Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

vận tải container: thuật ngữ

vận tải container: thuật ngữ

giảmbảng điểm
FIOS (miễn phí in / out) Đang tải / dỡ hàng do người gửi hàng
FIFO (miễn phí / miễn phí ra)  Đang tải / dỡ hàng tại các chi phí của người thuê
Filo (miễn phí trong / lót ra) Đang tải do người gửi hàng, bốc xếp - chủ tàu
LIFO (liner trong / miễn phí ra) Được sử dụng bởi các chủ tàu, dỡ hàng do người gửi hàng
LILO (liner trong / lót ra) Bốc xếp hàng tại các chi phí của chủ tàu