua phải chịu mọi rủi ro và chi phí của việc nhập khẩu, thời hạn DDU nên được sử dụng. Thuật ngữ này có thể được sử dụng không phân biệt các phương thức vận tải nhưng khi giao hàng là để có trên tàu hoặc trên bến tàu tại cảng đến, nên sử dụng DES hoặc các điều khoản DEQ.

NGƯỜI BÁN

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

A.1. GIAO HÀNG THEO HỢP ĐỒNG

B.1. TRẢ GIÁ

Người bán phải, theo quy định của hợp đồng mua bán cung cấp hàng hoá và hoá đơn thương mại hoặc thông điệp điện tử tương đương của nó, và bất kỳ bằng chứng khác về sự phù hợp có thể được yêu cầu của hợp đồng mua bán.

Người mua phải trả tiền được cung cấp trong hợp đồng mua và giá bán của hàng hoá.

A.2. GIẤY PHÉP, CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

B.2. GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

Người bán phải, bằng chi phí của và nguy cơ bất kỳ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức khác hoặc các tài liệu khác và thực hiện, trong đó thủ tục áp dụng, tất cả hải quan cần thiết để xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và quá cảnh hàng qua bất kỳ nước.

Người mua phải trả cho người bán theo yêu cầu của của cơ quan này chi phí, rủi ro và mọi sự hỗ trợ trong việc có được, nếu có thể, bất cứ giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức khác cần thiết cho việc nhập khẩu hàng hoá.

A.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

B.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

a) Hợp đồng vận chuyển
Người bán phải ký hợp đồng chi phí của mình cho việc vận chuyển hàng hóa đến đích được đặt tên. Nếu một điểm cụ thể không đồng ý hoặc không được xác định bằng thực tế, người bán có thể chọn phù hợp nhất đối với anh chỉ tại nơi đến được nêu tên.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Không có nghĩa vụ.

a) Hợp đồng vận chuyển
Không có nghĩa vụ.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Không có nghĩa vụ.

A.4. CUNG CẤP

B 4. CHẤP NHẬN GIAO HÀNG

Người bán phải giao hàng tại đoạt của người mua hoặc người khác được đề cử bởi người mua, không được bốc dỡ trên bất kỳ phương tiện đến vận tải tại nơi đến được nêu tên trên ngày hoặc trong thời hạn quy định để giao hàng.

Người mua phải giao hàng khi hàng đã được giao theo quy định của Điều A.4.

A.5. CHUYỂN GIAO RỦI RO

B.5. CHUYỂN GIAO RỦI RO

Người bán phải, theo quy định của Điều B.5. và phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc thiệt hại rủi ro cho đến khi nó được giao như quy định tại Điều A.4.

Người mua phải chịu mọi tổn thất hoặc hư hỏng hàng hóa từ thời điểm các rủi ro đã được giao theo quy định tại Điều A.4. Người mua có nghĩa vụ - không hoàn thành nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều B.2. - chịu mọi rủi ro bổ sung của sự mất mát và hư hỏng hàng hóa phát sinh từ đó. Người mua có nghĩa vụ - nếu ông thất bại trong việc đưa ra thông báo theo quy định tại Điều B.7. - chịu mọi tổn thất hoặc hư hỏng hàng hóa từ khi kết thúc ngày thỏa thuận hoặc khi kết thúc thời gian thỏa thuận cho các rủi ro giao hàng. Cung cấp, tuy nhiên, là thích hợp như là hàng của hợp đồng. Điều này có nghĩa rằng hàng hóa phải được xác định đúng, có nghĩa là để nói, thiết lập rõ ràng sang một bên hoặc xác định là một thứ hàng hóa, mà là đối tượng của hợp đồng này.

A.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

B.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

Người bán phải, theo quy định của Điều B.6: -.. Ngoài chi phí phát sinh từ Điều A.3a), thanh toán các chi phí liên quan đến hàng hoá cho đến khi hàng đã được giao theo quy định của Điều A.4, và - nếu cần thiết - để trả tất cả các chi phí về thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu và nhập khẩu cũng như tất cả các nhiệm vụ, các loại thuế và các khoản phí khác phải nộp khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và quá cảnh qua nước khác trước khi giao hàng theo Điều A. 4.

