Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

FOB (Free On Board (... cảng bốc hàng))
Free On Board (... cảng bốc hàng)

Thuật ngữ "Giao lên tàu" có nghĩa là bên bán giao khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng bốc hàng. Điều này có nghĩa là từ nay tất cả các chi phí và rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa phải được do người mua chịu. Thuật ngữ FOB đòi hỏi người bán để xóa các hàng hóa xuất khẩu. Thuật ngữ này có thể được sử dụng chỉ cho nước biển hoặc đường thuỷ nội địa. Nếu các bên không có ý định giao hàng qua lan can tàu, thuật ngữ này được sử dụng FCA.

NGƯỜI BÁN

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

A.1. GIAO HÀNG THEO HỢP ĐỒNG

B.1. TRẢ GIÁ

Người bán phải, theo quy định của hợp đồng mua bán cung cấp hàng hoá và hoá đơn thương mại hoặc thông điệp điện tử tương đương của nó, và bất kỳ bằng chứng khác về sự phù hợp có thể được yêu cầu của hợp đồng mua bán.

Người mua phải trả tiền được cung cấp trong hợp đồng mua và giá bán của hàng hoá.

A.2. GIẤY PHÉP, CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

B.2. GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG THỨC

Người bán phải tự chịu chi phí của mình và có nguy cơ bất kỳ giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và thực hiện, nếu có thể, tất cả các thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa.

Người mua có trách nhiệm chi phí của mình và có nguy cơ bất kỳ giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và thực hiện, nếu có thể, tất cả các thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu hàng hoá, và nếu cần thiết, để quá cảnh qua nước khác.

A.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

B.3. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO HIỂM

a) Hợp đồng vận chuyển
Không có nghĩa vụ.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Không có nghĩa vụ.

a) Hợp đồng vận chuyển
Người mua có trách nhiệm chi phí của mình cho việc vận chuyển hàng hóa từ cảng tên của lô hàng.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Không có nghĩa vụ.

A.4. CUNG CẤP

B 4. CHẤP NHẬN GIAO HÀNG

Người bán phải giao hàng lên tàu được đề cử bởi người mua tại ngày thỏa thuận hoặc trong thời gian thỏa thuận tại cảng bốc hàng theo tập quán của cảng.

Người mua phải giao hàng khi hàng đã được giao theo quy định của Điều A.4.

A.5. CHUYỂN GIAO RỦI RO

B.5. CHUYỂN GIAO RỦI RO

Người bán phải, theo quy định của Điều B.5. chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa cho đến khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng bốc hàng.

Người mua phải chịu mọi tổn thất hoặc thiệt hại rủi ro - từ thời điểm hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng bốc hàng, và - từ ngày thỏa thuận hoặc ngày hết hạn của thời gian thỏa thuận giao mà phát sinh hoặc vì ông thất bại trong việc đưa ra thông báo theo quy định tại Điều B. 7., hoặc nếu tàu được đề cử bởi ông đã thất bại trong việc đến đúng giờ, hoặc đã không thể đưa hàng đúng thời hạn, hoặc đóng cho hàng hóa sớm hơn so với quy định theo Điều B.7. thời gian. Cung cấp, tuy nhiên, là thích hợp như là hàng của hợp đồng. Điều này có nghĩa rằng hàng hóa phải được xác định đúng, có nghĩa là để nói, thiết lập rõ ràng sang một bên hoặc xác định là một thứ hàng hóa, mà là đối tượng của hợp đồng này.

A.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

B.6. PHÂN PHỐI CHI PHÍ

Người bán phải, theo quy định của Điều B.6: -. Trả tất cả các chi phí liên quan đến hàng hoá cho đến khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng bốc hàng được chỉ định theo Điều A.4. và - nơi áp dụng, tất cả các chi phí về thủ tục hải quan cần thiết cho xuất khẩu cũng như tất cả các nhiệm vụ, các loại thuế và các khoản phí khác phải nộp khi xuất khẩu.

Người mua có nghĩa vụ nộp - tất cả các chi phí liên quan đến hàng hoá từ thời điểm hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng bốc hàng và - tất cả các chi phí phát sinh hoặc vì tàu được đề cử bởi ông đã thất bại trong việc đến đúng giờ, hoặc đã không thể đưa hàng hóa thời gian, hoặc đóng cho hàng hóa sớm hơn so với quy định theo Điều B.7. ngày hoặc theo thất bại trong việc đưa ra thông báo thích hợp phù hợp với Điều B.7. Cung cấp, tuy nhiên, là thích hợp như là hàng của hợp đồng. Điều này có nghĩa rằng hàng hóa phải được xác định đúng, có nghĩa là để nói, thiết lập rõ ràng sang một bên hoặc xác định là một thứ hàng hóa, mà là đối tượng của hợp đồng này, và - nếu có thể, tất cả các nhiệm vụ, các loại thuế và lệ phí khác cũng như chi phí thủ tục hải quan phải nộp khi nhập khẩu hàng hoá, và nếu cần thiết, để quá cảnh qua nước khác.

