Tiếng Nga Tiếng Trung (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Người Malay Tiếng Thái Tiếng Việt

Danh sách tiền tệ và các giao dịch của người dân và người không cư trú

Việc áp dụng các 04 2012 năm đến ngày № 138 VÀ

Mã của các loại phẫu thuậtTên của các loại hình hoạt động
1 Chuyển đổi hoạt động của người dân trong không dùng tiền mặt
110 Bán của cư dân ngoại tệ đối với tiền tệ của Liên bang Nga
130 Mua một cư dân của một loại ngoại tệ Liên bang Nga
140 Mua (bán) một cư dân của một ngoại tệ so với ngoại tệ khác
2 Các giao dịch chuyển đổi của người không cư trú trong không dùng tiền mặt
210 Mua người không cư trú của đồng tiền Liên bang Nga cho ngoại tệ
220 Bán không cư trú của đồng tiền Liên bang Nga cho ngoại tệ
10 Thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú trong thương mại nước ngoài liên quan đến việc loại bỏ từ lãnh thổ của Liên bang Nga của hàng hóa, bao gồm cả không khí, tàu biển, tàu nội địa và các đối tượng không gian
10100 Tính toán của người không cư trú trong các hình thức của cư dân tiền thanh toán hàng hóa xuất khẩu từ lãnh thổ của Liên bang Nga, trong đó có thỏa thuận hoa hồng (thỏa thuận cơ quan, thỏa thuận cơ quan) (đặt cọc), ngoại trừ việc tính toán trong các nhóm 22 Danh sách này
10200 Tính toán của người không cư trú trong việc cung cấp một cư dân của một trả chậm đối với hàng hóa xuất khẩu từ lãnh thổ của Liên bang Nga, trong đó có thỏa thuận hoa hồng (thỏa thuận cơ quan, thỏa thuận cơ quan (hoãn thanh toán), ngoại trừ việc tính toán trong
10800 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan đến sự trở lại của tiền không cần thiết trên xuất khẩu hàng hoá từ lãnh thổ của Liên bang Nga, trừ các tính toán của các mã 22800
11 Thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú trong thương mại nước ngoài liên quan đến việc nhập khẩu vào lãnh thổ của Liên bang Nga của hàng hóa, bao gồm cả không khí, tàu biển, tàu nội địa và các đối tượng không gian
11100 Tính toán của người dân trong các hình thức thanh toán trước cho người không cư trú của hàng hoá nhập khẩu vào lãnh thổ của Liên bang Nga, trong đó có thỏa thuận hoa hồng (thỏa thuận cơ quan, thỏa thuận cơ quan) (đặt cọc), ngoại trừ việc tính toán trong các nhóm 23
11200 Tính toán cư dân trong việc cung cấp một không cư trú trả chậm đối với hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ của Liên bang Nga, trong đó có thỏa thuận hoa hồng (thỏa thuận cơ quan, thỏa thuận cơ quan) (chậm nộp), ngoại trừ việc tính toán trong
11900 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân liên quan đến sự trở lại của tiền không cần thiết đối với hàng hoá nhập khẩu vào lãnh thổ của Liên bang Nga, trừ các tính toán của các mã 23900
12 Thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú đối với các mặt hàng được bán mà không cần nhập khẩu vào lãnh thổ của Liên bang Nga
1250 Tính toán của người không cư trú có lợi cho dân cho các sản phẩm bán ra bên ngoài lãnh thổ của Liên bang Nga mà không cần nhập khẩu vào lãnh thổ của Liên bang Nga, trừ các tính toán của mã 22110, 22210, 22300
1260 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú đối với hàng hóa bán bên ngoài lãnh thổ của Liên bang Nga mà không cần nhập khẩu vào lãnh thổ của Liên bang Nga, trừ các tính toán của mã 23110, 23210, 23300
12800 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan đến sự trở lại của tiền không cần thiết khi bán hàng hoá bên ngoài lãnh thổ của Liên bang Nga, trừ các tính toán của các mã 22800
12900 Tính toán không cư trú có lợi cho một người dân trả lại tiền thừa nhận về việc bán hàng ở ngoài lãnh thổ của Liên bang Nga, trừ các tính toán của các mã 23900
13 Thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú đối với các mặt hàng được bán trên lãnh thổ của Liên bang Nga
1310 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân đối với hàng hóa bán trong lãnh thổ của Liên bang Nga, trừ các tính toán của mã 22110, 22210, 22300
1320 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú đối với hàng hóa bán trong lãnh thổ của Liên bang Nga, trừ các tính toán của mã 23110, 23210, 23300
