Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

DDP

Incoterms 2010

THUẾ GIAO TRẢ [... đặt tên nơi đến]
Duty Paid giao [... đặt tên nơi đến]

Thuật ngữ này có thể được sử dụng không phân biệt chế độ lựa chọn của giao thông vận tải và bằng cách sử dụng nhiều hơn một phương thức vận tải.
"Delivered Duty Paid" ( "Delivered Duty Paid") có nghĩa là bên bán giao khi giao cho người mua hàng hóa xóa thuế hải quan đối với nhập khẩu, trên các phương tiện đến vận tải sẵn sàng để dỡ tại nơi đến được nêu tên. Người bán phải chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan trong việc đưa hàng đến đích, và phải tuân thủ các thủ tục hải quan cần thiết không chỉ cho xuất khẩu mà còn cho nhập khẩu, trả bất kỳ khoản phí đánh vào việc xuất khẩu, nhập khẩu, và thực hiện tất cả các thủ tục hải quan.
DDP cho người bán nghĩa vụ tối đa.
Bên được khuyến khích để xác định chính xác nhất điểm tại nơi đến quy định, như các chi phí và rủi ro đến thời điểm này là người bán. Người bán đề nghị hợp đồng vận chuyển, phản ánh chính xác sự lựa chọn này. Nếu người bán trong hợp đồng vận chuyển chịu chi phí dỡ hàng tại nơi đến quy định, người bán không có quyền yêu cầu bồi thường từ người mua chi phí như vậy, trừ khi có thoả thuận của các bên.
Bên không được khuyến khích sử dụng DDP, nếu người bán không phải là trực tiếp hoặc gián tiếp có thể để đảm bảo rằng các thủ tục hải quan đối với nhập khẩu (thủ tục nhập khẩu).
Nếu muốn, các bên chuyển nhượng cho người mua tất cả các rủi ro và chi phí làm thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu DAP là khuyến khích sử dụng thuật ngữ này.
Bất kỳ VAT hoặc thuế khác phải nộp khi nhập khẩu, sẽ do người bán, trừ trường hợp có thoả thuận một cách rõ ràng trong hợp đồng bán hàng.

NGƯỜI BÁN

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

A.1. Nghĩa vụ chung của người bán

B.1. Trách nhiệm chung của người mua

Người bán phải, theo quy định của hợp đồng mua bán cung cấp hàng hoá và hoá đơn thương mại, hóa đơn, cũng như bất kỳ bằng chứng khác về điều kiện phù hợp của hợp đồng mua bán, trong đó có thể được yêu cầu của hợp đồng.
Bất kỳ tài liệu nêu tại khoản A1-A10 có thể được thay thế bởi một hồ sơ điện tử tương đương hoặc trình này nếu các bên thỏa thuận hoặc là phổ biến.

Người mua phải trả giá của hàng hoá, theo quy định trong hợp đồng mua bán.
Bất kỳ tài liệu nêu tại khoản B1-B10 có thể được thay thế bởi một hồ sơ điện tử tương đương hoặc trình này nếu các bên thỏa thuận hoặc là phổ biến.

A.2. Giấy phép, giấy phép, kiểm soát an ninh và các thủ tục khác

B.2. Giấy phép, giấy phép, kiểm soát an ninh và các thủ tục khác

Nếu có yêu cầu, người bán phải chịu chi phí và rủi ro của riêng mình để có được xuất khẩu và giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và thực hiện tất cả các thủ tục hải quan cần thiết cho việc xuất khẩu hàng hoá, vận chuyển qua nước khác và cho việc nhập khẩu hàng hóa.

Nếu có yêu cầu, người mua phải cung cấp cho người bán, theo yêu cầu của mình, chịu rủi ro và chi phí của mình, hỗ trợ trong việc có được một giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức khác cho việc nhập khẩu hàng hóa.

A.3. Hợp đồng vận chuyển và bảo hiểm

B.3. Hợp đồng vận chuyển và bảo hiểm

a) Hợp đồng vận chuyển
Người bán phải tự chịu chi phí của mình cho việc vận chuyển hàng hóa đến đích được đặt tên hoặc điểm đồng ý (nếu có) tại địa điểm đã thoả thuận. Nếu một điểm cụ thể không đồng ý hoặc không thể được xác định trên cơ sở thực tế, người bán có thể chọn phù hợp nhất cho khoản mục đích của nó ở nơi đến quy định.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Người bán không có trách nhiệm cho người mua theo hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người bán phải cung cấp cho người mua, theo yêu cầu của mình, chịu rủi ro và chi phí (nếu có chi phí) của mình, các thông tin cần thiết cho người mua bảo hiểm.

a) Hợp đồng vận chuyển
Người mua không có nghĩa vụ cho người bán để ký kết một hợp đồng vận chuyển.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Người mua không có nghĩa vụ cho người bán để ký kết một hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người mua phải cung cấp cho người bán, theo yêu cầu của mình, các thông tin cần thiết cho việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

A.4. Cung cấp

B 4. Nhận hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt chúng ở việc xử lý của người mua trên phương tiện đến vận tải sẵn sàng để dỡ tại các điểm đồng ý, nếu có, tại nơi đến được nêu tên trên ngày hoặc thời gian.

Người mua phải giao hàng khi hàng đã được giao theo khoản A4.

A.5. Chuyển giao rủi ro

B.5. Chuyển giao rủi ro

Người bán phải chịu mọi mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa cho đến khi nó được gửi theo khoản A4, ngoại trừ những rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng trong các trường hợp nêu tại khoản B5.