A.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI MUA

B.7. THÔNG BÁO CHO NGƯỜI BÁN

Người bán phải cung cấp cho bên mua thông báo đầy đủ rằng hàng hoá đã được giao như quy định tại Điều A.4.

Người mua phải cung cấp cho người bán thông báo đầy đủ về tên tàu, điểm nạp và thời gian giao hàng theo yêu cầu.

A.8. BẰNG CHỨNG CỦA GIẤY TỜ GIAO HÀNG, VẬN CHUYỂN HOẶC TIN NHẮN ĐIỆN TỬ TƯƠNG ĐƯƠNG

B.8. BẰNG CHỨNG CỦA GIẤY TỜ GIAO HÀNG, VẬN CHUYỂN HOẶC TIN NHẮN ĐIỆN TỬ TƯƠNG ĐƯƠNG

Người bán phải cung cấp cho người mua bằng chi phí của mình với bằng chứng thông thường của giao chứng từ vận tải theo quy định tại Điều A.4. Nếu bằng chứng như vậy, trích dẫn ở trên, nó là chứng từ vận tải, người bán phải làm cho người mua, theo yêu cầu của mình, với chi phí, rủi ro của mình và mọi sự hỗ trợ trong việc có được một chứng từ vận tải cho các hợp đồng vận chuyển (ví dụ một vận đơn đường biển, một vận đơn đường biển không thể thương lượng, đường thuỷ nội địa hoặc vận chuyển đa phương thức). Nếu người bán và người mua thỏa thuận để giao tiếp điện tử, tài liệu nói trên có thể được thay thế bằng một trao đổi dữ liệu điện tử tương đương (EDI).

Người mua phải chấp nhận các bằng chứng giao hàng phù hợp với Điều A.8.

A.9. KIỂM TRA - BAO BÌ - GHI NHÃN

B.9. KIỂM TRA HÀNG HÓA

Người bán phải trả phí tổn cho các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, đo lường, cân, đong, đếm) bắt buộc phải cho việc cung cấp hàng hoá theo quy định tại Điều A.4. Người bán phải cung cấp ít chi phí của mình gắn liền với bao bì, cần thiết cho việc vận chuyển hàng hoá (trừ khi nó là bình thường để gửi hàng hóa của gói thầu để thương mại cụ thể). Loại thứ hai được thực hiện trong phạm vi mà các tình huống liên quan đến việc vận chuyển (đối với phương thức Ví dụ, đích) được thực hiện được biết đến với người bán trước khi hợp đồng mua bán. Bao bì nên được đánh dấu một cách thích hợp.

Người mua phải trả các chi phí của bất kỳ kiểm tra trước khi xuất hàng, trừ khi việc kiểm tra đó được ủy thác của các nhà chức trách của nước xuất khẩu.

A.10. CÁC NGHĨA VỤ KHÁC

B.10. CÁC NGHĨA VỤ KHÁC

Người bán phải cung cấp cho người mua theo yêu cầu của của cơ quan này chi phí, rủi ro và mọi sự hỗ trợ trong việc có được bất kỳ văn bản hoặc thông điệp điện tử tương đương (ngoài những người được đề cập trong A.8 bài viết.) Ban hành hoặc truyền đi tại nước gửi hàng và / hoặc nước xuất xứ, mà người mua có thể yêu cầu cho việc nhập khẩu hàng hoá, và nếu cần thiết, để quá cảnh qua nước khác. Người bán phải cung cấp cho người mua, theo yêu cầu của mình với các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm.

Người mua phải trả tất cả các chi phí và các khoản phí phát sinh trong việc thu thập các tài liệu hoặc thông điệp điện tử tương đương, theo quy định tại Điều A.10., Và hoàn trả người bán phát sinh do bên mua render giúp đỡ của ông.

 

Trong một số trường hợp, lời mở đầu khuyến cáo việc sử dụng hoặc không sử dụng một thuật ngữ cụ thể. Điều này đặc biệt quan trọng đối với sự lựa chọn giữa FCA và FOB với.

Đáng tiếc, thương nhân tiếp tục sử dụng FOB khi nó là hoàn toàn ra khỏi vị trí, trong trường hợp này, khiến người bán phải chịu rủi ro tiếp theo để chuyển hàng cho người chuyên chở do người mua. FOB chỉ được sử dụng hợp hàng hoá dành cho giao hàng "qua lan can tàu" hoặc, trong trường hợp nặng, tàu, và không khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển đối mục tiếp theo vào tàu, ví dụ xếp gọn trong container hoặc nạp trên các xe tải hoặc xe trong cái gọi là "ro-ro" vận chuyển.

Như vậy, trong phần mở đầu của cảnh báo mạnh mẽ FOB đã được thực hiện mà thuật ngữ không nên được sử dụng khi các bên không có ý định giao hàng qua lan can tàu.

Nó sẽ xảy ra rằng các bên bởi các điều khoản sử dụng sai mục đích để vận chuyển hàng hóa bằng đường biển cũng có khi một phương thức vận tải. Điều này có thể đưa người bán trong một vị trí mà ông không thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình để gửi một tài liệu có liên quan cho người mua (ví dụ, vận đơn, giấy gửi hàng đường biển hoặc điện tương đương).