13800 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan đến sự trở lại của tiền không cần thiết về việc bán hàng hóa trong lãnh thổ của Liên bang Nga, trừ các tính toán của các mã 22800
13900 Tính toán không cư trú có lợi cho một người dân trả lại tiền thừa nhận về việc bán hàng hóa trong lãnh thổ của Liên bang Nga, trừ các tính toán của các mã 23900
20 Thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú trong thương mại nước ngoài liên quan đến việc thực hiện công tác dân, làm cho các dịch vụ cho người dân, các cư dân của việc chuyển giao thông tin và sở hữu trí tuệ, bao gồm Contr
20100 Tính toán của người không cư trú trong các hình thức thanh toán trước người dân thực hiện các công trình, trả lại dịch vụ thông tin chuyển giao và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm độc quyền sung, bao gồm cả việc thực hiện các cam kết
20200 Tính toán thực hiện bởi một cư dân của người không cư trú cho các công trình, dịch vụ truyền thông tin và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền cho họ, bao gồm cả việc thực hiện các cam kết về một ủy ban (cơ quan một
20500 Tính toán của các ủy viên thường trú (đại lý, bảo lãnh) có lợi cho người không cư trú của hiệu trưởng (hiệu trưởng, hiệu trưởng) liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của một cư dân của các bên khác của hàng hoá, công trình, dịch vụ, thông tin và sở hữu trí tuệ, bao gồm cả
20800 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan với sự trở lại của tiền không cần thiết cho việc thực hiện của một cư dân của công trình và dịch vụ, chuyển giao thông tin và sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền cho họ, và cho
21 Thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú trong thương mại nước ngoài liên quan đến hiệu suất của người không cư trú của công trình, làm các dịch vụ của người không cư trú, người không cư trú về việc chuyển giao thông tin và sở hữu trí tuệ, bao gồm cả
21100 Tính toán của người dân trong các hình thức thanh toán trả trước được thực hiện bởi người không cư trú hoạt động, dịch vụ cung cấp thông tin và chuyển giao kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm độc quyền sung, bao gồm cả việc thực hiện các cam kết
21200 Tính toán thực hiện bởi một cư dân của một tác phẩm không cư trú, dịch vụ cung cấp, các thông tin và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền cho họ, bao gồm cả việc thực hiện các cam kết về một khoản hoa hồng (thỏa thuận cơ quan, thỏa thuận cơ quan) (chậm nộp), ngoại trừ việc tính toán trong nhóm 23 Danh sách này, và tính toán liên quan đến thanh toán tiền lãi trên thỏa thuận môi giới không cư trú trên
21500 Tính toán của các đại lý hoa hồng không cư trú (đại lý, bảo lãnh) có lợi cho cư dân của hiệu trưởng (hiệu trưởng, hiệu trưởng) liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của người không cư trú của các bên khác của hàng hoá, công trình, dịch vụ, thông tin và sở hữu trí tuệ, trong khi
21900 Tính toán không cư trú có lợi cho một người dân trả lại tiền thừa nhận để thực hiện không cư trú của công trình, cung cấp dịch vụ, chuyển giao thông tin và sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền cho họ, cho
22 Thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú liên quan đến việc chuyển hàng hóa, hiệu suất làm việc của người dân, việc cung cấp các dịch vụ cho người dân, các cư dân của việc chuyển giao thông tin và sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền
22100 Tính toán không cư trú của hiệu trưởng (hiệu trưởng, hiệu trưởng) trong các hình thức thanh toán trước của các ủy viên thường trú (đại lý, người bảo lãnh) hàng hóa xuất khẩu từ lãnh thổ của Liên bang Nga, công việc thực hiện, dịch vụ, thông tin và truyền kết quả
22110 Tính toán của người không cư trú trong các hình thức của cư dân tiền thanh toán hàng hóa, công việc thực hiện, dịch vụ chuyển giao thông tin và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền cho họ theo thỏa thuận (hợp đồng)