Người mua phải chịu mọi rủi ro tổn thất hoặc thiệt hại
kể từ khi nó được giao phù hợp với đoạn A4.
Nếu:
a) người mua không hoàn thành nhiệm vụ của mình theo quy định tại khoản B2, nó phải chịu toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại .tovara rủi ro có liên quan; hoặc
b) người mua không thông báo theo khoản B7, ông phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ ngày thỏa thuận hoặc ngày kết thúc thời hạn giao hàng thỏa thuận đã hết hạn,
với điều kiện là hàng hoá đã được cá nhân hóa một cách rõ ràng như một hàng hóa, mà là đối tượng của hợp đồng.

A.6. Phân bổ chi phí

B.6. Phân bổ chi phí

Người bán phải trả:
a) Ngoài các chi phí quy định tại khoản A3 a), tất cả các chi phí liên quan đến hàng hoá cho đến khi hàng đã được giao theo khoản A4, trừ chi phí do người mua theo quy định tại khoản B6;
b) bất kỳ chi phí dỡ hàng tại điểm đến, trong đó bao gồm các hợp đồng vận chuyển cho người bán;
c) nếu cần thiết, chi phí thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu và nhập khẩu, thanh toán của tất cả các nhiệm vụ, các loại thuế và phí đánh vào việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, cũng như chi phí vận chuyển hàng hóa qua nước khác trước khi giao hàng, như quy định tại khoản A4.

Người mua phải trả:
a) tất cả các chi phí liên quan đến hàng hoá khi giao hàng, theo quy định tại khoản A4;
b) tất cả các chi phí dỡ hàng cần thiết để làm cho hàng hóa từ phương tiện đến vận tải tại nơi đến được nêu tên, nếu hợp đồng vận chuyển, chi phí này không phải phát sinh do người bán;
c) bất kỳ chi phí tăng thêm do không thực hiện nghĩa vụ của mình theo khoản B2 hoặc không cung cấp các thông báo theo khoản B7, với điều kiện là hàng hoá đã được cá nhân hóa một cách rõ ràng như một hàng hóa, mà là đối tượng của hợp đồng.

A.7. Người mua thông báo

B.7. Người bán thông báo

Người bán phải cung cấp các thông báo thích người mua, cho phép người mua có những bước đi bình thường cần thiết để ông có thể thực hiện sự chấp nhận của hàng hoá.

Bởi vì người bán có quyền thiết lập một ngày trong thời hạn đã thoả thuận và / hoặc điểm nhận hàng tại nơi đến được nêu tên, anh ta phải chiếm cho người bán thông báo do đó.

A.8. Tài liệu giao hàng

B.8. Bằng chứng giao hàng

Người bán phải tự chịu chi phí của mình cung cấp cho người mua với một tài liệu cho phép người mua để giao hàng của hàng hoá, theo quy định tại các khoản A4 / B4.

Người mua phải chấp nhận các bằng chứng giao hàng, ban hành phù hợp với đoạn A8.

A.9. Kiểm tra, đóng gói, dán nhãn

B.9. Kiểm tra hàng hóa

Người bán phải trả tất cả các chi phí liên quan đến kiểm tra (kiểm tra chất lượng, đo lường, cân đong, đếm) cần thiết cho việc cung cấp các hàng hóa phù hợp với đoạn A4, cũng như các chi phí kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng, và được quy định bởi các cơ quan chức năng của nước xuất khẩu và nhập khẩu.
Người bán phải đóng gói bao chi phí của mình hàng hóa, trừ trường hợp khi thương mại đặc biệt thường được dùng để vận chuyển quy định trong hợp đồng hàng không đồ đựng. Người bán có thể đóng gói hàng hoá một cách như là cần thiết cho việc vận chuyển của nó, trừ khi người mua trước khi hợp đồng không thông báo cho người bán yêu cầu đóng gói cụ thể. Đánh dấu hàng hóa đóng gói phải được thực hiện đúng cách.

Người mua không có nghĩa vụ hoàn trả cho các chi phí phát sinh người bán kiểm tra bắt buộc của hàng hóa trước khi giao hàng, được thực hiện theo lệnh của nhà cầm quyền của nước xuất khẩu và nhập khẩu.

A.10. Hỗ trợ thông tin và các chi phí liên quan

B.10. Hỗ trợ thông tin và các chi phí liên quan

Nếu cần thiết, người bán có nghĩa vụ cung cấp cho người mua hoặc để hỗ trợ ông trong việc có được, ở của người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí, tài liệu, thông tin, bao gồm cả thông tin an toàn quan trọng, trong đó có thể yêu cầu người mua để vận chuyển hàng hóa đến đích cuối cùng (nếu có yêu cầu ) - điểm đến của tiêu đề.
Người bán có nghĩa vụ phải bồi thường cho người mua cho tất cả các chi phí và các khoản phí phát sinh do bên mua có được hay cung cấp sự trợ giúp trong việc thu thập tài liệu, thông tin theo quy định tại khoản B10.

Người mua phải thông báo cho người bán một cách kịp thời các yêu cầu liên quan đến an toàn thông tin, vì vậy mà người bán có thể hành động theo khoản A10.
Người mua phải hoàn trả cho người bán phát sinh do ông chi phí và chi phí cho việc cung cấp hoặc làm trợ giúp trong việc thu thập tài liệu, thông tin theo quy định tại khoản A10.
Nếu có yêu cầu, người mua có nghĩa vụ cung cấp cho người bán hoặc tạo điều kiện giao hàng của người bán, theo yêu cầu của người bán, có nguy cơ và chi phí, bất kỳ tài liệu, thông tin, bao gồm cả thông tin an toàn quan trọng, trong đó có thể yêu cầu người bán vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và cho họ vận chuyển qua nước khác.

 

comments   

 
0 #2 Ayman 04.06.2013 20: 25
rất đẹp
quote
 
 
0 #1 Ayman 04.06.2013 20: 24
ok
quote