Người mua có nghĩa vụ theo quy định của Điều A.3a): - tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng đã được giao theo quy định của Điều A.4. - Tất cả các chi phí phát sinh nếu người mua không theo Điều B.2. hoặc để đưa ra thông báo theo Điều B.7. Các điều kiện, tuy nhiên, là thích hợp là hàng của hợp đồng. Điều này có nghĩa là hàng hóa phải được xác định đúng, mà là để nói, thiết lập rõ ràng sang một bên hoặc nếu không xác định là hàng hóa là đối tượng của hợp đồng.

A.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI MUA

B.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI MUA

Người bán phải cung cấp cho người mua gửi, cũng như người mua để bất kỳ thông báo khác cần thiết cho việc xả thường là biện pháp cần thiết để giao hàng.

Người mua phải, bất cứ khi nào ông có quyền để xác định thời gian trong vòng một thời gian thỏa thuận và / hoặc điểm nhận hàng tại nơi đến được nêu tên, uỷ thông báo cho người bán.

A.8. BẰNG CHỨNG CỦA GIẤY TỜ GIAO HÀNG, VẬN CHUYỂN HOẶC TIN NHẮN ĐIỆN TỬ TƯƠNG ĐƯƠNG

B.8. BẰNG CHỨNG CỦA GIẤY TỜ GIAO HÀNG, VẬN CHUYỂN HOẶC TIN NHẮN ĐIỆN TỬ TƯƠNG ĐƯƠNG

Người bán phải cung cấp cho người mua bằng chi phí của mình với các lệnh giao hàng và / hoặc chứng từ vận tải thông thường (ví dụ một vận đơn đường biển, không thể thương lượng vận đơn đường biển, một tài liệu thuỷ nội địa, một vận đơn hàng không, đường sắt hóa đơn hoặc đường bộ hoặc một chứng từ vận tải đa phương thức) có thể được yêu cầu người mua để lấy giao hàng phù hợp với điều A.4. / B.4. Nếu người bán và người mua thỏa thuận để giao tiếp điện tử, tài liệu nói trên có thể được thay thế bằng một trao đổi dữ liệu điện tử tương đương (EDI).

Người mua phải chấp nhận lệnh giao hàng phù hợp hoặc vận chuyển dokumentv theo Điều A.8.

A.9. KIỂM TRA - BAO BÌ - GHI NHÃN

B.9. KIỂM TRA HÀNG HÓA

Người bán phải trả phí tổn cho các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, đo lường, cân đong, đếm) cần thiết cho việc cung cấp các hàng hóa phù hợp với Điều A.4. Người bán phải đóng gói bao chi phí của mình (trừ khi trong thương mại đặc biệt thường được dùng để cung cấp hàng hóa của hợp đồng giải nén) cần thiết để cung cấp hàng hoá. Bao bì phải được đánh dấu một cách thích hợp.

Người mua phải trả các chi phí của bất kỳ kiểm tra trước khi xuất hàng, trừ khi việc kiểm tra đó được ủy thác của các nhà chức trách của nước xuất khẩu.

A.10. CÁC NGHĨA VỤ KHÁC

B.10. CÁC NGHĨA VỤ KHÁC

Người bán phải trả tất cả các chi phí và các khoản phí phát sinh trong việc thu thập các tài liệu hoặc thông điệp điện tử tương đương, theo quy định tại Điều B.10. Và hoàn trả tất cả các chi phí phát sinh bằng cách giúp anh người mua. Người bán phải cung cấp cho bên mua những thông tin cần thiết để mua bảo hiểm.

Người mua phải trả cho người bán theo yêu cầu của của cơ quan này chi phí, rủi ro và mọi sự hỗ trợ trong việc có được bất kỳ văn bản hoặc thông điệp điện tử tương đương cấp hoặc truyền đi tại nước nhập khẩu mà người bán có thể được yêu cầu để cung cấp hàng hoá một cách như vậy để người mua.