22200 Tính toán không cư trú của hiệu trưởng (hiệu trưởng, hiệu trưởng) trong việc cung cấp các ủy viên thường trú (đại lý, bảo lãnh) thanh toán chậm trả cho xuất khẩu từ lãnh thổ của Liên bang Nga hàng hoá, công trình, dịch vụ cung cấp, các thông tin truyền
  bảo dưỡng (nhóm 58 Danh sách này)
22210 Tính toán của người không cư trú trong việc cung cấp một cư dân của một trả chậm đối với hàng hóa, công trình, dịch vụ cung cấp, thông tin được truyền và các kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền cho họ theo hợp đồng (truy cập
22300 Tính toán của người không cư trú có lợi cho cư dân trong một hợp đồng thuê tài chính (cho thuê)
22800 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan với sự trở lại của tiền không cần thiết về hợp đồng (hợp đồng) trộn
23 Thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú liên quan đến việc chuyển hàng hóa, biểu diễn tác phẩm Người không cư trú, cung cấp dịch vụ của người không cư trú, người không cư trú về việc chuyển giao thông tin và sở hữu trí tuệ, bao gồm độc quyền
23100 Tính toán cư dân của hiệu trưởng (hiệu trưởng, hiệu trưởng) trong các hình thức thanh toán trước của một ủy viên không thường trú (đại lý bảo lãnh) của hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ của Liên bang Nga, công việc thực hiện, dịch vụ, thông tin và truyền kết quả
23110 Tính toán của người dân trong các hình thức tiền thanh toán hàng hóa cung cấp cho người không cư trú, làm việc thực hiện, dịch vụ chuyển giao thông tin và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền cho họ theo thỏa thuận (hợp đồng)
23200 Tính toán cư dân của hiệu trưởng (hiệu trưởng, hiệu trưởng) trong việc cung cấp các ủy viên không thường trú (đại lý, bảo lãnh) thanh toán chậm trả đối với hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ của Liên bang Nga hàng hoá, công trình, dịch vụ cung cấp, các thông tin truyền
23210 Tính toán cư dân trong việc cung cấp một không cư trú trả chậm đối với hàng hóa, công trình, dịch vụ cung cấp, các thông tin truyền và các kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền cho họ theo hợp đồng (truy cập
23300 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú dưới một hợp đồng thuê tài chính (cho thuê)
23900 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân liên quan đến sự trở lại của tiền không cần thiết về hợp đồng (hợp đồng) hỗn hợp
30 Thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú phát sinh từ bất động sản, trừ trường hợp thanh toán cho các máy bay, tàu hải quân, tàu nội địa và các đối tượng không gian
3010 Tính toán của người không cư trú có lợi cho dân cho bất động sản mua ngoài lãnh thổ của Liên bang Nga, bao gồm cả những người liên quan với tỷ lệ không cư trú đối tượng cư trú của việc xây dựng bất động sản bên ngoài lãnh thổ của Nga
3020 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú bất động sản mua ngoài lãnh thổ của Liên bang Nga, bao gồm cả những người liên quan với sự tham gia bình đẳng của người dân trong việc xây dựng bất động sản của người không cư trú ngoài lãnh thổ Nga
3030 Tính toán của người không cư trú có lợi cho dân cho bất động sản mua trong lãnh thổ của Liên bang Nga, bao gồm cả những người liên quan với tỷ lệ không cư trú đối tượng cư trú của việc xây dựng bất động sản trên lãnh thổ của Liên bang Nga
3040 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú bất động sản mua trong lãnh thổ của Liên bang Nga, bao gồm cả những người liên quan với sự tham gia bình đẳng của người dân trong việc xây dựng bất động sản của người không cư trú trên lãnh thổ của Liên bang Nga
30800 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan với sự trở lại của tiền không cần thiết về hoạt động với bất động sản, bao gồm cả những người liên quan tham gia cổ phần trong việc xây dựng bất động sản
30900 Tính toán không cư trú có lợi của một cư dân trở về quá nhận được tiền từ hoạt động với bất động sản, bao gồm cả những người liên quan tham gia cổ phần trong việc xây dựng bất động sản
32 Thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú theo quy định của hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao các khoản nợ được thực hiện giữa người cư trú và người không cư trú
3210 Tính toán của người không cư trú có lợi cho cư dân thường trú được chỉ định yêu cầu không cư trú theo quy định của hợp đồng chuyển nhượng
3215 Tính toán của các cư dân có lợi cho nhu cầu không cư trú cho cư dân được chỉ định phù hợp với hợp đồng chuyển nhượng
3220 Tính toán của người không cư trú có lợi cho dân cho nợ không cư trú được dịch sang một cư dân phù hợp với các thỏa thuận về nợ
3225 Tính toán của người dân ủng hộ nợ không cư trú cho dịch không cư trú, phù hợp với các thỏa thuận về nợ
35 Thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú trên các giao dịch khác liên quan đến thương mại nước ngoài và không trực tiếp quy định trong các nhóm 10 - 23 Danh sách này
3530 Tính toán của người không cư trú ủng hộ của người dân về các giao dịch khác liên quan đến thương mại nước ngoài và không trực tiếp quy định trong các nhóm 10 - 23 Danh sách này
3540 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú trên các giao dịch khác liên quan đến thương mại nước ngoài và không trực tiếp quy định trong các nhóm 10 - 23 Danh sách này
40 Tính toán liên quan đến việc cung cấp các cư dân, với ngoại lệ của Ngân hàng được phép và người không cư trú của quỹ theo các hiệp định cho vay
4030 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú trong việc cấp kinh phí theo thỏa thuận vay
40900 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân liên quan đến sự trở lại của tiền không cần thiết do cư dân để không cư trú của khoản vay theo Hiệp định vay
41 Tính toán liên quan đến việc cung cấp người không cư trú, với ngoại lệ của Ngân hàng được phép, tín dụng tiền mặt và các thỏa thuận cho vay
4130 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân trong việc cấp kinh phí theo thỏa thuận vay, hiệp định vay vốn
41800 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan với sự trở lại của tiền không cần thiết trong việc cung cấp các khoản vay phi cư dân cư trú dưới các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cho vay
42 Tính toán liên quan đến việc thực hiện của người dân, với ngoại lệ của Ngân hàng được phép, nợ phải trả trên tiền vay theo hình thức cho vay và vay theo hợp đồng tín dụng và hợp đồng vay vốn
4215 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú để trả nợ gốc trên hợp đồng vay, hiệp định vay vốn
4235 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú để trả lãi suất trên hợp đồng vay, hiệp định vay vốn
4250 Khu định cư khác có lợi cho người không cư trú liên quan đến việc thanh toán phí (hoa hồng) và tài sản tiền tệ khác để tăng cho vay, cho vay
42900 Tính toán không cư trú có lợi cho một người dân trả lại tiền thừa nhận mua lại của một cư dân của hiệu trưởng về thỏa thuận vay, hiệp định vay vốn
42950 Tính toán không cư trú có lợi của một cư dân trở về sự quan tâm quá mức thu về thỏa thuận vay, hiệp định vay vốn
43 Tính toán liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ đối với người không cư trú trong các hình thức vay tiền với theo các hiệp định cho vay
4315 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân để trả lại chủ yếu trên các thỏa thuận cho vay
4335 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân trong việc trả lãi khoản vay của
4350 Khu định cư của người không cư trú có lợi cho người dân liên quan đến việc thanh toán phí bảo hiểm (hoa hồng) và tiền khác để vay
43800 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan với sự trở lại của tiền không cần thiết trên trở lại của chính không cư trú dưới các Hiệp định vay
43850 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan với sự trở lại của tiền không cần thiết giải quyết quan tâm về hợp đồng vay
50 Tính toán liên quan đến đầu tư vào các hình thức đầu tư vốn
50100 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú từ kinh doanh cổ phiếu, tiền gửi, cổ phiếu của tài sản (hoặc vốn cổ phần có thẩm quyền của các quỹ cổ phần hợp tác xã) của thực thể pháp lý, cũng như trong quan hệ đối tác
50110 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú trong việc thanh toán cổ tức (thu nhập) từ các khoản đầu tư theo hình thức đầu tư vốn
50200 Tính toán của người không cư trú có lợi cho cư dân từ kinh doanh cổ phiếu, tiền gửi, cổ phiếu của tài sản (hoặc vốn cổ phần có thẩm quyền của các quỹ cổ phần hợp tác xã) của thực thể pháp lý, cũng như trong quan hệ đối tác
50210 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân trong việc thanh toán cổ tức (thu nhập) từ các khoản đầu tư theo hình thức đầu tư vốn
50800 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan đến sự trở lại của tiền không cần thiết về hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư vốn
50900 Tính toán không cư trú có lợi của một cư dân trở về quá nhận được tiền từ hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư vốn
51 Tính toán liên quan đến việc mua sắm của người không cư trú của cư dân của chứng khoán (quyền chứng nhận chứng khoán), ngoại trừ các tính toán của mã của 58 Danh sách này
51210 Tính toán của người không cư trú có lợi cho cư dân đối với trái phiếu, cổ phiếu và chứng khoán vốn khác của cư dân
51215 Tính toán của người không cư trú có lợi cho cư dân đối với trái phiếu, cổ phiếu và chứng khoán vốn khác của người không cư trú
51230 Tính toán của người không cư trú có lợi cho dân cho mua cổ phần của các quỹ đầu tư, mà người sáng lập là một cư dân của
51235 Tính toán của người không cư trú có lợi cho dân cho mua cổ phần của các quỹ đầu tư được thành lập bởi người không cư trú
51250 Tính toán của người không cư trú có lợi cho dân cho các hóa đơn và chứng khoán không công bằng khác do cư trú
51255 Tính toán của người không cư trú có lợi cho dân cho các hóa đơn và chứng khoán không công bằng khác do người không cư trú
51800 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan đến sự trở lại của tiền không cần thiết trên giao dịch với chứng khoán (quyền chứng nhận chứng khoán), cũng như kinh phí cho các nghĩa vụ mặc định như vậy
52 Tính toán liên quan đến việc mua sắm của cư dân người không cư trú của chứng khoán (quyền chứng nhận chứng khoán), ngoại trừ các tính toán của mã của 58 Danh sách này
52210 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú đối với các trái phiếu đã mua, cổ phiếu và chứng khoán vốn khác của cư dân
52215 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú đối với các trái phiếu đã mua, cổ phiếu và chứng khoán vốn khác của người không cư trú
52230 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú để mua cổ phần của các quỹ đầu tư được thành lập bởi người không cư trú
52235 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú để mua cổ phần của các quỹ đầu tư, mà người sáng lập là một cư dân của
52250 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú cho các phiếu mua hàng và chứng khoán không công bằng khác do người dân
52255 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú cho các phiếu mua hàng và chứng khoán không công bằng khác do người không cư trú
52900 Tính toán không cư trú có lợi của một cư dân trở về quá nhận được tiền từ hoạt động với chứng khoán (quyền chứng nhận chứng khoán), cũng như kinh phí cho nghĩa vụ mặc định như vậy
55 Tính toán liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của người dân và người không cư trú của chứng khoán, ngoại trừ các tính toán của mã của 58 Danh sách này
55210 Tính toán của người dân ủng hộ không cư trú trong việc thực hiện nghĩa vụ theo trái phiếu, cổ phiếu và chứng khoán vốn khác
55230 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú khi chi trả thu nhập trên cổ phiếu của các quỹ đầu tư
55250 Tính toán của người dân ủng hộ không cư trú trong việc thực hiện nghĩa vụ theo phiếu và các chứng khoán không công bằng khác
55310 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa không cư trú trên trái phiếu và chứng khoán vốn khác
55330 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân với các khoản thanh toán thu nhập trên cổ phiếu của các quỹ đầu tư
55350 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa không cư trú trên hóa đơn và chứng khoán không công bằng khác
55800 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan đến sự trở lại của tiền không cần thiết trong việc thực hiện nghĩa vụ theo giao dịch chứng khoán, cũng như tiền mặt về nghĩa vụ mặc định
55900 Tính toán không cư trú có lợi cho một người dân trả lại tiền thừa nhận trong việc thực hiện nghĩa vụ theo giao dịch chứng khoán, cũng như tiền mặt về nghĩa vụ mặc định
56 Thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú về các công cụ tài chính phái sinh và các giao dịch phái sinh khác
5610 Tính toán của người không cư trú có lợi cho cư dân của các hoạt động với các công cụ tài chính phái sinh và dẫn xuất (cao lợi nhuận và đảm bảo chi phí và các quỹ khác được chuyển nhượng theo các điều khoản của hợp đồng, trừ trường hợp tính toán với
5660 Tính toán của các cư dân có lợi cho các giao dịch không cư trú trong các công cụ tài chính phái sinh và phái sinh (lợi nhuận và đảm bảo chi phí bảo hiểm và các quỹ khác được chuyển nhượng theo các điều khoản của hợp đồng, trừ trường hợp tính toán với
56800 Tính toán cư dân trở về nộp thừa không cư trú, cũng như tiền mặt về nghĩa vụ mặc định được đề cập trong nhóm này
56900 Tính toán không cư trú, một người dân trả lại số tiền nộp thừa, cũng như tiền mặt về nghĩa vụ mặc định được đề cập trong nhóm này
57 Thanh toán quản lý tin tưởng
5710 Tính toán thường trú - người sáng lập của quản lý ủng hộ của một cư dân - người được ủy thác không phải là ngân hàng được phép bằng ngoại tệ
5715 Tính toán thường trú - người được ủy thác không phải là một ngân hàng được ủy quyền, ủng hộ của một cư dân - người sáng lập của quản lý ngoại tệ
5720 Tính toán không cư trú - người sáng lập của quản lý ủng hộ của một cư dân - người được ủy thác không phải là ngân hàng được phép bằng ngoại tệ và tiền tệ của Liên bang Nga
5725 Tính toán thường trú - người được ủy thác không phải là một ngân hàng có thẩm quyền, có lợi cho không - người sáng lập của công tác quản lý ngoại tệ và tiền tệ của Liên bang Nga
57800 Tính toán cư dân trở về không cư trú được liệt kê trong hợp đồng ủy thác tài sản tiền mặt
57900 Tính toán không cư trú, một người dân trả lại số tiền nộp thừa vào thỏa thuận quản lý tin tưởng
58 Tính toán của các hợp đồng dịch vụ môi giới, không bao gồm các khoản thanh toán cho các quy tắc nhóm 51 - 55 Danh sách này
5810 Tính toán thường trú, ngoại trừ các ngân hàng được ủy quyền, có lợi cho người không cư trú theo hợp đồng dịch vụ môi giới, bao gồm cả trả thù lao cho các nhà môi giới thường trú
5820 Tính toán của người không cư trú có lợi cho cư dân, với ngoại lệ của Ngân hàng được phép theo hợp đồng dịch vụ môi giới, bao gồm cả việc trả tiền công cho người môi giới thường trú
5830 Thanh toán giữa người dân bằng ngoại tệ theo hợp đồng dịch vụ môi giới, bao gồm cả việc thanh toán tiền công môi giới
58700 Tính toán cư dân môi giới kết hợp với sự trở lại của một người dân của bất kỳ tiền theo hợp đồng dịch vụ môi giới
58800 Tính toán cư dân môi giới, trừ các ngân hàng được phép trở về các quỹ này để không cư trú theo hợp đồng dịch vụ môi giới
58900 Tính toán của các nhà môi giới không cư trú kết hợp với trở về cư trú, ngoại trừ Ngân hàng được phép của bất kỳ tiền theo hợp đồng dịch vụ môi giới
60 Bản dịch của người không cư trú, việc loại bỏ (tín dụng) của tiền tệ của Liên bang Nga thực hiện trên tài khoản không cư trú trong các loại tiền tệ của Liên bang Nga
6070 Dịch tiền tệ của Liên đoàn, tài khoản ngân hàng không cư trú Nga bằng đồng tiền của Liên bang Nga về tài khoản ngân hàng khác (tiền gửi) bằng đồng tiền của Liên bang Nga của người không cư trú, mở trong tài khoản ngân hàng được ủy quyền tương tự đối với tiền gửi
6071 Dịch tiền tệ của Liên đoàn, tài khoản ngân hàng không cư trú Nga bằng đồng tiền của Liên bang Nga, mở ra với một ngân hàng được ủy quyền, tài khoản ngân hàng (tiền gửi) bằng đồng tiền của Liên bang Nga của người không cư trú, mở trong một b ủy quyền
6075 Dịch tiền tệ của Liên bang Nga, tài khoản ngân hàng không cư trú trong các loại tiền tệ của Liên bang Nga, mở ra với một Ngân hàng được phép, tài khoản ngân hàng (tiền gửi) bằng đồng tiền của Liên bang Nga trong, mở cửa cho không cư trú ngân hàng không phải cư dân với một
6080 Dịch tiền tệ của Liên đoàn, tài khoản ngân hàng không cư trú Nga bằng đồng tiền của tài khoản ngân hàng của Liên bang Nga (tiền gửi) bằng đồng tiền của Liên bang Nga, một cư dân khác, mở cửa vào Ngân hàng được phép cùng
6081 Dịch tiền tệ của Liên đoàn, tài khoản ngân hàng không cư trú Nga bằng đồng tiền của Liên bang Nga, mở ra với một Ngân hàng được phép, tài khoản ngân hàng (tiền gửi) bằng đồng tiền của Liên bang Nga, một cư dân khác, mở trong một ủy quyền
6090 Loại bỏ các ngoại tệ mạnh của Liên bang Nga với một tài khoản không cư trú trong các loại tiền tệ của Liên bang Nga, mở ra với một Ngân hàng được phép
6095 Tuyển sinh tiền tệ của Liên bang Nga tại các chi phí của người không cư trú trong các loại tiền tệ của Liên bang Nga, mở ra với một Ngân hàng được phép
61 Các khu định cư và chuyển của người dân, việc loại bỏ (tín dụng) của cư dân ngoại tệ
6170 Thanh toán giữa các cư dân trong các hợp đồng ngoại tệ giao nhận vận tải, vận chuyển và thuê tàu (điều lệ) trong việc cung cấp các giao nhận vận tải, vận chuyển và thuê các dịch vụ liên quan đến việc vận chuyển xuất khẩu từ Liên bang Nga, nhập khẩu
61100 Dịch ngoại tệ từ tài khoản tiền quá cảnh của một cư dân đến một tài khoản quá cảnh cư trú hoặc tài khoản của một cư dân bằng ngoại tệ
61115 Khu định cư bằng ngoại tệ giữa người cư trú là Ủy viên (đại lý, luật sư), và người dân có hiệu trưởng có trách nhiệm (hiệu trưởng, hiệu trưởng) trong việc cung cấp các ủy viên (đại lý, luật sư) các dịch vụ liên quan đến việc đàm phán và thực hiện hợp đồng với người không cư trú về việc chuyển nhượng
hàng hóa, thực hiện các công trình, làm dịch vụ, chuyển giao thông tin và sở hữu trí tuệ, bao gồm độc quyền sung, bao gồm cả hoạt động trả nợ gốc thì (hiệu trưởng, hiệu) bằng tiền mặt, ngoại trừ các khoản thanh toán cho các mã số và 58030 58700, 61162
61130 Dịch ngoại tệ từ tài khoản của một người dân bằng ngoại tệ, mở ra với một Ngân hàng được phép, trên tài khoản của các cư dân trong cùng một ngoại tệ mở tại Ngân hàng được phép cùng
61135 Dịch ngoại tệ từ tài khoản của một người dân bằng ngoại tệ, mở ra với một ngân hàng được phép vào tài khoản của một người dân bằng ngoại tệ được mở cho một ngân hàng ủy quyền
61140 Dịch ngoại tệ hoặc tiền tệ của Liên bang Nga với tài khoản của người cư trú mở tại các ngân hàng không cư trú trên tài khoản của thường trú, mở ra với một Ngân hàng được phép
61145 Dịch ngoại tệ hoặc tiền tệ của Liên bang Nga với tài khoản của cư dân mở trong các tài khoản ngân hàng không cư trú đến cư dân khác, mở ra với một Ngân hàng được phép
61150 Dịch ngoại tệ hoặc tiền tệ của Liên bang Nga với tài khoản của cư dân mở ra với một ngân hàng có thẩm quyền, trên tài khoản của nơi cư trú cùng, mở ngân hàng không cư trú
61155 Dịch ngoại tệ hoặc tiền tệ của Liên bang Nga với tài khoản của cư dân mở ra với một ngân hàng được phép vào tài khoản của cư dân khác, một ngân hàng không cư trú mở
61160 Thanh toán giữa người dân bằng ngoại tệ liên quan đến việc đưa ra và trở lại của các cá nhân và (hoặc) các thanh toán bù trừ của an ninh tập thể, phù hợp với Luật liên bang tháng Hai 7 2011 7 năm N-FZ "Về Thanh toán bù trừ và thanh toán bù trừ hoạt động" (
61161 Thanh toán giữa người dân bằng ngoại tệ vào cuối năm thanh toán bù trừ, và chuẩn bị theo quy định của Luật Liên bang "Về thanh toán bù trừ và thanh toán bù trừ hoạt động"
61162 Khu định cư bằng ngoại tệ giữa người cư trú là Ủy viên (đại lý, luật sư), và người dân có hiệu trưởng có trách nhiệm (hiệu trưởng, hiệu trưởng) trong việc cung cấp các ủy viên (đại lý, luật sư) các dịch vụ liên quan đến việc ký kết và và
61163 Khu định cư bằng ngoại tệ của người cư trú liên quan đến hiệu suất, và (hoặc) chấm dứt hợp đồng, mà là một công cụ tài chính phái sinh
61170 Loại bỏ các ngoại tệ mặt từ tài khoản của một người dân bằng ngoại tệ, mở ra với một Ngân hàng được phép
61175 Học ngoại tệ trên tài khoản của một cư dân trong một ngoại tệ mở tại Ngân hàng được phép
70 Hoạt động phi thương mại
7010 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân liên quan đến việc nộp thuế, nhiệm vụ và các khoản thu khác, ngoại trừ các tính toán của các mã 70120
7020 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú liên quan đến việc nộp thuế, nhiệm vụ và các khoản thu khác, ngoại trừ các khu định cư trên mã 70125
7030 Tính toán liên quan đến việc thanh toán của một cư dân không cư trú lương hưu, trợ cấp và phúc lợi xã hội khác, ngoại trừ tính toán của các mã 70120
7040 Tính toán của các cư dân không thanh toán lương hưu, trợ cấp và phúc lợi xã hội khác, ngoại trừ các tính toán của các mã 70125
7050 Tính toán liên quan đến việc thanh toán tiền lương của một cư dân không cư trú và thù lao khác, ngoại trừ tính toán của các mã 70120
7060 Tính toán của các cư dân không thanh toán tiền lương, tiền công khác, ngoại trừ các tính toán của các mã 70125
7090 Tính toán liên quan đến việc cung cấp người không cư trú hỗ trợ tài chính hoàn trả, trừ các tính toán của các mã 70100
7095 Tính toán liên quan đến việc cung cấp của người dân để hỗ trợ tài chính không hoàn trả, trừ các tính toán của các mã 70105
70100 Tính toán liên quan đến việc cung cấp không cư trú từ thiện thường trú, gây quỹ, thanh toán (nhận) các khoản trợ cấp và các khoản miễn phí
70105 Tính toán liên quan đến việc cung cấp của người dân không tổ chức từ thiện, gây quỹ, thanh toán (nhận) các khoản trợ cấp và các khoản miễn phí
70110 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm
70115 Tính toán của các cư dân có lợi cho người không cư trú liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm
70120 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân liên quan đến việc thi hành quyết định của tòa án
70125 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan với việc thực hiện các quyết định của tòa án
70200 Khu định cư của người không cư trú có lợi cho cư dân của các hoạt động phi thương mại, ngoại trừ các tính toán của mã 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120
70205 Khu định cư khác có lợi cho các hoạt động phi thương mại không cư trú, trừ trường hợp tính toán của mã 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125
70800 Tính toán của người dân ủng hộ không liên quan với sự trở lại của tiền không cần thiết cho các hoạt động phi thương mại
70900 Tính toán của người không cư trú có lợi cho người dân liên quan đến sự trở lại của tiền không cần thiết cho các hoạt động phi thương mại
80 Thanh toán giữa ngân hàng được phép và người không cư trú bằng đồng tiền của Liên bang Nga và giữa ngân hàng được phép với người cư trú bằng ngoại tệ <**>
8010 Khu định cư giữa các ngân hàng không cư trú và được ủy quyền bằng đồng tiền của Liên bang Nga theo Hiệp định tín dụng
8020 Viết-off của tiền tệ của Nga với tài khoản ngân hàng không cư trú trong các loại tiền tệ của Liên bang Nga trong kết nối với việc mở thư tín dụng
8021 Tiền học của Liên bang Nga về tài khoản ngân hàng không cư trú trong các loại tiền tệ của Liên bang Nga trong kết nối với đóng cửa của thư tín dụng
8050 Khu định cư giữa các ngân hàng không cư trú và được ủy quyền bằng đồng tiền của Liên bang Nga về các hoạt động khác, ngoại trừ các tính toán của mã 80010, 80020, 80021
80110 Khu định cư giữa người cư trú và các Ngân hàng được phép bằng ngoại tệ theo hợp đồng tín dụng
80120 Viết-off ngoại tệ từ tài khoản của một cư dân, mở ra với một ngân hàng có thẩm quyền, có liên quan đến việc mở thư tín dụng
80121 Học ngoại tệ vào tài khoản của một người dân, mở ra với một Ngân hàng được phép, liên quan đến việc đóng cửa của thư tín dụng
80150 Khu định cư giữa người cư trú và các Ngân hàng được phép bằng ngoại tệ cho các hoạt động khác, ngoại trừ các tính toán của mã 80110, 80120, 80121
99 Các khu định cư trên các giao dịch ngoại tệ khác không trực tiếp quy định trong các nhóm 01 - 80 Danh sách này
9910 Trở về cư dân nhầm lẫn xóa sổ (ghi) bằng tiền mặt
9920 Trở lại của người không cư trú nhầm lẫn xóa sổ (ghi) bằng tiền mặt
9990 Các tính toán cho các giao dịch không được quy định trong các nhóm 01 - 80 Danh sách này, và trừ các khoản thanh toán cho các mã 99010, 99020